Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

legislacja 25.11.2020
18. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień (fot. Łukasz Kamiński - Kancelaria Senatu)

25 listopada 2020 r. zakończył się pierwszy dzień 18. posiedzenia Senatu. Izba rozpatrzyła nowelizacje 2 ustaw podatkowych. Przed przystąpieniem do obrad minutą ciszy uczczono pamięć senatora VI–VIII kadencji Andrzeja Owczarka, zmarłego 6 listopada 2020 r. oraz senatora III kadencji Jerzego Derkacza, zmarłego 10 listopada 2020 r.

Senatorowie zdecydowali o rozszerzeniu porządku obrad o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Postanowiono, że podczas tego posiedzenia Izba przeprowadzi również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Odbędzie się także drugie czytanie projektu uchwały w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego oraz projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą.

Tego dnia senatorowie podjęli uchwałę wzywającą Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej (inicjatywa grupy senatorów). Senat wzywa w niej rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu próby wetowania budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z uchwałą zapowiadane przez rząd weto godzi w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski. Grozi też opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem Polsce wypłaty setek miliardów złotych ze środków europejskich, w tym z Instrumentu na rzecz Obudowy i Zwiększania Odporności, które mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa. W uchwale  podkreślono, że grożenie wetem jeszcze bardziej pogłębia osamotnienie międzynarodowe polskiego rządu i trwający od 5 lat dryf kraju z centrum decyzyjnego Unii Europejskiej na jej margines, jest też niezgodne z polską racją stanu.

Podczas debaty zwolennicy podjęcia uchwały podkreślali, że Unia Europejska jest gwarantem polskiej suwerenności, a groźba weta to zagrożenie dla polskich interesów narodowych. Mówiono też o wyprowadzaniu naszego kraju z Unii Europejskiej, co stoi w sprzeczności nie tylko z naszą racją stanu, ale przede wszystkim z ogromnym poparciem naszych obywateli dla członkostwa w UE. Senator Bogdan Klich przekonywał, że w wyniku weta Polska zostanie kompletnie osamotniona, pozbawiona środków, które należą się Polkom i Polakom. Jak wskazywał, wetując unijny budżet, nasz kraj przykłada rękę do budowy Europy 2 prędkości. Zdaniem senatora niewsparcie tej uchwały oznacza wsparcie dla polityki pisanej cyrylicą. W ocenie wicemarszałka Bogdana Borusewicza w groźbie weta nie chodzi o budżet, a jedynie niezgodę na powiązanie go z oceną praworządności, naruszanej przez władze Zjednoczonej Prawicy. O niepodejmowanie uchwały apelował natomiast wicemarszałek Marek Pęk. Według niego Senat nie ma prawa do jej podejmowania, ponieważ za prowadzenie polityki zagranicznej odpowiada rząd. Dzieje się to w sytuacji, gdy gra idzie o kształt UE i jej kierunki rozwoju, o naszą suwerenność, a narzucany przez większych i silniejszych mechanizm związany z praworządnością jest działaniem wyjątkowo cynicznym i służy dyscyplinowaniu takich państw jak Polska czy Węgry.

Senat rozpatrzył następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Wprowadza ona m.in. system opodatkowania wzorowany na rozwiązaniu estońskim, tzw. estoński CIT, który polega na przesunięciu czasu poboru podatku na okres wypłaty zysków. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy też woli rozliczać się na starych zasadach. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów wyniesie 100 mln zł, niemający udziałów w innych podmiotach, zatrudniający co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, z przychodami pasywnymi nieprzewyższającymi przychodów z działalności operacyjnej i przeznaczający zysk na reinwestycje. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Z opodatkowania na nowych zasadach będą mogły skorzystać spółki kapitałowe akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać „estoński CIT” na 4 lata, a przedłużać go na kolejne 4-letnie okresy, pod warunkiem że w ostatnim, czwartym roku korzystania z niego wciąż spełnia kryteria. Aby utrzymać się w tym systemie, będzie też musiał osiągać wzrost inwestycji o 15% w ciągu 2 lat. Podczas debaty nad ustawą senatorowie nie zgłosili nowych poprawek. Podczas debaty senatorowie pozytywnie oceniali ustawę wprowadzającą tzw. estoński CIT mimo wskazywanych mankamentów. Jak mówiono, bardzo wielu przedsiębiorców pozostanie poza nowym systemem. Zdaniem senatora Kazimierza Kleiny tym rozwiązaniem powinni zostać objęci także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dodał, że komisja budżetu zaproponowała poprawkę, zgodnie z którą ten rodzaj opodatkowania obejmie spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą. Senator Grzegorz Bierecki podkreślił, że ustawa wprowadza nową filozofię sposobu pobierania podatku CIT. W jego ocenie pieniądze, które na skutek tego korzystnego opodatkowania zostaną w kieszeniach przedsiębiorców to wsparcie dla gospodarki w tym trudnym okresie. Za mankament tej ustawy senator uznał jej podmiotowe ograniczenie do spółek prawa handlowego. Dlatego wyraził zadowolenie, że komisja budżetu zaproponowała rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o spółdzielnie.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma poprawić kondycję sektora firm małych i średnich, którą  pogorszyła pandemia. Nowe przepisy powinny uszczelnić system podatku dochodowego od osób prawnych, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowela przewiduje nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji, a także podwyższenie z 1,2 do 2 mln euro limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej, 9-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Nowela wprowadza też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Nie dotyczy to dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw. Podczas debaty kolejne poprawki zgłosili senatorowie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.