Narzędzia:

17. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

zdrowie budżet i finanse administracja sprawy międzynarodowe 26.10.2020
17.posiedzenie Senatu - pierwszy dzień (Fot. Łukasz Kamiński - Kancelaria Senatu)

W nocy z 26 na 27 października 2020 r. zakończył się pierwszy dzień 17. posiedzenia Senatu. Izba wprowadziła 41 poprawek do nowelizacji ustawy, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy. Senat podjął też uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych., która znosi zakaz handlu w niedzielę w okresie epidemii i 90 dni po jej zakończeniu.

Za przyjęciem nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 z poprawkami głosowało 92 senatorów, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.  

Senat przyjął m.in. poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19. Kolejna poprawka zmierza do tego, aby w okresie epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym za czas podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków, przysługiwało  prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Senat zaproponował także utworzenie państwowego funduszu celowego, z którego  finansowany będzie zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60. roku życia. Senatorowie opowiedzieli się za stworzeniem podstaw prawnych dobrowolnych ubezpieczeń na życie pracowników ochrony zdrowia, które byłyby finansowane ze środków budżetu państwa.

Senat chce ponadto, aby zarządzenie przez wojewodę użycia straży gminnych do wspólnych działań z Policją było uwarunkowane uzyskaniem zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zgodnie z kolejną poprawką, przedłużanie terminu realizacji recepty w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ma następować w drodze rozporządzenia, a nie obwieszczenia.

Senatorowie zdecydowali, że w okresie epidemii lotniczy zespół ratownictwa medycznego będzie się składał co najmniej z trzech osób, w tym z jednego pilota zawodowego i lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. Senatorowie wprowadzili również poprawkę obligującą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do  zmiany planu finansowego tego Funduszu na rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15% opłaty ryczałtowej przeznaczanej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i uwzględnienia zasady, że przekazane środki, które nie zostaną wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi. Kolejna poprawka Senatu stanowi, że samorządy zawodowe muszą przekazać wojewodzie wykaz osób wykonujących zawody medyczne. Do wojewody jednak będzie należeć ocena, które z tych osób mogą zostać skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Inna poprawka zmierza do tego, aby skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegali mężczyźni w wieku od 60 do 65 roku życia. Izba ponadto wprowadziła szereg poprawek legislacyjnych i redakcyjnych.

Wszyscy medycy chcą walczyć z pandemią, ale chcemy jasno określonej  strategii – mówiła w trakcie dyskusji nad ustawą senator Agnieszka Gorgoń-Komor. Tymczasem, jej zdaniem rząd zmarnował kilka letnich miesięcy i nie przygotował kraju do drugiej fali pandemii. Apelowała, by nie dzielić środowiska medyków i by zmotywować cały personel medyczny, bo wszyscy zajmują się walką z pandemią.

Senator Beata Małecka-Libera stwierdziła, że  epidemia nie jest zarządzana – nie ma planu i strategii. Jej zdaniem zmarnowano kilka miesięcy mimo zapowiedzi ekspertów, epidemiologów o drugiej fali pandemii. Podkreśliła, że w Polsce  z epidemią walczą politycy, a nie eksperci. Jej zdaniem podejmowane przez rząd sprzeczne decyzje spowodowały brak zaufania na linii rząd-społeczeństwo, rząd-medycy. Doprowadziło to do powstania ruchów kwestionujących istnienie epidemii. „Przed nami ciężki czas – brak kadry medycznej, brak łóżek, chaos – to musi zostać opanowane, muszą zostać wdrożone  etapy walki z pandemią jeśli ma zostać odbudowane zaufanie społeczne” – powiedziała senator Małecka-Libera.

Z kolei senator Krzysztof Kwiatkowski skoncentrował się na wymiarze ekonomicznym walki z pandemią. „Jeżeli zdrowie jest naszym priorytetem to dlaczego rząd skierował na wspieranie polskiej gospodarki ponad 150 mld zł, a na zadania w ochronie zdrowia 7,5 mld zł ?” – pytał senator Kwiatkowski. Mówił o spadku wpływu z podatków do budżetu państwa, a zatem o spadku wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia, o wzroście bezrobocia, który też wpłynie na zmniejszenie składek do NFZ. Pytał jak zatem będzie finansowana służba zdrowia w kolejnych latach.

Senator Aleksander Pociej  podkreślił, że rząd jest ten sam, choć zmienił się minister zdrowia. Według senatora minister zmienił się, bo popełniono błędy. Wskazywał, że rząd chce, by walka z pandemią odbywała się poza sporem politycznym, co według senatora jest moralnym szantażem, który jest niegodny polityki. Przypomniał, że od początku pandemii opozycja krytykowała działania rządu i rząd ponosi odpowiedzialność za nieprzygotowanie do drugiej fali pandemii. „Doprowadzono do tego, że Polacy broniąc się przeciwko działaniom niezgodnym ze zdrowym rozsądkiem wyszli protestować na ulicę. To igranie z ludzkim życiem” – powiedział senator Pociej odnosząc się do kontestowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. „Nikt mnie nie przekona, że TK nie działa pod dyktando rządzących” – dodał senator.    

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 w przedłożeniu poselskim zakładała m.in., że lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, nie popełniają przestępstwa, chyba że czyn ten popełniono w wyniku rażącego niezachowania ostrożności. Pensję personelu medycznego skierowanego przez wojewodę do walki z epidemią podwyższono ze 150 do 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy. Lekarze specjaliści, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, będą mogli być zatrudniani w Polsce po spełnieniu wymogów ustawowych (np. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe). Do pracy w związku z epidemią będzie można delegować młodych lekarzy w trakcie i po ukończeniu stażu podyplomowego, a także m.in. studentów i doktorantów kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat zakończyły kształcenie w zawodzie medycznym. Na wniosek wojewody lub ministra zdrowia samorządy będą musiały w ciągu 7 dni przekazać listę osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego) wykonujących zawód medyczny, które można skierować do zwalczania epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowane wyłącznie 1 z rodziców wychowywujących  dziecko  w wieku do  18 lat. Z 60 do 65 lat podwyższono wiek mężczyzn wykonujących zawód medyczny, których można oddelegować do zwalczania epidemii, w wypadku kobiet pozostawiono 60 lat. Do 150 dni (5 miesięcy) od dnia wystawienia wydłużono okres realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne. Zgodnie z nowelą nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Aby usprawnić umieszczanie w szpitalach pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego będą wydawać decyzje administracyjne zobowiązujące szpitale do przyjęcia osób wymagających pilnej hospitalizacji. Decyzje o pacjentach potrzebujących hospitalizacji w innym województwie ma podejmować koordynator krajowy. Uprawnienia do pobierania wymazów uzyskają osoby, współpracujące z systemem ratownictwa medycznego i będące ratownikami w systemie ministra obrony narodowej. Nowela przewiduje ponadto, że gdy zamawiającym usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 jest samorząd, nie stosuje się prawa zamówień publicznych, jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Izba wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która proponuje czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę. W projekcie proponuje się "zniesienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, zakazu handlu w niedziele, wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele". Zgodnie z uzasadnieniem zniesiony byłby też przepis zakazujący powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu w niedziele oraz czynności związanych z handlem w niedziele. Proponowane rozwiązanie ma przyczynić się do poprawy kondycji finansowej branży handlowej, zwiększenia płynności towarów, zagwarantowania miejsc pracy oraz poprawy komfortu pracy i zarazem dokonywania zakupów, a ponadto podnieść poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz ułatwić zachowywanie dystansu społecznego.

Przed przystąpieniem do obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego 18 października 2020 r. senatora Stanisława Koguta.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 4 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych i samorządu terytorialnego.

Prace w komisjach senackich – 3 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje zdrowia oraz spraw zagranicznych i UE.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.