Narzędzia:

24 października 2001 r.

24.10.2001

24 października br. odbyło się 1. posiedzenie Prezydium Senatu piątej kadencji.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił zebranym pisemną rezygnację ze stanowiska szefa Kancelarii Senatu, złożoną na jego ręce przez Bogdana Skwarkę. Ponadto marszałek przedstawił kandydaturę Adama Witalca - dotychczasowego dyrektora Biura Prac Senackich - rekomendując go na stanowisko szefa Kancelarii Senatu. Prezydium jednomyślnie wyraziło bardzo pozytywną opinię, akceptując przedstawioną kandydaturę dyrektora A. Witalca na szefa Kancelarii Senatu.

Prezydium, wzorem lat ubiegłych, zaakceptowało projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw Pomocy Socjalnej. Prezydium zapoznało się z zarządzeniem marszałka Senatu w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z tego funduszu przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin, oraz ze sprawozdaniem z działalności zespołu do końca IV kadencji Senatu.

Dyrektor A. Witalec poinformował o stanie środków ZFŚS na rachunku bankowym na dzień 17.10.01 r. i przedstawił projekt pisma do przewodniczących klubów i kół senackich w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z przyjętym założeniem w skład zespołu wejdą senatorowie zgłoszeni przez kluby senackie ( po jednej osobie z poszczególnych klubów).

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o utworzeniu klubów i koła parlamentarnego:

- Klubu Senackiego SLD-UP,

- Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001",

- Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych.

Przyjęto do wiadomości informację w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym. Wszyscy senatorowie złożyli oświadczenia majątkowe w obowiązującym terminie. Zgodnie z ustawą oświadczenia przekazywane są do właściwej komisji (Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich) w celu dokonania analizy, która jest następnie przedstawiana prezydium. Oświadczenia będą także przekazywane do właściwych urzędów skarbowych. Kserokopie oświadczeń zostaną przekazane do odpowiedniego zespołu w Kancelarii Senatu, zajmującego się skanowaniem i udostępnieniem w Internecie.

W związku z wpłynięciem na ręce marszałka L. Pastusiaka próśb o wyrażenie zgody na pracę w trzeciej komisji senackiej prezydium, po wnikliwej analizie problemu, wyraziło opinię negatywną (art. 20 ust. 4 Regulaminu Senatu).

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z premier Litwy

17 września br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął premier Ingrid Šymonitė, przebywającą w Polsce w związku z polsko-litewskimi konsultacjami rządowymi.

Spotkanie Marszałka Senatu RP ze Specjalnym Wysłannikiem Departamentu Stanu USA

Rozmowy dotyczyły m.in. gazociągu Nord Stream 2 oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacji energetycznej.

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk na konferencji poświęconej Kardynałowi Wyszyńskiemu

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk wziął udział w Warszawie w konferencji pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii” oraz w otwarciu wystawy poświęconej Prymasowi Tysiąclecia.