Narzędzia:

18 grudnia 1997 r.

18.12.1997

W dniach 17-18 grudnia 1997 r. odbyło się 5. posiedzenie Senatu RP. Posiedzeniu przewodniczyli marszałek Alicja Grześkowiak oraz wicemarszałkowie: Andrzej Chronowski, Tadeusz Rzemykowski i Donald Tusk. Na sekretarzy posiedzenia powołano senatorów Jolantę Danielak i Jerzego Pieniążka; listę mówców prowadził senator J. Pieniążek.

Wicemarszałek T. Rzemykowski na początku obrad poinformował, że: Sejm na 5. posiedzeniu, 11 grudnia 1997 r ., przyjął część poprawek Senatu do ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym; ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych; ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. Przyjął także, 11 grudnia, dwie poprawki Senatu do ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, a 12 grudnia poprawkę do ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.

Przyjęty przez Izbę porządek dzienny 5. posiedzenia Senatu obejmował:

 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych projektu uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej,
 • pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu,
 • zmiany w składzie komisji senackich.

W drugim dniu posiedzenia, podczas przerwy w obradach, delegacja Związku Harcerstwa Polskiego przekazała Senatowi Betlejemskie Światło Pokoju. Przedstawiciel delegacji wręczając Światło Pokoju marszałek Alicji Grześkowiak, powiedział:

Chciałbym w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego zaprezentować już po raz siódmy Betlejemskie Światło Pokoju. Jest to płomień, który kilka dni temu został rozpalony w Betlejem, w grocie narodzin Jezusa Chrystusa, i przez skautów austriackich przywieziony do Europy, a za pośrednictwem skautów słowackich wczoraj na przejściu granicznym w Łysej Polanie przekazany Związkowi Harcerstwa Polskiego. Płomień ten symbolizuje wszystkie wartości, na które tak bardzo czekamy przed świętami Bożego Narodzenia: miłość, braterstwo, przyjaźń, nadzieję, pojednanie i pokój. Każdego roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy pewne przesłanie. W tym roku hasło brzmi: przekażmy sobie znak pokoju. Jako młodzi ludzie, którzy wstąpią za chwilę w dorosłe życie, nie chcemy czekać na pokój, ale sami go tworzyć. I dlatego chcemy całemu społeczeństwu, także Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, przekazać Betlejemskie Światło Pokoju, z najgorętszymi życzeniami wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i życzeniami szczęśliwego Nowego Roku.

Marszałek A. Grześkowiak, dziękując harcerzom, powiedziała m.in.:

Dziękujemy bardzo za to, że przyszli do nas harcerze. Za to, że przyszli z Betlejemskim Światłem Pokoju i że mają do nas posłanie. To zobowiązuje, bo przyszli do nas młodzi, którzy nam zaufali. Młodzi, którzy będą budować przyszłość w trzecim tysiącleciu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy zwłaszcza za to przesłanie: przekażcie sobie znak pokoju.

Broniąc zatem tych wszystkich wartości, które wynikają z narodzenia Chrystusa, których źródłem jest Betlejem, przekażmy sobie znak pokoju. Dziękujemy bardzo (...)

Niech to światło nas oświeca mądrością, miłością i pokojem. Niech nam świeci.

Marszałek A. Grześkowiak przekazała harcerzom opłatek.

Ustawa o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. - przyjęta z poprawkami

Ustawa o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., została uchwalona przez Sejm na 5. posiedzeniu 11 grudnia 1997 r. Do Senatu została przekazana 12 grudnia. Marszałek Senatu 12 grudnia, zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowała ją do Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej przedstawił senator Wojciech Kruk, który poinformował, że rozpatrzona ustawa nie wzbudziła zastrzeżeń członków komisji. Zaproponowali oni jednak dwie poprawki o charakterze porządkującym, wyjaśniającym.

W imieniu reprezentowanej komisji senator W. Kruk wniósł o przyjęcie rozpatrywanej ustawy z dwiema poprawkami.

Senator Jan Chodkowski, sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaproponował w imieniu komisji dwie poprawki do ustawy.

Podczas przerwy w obradach Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły zgłoszone wnioski. Sprawozdawca połączonych komisji senator J. Chodkowski poinformował, że poparły one dwie poprawki i wniósł o ich przyjęcie. Aprobaty połączonych komisji nie uzyskała druga poprawka zaproponowana przez Komisję Gospodarki Narodowej.

W kolejnych głosowaniach Izba przyjęła poprawki poparte przez połączone komisje.

W wyniku głosowania (85 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) Senat przyjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków poprawki, która miała miejsce w lipcu 1997 r.:

<<Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 1997 r. ustawy o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku
z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

 1. w art. 1 w pkt 1 w lit. c) wyrazy "poniosło znaczne straty" zastępuje się wyrazami "poniosły znaczne straty";
 2. w art. 1 w pkt 2, w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na możliwości otrzymania z Agencji Rynku Rolnego na każdy hektar użytków rolnych zalanych przez powódź:

  1. nieodpłatnie jednej tony pszenicy lub
  2. równowartości ceny minimalnej jednej tony pszenicy.">>.

W uzasadnieniu powziętej uchwały stwierdzono, że 17 grudnia 1997 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. W uchwale tej Senat zaproponował wniesienie do tekstu ustawy dwóch, doprecyzowujących poprawek.

Poprawka pierwsza, do art. 1 pkt 1 lit. c), usuwa prosty błąd redakcyjny. Poprawka druga spełnia dwa zadania. I tak, zmiana do art. 1 pkt 2, do art. 12 ust. 2 uściśla przepis, poprzez zaznaczenie, że rolnikowi przysługuje pomoc w naturze i ekwiwalent pieniężny nie za jeden, ale za każdy zalany hektar użytków rolnych, oraz że wysokość ekwiwalentu pieniężnego jest proporcjonalna do liczby hektarów zalanych użytków rolnych - co, zdaniem Senatu, nie wynikało bezpośrednio z dotychczasowego brzmienia zmienianego przepisu.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym została uchwalona przez Sejm na 5. posiedzeniu, 11 grudnia 1997 r. Do Senatu przekazana 12 grudnia. Zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, marszałek Senatu 12 grudnia skierowała ją do Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej.

Stanowisko Komisji Ustawodawczej przedstawił senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, który poinformował, że komisja postanowiła wnieść o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek mniejszości - o odrzucenie ustawy - zgłosił senator sprawozdawca Ryszard Jarzembowski.

Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej - wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek - przedstawił Izbie senator Wojciech Kruk.

Głos w debacie nad rozpatrywaną ustawą zebrali senatorowie: W. Kruk, R. Gibuła, R. Jarzembowski i Z. Romaszewski.

Stanowisko strony rządowej wobec ustawy zaprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Waldemar Manugiewicz. Udzielał także odpowiedzi na pytania i wątpliwości senatorów.

W głosowaniu Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie rozpatrywanej ustawy (34 głosy za, 53 - przeciw, 3 wstrzymujące się).

W wyniku głosowania (55 głosów za, 31 - przeciw, 2 wstrzymujące się) Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Senat wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o cenach

Ustawa o zmianie ustawy o cenach została uchwalona przez Sejm na 5. posiedzeniu, 11 grudnia 1997 r., a do Senatu przekazana 12 grudnia. Marszałek Senatu 12 grudnia, zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowała ją do Komisji Gospodarki Narodowej.

Sprawozdanie komisji przedstawił senator Jerzy Baranowski. Senator sprawozdawca stwierdził, że nowelizacja ma charakter czysto techniczny i nie wzbudziła poważnych zastrzeżeń komisji. Uznała ona jednak za konieczne wprowadzenie zmiany zapisu dotyczącego czasu obowiązywania przepisów dotychczasowych. Taką poprawkę - w imieniu komisji - zaproponował senator sprawozdawca.

W wyniku głosowania Senat zaakceptował zaproponowaną poprawkę i - 76 głosami, przy 8 przeciw i 5 wstrzymujących się - podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach:

<<Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 1997 r. ustawy o zmianie ustawy o cenach, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

 • w art. 3 wyrazy "do dnia wejścia w życie" zastępuje się wyrazami "przed dniem wejścia w życie".>>.

W uzasadnieniu powziętej uchwały podkreślonono, że po rozpatrzeniu wniesionej w trybie pilnym ustawy o zmianie ustawy o cenach Senat zadecydował o wprowadzeniu do jej tekstu jednej poprawki.

Senat stwierdził, że ustawa wymaga drobnej korekty w art. 3. Przepis ten w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm stanowi, że do spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie ustawy mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. Z takiego zapisu wynika, zdaniem Senatu, że do spraw wszczynanych w dniu wejścia w życie ustawy należy stosować przepisy dotychczasowe. Jest to sprzeczne z art. 4, który mówi, że ustawa wchodzi w życie, czyli obowiązuje, z dniem ogłoszenia. Wobec powyższego Senat proponuje w swej uchwale, by w art. 3 ustawy wyrazy "do dnia" zastąpić wyrazami " przed dniem".

Ustawa o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw - przyjęta z poprawkami

Ustawa o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw została uchwalona przez Sejm na 5. posiedzeniu, 11 grudnia 1997 r. Do Senatu została przekazana 12 grudnia i tego samego dnia marszałek Senatu, zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowała ją do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej przedstawił senator Wiesław Chrzanowski, który poinformował, że komisja postanowiła zaproponować wniesienie do ustawy 3 poprawek mających charakter redakcyjny. W imieniu komisji senator sprawozdawca wniósł o przyjęcie ustawy z tymi zmianami.

Senator Elżbieta Płonka, sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, wniosła o wprowadzenie 2 poprawek natury uzupełniającej.

Sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej senator Jerzy Masłowski zaproponował przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek.

Sprawozdawca mniejszości Komisji Obrony Narodowej senator Wiesław Pietrzak zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy.

Taki sam wniosek przedstawił sprawozdawca mniejszości Komisji Ustawodawczej senator Ryszard Jarzembowski.

Zabierając głos w debacie, senator W. Chrzanowski zgłosił poprawki do ustawy.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości senatorów udzielała podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Halina Wasilewska-Trenkner.

Podczas przerwy w obradach Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Obrony Narodowej ustosunkowały się do wniosków zgłoszonych w trakcie debaty. Ich stanowisko przedstawił senator W. Chrzanowski.

Stanowiska mniejszości połączonych komisji zaprezentowali senatorowie W. Pietrzak i R. Jarzembowski.

W głosowaniu Izba nie zaakceptowała wniosku o odrzucenie rozpatrywanej ustawy (31 głosów za, 57 - przeciw, 2 wstrzymujące się).

Aprobaty nie uzyskała też propozycja przyjęcia ustawy bez poprawek (9 głosów za, 77 - przeciw, 2 wstrzymujące się).

W kolejnych głosowania Izba zdecydowała o wprowadzenie poprawek do ustawy. W wyniku głosowania (58 głosów za, 28 - przeciw, 4 wstrzymujące się) Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw:

<<Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 1997 r . ustawy o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

"Art. 5. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882) w art. 711 skreśla się § 3 i § 4.";

 1. w tytule ustawy po wyrazach "o waloryzacji niektórych" dodaje się wyraz "uposażeń,";
 2. w art. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazach "i tryb waloryzacji" dodaje się wyrazy "uposażeń osób przeniesionych w stan spoczynku oraz";
 3. w art. 2 po wyrazach "W 1998 r." dodaje się wyrazy "uposażenia oraz";
 4. art. 5 otrzymuje brzmienie:
 5. art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. W ustawie z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 136, poz. 636) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w zdaniu wstępnym po wyrazach "emerytur i rent" dodaje się wyrazy "oraz uposażeń osób przeniesionych w stan spoczynku";
  2. w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13-15 w brzmieniu:

"13) ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882),

14) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944),

15) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153).">>.

W uzasadnieniu powziętej uchwały wskazano, że ustawa z 11 grudnia 1997 r. o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw, określająca zasady i tryb waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych tzw. służb mundurowych na rok 1998 oraz wprowadzająca dla tych świadczeń od 1999 r. zasady waloryzacji powszechnie obowiązującej, objęła swoim zakresem również osoby, w stosunku do których stosuje się ustawę z 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.). W związku z tym zaistniała konieczność dokonania w ustawie zmian, które eliminują pewne nieścisłości. Dotyczy to już samego tytułu ustawy, a także art. 1, art. 2 , art. 5 i art. 6. W art. 1 pomiędzy pkt 1 oraz pkt 2 i 3 zaistniała niespójności. Na podstawie bowiem ustaw wymienionych w art. 1 pkt 2 (ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin) i pkt 3 (ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin) są przyznawane emerytury i renty, ale nie przyznaje się tych świadczeń na podstawie ustawy wymienionej w art. 1 pkt 1 (ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych). Od 1 stycznia 1998 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz.782), które wprowadzają instytucję przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz przysługującego mu uposażenia - waloryzację tego właśnie uposażenia obejmuje ustawia z 11 grudnia br. Niezbędne więc stało się wprowadzenie poprawek, które przywracają spójność także z punktu widzenia systemu prawnego. Poprawki do art. 2 i 6 stanowią konsekwencję poprawki do art. 1.

Konieczność wprowadzenia poprawki do art. 5 spowodowało objęcie ustawą osób, w stosunku do których stosuje się ustawę z 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Art. 711 tej ostatniej ustawy nie tylko w § 3, lecz także w § 4, stanowi o waloryzacji uposażeń osób przeniesionych w stan spoczynku. Ustawa z 11 grudnia br. wprowadza zasady waloryzacji obowiązujące w 1998 r, a od 1999 r. - w stosunku do uposażeń osób przeniesionych w stan spoczynku oraz emerytur i rent "mundurowych" - zasady waloryzacji obowiązujące powszechnie. Pozostawienie więc § 4 w art. 711 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych byłoby nieprawidłowe.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senatorowie i eksperci dyskutowali 21 czerwca br. w Lublinie o bezpieczeństwie i jakości żywności.

44. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Izba zakończyła obrady.

44. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 44. posiedzenia.