Narzędzia:

15. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

legislacja 10.09.2020
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Wieczorem 10 września 2020 r. zakończył się pierwszy dzień 15. posiedzenia Senatu. Porządek obrad został rozszerzony o drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, a także o zmiany w składzie komisji senackich. Akceptacji Senatu nie uzyskał natomiast wniosek senatora Stanisława Karczewskiego o skreślenie punktu dotyczącego informacji ministra zdrowia.

Tego dnia Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (inicjatywa grupy senatorów) określającej zasady i tryb utworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Tworzyłyby go gminy województwa pomorskiego o silnych powiązaniach funkcjonalnych i zaawansowanych procesach urbanizacyjnych. W jego skład wchodziłyby te powiaty, których co najmniej połowa gmin należy do związku metropolitalnego, a także miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Senatorowie rozpatrzyli 2 ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) wprowadza instrumenty mające wzmocnić pierwotnie zakładaną pomoc dla przedstawicieli branży turystycznej. Zgodnie z uchwaloną 8 marca 2020 r. tzw. tarczą antykryzysową 1.0 biura turystyczne mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii, lub też zwrot pieniędzy w ciągu 180 dni. Nowela przewiduje, że organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wniosek o udzielenie wypłaty wraz z wykazem umów, od których odstąpili klienci. Podróżny też będzie mógł złożyć do UFG wniosek o rekompensatę. Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, stanowiącego wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, a zasilanego m.in. z budżetu państwa czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nowela przewiduje także utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego, który będzie udzielać pożyczek na zwroty wpłat klientów w nadzwyczajnych i nieuniknionych okolicznościach w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Zgodnie z nowelizacją o wypłatę świadczeń postojowych będą się mogli ubiegać prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku, a także agenci turystyczni. Część branż, która do tej pory skorzystała z postojowego, będzie miała prawo do dodatkowego świadczenia. Branża turystyczna będzie zwolniona ze składek, m.in. na ZUS, należnych od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. pod warunkiem wykazania znacznego uszczuplenia przychodów (co najmniej o 80% w stosunku do przychodu z tego samego miesiąca 2019 r.) oraz złożenia wniosku i rozliczeń za czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r. do końca września.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (projekt poselski) ma usprawnić postępowania toczące się przed Komisją ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, m.in. przeciwdziałać przewlekłości toczących się postępowań i zwiększyć zaufanie obywateli do komisji i jej rozstrzygnięć. Nowela m.in. umożliwia udzielenie pełnomocnictwa adwokata lub radcy prawnego do reprezentowania komisji, poszerza też dotychczasowy katalog przesłanek, stanowiących podstawę do nałożenia obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia m.in. o zajmowanie lokalu przez lokatora, przeznaczenie nieruchomości na cele nauki, oświaty i kultury, położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich). Składający wniosek reprywatyzacyjny i jego ewentualni następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Sprzeciw wobec decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom nieruchomości warszawskich, a m.st. Warszawie ‒ nie. Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. Warszawa mają zostać uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone byłyby odszkodowania i zadośćuczynienia m.st. Warszawa przekazałoby na rachunek Funduszu Reprywatyzacji.

Izba przeprowadziła drugie czytanie 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji (inicjatywa Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wniesiona na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu) przewiduje, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługującego osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie tzw. ustawy covidowej, będzie uwzględniane wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed jego obniżeniem. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (inicjatywa grupy senatorów) ma na celu przywrócenie emerytom urodzonym także w innym roku niż 1953 r. (dotyczyła ich nowelizacja ustawy z 19 czerwca 2020 r.) pełnej podstawy obliczenia emerytury pomniejszonej w 2012 r. o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych.

Senatorowie zapoznali się z informacją ministra zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii koronawirusa i strategii działań w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym, którą przedstawił wiceminister Waldemar Kraska, oraz ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 r. petycji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 4 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych i samorządu terytorialnego.

Prace w komisjach senackich – 3 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje zdrowia oraz spraw zagranicznych i UE.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.