Narzędzia:

22 lutego 2006 r.

22.02.2006

22 lutego 2006 r. odbyło się 8. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu przedyskutowało prośbę przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy, przeniesionej z Muzeum Literatury w Warszawie, pt. "Nobilitacje - Sienkiewicz, Reymont, Miłosz, Szymborska". Zgodzono się, że idea wystawy jest słuszna, ale koszty z nią związane są wyjątkowo wysokie. Stwierdzono, że kosztorys mógłby zostać przez prezydium zaakceptowany tylko po ich obniżeniu do 10 000 zł. Jednocześnie zaakceptowano wstępnie myśl o wzięciu przez Senat RP pod opiekę wystawy w muzeum literatury bez przenoszenia jej do gmachu Senatu, za to z przedłużeniem terminu jej trwania. Ostateczną decyzję postanowiono odłożyć do czasu przedstawienia gotowego kosztorysu oraz rezultatów negocjacji z muzeum literatury.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu 14 marca br. w gmachu Senatu konferencji "Proces Boloński - przewidywany rozwój i zadania na lata 2006-2008". W konferencji wezmą udział posłowie i senatorowie oraz członkowie Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (rektorzy wyższych szkół ekonomicznych), współorganizatora konferencji. Zaakceptowano kosztorys. Postanowiono, że konferencję otworzy wicemarszałek Ryszard Legutko.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na zorganizowanie 24 kwietnia br. konferencji pt. "Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce". Ustalono, że będzie to możliwe pod warunkiem obniżenia kosztów konferencji, które - z uwagi na udział prelegentów z USA i konieczność symultanicznego tłumaczenia - są wysokie. Stwierdzono, że można obniżyć koszty, zmniejszając honoraria, koszty materiałów dla uczestników oraz organizując konferencję w jednej z sal sejmowych, przygotowanych do tłumaczeń symultanicznych.

Prezydium zapoznało się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz z projektem uchwały w sprawie wykładni art. 48 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Senatu. Sprawa dotyczy oświadczenia złożonego podczas 4. posiedzenia Senatu, 5 stycznia br., przez senatora Włodzimierza Łyczywka. Prezydium zgodziło się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Stwierdzono, że odpowiedź zgodna z tą opinią, udzielona senatorowi na jego oświadczenie, będzie odpowiedzią wystarczającą. Prezydium uznało więc, że nie ma potrzeby podejmowania uchwały w sprawie wykładni art. 48 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Senatu.

Prezydium Senatu przedyskutowało projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2006. Rozważono różne propozycje zmiany przedłożonego zapisu. Stwierdzono, że musi zostać zmieniona struktura uchwały. Potrzebne jest większe uściślenie i zawężenie. Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że zapis w uchwale skutkuje zobowiązaniami. Wicemarszałek Krzysztof Putra podjął się przedstawienia uwag i poprawek do uchwały na piśmie. Ustalono, że na najbliższym posiedzeniu prezydium sprawa projektu uchwały zostanie postawiona ponownie.

W związku z podpisaniem przez Marka Balickiego umowy o pracę na stanowisku dyrektora Szpitala Wolskiego w Warszawie i podjęciem przez niego pracy 20 lutego br., sprawa wniosku sekretarza m.st. Warszawy o wyrażenie przez Prezydium Senatu zgody na zmianę warunków pracy byłego senatora uległa dezaktualizacji.

Marszałek B. Borusewicz poinformował, że zwróci się do przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Ryszarda Bendera o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu komisji (1 marca br.) informacji na temat pracy komisji i jej propozycji działań dotyczących pomocy Polakom na Białorusi.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o wysłaniu do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" pisma w sprawie rozliczenia zaliczek na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2005 w nieprzekraczalnym terminie 15 marca br.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefami parlamentów Litwy i Ukrainy

23 lutego 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył rozmowę on-line z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Armenii

W dniu 16 lutego br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Armenii w Polsce Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana.

Spotkanie Wicemarszałkini Senatu z ambasadorem Litwy

W dniu 11 lutego 2021 roku Wicemarszałkini Senatu RP pani Gabriela Morawska-Stanecka przyjęła kurtuazyjną wizytę Ambasadora Republiki Litewskiej Eduardasa Borisovasa.