Narzędzia:

17. posiedzenie Senatu – drugi dzień

legislacja 27.10.2020
17. posiedzenie Senatu – drugi dzień

27 października 2020 r. zakończył się drugi dzień 17. posiedzenia Senatu. Izba jednogłośnie przyjęła z 4 poprawkami nowelizację ustawy budżetowej na rok 2020.

Senat wprowadził 4 poprawki do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (projekt rządowy). Pierwsza z nich zwiększa wydatki na zdrowie o 2 mld zł i na subwencję oświatową dla samorządów o 3 mld zł, zmniejsza zaś ogólną rezerwę budżetową o 2 mld 10 mln zł i wydatki na obronę narodową o 2 mld 990 mln zł.Druga obniża wydatki i deficyt budżetu państwa o 100 mln 100 tys. zł kosztem zmniejszenia wydatków na: Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o 15 mln zł, Centralne Biuro Antykorupcyjne o 14 mln 600 tys. zł, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 10 mln zł, Agencję Wywiadu o 10 mln zł, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o 500 tys. zł oraz na obsługę długu Skarbu Państwa o 50 mln zł. Trzecia zmiana ma na celu utworzenie rezerwy celowej w wysokości 700 mln zł na obsługę długu Skarbu Państwa (300 mln zł) i uzupełnienie środków na rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej z tytułu środków własnych (400 mln zł); środki te zostałyby przesunięte z wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Ostatnia z poprawek przewiduje utworzenie rezerwy w wysokości 1 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności kosztem rezerwy celowej na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne.

Nowelizacja przewiduje wzrost do 508 mld zł (o 72,7 mld zł więcej w porównaniu z zakładanym) limitu wydatków budżetowych, dochody na poziomie 398,7 mld zł (niższe od planowanych o 36,7 mld zł), a deficyt ‒ 109,3 mld zł (planowany zerowy). Zakłada, że dochody podatkowe będą niższe o 40,3 mld, ale niepodatkowe ‒ wyższe o 3,6 mld zł. Przewidywany spadek PKB w całym 2020 r. ma wynieść 4,6% (planowano wzrost o 3,7%). Zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4%, a płace wzrosną o 3,5%. Do ustawy dopisano ponadto program rządowy „budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage” w Toruniu, na który w 2020 r. zostanie przeznaczone 32 mln zł. Część środków budżetu Sądu Najwyższego przeniesiono z przeznaczeniem na wzrost (ok. 550 zł brutto na 1 etat) wynagrodzeń dla jego pracowników cywilnych. Wydatki na uposażenie sędziów w stanie spoczynku zmniejszono o 11,4 mln zł na rzecz świadczeń dla emerytów i rencistów Służby Więziennej. Przesunięto 10 mln zł z finansowania komend powiatowych policji na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z przeznaczeniem na wsparcie systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej i 10 mln zł ze środków dla policji do Agencji Wywiadu. Wydatki na policję zmniejszono o 14,6 mln zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe CBA, w tym zakup samochodów. Wydatki w dziale: gospodarka zmniejszono z przeznaczeniem 70 mln zł na dotacje dla Agencji Rozwoju Przemysłu i ok. 11 mln zł ‒ na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. Kosztem zmniejszenia rezerwy budżetowej na zmiany organizacyjne o 5 mln 129 tys. zł zwiększono dotacje dla parków narodowych z uwagi na spadek ich wpływów z powodu pandemii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Z prac komisji senackich – 23 lutego 2021 r.

Obradowały komisje ds. klimatu, samorządu terytorialnego, zdrowia i budżetu.

Zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji

W nocy z 22 na 23 lutego 2021 r. zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji.

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack S.A. zapoznał się ze stanowiskiem RPO

Obradował Senacki Zespół do Spraw Spółki GetBack