Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu ‒ trzeci dzień

26.11.2020
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

27 listopada 2020 r. zakończył się trzeci dzień 18. posiedzenia  Senatu. Senatorowie zdecydowali o odrzuceniu nowelizacji tzw. ustawy covidowej zmieniającej zasady przyznawania dodatków dla medyków zajmujących się zwalczaniem pandemii. Izba przyjęła bez poprawek 5 ustaw, a do 8 wprowadziła poprawki. Postanowiono też o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Trzeciego dnia obrad senatorowie przeprowadzili debatę na temat  działań policji wobec uczestniczek i uczestników protestów po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego.  Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka poinformowała, że minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński w piśmie z 25 listopada br. powiadomił marszałka Senatu, że ze względu na liczne obowiązki i udział w posiedzeniu Sejmu nie może uczestniczyć w obradach Senatu. Swoje stanowisko w sprawie działań policji przedstawił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Jak stwierdził, działania policji budzą poważny niepokój, a część społecznego zaufania została przez nią bezpowrotnie utracona. Zwrócił się do Senatu o podjęcie prac nad ustawą o przestrzeganiu praw człowieka przez policję. Podczas obrad pokazano filmy ilustrujące działania policji  podejmowane  wobec uczestniczek i uczestników protestów.  Wysłuchano też relacji posłów, interweniujących w ostatnich tygodniach w obronie praw obywatelskich uczestników protestów.

W debacie senatorowie Koalicji Obywatelskiej wyrażali oburzenie z powodu nieobecności w Senacie ministra spraw wewnętrznych i komendanta głównego Policji. Senator Krzysztof Brejza podkreślił, że w ostatnich tygodniach Polacy wyszli na ulice w obronie swojej godności, biorąc udział w największych w historii Polski demonstracjach odbywających się zarówno w wielkich miastach, jak i małych miasteczkach. Według senatora, problemem jest skrajne upolitycznienie Policji, przekraczanie przez nią uprawnień i brutalizacja. Jak mówiła senator Joanna Sekuła, to, co dzieje się obecnie, nie ma nic wspólnego z powagą i godnością policyjnego munduru. „Jestem z pokolenia Solidarności, wiem, że taka strategia kończy się zazwyczaj tragicznie” – wskazywał senator Jerzy Wcisła. Senator Barbara Borys-Damięcka zwróciła się do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa, o udzielenie na piśmie informacji, dlaczego do tej pory  nie zabrał głosu w sprawie obywatelskich protestów. Z tymi głosami nie zgodziła się senator Lidia Staroń. Jej zdaniem, poziom agresji protestujących, brutalizacja ich zachowań i wulgaryzacja języka napawają ogromnym niepokojem. Mówiąc o działaniach wymierzonych w kościół i katolików, przypomniała, że prawo stoi na straży wszystkich obywateli. Przypomniała też, że polska konstytucja gwarantuje wolność wyznania. „Nie może być tak, że dla niektórych tolerancja kończy się tam, gdzie  zaczyna się chrześcijaństwo” – przekonywała. Demonstracje organizowane przez Strajk Kobiet uznała za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (projekt poselski) zmieniającą zasady przyznawania dodatków dla medyków zajmujących się zwalczaniem pandemii. Za jej odrzuceniem opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 47. Nikt nie wstrzymał się od głosu.  Nowelizacja określała zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono administracyjnie wykonywanie świadczeń w związku z epidemią COVID-19. Cofała ona wcześniejszą decyzję Sejmu, który kilka tygodni temu poparł poprawkę Senatu do ustawy, przewidującą, że dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia ma przysługiwać wszystkim – a nie tylko tym skierowanym do pracy – pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach (projekty poselskie) przesuwa do 1 stycznia 2023 r. termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych w karmieniu zwierząt. Zakaz znalazł się w uchwalonej w 2006 r. ustawie, która w tym zakresie była już czterokrotnie nowelizowana. Jak uzasadniono podczas prac sejmowych nad nowelą, obecnie nie ma możliwości zastąpienia w paszach dla zwierząt importowanej śruty sojowej innym białkiem. Wskazywano też, że soja jest najlepiej przyswajalnym białkiem roślinnym w żywieniu zwierząt.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji konwencji, która ma zapewnić ochronę zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania, np. dzięki całkowitemu wyłączeniu ich ze sprzedaży.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. (projekt rządowy) dotyczy umowy, regulującej stosunki między państwami UE a Kanadą m.in. w dziedzinach: ochrony praw człowieka, podstawowych wolności, praworządności, pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego czy wzajemnych stosunków gospodarczych.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji umowy, która przyznaje polskim obywatelom mieszkającym w Wielkiej Brytanii prawa wyborcze w wyborach samorządowych, analogiczne do tych, które mieli do czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji poprawek do konwencji, mających zapewnić ciągłość obowiązywania umowy o pracę marynarza podczas przetrzymywania go na statku lub poza nim w wyniku ataku piratów lub zbrojnej napaści  niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Ustawy przyjęte z poprawkami.

Senat wprowadził 39 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej tzw. estoński CIT. Nowelizację wraz ze zmianami przyjęto jednogłośnie. Senatorowie wprowadzili poprawki, dzięki którym spółki komandytowo-akcyjne będą uprawnione do opodatkowania tzw. podatkiem estońskim i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym tych spółek fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Uprawnieniem do opodatkowania tym podatkiem objęto również spółdzielnie, które będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów również odpisy na wyodrębniony w ich funduszu zasobowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Wprowadzając te zmiany, Senat uznał, że jeżeli ustawodawca przyznaje określonym podatnikom prawo do skorzystania z preferencyjnych form opodatkowania, musi to czynić z poszanowaniem zasady równości podatkowej, zaś unormowanie przewidujące odmienne traktowanie podobnych podmiotów musi być odpowiednio uzasadnione. Ponadto Izba wprowadziła poprawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i korygującym błędne odesłania. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza m.in. system opodatkowania wzorowany na rozwiązaniu estońskim, tzw. estoński CIT, który polega na przesunięciu czasu poboru podatku na okres wypłaty zysków. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy też woli rozliczać się na starych zasadach. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów wyniesie 100 mln zł, niemający udziałów w innych podmiotach, zatrudniający co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, z przychodami pasywnymi nieprzewyższającymi przychodów z działalności operacyjnej i przeznaczający zysk na reinwestycje. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Z opodatkowania na nowych zasadach będą mogły skorzystać spółki kapitałowe akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać „estoński CIT” na 4 lata, a przedłużać go na kolejne 4-letnie okresy, pod warunkiem że w ostatnim, czwartym roku korzystania z niego wciąż spełnia kryteria. Aby utrzymać się w tym systemie, będzie też musiał osiągać wzrost inwestycji o 15% w ciągu 2 lat.

Izba przyjęła z 30 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Senat skreślił przepisy opodatkowujące podatkiem CIT spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Wykreślono też przepisy ograniczające uprawnienia podatnika uzyskującego dochody zagranicą do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Senatorowie wprowadzili poprawkę przyznającą preferencje podatkowe darowiznom na przeciwdziałanie COVD-19 przekazanym Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, nie zaś Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Izba zwiększyła liczbę podmiotów objętych 9-procentowym podatkiem CIT poprzez podniesienie z 2 do 5 mln euro kwoty przychodów w danym roku podatkowym uprawniających do skorzystania z niższej stawki CIT. W celu wyrównania uszczerbku finansowego w związku z wejściem w życie nowelizacji Senat wprowadził poprawkę zwiększającą udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT. Ponadto przyjęto kilkanaście poprawek o charakterze legislacyjnym i porządkującym. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma poprawić kondycję sektora firm małych i średnich, pogorszoną przez pandemię. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowela przewiduje nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji, a także podwyższenie z 1,2 do 2 mln euro limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej, 9-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Nie dotyczy to dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Izba wprowadziła 14 poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty. Senatorowie przyjęli poprawkę uniemożliwiającą odmowę wydania przez farmaceutę produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji oraz wyrobu medycznego stosowanego w celu regulacji poczęć. Zakres opieki farmaceutycznej, czyli świadczeń zdrowotnych udzielanych przez farmaceutę, rozszerzono o przeprowadzenie szczepień ochronnych. Dzięki kolejnej poprawce Senatu aptekarze będą objęci obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych.

Senat wprowadził 7 poprawek o charakterze redakcyjnym do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona na celu zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na finansowanie usług medycznych i zapobieganie nadpodaży niektórych usług medycznych. Uzależnia realizację inwestycji w sektorze zdrowia od uzyskania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opinie o celowości inwestycji o wartości powyżej 50 mln zł będzie wydawał minister zdrowia. Mająca powstać przy nim Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych również zajmowałaby się ich oceną. Wsparcie otrzymywałyby przedsięwzięcia odpowiadające obecnym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

Izba wprowadziła kilkadziesiąt poprawek do ustawy  o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (projekt rządowy). Jedna z nich rozszerza finansowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych w wyniku remontu lub przebudowy. Kolejna przewiduje podniesienie do 80% dofinansowania z funduszu dopłat na pokrycie części kosztów, jakie ponoszą gminy lub związki międzygminne przy tworzeniu lokali na wynajem budowanych np. przez TBS-y. Inna poprawka obniża z 25 do 20 lat wiek remontowanych budynków, należących np. do TBS-ów, które będą się kwalifikować do otrzymania premii remontowej. Ustawa wchodzi w skład pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Stanowi tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, która zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Nowela przewiduje wyższe (do 35% kosztów inwestycji) granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego dla gmin na budowę mieszkań społecznych, zasadę finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania, większe (do 80% kosztów nowych inwestycji) wsparcie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych. Zakłada większą pomoc przeznaczoną na modernizację zasobów komunalnych. Ma też umożliwić dojście do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Wprowadzane rozwiązania przewidują również powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld zł z przeznaczeniem na wsparcie budowy mieszkań przez gminy, które ucierpiały w wyniku COVID-19, i ułatwienia dla osób, mających książeczki mieszkaniowe. Zakładają ponadto pomoc dla najemców, dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii, m.in. rozszerzają możliwość dopłat do czynszów na gospodarstwa domowe, które nie mają zdolności czynszowej.

Senatorowie przyjęli z 2 poprawkami o charakterze legislacyjnym  ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (projekt poselski). Przewiduje ona utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, na który udzielający pomocy wpłacaliby środki dla beneficjentów. W razie stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych decyzje lub umowy cywilnoprawne dotyczące udzielania pomocy publicznej mogą być realizowane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. Podmiot odpowiedzialny za udzielenie pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym do czasu ponownej oceny środka pomocowego przez KE.

Izba wprowadziła 10 poprawek porządkujących i legislacyjnym do  ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (projekt rządowy), która ma zapewnić ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt. Wprowadza regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej i nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich. Dostosowuje polskie prawo do unijnych rozporządzeń. Do zwierząt gospodarskich, o których w nich mowa, dodaje: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną, których hodowla też będzie regulowana. Jednostką sprawującą kontrolę będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Sprawy związane z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych, kontrolą świadectw zootechnicznych i wpisów do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego znajdą się w gestii naczelnika urzędu celno-skarbowego. Hodowcy  będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą otrzymać pomoc w naturze (prowadzenie ksiąg hodowlanych lub hodowlanej zwierząt gospodarskich). Minister rolnictwa będzie zatwierdzał programy hodowlane i ich zmiany.

Senatorowie wprowadzili 2 poprawki doprecyzowujące do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (projekt rządowy). Poprawki usuwają nieścisłości w przepisach i porządkują kwestię dni wolnych od zajęć przysługujących aplikantom, którzy już rozpoczęli aplikację. Ustawa dostosowuje ona przepisy do wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów wyłącznie obywatelstwa polskiego, a termin ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów ‒ do potrzeb kadrowych sądownictwa. Przewiduje ponadto, że dla roczników aplikacji rozpoczętych po wejściu nowelizacji w życie aplikantowi będzie przysługiwać 21 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w pierwszym, drugim i trzecim roku odbywania aplikacji sędziowskiej.

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przygotowany z inicjatywy grupy senatorów projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące zwolnienia gruntów kolejowych od podatku od nieruchomości. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, zwolnione z podatku byłyby tylko budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie kolejowym, które udostępniane są przewoźnikom kolejowym, wykorzystywane są do przewozu osób lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.  Budynki, budowle i grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, wykorzystywanych na cele inne niż określone w tej ustawie, nie byłyby zwolnione z tego podatku. Takie rozwiązanie ma zapobiec unikaniu opodatkowania przez niektóre podmioty. Senat podejmując inicjatywę ustawodawczą uznał, że wprowadzone w 2017 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych okazały się nieuzasadnione, bowiem straty finansowe jednostek samorządu terytorialnego z powodu utraconych podatków sięgają kilku milionów zł rocznie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Konferencja „Odłożona niepodległość. Górny Śląsk w 1921 roku na drodze do II Rzeczypospolitej”

20 kwietnia 2021 r. w Senacie odbędzie się konferencja „Odłożona niepodległość. Górny Śląsk w 1921 roku na drodze do II Rzeczypospolitej”.

Wystawa „Kadry Komedy − w 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego (1931−1969)”

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki 14 kwietnia 2021 r. otworzył w Senacie wystawę „Kadry Komedy − w 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego (1931−1969)”, prezentowaną z inicjatywy senator Ewy Mateckiej.