Narzędzia:

VIII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne

sprawy międzynarodowe 11.07.2022
fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Jesteśmy dziś w sytuacji, w której Polska i Hiszpania są bliżej siebie niż w jakimkolwiek innym momencie łączącej nas historii – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w wystąpieniu otwierającym VIII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne, które 11 i 12 lipca br. obraduje w hiszpańskim Burgos.

W skład delegacji towarzyszącej Marszałkowi Senatu RP wchodzą: Wicemarszałkini Senatu RP i przewodnicząca Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej Gabriela Morawska-Stanecka; wiceprzewodnicząca Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej Margareta Budner; członkowie Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej senatorowie:Halina Bieda, Danuta Jazłowiecka, Wojciech Konieczny, Ewa Matecka, a także  senatorowie Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Władysław Komarnicki oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

W obradach uczestniczy także delegacja Sejmu RP pod przewodnictwem Wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej oraz delegacje obu izb parlamentu Hiszpanii na czele z przewodniczącą Kongresu Deputowanych Meritxell Batet Lamaña oraz przewodniczącym Senatu Hiszpanii Anderem Gil Garcíą.

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu RP zwrócił uwagę na fakt, że podczas obrad Forum jego uczestnicy będą rozmawiać nie tylko o polsko-hiszpańskich relacjach, o przyszłości współpracy gospodarczej, ale także – co w obecnej sytuacji geopolitycznej nad wyraz istotne – o przyszłości i bezpieczeństwie całej Europy. „W erze globalizacji, transgranicznych wyzwań oraz współzależności gospodarczo-finansowej Unii Europejskiej – współpraca dwustronna tak owocnie kontynuowana od 15 lat jest najlepszym rozwiązaniem dla naszych krajów” – podkreślił Marszałek, dodając, że wciąż jeszcze istnieje przestrzeń dla dalszego rozwoju parlamentarnych relacji dwustronnych, ale także współpracy samorządowej, gospodarczej, kulturalnej czy turystycznej. „Jesteśmy dziś coraz bardziej atrakcyjnymi partnerami dla siebie, zarówno we współpracy dwustronnej, ale i na forum europejskim. Naszym kapitałem są doskonałe stosunki dwustronne, znacząca wymiana gospodarcza, turystyka, ale także intensywne kontakty międzyludzkie” – mówił prof. Tomasz Grodzki. „Polska korzysta z hiszpańskiego dorobku i doświadczeń, Hiszpania – z polskiego potencjału i dynamizmu. To znakomita symbioza w procesie osiągania naszych wspólnych celów” – podkreślił.

W ocenie Marszałka Senatu izby obu parlamentów powinny połączyć swoje siły tak, by przenieść relacje dwustronne na wyższy poziom - zwłaszcza wobec wyzwań spowodowanych niczym nieuzasadnioną i barbarzyńską agresją Rosji, na wolną i niepodległą Ukrainę. „Ta agresja zagraża nie tylko Ukrainie, nie tylko regionowi, ale całej naszej wspólnocie i całemu cywilizowanemu światu. Dlatego nie mamy innej alternatywy, jak jako zjednoczony wolny świat zwyciężyć w tej wojnie, gdyż każde ustępstwo, każda porażka, będzie miała dramatyczne skutki, nie tylko dla Europy, ale również świata” – podkreślił Marszałek Tomasz Grodzki. Opowiedział się za trwałym wzmacnianiem sankcji na Rosję i wspierającą ja Białoruś, które doprowadzą do trwałego odcięcia Rosji od dochodów z handlu kopalinami, które są wykorzysta wykorzystywane do budowy aparatu represji i wzmacniania potencjału wojskowego. Wskazał także na konieczność zapewnienia Ukraińcom takiej ilości sprzętu, uzbrojenia i amunicji, „aby walcząc w naszym imieniu mogli odeprzeć agresora i zepchnąć go z powrotem do jego azjatyckich mateczników”. „To jest nasze moralne zobowiązanie” – podkreślił Marszałek Senatu RP.

Prof. Tomasz Grodzki nawiązał także do konieczności gospodarczego i humanitarnego wspierania Ukrainy, wskazał, że należy również myśleć już o odbudowie tego kraju po zakończeniu wojny. Zauważył, że wojna ta wpływa na nas wszystkich: niesie wzrosty cen energii surowców, paliw,  wzrost inflacji kryzysy w  wielu sektorach. Dlatego w jego przekonaniu „wolny świat, począwszy od stosunków dwustronnych po stosunki w Unii Europejskiej i wspólnocie wolnego świata, musi dołożyć wszystkich, starań wymienić się doświadczeniami, aby utrzymać egzystencję naszych obywateli na możliwie najlepszym poziomie”. W ocenie Marszałka choć obniżenie komfortu życia jest już widoczne w wielu krajach, jest to jednak niewielka cena wobec ceny krwi i ofiar, którą Ukraińcy płacą tylko za to, że chcą się stać członkami wspólnoty wolnego świata. Prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że Polska z radością powitała nadanie Ukrainie statusu państwa kandydackiego z nadzieją, że jak najszybciej wypełni ona wszystkie trudne oczekiwania, aby stać pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. „Wiem z pewnością, że obecna administracja jest zdeterminowana, żeby jak najszybciej dołączyć do grona Unii Europejskiej” – powiedział Marszałek Senatu.

Podczas pierwszej sesji roboczej „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Unia Europejska u NATO wobec przewidywanego przebiegu wojny w Ukrainie” głos zabrała Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, która mówiła między innymi o tym, że dotychczasowa polityka NATO wobec Rosji nie przyniosła oczekiwanych efektów. W jej ocenie próby budowy partnerstwa z Rosją nie wpłynęły na zmianę rosyjskiego podejścia do Sojuszu, które przybierało z roku na rok coraz bardziej wrogi charakter. Zaznaczyła, że NATO nie stworzyło zagrożenia militarnego dla Rosji, ale jego rozszerzenie miało utrudnić odbudowę rosyjskiej stery wpływów w Europie środkowo-wschodniej. „Rosja pokazała, że jest gotowa i zdeterminowana utworzyć taką strefę, odwołując się do siły militarnej i podważając integralność terytorialną państw w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Przykładem jest agresja na Gruzję w 2008 roku czy na Ukrainę, na Krym w 2014” – mówiła Wicemarszałkini. Zaznaczyła, że dopiero po aneksji Krymu NATO zdecydowało się wzmocni zdolność do obrony i odstraszania na wschodniej flance Sojuszu. W ocenie Gabrieli Morawskiej–Staneckiej rosyjska agresja na Ukrainę stworzyła jakościowo nową sytuację bezpieczeństwa Europy i doprowadziła do bezprecedensowego wzrostu zagrożenia dla NATO, które będzie się utrzymywało w dłuższej perspektywie. „Pełnowymiarowy atak zbrojny na suwerenne państwo zagraża nie tylko samej Ukrainie, ale trwale zmienia sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie i Europie Zachodniej, w konsekwencji będzie miał on wpływ na cały system bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a w dłuższej perspektywie -  na cały system bezpieczeństwa globalnego” – podkreśliła Wicemarszałkini Senatu. Jak zaznaczyła, szanse na zakończenie wojny trwałym porozumieniem akceptowanym zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy są bardzo nikłe, a Rosja nie zrezygnuje z wymuszania na Zachodzie ustępstw dotyczących utworzenia strefy wpływów, obejmującej część terytorium NATO. „Wszelkie nadzieje na powrót do współpracy, partnerstwa, czy nawet tylko stabilnych i przewidywalnych relacji Zachód - Rosja są po prostu złudzeniem. Inwazja rosyjska doprowadziła do załamania istniejącej architektury bezpieczeństwa i zmusza nas do podejmowania działań nie z udziałem, ale przeciw Rosji w celu zminimalizowania zagrożeń, jakie Moskwa stwarza dla wolnego świata” – powiedziała przewodnicząca Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej. Jak dodała, konieczne jest nie tylko nakładanie kolejnych sankcji na Rosję, ale także dążenie do postawienia jej przed międzynarodowym trybunałem, który zbada zbrodnie ludobójstwa, popełniane przez agresora na ludności cywilnej Ukrainy. 

Senator Władysław Komarnicki, który zabrał głos w drugiej sesji roboczej „Relacje dwustronne. Gospodarka i handel.” podkreślił, że Hiszpania jest bardzo ważnym partnerem handlowym Polski. Jako przykład dobrej współpracy podał on inwestycję hiszpańskiej spółki Ferrovial w polski Budimex. „W 2021 r. w porównaniu do 2020 polski eksport do Hiszpanii wzrósł o 18% i miał wartość 7,2 mld euro, natomiast import z Hiszpanii zwiększył się o ponad 21% (wartość ok. 6,2 mld euro)” – poinformował senator Komarnicki. Zaznaczył, że pomimo niestabilnej sytuacji politycznej wywołanej agresją Rosji na Ukrainę w pierwszym kwartale tego roku również zanotowaliśmy wzmocnienie współpracy handlowej z Hiszpanią. W ocenie wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności aktualnie największym wyzwaniem zarówno dla hiszpańskiej, jak i polskiej gospodarki, pozostaje wzrost cen energii elektrycznej oraz paliw. Senator wyraził nadzieję, że Hiszpania i Polska wspólnymi siłami przystąpią do odbudowy zniszczonej Ukrainy.

Trzecia sesja robocza poświęcona była Unii Europejskiej po Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Danuta Jazłowiecka powiedziała w swoim wystąpieniu, że Konferencja była bezprecedensowym przedsięwzięciem demokracji ponadnarodowej z udziałem obywateli Wspólnoty, które stało się katalizatorem integracji europejskiej. „Za sprawą Konferencji Unia stała się na jeden rok laboratorium przyszłości Europy. Wierzyłam, że Konferencja może uwolnić ducha europejskiej aktywności, pasji, odbudowanego poczucia odpowiedzialności - i tak się stało” – podkreśliła. Jak zaznaczyła, z badań wynika, że 92 proc. Europejczyków chciałoby, żeby ich opinia była brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dot. przyszłości kontynentu. W jej ocenie „rola paneli obywatelskich jest nie do przecenienia. Mogą one pomóc w rozwiązaniu niektórych z nich najbardziej spornych kwestii wewnątrz Unii Europejskiej – np. potrzeby wprowadzenia ogólnounijnej polityki energetycznej”. Senator Jazłowiecka podkreśliła, że uczestnicy Konferencji wskazali niedoskonałości Unii Europejskiej i opowiedzieli się za bardziej zrozumiałą i odpowiedzialną Unią. Zwróciła uwagę, że jedną z rekomendacji obywatelskich było wzmocnienie roli parlamentów narodowych w procesie legislacji unijnej. „Uważam, że to jest przede wszystkim zadanie dla nas” – zwróciła się do parlamentarzystów senator Danuta Jazłowiecka. Dodała, że Hiszpanię i Polskę łączy wiele problemów, podnoszonych przez obywateli w trakcie Konferencji: starzenie się społeczeństwa, wyludnianie się obszarów peryferyjnych, wciąż niewystarczający dostęp do opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi, a także kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, zwłaszcza problem suszy i jej negatywnych skutków dla rolnictwa.

W drugim dniu obrad, 12 lipca br. polscy i hiszpańscy parlamentarzyści będą dyskutować między innymi o relacjach dwustronnych z uwzględnieniem edukacji, kultury i turystyki. Podpiszą także dokument końcowy obrad. Marszałek Senatu RP wraz z towarzyszącą mu delegacją weźmie także udział w otwarciu w Burgos Konsulatu Honorowego RP.

 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

„Miliardy wyrzucone w błoto” – debata o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

W dyskusji na temat celowości tej inwestycji, zorganizowanej z inicjatywy Wicemarszałka Senatu RP Michała Kamińskiego, udział wzięli senatorowie, eksperci oraz przedstawiciele strony społecznej.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, w drugim – rozmawiali z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.