Narzędzia:

30 lipca 2020 r.

legislacja rolnictwo 30.07.2020

Komisja Rolnictwa i Rozwoju jednogłośnie poparła ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, uchwaloną przez Sejm z inicjatywy rządu. Nowela umożliwia wdrożenie w ramach PROW tymczasowego wsparcia dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. Jak poinformował podczas posiedzenia wiceminister rolnictwa Jan Białkowski, ustawa stwarza podstawy prawne do chociaż częściowej rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez rolników z powodu epidemii, przede wszystkim w marcu i kwietniu br. Szczegóły tego dodatkowego, tymczasowego działania zostaną uregulowane w rozporządzeniu, które jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych i z organizacjami rolniczymi.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zgłosiło 2 poprawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzowujące zapisy ustawy, uchwalonej przez Sejm. Propozycje nie uzyskały akceptacji przedstawiciela departamentu prawnego resortu rolnictwa.

W trakcie dyskusji ustawę pozytywnie ocenili senatorowie Ryszard Bober i Jerzy Chróścikowski. Zgłosili jednak pewne wątpliwości. Dotyczyły  one m.in. przesunięcia środków na nowe wsparcie z puli przeznaczonej w ramach PROW na modernizację gospodarstw rolnych, wskazując na jej złe wykorzystywanie, na poziomie zaledwie 30%. Poruszono także kwestie związane z nieuregulowaniem problemu braku rekompensaty dla rolników za kwarantannę przed 18 kwietnia br. oraz opóźnieniami w wypłacie wsparcia za zeszłoroczna suszę.     

Na poprawę sytuacji rolników i przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii przewidziano ponad 1,2 mld zł. Pierwotnie resort rolnictwa chciał przeznaczyć dla najbardziej poszkodowanych ok. 1 mld euro z niewykorzystanych środków PROW na lata 2014-20. Ostatecznie Komisja Europejska zgodziła się na 270 mln euro. Według szacunków resortu rolnictwa z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 180 tys. gospodarstw, a pierwsze środki trafią do rolników jeszcze jesienią 2020 r. Wsparcie finansowe ma mieć formę jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników spełniających kryteria dostępu określone w PROW 2014–20. Ze względu na krótki termin kontraktacji (do końca 2020 r.) pomoc będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o jej przyznanie będący jednocześnie wnioskiem o płatność. Wypłaty będzie realizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacuje się, że wsparcie na gospodarstwo wyniesie od 1 do 30 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy to 7 tys. euro. Resort określił też sektory rolne, które najbardziej ucierpiały przez pandemię. Pomoc przewiduje się dla producentów krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz upraw roślin ozdobnych. Pomoc ma być udzielana na podstawie danych z bazy Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt na 31 marca 2010 r. prowadzonej przez ARiMR. Do ewidencji będą musieli się dopisać producenci drobiu i roślin ozdobnych.

Zgodnie z ustawą szczegółowe rozwiązania dotyczące wsparcia znajdą się w przygotowanym przez ministra rolnictwa rozporządzeniu. Tam też zostaną określone kwoty pomocy. Wsparcie będzie zryczałtowane, a jego wysokość zależeć będzie od sektora i skali produkcji, ale nie będzie ścisłego rozwiązania z jej wielkością. Według planów nabór wniosków o środki pomocowe może zostać ogłoszony już pod koniec sierpnia 2020 r. i potrwać 14–30 dni.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

9 czerwca 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

9 czerwca 2021 r.

Komisja Zdrowia zarekomenduje Senatowi wprowadzenie 3 poprawek do nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia

9 czerwca 2021 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła 2 ustawy, do 1 zaproponuje poprawki.