Narzędzia:

20, 21 i 22 maja 1998 r.

22.05.1998

W dniach 20, 21 i 22 maja br. odbyło się 12. posiedzenie Senatu. Posiedzeniu przewodniczyli wicemarszałkowie: Andrzej Chronowski, Tadeusz Rzemykowski i Donald Tusk. Na sekretarzy posiedzenia powołano senatorów Jolantę Danielak i Jerzego Pieniążka; listę mówców prowadził senator J. Pieniążek.

Po dyskusji Senat zaakceptował porządek obrad 12. posiedzenia:

  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządzie powiatowym,
  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administracji rządowej w województwie,
  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządzie województwa,
  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności,
  • drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla nieletnich ofiar wojny 1939 - 1945,
  • pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Senat uchwalił poprawki do ustawy o samorządzie powiatowym

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 17. posiedzeniu, 7 maja br. Do Senatu została przekazana 8 maja, a marszałek Senatu w tym samym dniu, zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierował ją do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowały swoje sprawozdania w tej sprawie.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił senator Mieczysław Janowski. Senator sprawozdawca zaznaczył, iż komisja odniosła się do każdego artykułu ustawy w sposób bardzo szczegółowy, rozważając wszystkie jego aspekty. Stąd tak duża liczba proponowanych poprawek.

Podczas prac komisji zostały uwzględnione również opinie przedstawicieli organizacji samorządowych, Związku Miast Polskich i Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Ponadto członkowie komisji zapoznali się z dostarczonymi im opiniami ekspertów.

Senator M. Janowski następnie przedstawił i szczegółowo omówił 69 poprawek, proponowanych przez komisję do ustawy o samorządzie powiatowym.

Senator Jerzy Mokrzycki przedstawił i szczegółowo uzasadnił 7 wniosków mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o rozpatrywanej ustawie przedstawił senator Stanisław Gogacz. Senator sprawozdawca omówił i szczegółowo uzasadnił 34 poprawki proponowane przez komisję.

Podczas debaty senatorowie zaproponowali wprowadzenie dalszych zmian i poprawek do rozpatrywanej ustawy.

Wszystkie zgłoszone wnioski i poprawki podczas przerwy w obradach rozpatrzyły komisje: Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Sprawozdanie połączonych komisji przedstawił senator M. Janowski. Senator sprawozdawca poinformował, że komisje postanowiły rekomendować Izbie przyjęcie 95 spośród 146 zgłoszonych ogółem wniosków i poprawek.

Mniejszość połączonych komisji poparła 8 wniosków i poprawek (w tym wniosek o odrzucenie ustawy).

Stanowiska mniejszości połączonych komisji przedstawili senatorowie Jadwiga Stokarska i J. Mokrzycki.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Senatu w pierwszej kolejności przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy. Senat odrzucił ten wniosek 60 głosami, przy 26 za i 6 wstrzymujących się. Wobec odrzucenia tego wniosku przeprowadzono głosowanie nad przedstawionymi poprawkami według kolejności przepisów ustawy, a następnie nad całością projektu uchwały Senatu w sprawie rozpatrywanej ustawy wraz z przyjętymi poprawkami.

W wyniku tego ostatniego głosowania, 59 głosami, przy 30 przeciw i 1 wstrzymującym się, Senat powziął uchwałę w sprawie ustawy o samorządzie powiatowym:

<<Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

"Przewodniczący organizuje pracę rady, prowadzi jej obrady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.";

 1. w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  "4. Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określania ich granic.";
 2. w art. 4 w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie "ponadgminnym" dodaje się wyrazy" , w szczególności";
 3. w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "edukacji publicznej" dodaje się wyrazy "i nauki";
 4. w art. 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) promocji i ochrony zdrowia,";
 5. w art. 4 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
  "3a) polityki prorodzinnej,";
 6. w art. 4 w ust. 1:
  a) w pkt 5 po wyrazie "transportu" dodaje się wyrazy "i dróg publicznych",
  b) skreśla się pkt 6;
 7. w art. 4 w ust. 1:
  a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  "9) geodezji, kartografii i spraw nieruchomości,",
  b) skreśla się pkt 10;
 8. w art. 4 w ust. 2 wyrazy "Do zakresu działania powiatu określonego w ust. 1" zastępuje się wyrazami "Do, określonego w ust. 1, zakresu działania powiatu";
 9. w art. 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  "3a. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat."
  ;
 10. w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy może przekazać jej do wykonania zadania z zakresu swojej właściwości - w tym przejęte od samorządu województwa, na obszarze którego znajduje się powiat - na waru
  nkach ustalonych w porozumieniu.";
 11. w art. 5 w ust. 1 po wyrazach" z zakresu administracji rządowej" dodaje się wyrazy"- w tym przez wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej";
 12. w art. 5 w ust. 2 wyrazy "jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "powiatami, gminami i innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi";
 13. w art. 5 w ust. 2 skreśla się wyrazy "z obszaru województwa";
 14. w art. 7 w ust. 1 i 2 wyraz "obronności" zastępuje się wyrazami "z obronnością";
 15. w art. 8 w ust. 2 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
  "3) starosta.";
 16. w art. 9 w ust. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "licząc od dnia wyborów.";
 17. w art. 9 w ust. 3 po wyrazach "do rady powiatu" dodaje się wyrazy "oraz jej liczebność";
 18. w art. 10 w ust. 1 wyrazy "W sprawie odwołania" zastępuje się wyrazem "Odwołanie" oraz wyrazy "rozstrzyga się" zastępuje się wyrazem "następuje";
 19. w art. 10 w ust. 2 skreśla się wyraz "rady";
 20. w art. 11:
  a) w ust. 1 wyrazy"10%" zastępuje się wyrazami"1/10",
  b) w ust. 2 wyrazy"30%" zastępuje się wyrazami"3/10";
 21. w art. 11 w ust. 3 na końcu skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy "i nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji.";
 22. w art. 12 w pkt 2 wyraz "odwoływanie" zastępuje się wyrazem "odwołanie";
 23. w art. 12 w pkt 3 po wyrazie "sekretarza" dodaje się wyraz "powiatu";
 24. w art. 12 w pkt 3 wyrazy "który jest również głównym księgowym budżetu" zastępuje się wyrazami "będącego głównym księgowym budżetu powiatu";
 25. w art. 12 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
  "4a) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1,";
 26. w art. 12 w pkt 6 po wyrazach "w sprawie" dodaje się wyrazy "udzielenia lub nieudzielenia";
 27. w art. 12 w pkt 8 w lit. f) wyrazy "związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni" zastępuje się wyrazami "związków i stowarzyszeń";
 28. w art. 12 w pkt 8 dodaje się lit. f1) w brzmieniu:
  "f1) tworzenia i likwidacji fundacji,";
 29. w art. 12 w pkt 8 w lit. g) po wyrazach "do spółek" dodaje się wyrazy "i spółdzielni";
 30. w art. 12 w pkt 8 w lit. g) wyraz" , cofania" zastępuje się wyrazami "wkładów oraz obejmowania";
 31. w art. 12 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
  "9a) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,";
 32. w art. 13 w ust. 1 wyrazy "Uchwały rady" zastępuje się wyrazami "Uchwały rady i zarządu" oraz wyrazy "składu rady" zastępuje się wyrazami "składu rady (zarządu)";
 33. w art. 13 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:" W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.";
 34. w art. 13 skreśla się ust. 2;
 35. w art. 14:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 1/10 członków rady, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości przeprowadza się kolejne głosowania z kolejnym wyłączeniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. W ostatnim głosowaniu głosów wstrzymujących
  się nie uwzględnia się.",
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  "1a. Rada wybiera jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. Przy wyborze jednego wiceprzewodniczącego stosuje się odpowiednio ust. 1. W razie wyboru wiceprzewodniczących na karcie do głos
  owania każdy radny może oznaczyć tylko jedno nazwisko. Za wybranych uważa się dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.",
  c) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";
 36. w art. 14 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
 37. w art. 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  "5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.";
 38. w art. 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  "2a. Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje starosta w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.";
 39. w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje:
  1. przewodniczący rady poprzedniej kadencji w terminie przypadającym w ciągu 14 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze całego kraju lub w wypadku wyborów przedterminowych w ciągu 14 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu,
  2. po upływie terminu określonego w pkt 1 sesję zwołuje przewodniczący wojewódzkiej komisji wyborczej w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczyc
  h wyników wyborów dla całego kraju lub w wypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.";
 40. w art. 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  "4. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
  prowadzi najstarszy wiekiem radny.";
 41. w art. 16 w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";
 42. w art. 17:
  a) w ust. 1 po wyrazach "może powoływać" dodaje się wyrazy "ze swojego grona",
  b) skreśla się ust. 2;
 43. w art. 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  "4. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach.";
 44. art. 19 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 19. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa
  statut.";
 45. w art. 20 w ust. 1 po wyrazie "Narodu" oraz po wyrazie "Państwa" dodaje się wyraz "Polskiego";
 46. w art. 21 w ust. 1 skreśla się wyrazy "Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.";
 47. w art. 21 w ust. 4 po wyrazach "Na zasadach ustalonych przez radę powiatu" dodaje się wyrazy" , z zastrzeżeniem ust. 4a,";
 48. w art. 21 w ust. 4 skreśla się wyrazy "Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków komisji spoza rady.";
 49. w art. 21 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
  "4a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet, o których mowa w ust. 4.";
 50. w art. 23 w ust. 3 wyraz "nawiązany" zastępuje się wyrazem "nawiązywany";
 51. w art. 24 w ust. 1 wyrazy "w powiecie" zastępuje się wyrazami "tego powiatu";
 52. w art. 24 w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "przed złożeniem ślubowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1.";
 53. w art. 24 w ust. 4 wyrazy "w jednostce" zastępuje się wyrazem "jednostki";
 54. w art. 26 w ust. 3 wyraz "samorządowym" zastępuje się wyrazem "samorządu";
 55. w art. 27 w ust. 1 skreśla się wyrazy "ustawowego składu rady";
 56. w art. 27 skreśla się ust. 4;
 57. w art. 29 w ust. 5 wyrazy "zarząd komisaryczny" zastępuje się wyrazami "komisarz rządowy";
 58. w art. 29 w ust. 5 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Stosunek pracy z komisarzem rządowym nawiązuje wojewoda według zasad określonych w odrębnych przepisach.";
 59. w art. 30 w ust. 2 oraz w art. 31 w ust. 3 po wyrazie "większością" dodaje się wyrazy "co najmniej";
 60. w art. 31 w ust. 1 wyrazy"1/2 ustawowego składu rady" zastępuje się wyrazami"2/5 ustawowego składy rady";
 61. w art. 31 w ust. 3 w zdaniu trzecim wyrazy "poddany pod głosowanie" zastępuje się wyrazem "zgłoszony";
 62. w art. 35 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "w uzgodnieniu z wojewodą" zastępuje się wyrazami "za zgodą wojewody";
 63. w art. 35 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  "4. Jeśli w terminie miesiąca nie nastąpi powołanie kierownika, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, funkcję tę pełni osoba wyznaczona przez właściwy centralny organ administracji rządowej, po zasięgnięciu opinii rady.";
 64. w art. 37 w ust. 1 skreśla się wyrazy "bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym";
 65. w art. 40 w ust. 2 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  "5) podatków i opłat powiatowych.";
 66. w art. 43 w ust. 1 skreśla się wyrazy" , z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1,";
 67. w art. 44 w ust. 1:
  a) po wyrazach "ogłasza się" dodaje się wyraz "nadto",
  b) skreśla się zdanie drugie;
 68. w art. 44 w ust. 1 po wyrazach "w środkach masowego przekazu" dodaje się wyrazy "obejmujących co najmniej obszar obowiązywania przepisów porządkowych";
 69. art. 46 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 46. 1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
  2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.
  3. Powiat jest w
  stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.";
 70. art. 47 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 47. 1. Nabycie mienia przez powiat następuje:
  1) na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem że nie stanowi ono mienia jakie
  jkolwiek gminy,
  2) przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3,
  3) w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,
  4) przez inne czynności prawne,
  5) w innych przypadkach określonych odrębnymi przep
  isami.
  2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
  1) tryb przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wykonywania zadań powiatów,
  2) kategorie mienia wyłączonego z przekazywania powiatom, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego
  uwłaszczenia.";
 71. w art. 48 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Do czynności przekraczających zakres upoważnienia wymagana jest zgoda zarządu w formie uchwały.";
 72. art. 49 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 49. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.";
 73. po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:
  "Art. 49a. Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością.";
 74. w art. 54 w ust. 2 wyrazy "31 października" zastępuje się wyrazami"15 listopada";
 75. w art. 55 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie "udziałów" dodaje się wyraz" , dotacji" oraz wyrazy "pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 2 i 3";
 76. w art. 63 w ust. 2 wyrazy "prawa budżetowego" zastępuje się wyrazami "odrębnej ustawy";
 77. w art. 64 :
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.",
  b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "ust. 2";
 78. w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku podejmują rady zainteresowanych powiatów.";
 79. w art. 66 :
  a) w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
  "8a) tryb wprowadzania zmian w statucie związku,",
  b) skreśla się ust. 3;
 80. w art. 69 w ust. 4 wyrazy "Sprzeciw nie może być zgłoszony do" zastępuje się wyrazami "Sprzeciwu nie można zgłosić wobec";
 81. w art. 72 w ust. 1 skreśla się wyrazy "wchodzące w skład tego samego województwa";
 82. w art. 72 w ust. 2 skreśla się wyrazy" , o których mowa w art. 64 - 71";
 83. w art. 73 po wyrazach "tworzyć związki i" dodaje się wyraz "zawierać";
 84. w art. 75 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  "3. Nadzór nad związkiem powiatów sprawuje wojewoda właściwy dla siedziby związku.";
 85. w art. 77 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
  "Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu niezwłocznie.";
 86. w art. 78 w ust. 1 w zdaniu drugim wyraz "uchwalenia" zastępuje się wyrazami "doręczenia organowi nadzoru";
 87. w art. 79 w ust. 1 wyraz "wykonany" zastępuje się wyrazem "wykonywany";
 88. w art. 84 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "organów powiatu" zastępuje się wyrazami "zarządu powiatu lub odpowiedniego organu związku powiatów";
 89. w art. 90:
  a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz miasto, które przestało być siedzibą wojewody z dniem 1 stycznia 1999 r",
  b) w ust. 2 wyrazy "odstępuje od nadania temu miastu statusu" zastępuje się wyrazami "nadaje temu miastu status";
 90. w art. 90 w ust. 2 wyrazy"1 stycznia 1999 r." zastępuje się wyrazami"31 grudnia 1998 r.";
 91. w art. 90 w ust. 3 w zdaniu wstępnym skreśla się dwukropek oraz skreśla się pkt 1 i oznaczenie pkt 2;
 92. w art. 91 w ust. 1 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
  "3) prezydent miasta.";
 93. w art. 92 po wyrazie "ustawie" dodaje się wyrazy" , z wyjątkiem przepisu art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy".>>.

W uzasadnieniu podjętej uchwały wskazano, że pierwsza poprawka wprowadzona przez Senat do ustawy o samorządzie powiatowym upoważnia Radę Ministrów do ustalenia reguł wnioskowania o zmianę mapy powiatów. Przepisy wydane przez rząd na tej podstawie, będące uzupełnieniem ustawowych zasad kształtowania mapy powiatowej, zawartych w pozostałych ustępach art.3, mają ukierunkować aktywność społeczności lokalnych w tym zakresie.

Kilka poprawek wiąże się z zakresem działania powiatu. Senat uznał przede wszystkim za niezbędne wskazanie, że wyliczenie powiatowych zadań publicznych, dokonane w art.4 ust.1, ma jedynie charakter przykładowy i z tego względu uzupełnił przepis wstępny zastrzeżeniem "w szczególności". Dokonano również kilku uzupełnień wspomnianego katalogu, dodając do zadań powiatów sprawy nauki (co pozwoli wspólnotom powiatowym na prowadzenie szkół wyższych, łączących edukację z badaniami naukowymi) oraz sprawy promocji zdrowia i polityki prorodzinnej.

Senat uznał za niezbędne wyraźne zastrzeżenie w rozpatrywanej ustawie, iż część zadań wykonywanych przez powiaty na podstawie ustaw może należeć do zakresu administracji rządowej. Z tego względu dodano w art. 4 nowy ust.3a. Z kolei w zakresie spraw z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumienia mieścić się może także wydawanie decyzji administracyjnych.

W kilku kolejnych poprawkach Senat opowiedział się za zmianą zasad zawierania porozumień o wykonywanie zadań publicznych, zawieranych pomiędzy poszczególnymi rodzajami samorządu. Nowe brzmienie art.4 ust. 4 pozwoli powiatom na przekazywanie gminom także zadań, przejętych od samorządu wojewódzkiego. Zmiany dokonane w art. 5 ust.2 pozwalają z kolei powiatowi na zawieranie wspomnianych porozumień także ze strukturami samorządowymi z innych województw, a nie tylko z "własnego" województwa.

Przyznanie staroście samodzielnych uprawnień uzasadnia - zdaniem Senatu - uznanie go za organ samorządu (dodanie nowego art. 8 ust.2 pkt 3). Konsekwentnie za organ samorządu uznany został również prezydent miasta na prawach powiatu (art. 91 ust.1 pkt 2).

Senat rozszerzył zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ramach referendum powiatowego, na wszystkie sprawy leżące w zakresie właściwości powiatu (zmiana w art. 10 ust.2).

W kilku wypadkach Senat uznał za konieczne uzupełnienie i przebudowę przepisów dotyczących powoływania i funkcjonowania organów samorządu powiatowego.

Senat usunął z ustawy przepis ustanawiający tzw. wolny mandat radnego (art.21 ust.1 zdanie pierwsze) uznając, że w odniesieniu do zbiorowości lokalnych możliwe i pożądane jest utrzymanie ścisłego związku pomiędzy wyborcami i radnym, realizującym interesy popierającej go zbiorowości, miejscowości itp. .

Do diet pobieranych przez radnych powiatowych odnoszą się poprawki Senatu:

 1. dodająca w w art. 17 nowy ust.4, ograniczająca liczbę diet pobieranych przez radnego,
 2. modyfikująca art.21 ust.4 oraz dodająca w art.21 nowy ust.4a - upoważniająca ministra właściwego do spraw administracji do ustalenia maksymalnej wysokości diet.

W kilku wypadkach Senat uznał występujące w ustawie odesłania systemowe za niepotrzebnie krępujące swobodę przyszłych decyzji ustawodawcy. Z tych względów:

 1. skreślono art. 27 ust. 4, odwołujący się do ustawy o pracownikach samorządowych w kwestii wynagrodzeń członków zarządu powiatu, dotąd tam nie uregulowanej,
 2. zmieniono brzmienie art. 63 ust.2, co pozwoli na uniknięcie zmian rozpatrywanej ustawy przy zastąpieniu prawa budżetowego aktem o innym tytule - projektowaną ustawą o finansach publicznych.

Zmiany wprowadzone do art. 35 mają zwiększyć wpływ administracji rządowej na obsadę stanowisk kierowniczych w powiatowych służbach, strażach i inspekcjach.

Poprawki dotyczące art. 43 ust.1 i 44 ust.1 uzależniają wejście w życie powiatowych przepisów porządkowych od ich publikacji.

Senat wprowadził do ustawy grupę poprawek, zmierzających do utworzenia szczególnej kategorii mienia powiatowego. Przepisy te, wzorowane m.in. na postanowieniach art. 40 § 1 i art. 441 kodeksu cywilnego dotyczących mienia państwowego oraz na przepisach art.43, 49 i 50 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym dotyczących mienia komunalnego (gminnego), umieszczone zostały m.in. w art. 46, 49 i 49a ustawy. Powstawaniu mienia powiatowego poświęcony jest zmodyfikowany przez Senat art. 47; celem tej poprawki jest zastrzeżenie odpowiedniej puli mienia na cele reprywatyzacji i powszechnego uwłaszczenia (obowiązkiem określenia potrzeb w tym zakresie obciążono Radę Ministrów).

Kwestii finansowych dotyczą poprawki:

 1. w art. 54 ust.2 - zmieniająca termin przygotowania projektu budżetu,
 2. w art. 55 ust.1 - pozwalająca na naliczanie odsetek od nieterminowo przekazanych dotacji.

W kilku poprawkach Senat dokonał uściślenia przepisów dotyczących związków powiatów, regulując kwestie istotne dla ich funkcjonowania, takie jak wskazanie organu nadzoru nad powiatami i uproszczenie trybu zmian ich statutów.

Zmiany wprowadzone przez Senat do art. 90 pociągnęły za sobą:

 1. usunięcie pierwotnej sprzeczności polegającej na upoważnieniu Rady Ministrów do znoszenia skutków prawnych wynikających z ustawy (Rząd miał odstępować od nadania praw powiatowych miastom, które ten status uzyskały z mocy ustawy),
 2. zniesienie automatyzmu w zakresie nabywania przez byłe miasta wojewódzkie praw powiatowych,
 3. dostosowanie kalendarza reformy do rytmu roku budżetowego (uruchomienie nowych struktur z początkiem roku budżetowego 1999 wymaga przyjęcia założenia, że z dniem 31 grudnia br. zlikwiduje się dotychczasowe województwa).

Zgodnie z przyjętymi założeniami ustawa wejdzie w życie w terminie określonym w odrębnej ustawie, wprowadzającej przepisy dotyczące reformy administracyjnej. Senat zdecydował o wcześniejszym nadaniu mocy jednemu z jej przepisów - art. 3 - po to, aby umożliwić uruchomienie procesu tworzenia powiatów.

Do poprawek o charakterze redakcyjnym, mających na celu jaśniejsze wyrażenie intencji ustawodawcy, ujednolicenie tekstu lub dostosowanie językowe do innych, obowiązujących wcześniej przepisów, należą zmiany wprowadzone przez Senat w art.4 ust.1 pkt.5 i 6, w art.4 ust.2, art.7 ust.1 i 2, art. 10 ust.1, art.11 ust.1 i 2, art. 12 pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt 8, art. 23 ust.3, art. 24 ust.1 i 4, art. 26 ust.3, art. 30 ust.2, art. 64, art. 69 ust.4, art. 72 ust.2, art. 73.

Poprawki Senatu do ustawy o administracji rządowej w województwie

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 17. posiedzeniu, 7 maja br., a do Senatu została przekazana 8 maja. Tego samego dnia marszałek Senatu, zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierował tę ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej. Komisje, po rozpatrzeniu ustawy, przygotowały swoje sprawozdania w tej sprawie.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił senator Tadeusz Kopacz. Senator przedstawił i szczegółowo omówił 9 poprawek do ustawy, proponowanych przez komisję.

Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej, senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, przedstawił i uzasadnił 21 poprawek do ustawy, proponowanych przez komisje.

Propozycje wprowadzenia dalszych poprawek do rozpatrywanej ustawy senatorowie zgłosili podczas debaty.

Wszystkie zgłoszone wnioski i propozycje poprawek podczas przerwy w obradach rozpatrzyły komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza. Sprawozdanie połączonych komisji przedstawił senator P.Ł.J. Andrzejewski. Połączone komisje poparły 30 spośród 64 ogółem zgłoszonych poprawek.

Wnioski mniejszości połączonych komisji przedstawili senatorowie: P.Ł.J. Andrzejewski, Zbyszko Piwoński, i Janusz Okrzesik.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Senatu przeprowadzono kolejne głosowanie nad poszczególnymi poprawkami, a następnie nad całością projektu uchwały w sprawie rozpatrywanej ustawy wraz z przyjętymi poprawkami.

Za przyjęciem tego projektu uchwały głosowało 60 senatorów, przeciw - 13, a 17 wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania Senat powziął uchwałę w sprawie ustawy o administracji rządowej w województwie:

<<Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 1998 r. ustawy o administracji rządowej w województwie, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

 1. w art. 1 w pkt 1 w zdaniu wstępnym dwukropek zastępuje się przecinkiem oraz skreśla się lit. a) i b);
 2. w art. 2 w pkt 4 po wyrazie "organy" dodaje się wyrazy "i jednostki";
 3. w art. 2 w pkt 4 po wyrazie "wykonywanie" dodaje się wyrazy "przez nie";
 4. art. 4 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 4. Znajdujące się pod zwierzchnictwem wojewody wojewódzkie służby, inspekcje i straże są zespolone w urzędzie wojewódzkim.";
 5. w art. 8 w pkt 2 wyrazy "nazwę urzędu wojewody oraz jego siedzibę" zastępuje się wyrazami "nazwy urzędów wojewodów oraz ich siedziby";
 6. w art. 9 w pkt 1 skreśla się wyraz "właściwym";
 7. w art. 9 w pkt 2 wyrazy "kierownika będącego organem lub kierującego urzędem" zastępuje się wyrazem "organ";
 8. w art. 11 w ust. 4 wyraz "sprawozdania" zastępuje się wyrazem "sprawozdań";
 9. w art. 12 skreśla się wyraz "właściwym";
 10. w art. 15 w zdaniu wstępnym wyraz "wykonywanie" zastępuje się wyrazem "realizację";
 11. w art. 15 w pkt 7 po wyrazach "innych państw" dodaje się wyrazy "oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych";
 12. w art. 17 w ust. 1 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo";
 13. w art. 21 w ust. 1 po wyrazie "porozumienia" dodaje się wyrazy "lub zleconych";
 14. w art. 23 w ust. 3 po wyrazie "ustawach" dodaje się wyrazy" , w szczególności w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych,";
 15. w art. 23 dotychczasowy ust. 1 oznacza się jako ust. 2, dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3, a dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 1;
 16. w art. 26 w pkt 3 skreśla się wyrazy "do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów";
 17. w art. 26 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  "4) wykonuje zadania i kompetencje organów samorządu województwa w przypadku rozwiązania sejmiku województwa.";
 18. w art. 27 wyrazy "I i II wicewojewody" zastępuje się wyrazem "dwóch wicewojewodów";
 19. w art. 28 w ust. 3 wyrazy "I wicewojewody" zastępuje się wyrazami "upoważnionego wicewojewody";
 20. w art. 29 w ust. 2 wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 5";
 21. w art. 29 w ust. 4 wyrazy "nad którymi sprawuje nadzór" zastępuje się wyrazami "dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego";
 22. w art. 31 w ust. 1 i 2 wyrazy "i wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej" zastępuje się wyrazami" , wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego";
 23. w art. 31 w ust. 1 wyrazy "po porozumieniu z wojewodą" zastępuje się wyrazami "za zgodą wojewody";
 24. art. 36 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 36. 1. W przypadkach uzasadnionych szczególną potrzebą usprawnienia działania wojewódzkiej administracji zespolonej, wojewoda może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 6.
  2. Tworzenie delegatur, o których mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spr
  aw administracji publicznej lub ministrem właściwym w sprawach objętych zakresem działania jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 6, oraz zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.";
 25. w art. 37 w ust. 2 w pkt 5 po wyrazie "osoby" dodaje się wyrazy "zajmujące stanowiska";
 26. w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Rozporządzenie porządkowe wojewoda przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.";
 27. w art. 43 w ust. 2 w pkt 1 i 2 wyraz "ustanowione" zastępuje się wyrazem "stanowionego";
 28. w załączniku do ustawy pkt 11 otrzymuje brzmienie:
  "11) Dyrektorzy inspektoratów dozoru technicznego,";
 29. w załączniku do ustawy w pkt 15 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
  "16) Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy.">>.

W uzasadnieniu podjętej uchwały stwierdzono, że poprawki wprowadzone przez Senat do art. 1 i 2 ustawy o administracji rządowej w województwie miały na celu uściślenie pojęć zasadniczych dla tej ustawy i usunięcie wątpliwości co do ich wzajemnych relacji. W rezultacie wprowadzenia tych poprawek powstała rozłączna klasyfikacja organów administrujących na poziomie województwa.

Zmiana brzmienia art. 4 prowadzi do rygorystycznego potraktowania zespolenia administracji rządowej na poziomie wojewódzkim, wykluczając możliwość powstawania jednostek administracji zespolonej nie zintegrowanej w urzędzie wojewody.

Zmiany dokonane w art. 9 pkt 1 i art.12 dotyczą sprawy właściwości organów administracji. Usunięcie określenia"właściwy" z definicji zawartej w art. 9 pkt 1 jest usunięciem z ustawy definicji o charakterze szczególnym, które pociąga za sobą przejście na znaczenie "właściwości organów administracji", ustalone przede wszystkim przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po korekcie definicja zawarta w art. 9 pkt 1 jest jedynie skrótem, określającym wspólnym terminem"minister" naczelne i centralne organy administracji rządowej. Dzięki temu dalej w ustawie występujące zwroty, w których mowa jest o"właściwych ministrach", można odczytywać z uwzględnieniem ogólnych zasad ustalania właściwości, określonych m.in. we wspomnianym kodeksie.

Konsekwentnie usunięto określenie"właściwy" z art. 12, co pociągnie za sobą rozszerzenie uprawnień Prezesa Rady Ministrów także na rozstrzyganie sporów pomiędzy wojewodami, a organami centralnymi, które w sprawach będących przedmiotem kontrowersji nie okażą się właściwe.

Uzasadnieniem poprawki wprowadzonej przez Senat do art. 9 pkt 2 było wykluczenie możliwości, aby za organ administracji w świetle tej ustawy uznać osobę nie mającą kompetencji organu (w pierwotnej wersji definicja organu zawarta w art.9 pkt 2 obejmowała także dyrektorów generalnych ministerstw).

W art. 26 w pkt 3 skreślono zbędną deklarację o przejściowości sprawowania - przez wojewodę - funkcji organu założycielskiego w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, gdyż deklaracja ta była pozbawiona wartości normatywnej.

W art. 26 dodano nowy ust. 4 potwierdzający treść art. 33 ust.4 ustawy o samorządzie wojewódzkim.

Zmiany wprowadzone w art. 27 i 28 ust. 3 mają usunąć zbędne zróżnicowanie wicewojewodów.

Odnosząc się do wojewódzkich, zespolonych służb publicznych, których kierownicy powoływani się w szczególnym trybie, Senat opowiedział się za rozszerzeniem ich katalogu, obok Policji i Państwowej Straży Pożarnej, o inspekcję sanitarną, oraz za uzależnieniem powoływania tych kierowników na stanowiska od zgody wojewody (poprawki do art. 31 ust.1 i 2).

Senat uznał również, że tworzenie delegatur urzędu wojewódzkiego oraz komend, inspektoratów i innych, podobnych jednostek powinno podlegać silniejszemu nadzorowi, i wprowadził zasadę podejmowania decyzji w tych sprawach z udziałem właściwego ministra oraz Prezesa Rady Ministrów.

Kolejna poprawka, dotycząca art. 40 ust.3, ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy organami administracji publicznej poprzez ustawowe zobowiązanie wojewody do przekazywania rozporządzeń porządkowych organom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Obowiązek ten powinien również stanowić swoiste zabezpieczenie przed dublowaniem się przepisów porządkowych wydawanych przez różnych uprawnionych.

Senat postanowił również rozszerzyć zamknięty katalog niezespolonych organów administracji rządowej, zawarty w załączniku do ustawy, o wojewódzkie urzędy pracy.

Ponadto Senat wprowadził poprawki o charakterze redakcyjnym, mające na celu jaśniejsze wyrażenie intencji ustawodawcy, ujednolicenie tekstu, usunięcie omyłek lub dostosowanie językowe do innych, obowiązujących aktów ustawowych w przepisach: art. 2 pkt 4, art. 8 pkt 2, art. 11 ust.4, art. 15 zd. wstępne i pkt. 7, art. 17 ust.1, art. 21 ust.1, art. 23 ust.1,2 i 3, art.29 ust.2, art. 29 ust.4, art. 37 ust.2 pkt 5, art. 43 ust.2 pkt 1 i 2 oraz w pkt.11 załącznika.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządzie województwa

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 17. posiedzeniu, 7 maja br. Do Senatu została przekazana 8 maja i w tym samym dniu marszałek Senatu, zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierował ją do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowały swoje sprawozdania w tej sprawie.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił senator Leon Kieres. Senator sprawozdawca omówił rozpatrywany projekt ustawy oraz przedstawił i uzasadnił 54 poprawki do ustawy proponowane przez komisje.

Sprawozdania mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawili senatorowie Tadeusz Kopacz i Zbyszko Piwoński.

Komisja Ustawodawcza postanowiła rekomendować Izbie przyjęcie 17 poprawek do ustawy. Sprawozdanie komisji przedstawił senator Piotr Ł.J. Andrzejewski.

Wnioski i propozycje poprawek zgłosili także senatorowie podczas debaty.

Wszystkie przedstawione wnioski i poprawki podczas przerwy w obradach rozpatrzyły komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza. Sprawozdanie połączonych komisji przedstawił senator L. Kieres. Połączone komisje rekomendowały Izbie przyjęcie 69 spośród 105 zgłoszonych ogółem wniosków i poprawek.

Wnioski mniejszości połączonych komisji przedstawili senatorowie T. Kopacz i Z. Piwoński.

Zgodnie z Regulaminem Senatu najpierw pod głosowanie poddano wniosek o odrzucenie ustawy. Za jego przyjęciem głosowało 28 senatorów, 57 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przeprowadzono kolejne głosowanie nad przedłożonymi poprawkami, a następnie poddano pod głosowanie całość projektu uchwały w sprawie rozpatrywanej ustawy wraz z przyjętymi poprawkami. Za przyjęciem tego projektu uchwały głosowało 59 senatorów, 27 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o samorządzie województwa:

<<Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 1998 r. ustawy o samorządzie województwa, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

 1. w art. 5 w ust. 3 wyrazy "na wniosek sejmiku województwa" zastępuje się wyrazami "z inicjatywy sejmiku województwa";
 2. w art. 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  "3a. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.";
 3. w art. 7 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy "oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"";
 4. w art. 8 w ust. 2 wyrazy "innym województwem" zastępuje się wyrazami "innymi województwami";
 5. w art. 8 w ust. 2 skreśla się wyrazy "z obszaru województwa";
 6. w art. 10 wyrazy "samorządu województwa" zastępuje się wyrazami "samorządów województw";
 7. w art. 11 w ust. 2 w pkt 3:
  a) przecinek po wyrazie "finansowych" zastępuje się dwukropkiem,
  b) skreśla się wyraz "określonych",
  c) wyrazy "z zakresu użyteczności publicznej" zastępuje się wyrazem "publicznych";
 8. w art. 11 w ust. 2 w pkt 6 po wyrazie "wspieranie" dodaje się wyrazy "rozwoju nauki i";
 9. art. 13 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 13. Województwo może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie.";
 10. w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) promocji i ochrony zdrowia,";
 11. w art. 14 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
  "4a) polityki prorodzinnej,";
 12. w art. 14 pkt 12 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
  "13) bezpieczeństwa publicznego,";
 13. w art. 14 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
  "14) przeciwdziałania bezrobociu i aktywi
  zacji lokalnego rynku pracy.";
 14. w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
  "2. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.";
 15. w art. 15 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
  "3) marszałek województwa.";
 16. w art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
  "2. Przewodniczącym sejmiku województwa i zarządu województwa jest marszałek województwa.";
 17. w art. 18:
  a) w pkt 2 wyrazy "województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich" zastępuje się wyrazami "i zagospodarowania przestrzennego województwa",
  b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3)
  uchwalanie wieloletnich programów wojewódzkich,";
 18. w art. 18 skreśla się pkt 8;
 19. w art. 18 w pkt 10 po wyrazach "w sprawie udzielenia" dodaje się wyrazy "lub nieudzielenia";
 20. w art. 18 po pkt 11dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
  "11a) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,";
 21. w art. 18 w pkt 12 skreśla się cudzysłów i wyraz "Priorytetów" zastępuje się wyrazem "priorytetów" oraz na końcu dodaje się wyrazy "w ramach obowiązujących ustaw,";
 22. w art. 18 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
  "13) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,";
 23. w art. 18 w pkt 13 po wyrazie "podejmowanie" dodaje się wyrazy" , bez szkody dla unitarnego charakteru państwa,";
 24. w art. 18 w pkt 13 na końcu dodaje się wyrazy "przedkładanych do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,";
 25. w art. 18 w pkt 18 w lit. a) wyrazy "dłuższy niż 5 lat" zastępuje się wyrazami "dłuższy niż 3 lata";
 26. w art. 18 w pkt 18 w lit. a) przecinek na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy"do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,";
 27. w art. 19 w ust. 2 wyrazy "przewodniczącego sejmiku" zastępuje się wyrazem "marszałka";
 28. w art. 19 skreśla się ust. 3;
 29. w art. 20:
  a) w ust. 1 wyrazy "przewodniczącego sejmiku" zastępuje się wyrazami "marszałka województwa będącego równocześnie przewodniczącym sejmiku",
  b) w ust. 3 dwukrotnie użyte wyrazy "Przewodniczący sejmiku" zastępuje się wyrazem "Marszałek",
  c) w ust. 4 wyrazy "Przewodniczący i wiceprzewodniczący" zastępuje się wyrazem "Wiceprzewodniczący";
 30. w art. 20 w ust. 1 i 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "w głosowaniu tajnym.";
 31. w art. 20:
  a) w ust. 1 przed wyrazami "bezwzględną większością głosów" dodaje się wyrazy ", spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 1/10 radnych," oraz kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy" , w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku.",
  b) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: "Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów przeprowadza się kolejne głosowania z kolejnym wyłączaniem kandydatów, którzy
  uzyskali najmniejszą liczbę głosów. W ostatnim głosowaniu głosów wstrzymujących nie uwzględnia się.",
  c) w ust. 2 skreśla się wyrazy "bezwzględną większością głosów,",
  d) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: "Każdemu radnemu przysługuje
  jeden głos. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.";
 32. w art. 21:
  a) w ust. 1 wyrazy "przewodniczącego sejmiku" zastępuje się wyrazem "marszałka",
  b) w ust. 2 wyrazy "Przewodniczący sejmiku" zastępuje się wyrazem "Marszałek" oraz wyrazy "przewodniczącego sejmiku" zastępuje się wyrazem "marszałka",
  c) w ust. 3 wyraz "przewodniczący sejmiku" zastępuje się wyrazem "marszałek";
 33. w art. 21 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazie "odwołania" dodaje się wyrazy "lub wygaśnięcia mandatu";
 34. w art. 21 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  "4. W przypadku wygaśnięcia mandatu marszałka województwa, o którym mowa w ust. 3, lub po upływie terminu określonego w ust. 3, pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje przewodniczący wojewódzki
  ej komisji wyborczej.";
 35. w art. 22 w ust. 1 po wyrazie "Narodu" oraz po wyrazie "Państwa" dodaje się wyraz "Polskiego";
 36. w art. 23 w ust. 1 skreśla się wyrazy "Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.";
 37. w art. 24 w ust. 1 wyraz "użytkowania" zastępuje się wyrazami "korzystania z" oraz wyrazy "najem lub dzierżawa (użytkowanie)" zastępuje się wyrazami "najem, dzierżawa lub użytkowanie";
 38. w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet, o których mowa w ust. 3.";
 39. w art. 26 w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy
  " przed złożeniem ślubowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.";
 40. w art. 27 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu "Sejmik województwa odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego.";
 41. w art. 28 w ust. 1 po wyrazach "może powoływać" dodaje się wyrazy "ze swojego grona";
 42. w art. 29 wyrazy "Radni tworzą" zastępuje się wyrazami "Radni mogą tworzyć";
 43. w art. 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
  "2. Przewodniczący klubów tworzą konwent, jako ciało opiniodawcze marszałka województwa.";
 44. w art. 30 w ust. 2 po wyrazach "wchodzą radni -" dodaje się wyrazy "w tym" oraz skreśla się wyrazy "w liczbie proporcjonalnej do liczby członków w klubach reprezentowanych w sejmiku województwa";
 45. w art. 32 skreśla się ust. 1;
 46. w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Przy wyborze wiceprzewodniczącego i pozostałych członków zarządu województwa stosuje się odpowiednio przepis art. 20 ust. 1.";
 47. w art. 33 w ust. 1 i 5 wyrazy "w art. 32 ust. 1" zastępuje się wyrazami "w art. 32 ust. 2";
 48. w art. 33 w ust. 2 po wyrazach "do publicznej wiadomości" dodaje się wyrazy "w środkach masowego przekazu";
 49. w art. 35 w ust. 1 oraz w art. 37 w ust. 1 wyrazy "wniosek 1/4" zastępuje się wyrazami "wniosek co najmniej 1/3";
 50. w art. 35 w ust. 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy "w głosowaniu tajnym.";
 51. w art. 36 w zdaniu pierwszym kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy "w głosowaniu tajnym.";
 52. w art. 37 w ust. 1 po wyrazach" nie wcześniej niż" dodaje się wyrazy "po upływie";
 53. w art. 38 wyrazy "na zasadach i w trybie" zastępuje się wyrazami "w trybie i na zasadach";
 54. w art. 41 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  "5) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowym
  i zrzeszeniami regionalnymi,";
 55. w art. 47 w ust. 2 po wyrazie "oraz" dodaje się wyrazy "przejęte od administracji rządowej w związku z wykonywaniem przez samorząd wojewódzki zadań tej administracji";
 56. w art. 57 w ust. 4 wyrazy "informując o tym sejmik województwa" zastępuje się wyrazami "informując równocześnie o tym sejmik województwa";
 57. w art. 61 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) źródła sfinansowania deficytu budżetowego, który nie może przekroczyć 15% dochodów województwa,";
 58. w art. 66 w ust. 2 wyrazy"31 października" zastępuje się wyrazami"15 listopada";
 59. w art. 68 w pkt 2 skreśla się wyraz "własne";
 60. w art. 68 w pkt 4 wyraz "samorządów" zastępuje się wyrazami "jednostek samorządu terytorialnego";
 61. w art. 72 skreśla się pkt 4;
 62. art. 75-77 otrzymują brzmienie:
  "Art.75. Współpraca województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw prowadzona jest zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa.
  Art.76. Wo
  jewództwo uczestniczy w działalności międzynarodowych instytucji i zrzeszeń regionalnych oraz jest w nich reprezentowane na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego.
  Art.
  77. 1. Priorytety współpracy zagranicznej województwa oraz inicjatywy zagraniczne województwa, a także stosowne projekty umów o współpracy regionalnej lub projekty uchwał o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych, mogą być podejmowane wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i w porozumieniu z wojewodą.
  2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa.
  3. Uchwały oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej
  , o których mowa w ust. 1, przesyłane są do akceptacji ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.";
 63. w art. 81 wyrazy"14 dni" zastępuje się wyrazami"7 dni";
 64. w art. 82 skreśla się ust. 3;
 65. w art. 82 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  "5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.";
 66. w art. 83 w ust. 1 wyrazy "nie uchyli jej" zastępuje się wyrazami "uchyli ją";
 67. w art. 89 :
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Marszałek województwa podpisuje akty prawa miejscowego przyjęte przez sejmik lub zarząd województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu.",
  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  "2a. Akty prawa miejscowego marszałek województwa kieruje do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.";
 68. w art. 89 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  "5. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile przepisy odrębne lub akty prawa miejscowego nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.">>.

W uzasadnieniu podjętej uchwały stwierdzono, że dwie pierwsze poprawki wprowadzone przez Senat mają na celu uściślenie przepisów dotyczących referendum wojewódzkiego.

Wprowadzony w drodze poprawki wymóg publikacji w "Monitorze Polskim" podstawowego aktu ustrojowego województwa samorządowego - statutu - uwzględnia znaczenie tego dokumentu dla szerokiego kręgu zainteresowanych, wykraczającego poza zbiorowość członków wspólnoty (zmiana w art. 7 ust.2).

Poprawka wprowadzona przez Senat do art. 8 ust.2 jest związana ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o samorządzie powiatowym; skoro powiat może zawierać porozumienia o wykonywanie zadań publicznych z jednostkami samorządowymi z innych województw, uzasadnione jest, aby również samorządowe województwo uprawnić do zawierania takich porozumień z jednostkami niższego szczebla usytuowanymi poza jego obszarem.

W odniesieniu do zadań samorządu wojewódzkiego w wyniku korekt wprowadzonych przez Senat następują :

 1. zmiana zasad łączenia prywatnych i publicznych środków finansowych; w pierwotnym brzmieniu taki tzw. montaż środków mógł dotyczyć zadań użyteczności publicznej, a po wprowadzeniu przez Senat poprawki objąć może zadania publiczne w ogólności (poprawka dotycząca art. 11 ust.2 pkt 3);
 2. uzupełnienie zadań województwa o promocję zdrowia, politykę prorodzinną, bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację rynku pracy (art.14),
 3. podkreślenie, że zarząd województwa może być ustawowo obciążony zadaniami z zakresu administracji rządowej (art.14 ust.2).

Podobnie, jak w przypadku powiatu, przewodniczący zarządu - marszałek - został uznany za organ wspólnoty samorządowej.

Senat opowiedział się za dualistycznym określeniem zakresu działania marszałka województwa, i powierzeniem mu jednocześnie kierowania pracami organu uchwałodawczego (sejmiku) i wykonawczego (zarządu).

W art. 20 Senat rozbudował przepisy dotyczące wyboru marszałka województwa, wskazując tryb przeprowadzenia kolejnych głosowań w razie braku wyraźnej przewagi jednego z kandydatów.

Analogicznie do rozstrzygnięć przyjętych w odniesieniu do ustawy o samorządzie powiatowym, w poprawkach Senatu:

 1. zmodyfikowano rotę ślubowania radnego (art.22 ust.1),
 2. zniesiono tzw. mandat wolny radnego wojewódzkiego (art. 23 ust.1),
 3. upoważniono ministra właściwego do spraw administracji do ustalania maksymalnych stawek diet (art. 24 ust.5),
 4. uniemożliwiono powoływanie do komisji osób spoza rady (art. 28 ust.1).

Dokonano również zmian w zakresie pracy organów kolegialnych, zmieniając minimalną liczbę wnioskodawców mogących wystąpić o odwołanie zarządu (art. 35 ust.1 i art. 37 ust.1) i wprowadzając wymóg głosowania tajnego w tych sprawach (art. 35 ust.3 i art. 36).

Do gospodarki finansowej województwa odnoszą się cztery istotne poprawki; odstąpienie od poddawania budżetu województwa badaniu audytorskiemu (skreślenie art. 18 pkt 8 oraz w art. 72 pkt 4), wprowadzenie granicy deficytu budżetowego (art.61 ust. 2 pkt 2), modyfikacja terminu przedkładania projektu budżetu (art. 66 ust.2), zmiana zakresu zadań podlegających dotowaniu przez państwo (art. 68 pkt 2).

Korekty wprowadzone poprawkami odnoszącymi się do art. 82 ust. 5 i art. 83 ust.1 prowadzą do zmiany modelu nadzoru nad działalnością samorządu wojewódzkiego.

Do poprawek o charakterze redakcyjnym, mających na celu jaśniejsze wyrażenie intencji ustawodawcy, usunięcie zapisów wątpliwych, ujednolicenie tekstu lub dostosowanie językowe do innych, obowiązujących wcześniej przepisów, należą zmiany wprowadzone przez Senat w art. 10, art. 18 pkt 11a, pkt 13, art. 24 ust.1, art. 26 ust.1, art. 27 ust.2, art. 33 ust. 1, 2 i 5, art.37 ust.1, art. 38, art. 57 ust.4, art. 68 pkt.4, skreślenie art. 82 ust.3.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 2 sierpnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ustawodawcza, praw człowieka, środowiska, nadzwyczajna ds. klimatu, spraw emigracji, budżetu, rolnictwa, obrony, gospodarki narodowej, infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 1 sierpnia 2022 r.

Komisja Zdrowia rozpatrzyła nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2022 r.

Obradowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.