Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu – drugi dzień

legislacja 26.11.2020
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

26 listopada 2020 r. zakończył się drugi dzień 18. posiedzenia Senatu. Izba zdecydowała o rozszerzeniu porządku obrad o ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa oraz nowelizację ustawy o paszach.

Senatorowie rozpatrzyli następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (projekt poselski) określa zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono wykonywanie świadczeń w związku z epidemią COVID-19. Zmiana polega na cofnięciu wcześniejszej decyzji Sejmu, który poparł poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, przewidującą, że dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia ma przysługiwać wszystkim, a nie tylko tym skierowanym do pracy, pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia. W trakcie debaty wnioski o charakterze legislacyjnym złożył senator Ryszaed Bober.

Uzasadniając wniosek Komisji Zdrowia o odrzucenie nowelizacji, senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że jest ona nie do przyjęcia ze względów merytorycznych, łamie bowiem konstytucję i nie wypełnia przepisów prawa, odbiera też prawo do wyższego wynagrodzenia pracownikom medycznym, którzy od początku epidemii są na pierwszej linii walki z koronowirusem. „To jest rzecz niewyobrażalna, aby przeprowadzać proces nowelizacyjny do ustawy, która przeszła proces legislacyjny, ma podpis prezydenta, a nie jest realizowana” – podkreśliła. Nie zgodziła się też, że nowelizacja będzie kosztować budżet około 40 mld zł, ponieważ liczba pracowników zaangażowanych w walkę z Covidem-19 wskazuje, że będzie to około 4 mld zł. „To nie jest jakaś porażająca kwota, która spowoduje, że zawali się budżet państwa” – powiedziała. Jak oceniła, są pieniądze na dodatki dla wszystkich pracowników placówek medycznych, jest tylko kwestia wyboru i ustalenia priorytetów. Według senatora Wojciecha Koniecznego ustawa nie ma w sobie żadnej racjonalności, nie można także różnicować pracowników medycznych na tych kierowanych przez wojewodę i na tych niekierowanych. „Odwracanie się plecami do personelu medycznego jest błędem” – przekonywał. „Ta ustawa uwłacza mojego godności jako lekarza i senatora” – mówiła senator Agnieszka Gorgoń-Komor. Jej zdaniem pracownicy medyczni nie uważają się za bohaterów, ale oczekują odpowiedniej zapłaty. Na okoliczności związane z sejmowym głosowaniem nad poprawką Senatu zwrócił uwagę senator Jan Maria Jackowski. Jego zdaniem brak uzasadnionego wniosku o jego reasumpcję doprowadził do sytuacji, w której państwo polskie „nie wygląda poważnie”, a środowisko medyczne może się czuć poszkodowane. Jak dodał, rozpatrując teraz ustawę w Senacie, można zaproponować do niej odpowiednie poprawki.

Ustawa o zawodzie farmaceuty (projekt rządowy) realizuje postulaty zawarte w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, będącego samodzielnym zawodem medycznym, a także szkoleń i doskonalenia zawodowego. Ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w razie drobnych dolegliwości zdrowotnych.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na finansowanie usług medycznych i zapobieganie nadpodaży niektórych usług medycznych. Uzależnia realizację inwestycji w sektorze zdrowia od uzyskania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opinie o celowości inwestycji o wartości powyżej 50 mln zł będzie wydawał minister zdrowia. Mająca powstać przy nim Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych również zajmowałaby się ich oceną. Wsparcie otrzymywałyby przedsięwzięcia odpowiadające obecnym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) przewiduje wsparcie dla 32 branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego, zmiany w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań realizowanych z jego środków. Pomoc, która wyniesie 4 mld zł, będzie przyznana za listopad 2020 r., ale rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia przedłużyć ją na kolejne miesiące.

Rozpatrując tzw. tarczę 6.0, komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dostrzegły potrzebę podjęcia  – w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu  – inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do jej znowelizowania, a także zmiany ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W wyniku głosowania podczas posiedzenia plenarnego wniosek o uzupełnienie porządku obrad o tę inicjatywę nie uzyskał większości; w tej sytuacji przedstawionym projektem zajmą się komisje senackie.

Ustawa  o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (projekt rządowy) wchodzi w skład pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Stanowi tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, która zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Nowela przewiduje wyższe (do 35% kosztów inwestycji) granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego dla gmin na budowę mieszkań społecznych, zasadę finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania, większe (do 80% kosztów nowych inwestycji) wsparcie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych. Zakłada większą pomoc przeznaczoną na modernizację zasobów komunalnych. Ma też umożliwić dojście do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Wprowadzane rozwiązania przewidują również powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld zł z przeznaczeniem na wsparcie budowy mieszkań przez gminy, które ucierpiały w wyniku COVID-19, i ułatwienia dla osób, mających książeczki mieszkaniowe. Zakładają ponadto pomoc dla najemców, dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii, m.in. rozszerzają możliwość dopłat do czynszów na gospodarstwa domowe, które nie mają zdolności czynszowej.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Konferencja „Odłożona niepodległość. Górny Śląsk w 1921 roku na drodze do II Rzeczypospolitej”

20 kwietnia 2021 r. w Senacie odbędzie się konferencja „Odłożona niepodległość. Górny Śląsk w 1921 roku na drodze do II Rzeczypospolitej”.

Wystawa „Kadry Komedy − w 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego (1931−1969)”

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki 14 kwietnia 2021 r. otworzył w Senacie wystawę „Kadry Komedy − w 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego (1931−1969)”, prezentowaną z inicjatywy senator Ewy Mateckiej.