Narzędzia:

13. posiedzenie Senatu ‒ pierwszy dzień

01.07.2020
13. posiedzenie Senatu (fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

1 lipca 2020 r. zakończył się pierwszy dzień 13. posiedzenia Senatu. Porządek obrad został rozszerzony o punkty: informacja ministra spraw zagranicznych o przebiegu głosowania za granicą w wyborach prezydenckich 2020 r. oraz informacja prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r.

Marszałek Senatu poinformował, że zostanie utworzona komisja nadzwyczajna ds. klimatu.

Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera (inicjatywa senatora Ryszarda Bobera), w której oddaje hołd temu wybitnemu chirurgowi, naukowcowi i jednemu z największych patriotów polskich. W 2020 r. przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci tego znakomitego lekarza, twórcy oryginalnych technik chirurgicznych, erudyty i naukowca, wielkiego syna ziemi pomorskiej, nazywanego prawdziwym ambasadorem polskiej chirurgii w najtrudniejszych czasach naszej historii.

Senat rozpatrzył:

Ustawę o Polskim Bonie Turystycznym (prezydencki i poselski projekty ustaw), która przewiduje wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakłada, że osoby wskazane w ustawie na każde dziecko otrzymają świadczenie w formie tzw. bonu turystycznego w wysokości 500 zł, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju. Na dziecko niepełnosprawne będzie przysługiwać jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł i jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w tej samej wysokości. Bon w postaci elektronicznej nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne  środki płatnicze ani inne środki wymiany. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r. Senatorowie zgodzili się, co do słuszności wprowadzenia takej formy wsparcia dla rodzin rodzi oraz polskiej branży turystycznej. Jednak wskazywali na potrzebę rozszerzenia tego rozwiązania i przyznania bonu także emerytom i rencistom, dlatego zgłosili poprawkę do omawianej ustawy, która pozwoli objąć także tę grupę wsparciem. Senatorowie Koalicji Obywatelskiej uznali za niewłaściwe to, iż ustawa o bonie turystycznym jest wykorzystywana w kampanii prezydenckiej na rzecz obecnie urzędującego prezydenta.

Nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (senacki i rządowy projekty ustaw) umożliwiającą uzyskanie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953 (w większości kobiety), którzy przed wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w marcu 2019 r. występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej, i ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy. Ustawa przewiduje także zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a tą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (projekt poselski), która  wprowadza trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni komunistycznych, podobnie jak w wypadku zbrodni stanowiących, według prawa międzynarodowego, zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.  Według ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zbrodnie komunistyczne to represje lub inne formy naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności, które popełnili funkcjonariusze państwa komunistycznego w latach 1917–90, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia. Zaliczają się do nich również przestępstwa przeciwko dokumentom, czyli ich fałszowanie przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego na szkodę osób trzecich. Zgodnie z obecnymi przepisami część tego rodzaju zbrodni przedawniłaby się 1 sierpnia 2020 r.

Informacja prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r. nie została rozpatrzona, ponieważ na posiedzenie nie stawił się przedstawiciel rządu. Senatorowie zdecydowali, że Izba zajmie się tym punktem, gdy w obradach weźmie udział premier lub jego przedstawiciel.

Na tym posiedzeniu Senat powoła członka Państwowej Komisji ds. wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, co przewiduje ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o tej komisji. Zmieni ponadto składy swoich komisji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18. posiedzenie Senatu - czwarty dzień

Przerwa do środy, 2 grudnia br., do godz. 11.00

18. posiedzenie Senatu ‒ trzeci dzień

Zakończył się trzeci dzień obrad

Prace w komisjach senackich – 26 listopada 2020 r.

Obradowały komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kultury i Środków Przekazu.