Narzędzia:

6 i 7 listopada 1997 r.

07.11.1997

W dniach 6 i 7 listopada br. odbyło się 2. posiedzenie Senatu RP. Posiedzeniu przewodniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Donald Tusk. Na sekretarzy posiedzenia powołano senatorów Jolantę Danielak i Stanisława Gogacza; listę mówców prowadziła senator J. Danielak.

Porządek dzienny 2. posiedzenia Senatu obejmował trzy punkty:
 
◦pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu,


◦powołanie składów stałych komisji senackich,


◦wybór przewodniczących stałych komisji senackich.


Izba przyjęła przedstawiony porządek dzienny posiedzenia.


Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Projekt uchwały omówił przedstawiciel wnioskodawców, senator Ireneusz Zarzycki. Senator poinformował, że Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich, powołana na posiedzeniu Senatu 21 października br., przygotowała na swym posiedzeniu, 22 października, projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Projekt obejmuje tylko te zmiany, które - w opinii komisji - stanowią uzasadnione i niezbędne minimum, wynikające wprost z konieczności uwzględnienia nowych regulacji prawnych, uzasadnionych z kolei koniecznością dostosowania Regulaminu Senatu do norm zawartych w nowej konstytucji, która weszła w życie 17 października br.

Senator wskazał, że zmiany przewidziane w projekcie można poddać pewnej systematyzacji.

Pierwsza grupa poprawek jest związana z odmiennym niż tzw. w małej konstytucji uregulowaniem dotyczącym organów Senatu. Nowa konstytucja wymienia marszałka, wicemarszałków oraz komisje jako organy Senatu, pomija natomiast Prezydium Senatu, wymienione w małej konstytucji. Oznacza to brak konstytucyjnego umocowania prezydium jako organu Senatu, natomiast nie jest to równoznaczne ze zniesieniem Prezydium Senatu. Wykładnia przepisów konstytucji, w szczególności art. 112, oraz analiza ekspertów pozwalają na wyciągnięcie wniosku, iż dopuszczalność istnienia prezydium jako organu Senatu nie powinna być kwestionowana. Senat ma bowiem prawo, w ramach swojej autonomii, przewidzieć istnienie organów innych niż wymienione wprost w konstytucji i odpowiednio określić zakres ich kompetencji. Obecnie Prezydium Senatu znajduje umocowanie również w innych ustawach. Kompetencje tego organu są wymienione między innymi w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w uchwałach Senatu, przede wszystkim zaś w Regulaminie Senatu. Proponowane w tym zakresie zmiany regulaminu nie są więc pochodną konieczności likwidowania prezydium, ale modyfikacji zakresu jego kompetencji.

Jak wskazał senator I. Zarzycki, konstytucja podkreśla, że w stosunku do uregulowań małej konstytucji wzmacnia się rolę marszałka Senatu. Wniosek taki należy wyciągnąć z porównania zapisów w małej konstytucji i obecnie obowiązujących norm. Prezydium Senatu nie jest teraz wymieniane w konstytucji, marszałek zaś uzyskał uprawnienia wynikające wprost z norm konstytucyjnych. Wyraźna jest więc intencja ustawodawcy zmierzająca do określenia pozycji i roli marszałka Senatu.

Senator podkreślił, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym kompetencje i obowiązki marszałka to: stanie na straży praw Senatu, reprezentowanie Senatu oraz przewodniczenie jego obradom. Jest to zawarte w art. 110 ust. 2.

Interpretując zakres kompetencji marszałka - jak wskazał prof. dr Bogusław Banaszak - trzeba zwrócić uwagę na to, że marszałek ma przewodniczyć obradom, co de facto oznacza, że ma nimi kierować, skoro konstytucja nie wyodrębnia już tej kompetencji. Tradycyjnie zaś uprawnienia związane z przewodniczeniem organowi kolegialnemu obejmują: zwoływanie, otwieranie, ustalanie porządku obrad i prowadzenie jego posiedzeń, a także nadzór nad prawidłowym stosowaniem regulaminu oraz stanowienie wewnętrznych przepisów normatywnych. Konieczne więc było takie ukształtowanie kompetencji marszałka i prezydium, aby wszystkie sprawy w wymienionych zakresach podlegały marszałkowi. Spoczywa na nim odpowiedzialność za egzekwowanie praw Senatu i, co jest z tym związane, ochronę godności izby. Marszałek został wskazany jako organ, który zapewnia komunikację izby z jednostkami zewnętrznymi. Wszystkie zatem sprawy związane z oficjalnymi kontaktami z osobami i organami spoza Senatu należą wyłącznie do zadań marszałka.

Jak stwierdził senator I. Zarzycki, konieczność nowego uregulowania kompetencji marszałka i prezydium znalazła wyraz w zaproponowanym brzmieniu art. 8 i 9. Komisja zmodyfikowała kompetencje marszałka jako organu kierującego pracami Senatu. Komisja zaproponowała jednocześnie usunięcie przepisów, które stawiały prezydium w pozycji organu, do którego można się odwołać od decyzji marszałka, a więc niejako wyższego rangą. Wobec różnego umocowania konstytucyjnego organów tego typu zależności nie były uzasadnione. Komisja przyjęła koncepcję, iż prezydium winno być organem o charakterze doradczym i pomocniczym wobec marszałka, a jednocześnie winno utrzymać wybrane kompetencje związane z organizacją prac izby.

Konsekwencją ogólnego wzmocnienia w konstytucji pozycji marszałka oraz faktu powierzenia mu kierownictwa nad pracami komisji senackich jest przyznanie mu także stosownych uprawnień z zakresu wewnętrznej organizacji pracy izby.

Komisja zajęła się również kwestią organizacji pracy komisji senackich. Postanowiono zaproponować cztery dotyczące tej kwestii poprawki.

Postanowiono też zaproponować powołanie nowej Komisji Budżetu i Finansów, której zakres działania obejmie szeroko rozumiane finanse publiczne. Do niej należeć będzie koordynowanie pracy nad ustawą budżetową. Dzięki temu Komisja Gospodarki Narodowej zostałaby odciążona z części dotychczasowych zadań.

W projekcie przewidziano także zniesienie Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. Zmieniono również nazwy i zakres działania dwóch innych komisji, tak aby zajmowały się możliwie spójną problematyką. W rezultacie projekt przewiduje utworzenie Komisji Nauki, Edukacji Narodowej, Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. Wprowadzono także nową Komisję Rodziny i Polityki Społecznej, w czym znalazła wyraz wola wzięcia tej problematyki pod szczególną uwagę. W załączniku do uchwały komisja dokonała zmian w zakresie przedmiotowego działania komisji senackich, dostosowując je do nowych propozycji.

Osobną grupę stanowią poprawki wynikające z pominięcia przez obecną konstytucję obowiązku wskazywania przez Senat źródeł finansowania w wypadku wniesienia do ustawy poprawek pociągających za sobą obciążenia finansowe.

Konstytucja nie przewiduje również stanowiska ministra stanu, co skutkuje wykreśleniem tego pojęcia z przepisów regulaminu.

Wprowadzone zostały natomiast nowe instytucje, a także uszczegółowiono lub zmodyfikowano istniejące wcześniej zasady. Istotnym wymogiem konstytucji jest zapewnienie jawności prac kolegialnych organów władzy publicznej. Ma to odzwierciedlenie w zaproponowanej w projekcie poprawce.

W związku z procedurą rozpatrywania wniosku o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej w projekcie przewidziano możliwość wyrażenia przez zainteresowanego zgody na pociągnięcie do tej odpowiedzialności.

Konstytucja wprowadza też pojęcie odmowy złożenia ślubowania, obok istniejącej w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora instytucji uchylenia się od jego złożenia, co spowodowało modyfikację odpowiednich zapisów w regulaminie.

Zaproponowano także kilka modyfikacji o charakterze technicznym, wynikających z potrzeby uwzględnienia zmian w przepisach konstytucyjnych i ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a dotyczących procedury uchwalenia zmian konstytucji, terminów obowiązujących Senat i jego organy, większości wymaganej podczas podejmowania niektórych uchwał, udziału Senatu w powoływaniu składu niektórych organów.

Projekt zawiera również zmianę dotyczącą zakazu łączenia pracy w komisji z pełnieniem funkcji w administracji rządowej, co jest pochodną zasady rozdziału władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz jej niezależności.

Kolejna poprawka doprecyzowuje wprowadzoną uprzednio do regulaminu zmianę, przewidującą zmniejszenie należnych senatorowi gratyfikacji pieniężnych za naruszanie obowiązków.

Senator I. Zarzycki poinformował ponadto o złożeniu autopoprawki do pkt 1 projektu uchwały. Konstytucja w swych rozstrzygnięciach, np. w art. 120, posługuje się pojęciem ustawowej liczby senatorów, natomiast w Regulaminie Senatu dotychczas używano pojęcia "ogólna liczba senatorów". Ustawowa liczba senatorów to 100 osób, natomiast ogólna liczba może oznaczać 99 lub 98, gdy np. czyjś mandat wygaśnie. Komisja przeoczyła to ważne rozstrzygnięcie konstytucyjne, dlatego senator wniósł o przyjęcie autopoprawki i uznanie jej wprowadzenia za konieczne.

Kończąc swe wystąpienie, senator I. Zarzycki powiedział: Regulamin wymaga jeszcze bardzo wielu zmian i nowych rozwiązań. Chciałbym w imieniu Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich zadeklarować niemal niezwłoczne przystąpienie do prac nad jego nowelizacją. Jednocześnie chciałbym zaapelować do pań i panów senatorów o niezgłaszanie na dzisiejszym posiedzeniu propozycji zmian wykraczających poza zakres wynikający z dostosowania naszego regulaminu do norm konstytucyjnych.

Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich - deklaruję to w jej imieniu - niezwłocznie przystąpi do prac nad nowym regulaminem. Jednocześnie wystąpimy do klubów senatorskich, jak również do pań i panów senatorów, o zgłaszanie do niego zmian, uwag i poprawek.

Kończąc, zwracam się do Wysokiej Izby o poparcie zmian zaproponowanych przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich..

Podczas debaty nad projektem propozycje wprowadzenia do niego dalszych zmian i uzupełnień zgłosili senatorowie: Tadeusz Rzemykowski, Anna Bogucka-Skowrońska, Zbigniew Kulak, Piotr Ł.J. Andrzejewski (w imieniu senatorów z Akcji Wyborczej "Solidarność"), Jerzy Cieślak, Zbigniew Romaszewski, Jerzy Suchański, Adam Struzik (w imieniu Koła Senatorów Niezależnych i Ludowych), Dorota Kempka, Leon Kieres.

Senator P.Ł.J. Andrzejewski zgłosił wniosek formalny, aby Senat przeszedł do drugiego czytania projektu uchwały jeszcze w toku bieżącego posiedzenia, po rozpatrzeniu zaproponowanych zmian i poprawek przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich. W przeciwnym bowiem razie nie byłoby możliwe zrealizowanie następnych punktów porządku dziennego posiedzenia.

Izba zaakceptowała propozycję skierowania projektu do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz przystąpienia do drugiego czytania projektu w trakcie bieżącego posiedzenia.

Podczas przerwy w obradach Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wszystkie wnioski i propozycje poprawek zgłoszone podczas debaty. Jak poinformował sprawozdawca komisji senator I. Zarzycki, komisja przyjęła część zaproponowanych poprawek i zawarła je w jednolitym tekście projektu uchwały, część zaś - odrzuciła.

W pierwszej kolejności przeprowadzono głosowanie nad poprawkami nie przyjętymi przez komisję, a następnie głosowano nad całością projektu uchwały zaproponowanej przez komisję.

Za przyjęciem tego projektu uchwały głosowało 56 senatorów, 31 - przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania Izba powzięła następującą uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu:

"Art. 1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (Monitor Polski z 1993 r. Nr 20, poz. 198, z 1994 r. Nr 30, poz. 244, z 1995 r. Nr 29, poz. 333, z 1996 r. Nr 13, poz. 150, Nr 40, poz. 391 i Nr 67, poz. 630, z 1997 r. Nr 57,
poz. 552) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 3 w ust. 1 wyrazy "większości co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby senatorów" zastępuje się wyrazami "bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów";


2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Marszałek Senatu:

1. stoi na straży praw i godności Senatu,

2. reprezentuje Senat,

3. prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem,

4. zwołuje posiedzenia Senatu,

5. ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,

6. przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem,

7. sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów,

8. sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw,

9. zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego pracami,

10. zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,

11. czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu terytorialnego oraz podporządkowane im jednostki,

12. dokonuje okresowych ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny senatorom,

13. udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, odpowiednie środki zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw,

14. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu,

15. ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz nadzoruje jego wykonanie,

16. nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,

17. powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,

18. powołuje i odwołuje zastępcę Szefa Kancelarii Senatu na wniosek Szefa Kancelarii Senatu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,

19 podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.

2. Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach.

3. Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych.

4. Marszałek Senatu może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania określonych czynności.";


3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Prezydium Senatu:

1. ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,

2. przedstawia zgodnie z art. 31 ust. 2 wnioski dotyczące porządku obrad,

3. dokonuje wykładni Regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,

4. zleca komisjom rozpatrzenie spraw w określonym zakresie,

5. ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu i jego organów, powoływania doradców oraz korzystania z opinii i ekspertyz,

6. czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków,

7. opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Senatu,

8. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.";


4) w art. 14 w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Senatu";


5) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustanawia się następujące komisje stałe:

1. Gospodarki Narodowej,

2. Kultury i Środków Przekazu,

3. Nauki i Edukacji Narodowej,

4. Obrony Narodowej,

5. Ochrony Środowiska,

6. Praw Człowieka i Praworządności,

7. Regulaminową i Spraw Senatorskich,

8. Rodziny i Polityki Społecznej,

9. Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

10. Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

11. Spraw Emigracji i Polaków za Granicą,

12. Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,

13. Ustawodawczą,

14. Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.";


6) w art. 16 w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach "przedstawionych przez" dodaje się wyrazy "Marszałka Senatu,";


7) w art.18 w ust. 3 po wyrazie "którzy" dodaje się wyrazy "odmówili złożenia ślubowania albo";


8) w art. 19 w ust.1a po wyrazach "Senatorowie mogą zwracać się do" dodaje się wyrazy "Marszałka Senatu lub";


9) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  
"1a. Senator pełniący funkcję ministra albo sekretarza stanu nie może być członkiem komisji senackiej, której przedmiotowy zakres działania pokrywa się z zakresem działu administracji rządowej, w którym senator zajmuje jedno z wymienionych stanowisk.";


10) w art. 21:

a) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach "lub za" dodaje się wyrazy "nie usprawiedliwione",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Senator, którego dotyczy zarządzenie Marszałka, o którym mowa w ust. 5, może zwrócić się do Marszałka z wnioskiem o powtórne rozpatrzenie sprawy. Zarządzenie Marszałka wydane w wyniku rozpatrzenia tego wniosku, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, jest ostateczne.";


11) w art. 22a w ust. 1 wyrazy "w art. 33-35" zastępuje się wyrazami "w art. 33-35a";


12) w art. 24:

a) w ust. 1 wyrazy "Prezydium Senatu, które" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu, który",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku wyrażenia przez senatora, którego wniosek dotyczy, zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się.";


13) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wygaśnięcie mandatu senatora z powodu odmowy złożenia ślubowania albo uchylania się od jego złożenia stwierdza Senat po wysłuchaniu wniosku Prezydium Senatu.";


14) w art. 26 w ust. 1 wyrazy "w ciągu 30 dni od dnia wyborów" zastępuje się wyrazami "w terminie określonym w Konstytucji";


15) w art. 29 w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu";


16) art. 30:

a) w ust. 2 wyrazy "ministrowie stanu," skreśla się,

b) w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu";


17) w art. 31:

a) w ust. 1 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu",

b) w ust. 2 wyrazy "Prezydium Senatu na wniosek Marszałka" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu na wniosek Prezydium Senatu",

c) w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu";


18) w art. 33 w ust. 3:

a) wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu",

b) po wyrazach "bezwzględną większością głosów" dodaje się wyrazy "w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów";


19) w art. 35 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;


20) w art. 37 w ust. 2 skreśla się wyrazy "ustalony przez Prezydium Senatu";


21) w art. 38 w ust. 3 zdanie drugie skreśla się;


22) w art. 41:

a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Od decyzji Marszałka Senatu senator może odwołać się do Senatu, który rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.",

b) ust. 6 skreśla się,

c) ust. 8 skreśla się;


23) w art. 43:

a) w ust. 1 wyrazy " , członkom Rady Ministrów oraz ministrom stanu" zastępuje się wyrazami "i członkom Rady Ministrów",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "przez Prezydium Senatu";


24) art. 48 skreśla się;


25) w art. 51 ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się;


26) w art. 53:

a) w ust. 2a zdanie drugie skreśla się,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
 
"2b. Posiedzenia komisji są jawne. Przepisy art. 33 ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio, z tym, że wniosek o utajnienie lub zamknięcie posiedzenia komisji może złożyć Marszałek Senatu, przewodniczący komisji lub co najmniej 3 członków komisji.";


27) w art. 54b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Powołanie podkomisji stałej wymaga zgody Marszałka Senatu podjętej po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu.";


28) w art. 55:

a) ust. 3 skreśla się,

b) w ust. 4 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu";


29) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:
   
"Art. 55a. 1. Uchwałę w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Senat podejmuje w ciągu 60 dni od dnia jej przekazania.

2. Do postępowania w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji nie mają zastosowania art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie.";


30) w art. 56 w ust. 1 wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni";


31) w art. 61:

a)w ust. 1 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu",

b) w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu";


32) w art. 63a w ust. 1 wyrazy " do Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych" zastępuje się wyrazami "do Komisji Ustawodawczej";


33) w art. 65 w ust. 2 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu";


34) w art. 65c wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu";


35) w art. 69 kropkę na końcu zdania skreśla się i dodaje się wyrazy "oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.";


36) w art. 71 w pkt 1 po wyrazie "przedstawianie" dodaje się wyrazy "Marszałkowi Senatu oraz";


37) w art. 73 wyraz "uchwalany" zastępuje się wyrazem "nadawany" oraz wyrazy "art. 9 pkt 11" zastępuje się wyrazami "art. 8 ust. 1 pkt 16";


38) w art. 74 po wyrazach "na wniosek" dodaje się wyrazy "Marszałka Senatu,";


39) załącznik do Regulaminu Senatu otrzymuje brzmienie:

"Załącznik do uchwały
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 listopada 1990 r.
- Regulamin Senatu


Przedmiotowy zakres działania komisji senackich

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy:

1.Komisji Gospodarki Narodowej - bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna), plany przestrzennego zagospodarowania kraju, budownictwo, fundusze celowe, ubezpieczenia, przekształcenia własnościowe, działalność przedsiębiorstw państwowych, działania antymonopolistyczne, transport, gospodarka morska, rynek kapitałowy, stosunki gospodarcze z zagranicą;


1.Komisji Kultury i Środków Przekazu - kultura i sztuka, rozwój twórczości, upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa kulturalnego, współpraca kulturalna z zagranicą, organizacja instytucji kulturalnych, polityka informacyjna państwa;


2.Komisji Nauki i Edukacji Narodowej - organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, opieka nad dziećmi i młodzieżą, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą;


3.Komisji Obrony Narodowej - obronność i bezpieczeństwo państwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych;


4.Komisji Ochrony Środowiska - ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, górnictwo i energetyka, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii;


5.Komisji Praw Człowieka i Praworządności - prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem publicznym, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka;


2.Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich - rozpatrywanie wniosku o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej, aresztowanie lub zatrzymanie, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnięcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich oraz zachowania nie odpowiadającego godności senatora, analizowanie oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianie wyników analizy Prezydium Senatu, działalność biur senatorskich, wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczących m.in. wykładni i stosowania Regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu;


1.Komisji Rodziny i Polityki Społecznej - problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny, prawna ochrona rodziny, polityka socjalna państwa, system ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwo i higiena pracy;


3.Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa;


1.Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, finanse gmin, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej;


4.Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą - więzi z krajem, Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą;


1.Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne, integracja europejska i międzynarodowe stosunki gospodarcze;


5.Komisji Ustawodawczej - ogólna problematyka legislacyjna i jednolitości prawa, koordynacja prac ustawodawczych Senatu, rozpatrywanie ustaw uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodawczych Senatu;


6.Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu - ochrona zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu.".

 

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem art. 1 pkt 35, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.".


Powołanie składów stałych komisji senackich

Projekt uchwały w rozpatrywanej sprawie przedstawiła senator Genowefa Ferenc. W imieniu Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich senator sprawozdawca wniosła o powołanie komisji w zaproponowanym składzie.

Izba zaakceptowała propozycję przeprowadzenia łącznego głosowania nad powołaniem wszystkich stałych komisji w zaproponowanym składzie.

W głosowaniu Senat 96 głosami, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, powziął następującą uchwałę w sprawie powołania składów komisji senackich:
 

"Art. 1

Senat Rzeczypospolitej Polskiej powołuje komisje senackie w następującym składzie:


1. Komisja Gospodarki Narodowej
  ◦Jerzy Baranowski
◦ Andrzej Chronowski
◦ Kazimierz Drożdż
◦Genowefa Ferenc
◦ Adam Glapiński
◦ Mieczysław Janowski
◦ Stanisław Jarosz
◦ Stefan Jurczak
◦ Marian Jurczyk
◦ Kazimierz Kleina
◦ Wojciech Kruk
◦ Grzegorz Lipowski
◦ Janusz Lorenz
◦ Jerzy Markowski
◦ Andrzej Sikora
◦ Jerzy Suchański
◦ Marek Waszkowiak
◦ Edmund Wittbrodt

2. Komisja Kultury i Środków Przekazu
  ◦Piotr Andrzejewski
◦ Krystyna Czuba
◦ Dorota Czudowska
◦ Dorota Kempka
◦ Andrzej Mazurkiewicz
◦ Tomasz Michałowski
◦ Jacek Sauk
◦ Ryszard Sławiński


3. Komisja Nauki i Edukacji Narodowej
  ◦Jerzy Borcz
◦ August Chełkowski
◦ Jan Cimanowski
◦ Krystyna Czuba
◦ Zbigniew Kruszewski
◦ Kazimierz Kutz
◦ Krzysztof Lipiec
◦ Jerzy Masłowski
◦ Tomasz Michałowski
◦ Zbyszko Piwoński
◦ Jerzy Suchański
◦ Bogdan Tomaszek
◦ Edmund Wittbrodt
◦ Marian Żenkiewicz


4. Komisja Obrony Narodowej
  ◦Jerzy Adamski
◦ Anna Bogucka-Skowrońska
◦ Józef Frączek
◦ Krzysztof Głuchowski
◦ Stefan Jurczak
◦ Stefan Konarski
◦ Tadeusz Lewandowski
◦ Jerzy Masłowski
◦ Ireneusz Michaś
◦Andrzej Ostoja-Owsiany
◦ Krzysztof Piesiewicz
◦ Wiesław Pietrzak
◦ Henryk Stokłosa
◦ Donald Tusk
◦ Ireneusz Zarzycki

5. Komisja Ochrony Środowiska
  ◦Franciszek Bachleda-Księdzularz
◦Jerzy Baranowski
◦Jan Chodkowski
◦Krzysztof Majka
◦Ireneusz Michaś
◦Janusz Okrzesik
◦Jerzy Pieniążek
◦Wiesław Pietrzak
◦Marek Waszkowiak


6. Komisja Praw Człowieka i Praworządności
  ◦Paweł Abramski
◦ Marian Cichosz
◦ Jan Chojnowski
◦Jolanta Danielak
◦ Lech Feszler
◦ Krzysztof Kozłowski
◦ Krzysztof Piesiewicz
◦ Zbigniew Romaszewski
◦ Roman Skrzypczak
◦ Marian Żenkiewicz


7. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
  ◦Jolanta Danielak
◦ Dorota Kempka
◦ Dariusz Kłeczek
◦ Zdzisław Maszkiewicz
◦ Elżbieta Płonka
◦ Andrzej Sikora
◦ Roman Skrzypczak

8. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ◦ Jan Chodkowski
◦ Jerzy Chróścikowski
◦ Jan Cimanowski
◦ Józef Frączek
◦ Krzysztof Głuchowski
◦ Witold Kowalski
◦ Józef Kuczyński
◦ Stanisław Majdański
◦ Jadwiga Stokarska

9. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
  ◦Janusz Bielawski
◦ Jerzy Chróścikowski
◦ Lech Feszler
◦ Zbigniew Gołąbek
◦ Mieczysław Janowski
◦ Leon Kieres
◦ Kazimierz Kleina
◦ Tadeusz Kopacz
◦ Stanisław Marczuk
◦ Jerzy Mokrzycki
◦ Janusz Okrzesik
◦ Zygmunt Ropelewski
◦ Janina Sagatowska
◦ Jacek Sauk
◦ Teresa Urniaż-Grabowska
◦ Bogdan Zdrojewski

10. Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
  ◦Franciszek Bachleda-Księdzularz
◦ Anna Bogucka-Skowrońska
◦ Jan Chojnowski
◦ Stanisław Gogacz
◦ Alicja Grześkowiak
◦ Marian Jurczyk
◦ Tadeusz Kopacz
◦ Witold Kowalski
◦ Zbigniew Kruszewski
◦ Andrzej Krzak
◦ Józef Kuczyński
◦ Kazimierz Kutz
◦ Stanisław Marczuk
◦ Jerzy Pieniążek
◦ Zygmunt Ropelewski
◦ Janina Sagatowska
◦ Dorota Simonides
◦ Ryszard Sławiński
◦ Marcin Tyrna
◦Teresa Urniaż-Grabowska
◦ Sławomir Willenberg


12. Komisja Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  ◦Zbigniew Antoszewski
◦ Władysław Bartoszewski
◦ August Chełkowski
◦ Stanisław Cieśla
◦ Ryszard Gibuła
◦ Stanisław Jarosz
◦ Zbigniew Kulak
◦ Grzegorz Lipowski
◦ Janusz Lorenz
◦ Stanisław Majdański
◦ Krzysztof Majka
◦ Jerzy Markowski
◦ Andrzej Mazurkiewicz
◦Elżbieta Płonka
◦ Dorota Simonides

13. Komisja Ustawodawcza
  ◦Jerzy Adamski
◦ Piotr Andrzejewski
◦Wiesław Chrzanowski
  ◦ Stanisław Cieśla
◦ Stanisław Gogacz
◦Zdzisław Jarmużek
◦ Ryszard Jarzembowski
◦ Stefan Konarski
◦ Andrzej Ostoja-Owsiany


14. Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
  ◦Zbigniew Antoszewski
◦Janusz Bielawski
◦Jerzy Cieśla
◦ Dorota Czudowska
◦ Kazimierz Drożdż
◦Dariusz Kłeczek
◦ Jerzy Kopaczewski
◦ Andrzej Krzak
◦ Zdzisław Maszkiewicz
◦ Elżbieta Płonka
◦ Jerzy Smorawiński
◦ Adam Struzik
◦ Maciej Świątkowski
◦ Marcin Tyrna
◦ Sławomir Willenberg


Art. 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".


Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich przedstawił senator Paweł Abramski. Senator poinformował, że komisja dokonała wyboru kandydatów na przewodniczących przy 4 głosach wstrzymujących się.

Jak zaznaczył senator sprawozdawca, na podstawie protokołów z posiedzeń poszczególnych komisji stwierdzono, iż kandydatów na przewodniczących wyłoniono zgodnie z regulaminem. W szczególności zachowano przepis art. 54 obowiązującego regulaminu, który stanowi, iż uchwały w komisjach zapadają większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 liczby członków. Zachowano też przepis art. 46 ust. 6 regulaminu, mówiący o obowiązku głosowania tajnego w sprawach personalnych..

Senator P. Abramski poinformował, że do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich nie zgłoszono żadnych uwag, protestów ani zastrzeżeń co do procedury wyłaniania kandydatów.

Kandydatów na przewodniczących zaprezentowali Izbie przedstawiciele poszczególnych komisji.

Kandydaturę senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej przedstawił senator Edmund Wittbrodt:

Pan Kazimierz Kleina jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, magistrem ekonomiki transportu morskiego. Ma bardzo dobre doświadczenie merytoryczne i organizacyjne. Był burmistrzem miasta Łeby w latach 1990-1993, a następnie wojewodą słupskim w latach 1993-1996. Był założycielem i pracownikiem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. Obecnie jest pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,, gdzie zajmuje się badaniami regionalnymi, restrukturyzacją gospodarki morskiej, a także problemami prywatyzacji i inwestycji zagranicznych. Uważamy, że jest to dobry kandydat na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Kandydaturę senator Krystyny Czuby na stanowisko przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiła senator Dorota Czudowska:

W imieniu członków Komisji Kultury i Środków Przekazu chciałabym przedstawić kandydatkę na przewodniczącą, panią senator Krystynę Czubę.

Senator Krystyna Czuba jest doktorem etyki, wykładowcą etyki dziennikarskiej i gatunków dziennikarstwa na Akademii Teologii Katolickiej oraz przewodniczącą zespołu ekspertów Akcji Wyborczej "Solidarność" do spraw mediów. W trzeciej kadencji Senatu była kandydatką do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest znaną autorką wielu książek, artykułów publicystycznych, audycji radiowych o tematyce etycznej i medialnej.

Kandydaturę senatora Stefana Jurczaka na stanowisko przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej przedstawił senator Tadeusz Lewandowski:

W imieniu Komisji Obrony Narodowej pragnę przedstawić senatora Stefana Jurczaka jako kandydata na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Pan Stefan Jurczak był senatorem przez dwie poprzednie kadencje, był wówczas członkiem tej właśnie komisji. W ostatniej kadencji, czyli trzeciej, pełnił również funkcję wicemarszałka Senatu. Senator Stefan Jurczak w latach 1989-1996 zasiadał również we władzach "Solidarności".

Kandydaturę senatora Augusta Chełkowskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej przedstawiła senator Krystyna Czuba:

W imieniu Komisji Nauki i Edukacji Narodowej pragnę przedstawić kandydaturę pana profesora Augusta Chełkowskiego na stanowisko przewodniczącego komisji.

Pan profesor jest fizykiem z wykształcenia, ma tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego. Był pracownikiem naukowym od 1953 r., przez krótki czas nauczycielem w szkole średniej, a przez większą część życia nauczycielem akademickim. Zasiadał we władzach uniwersyteckich, sprawując niemal wszystkie funkcje - rektora, prorektora, dziekana. Pan profesor August Chełkowski był od 1989 r. Członkiem Komisji Nauki i Edukacji Narodowej. Pełnił też funkcje w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Kandydaturę pana profesora uważamy za bardzo dobrą.

Kandydaturę senatora Franciszka Bachledy-Księdzularza na stanowisko przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska przedstawił senator Jerzy Baranowski:

Pan senator Franciszek Bachleda-Księdzularz jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska. W poprzedniej, trzeciej kadencji Senatu był jej członkiem, a w latach 1992-1994 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Od urodzenia jest związany z Zakopanem i z kulturą Podhala. Z podhalańską kulturą jest związany nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z bardzo obszernej biografii wymienię, że pracował w Muzeum Tatrzańskim, później pełnił przez siedem lat funkcję prezesa Związku Podhalan w Zakopanem. Jest redaktorem naczelnym znanego pisma "Hale i Dziedziny". Chciałem również powiedzieć, że w latach 1981-1982 był członkiem Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego, a w latach 1980-1996 członkiem Międzyresortowej Komisji Roboczej do spraw Współpracy Społeczności Góralskiej z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Pełnił funkcję burmistrza gminy tatrzańskiej w Zakopanem.

Chcę jeszcze dodatkowo powiedzieć, że jego znajomość zasad gospodarki wodnej, nieustępliwość i wpływ na kręgi decyzyjne pozwoliła okiełznać, że tak powiem, tegoroczny wodny żywioł na Podhalu poprzez uruchomienie we właściwym momencie zapory w Czorsztynie i w Sromowcach.

Kandydaturę senatora Zbigniewa Romaszewskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności przedstawił senator Krzysztof Piesiewicz:

Jest tak, że bardzo często określone osoby kojarzą się z jakąś działalnością publiczną. Jak się wymienia nazwisko, to od razu nasuwa się skojarzenie. Nazwisko Zbigniew Romaszewski mojemu pokoleniu, i myślę, że nie tylko, kojarzy się z prawami człowieka. Mam zaszczyt zgłosić w imieniu komisji jego kandydaturę na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Fizyk z wykształcenia, z doktoratem, jeden z pierwszych członków Komitetu Obrony Robotników. Organizator w czasach trudnych, bo jeszcze w 1988 r., Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie i potem w Leningradzie, też w czasie trudnym, w 1990 r. Wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą Aurory przez Uniwersytet Stanforda. Odznaczony orderem Polonia Restituta jeszcze przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za działalność związaną z dobijaniem się naszej wspólnoty, Polski, o prawa człowieka. Członek "Solidarności" od powstania tego wielkiego ruchu społecznego. Senator pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej kadencji. Nie tylko senator, ale także ten, który zainicjował powstanie tej komisji - Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Zgłaszam jego kandydaturę i proszę państwa o poparcie. Zaznaczając na końcu, że pan senator Romaszewski będzie tym przewodniczącym, który naruszenia praw człowieka w sposób bardzo dolegliwy odczuł na własnej skórze, będąc pensjonariuszem wielu zakładów karnych w tym okresie, kiedy prawa te były poniewierane.

Kandydaturę senatora Dariusza Kłeczka na stanowisko przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił senator Zdzisław Maszkiewicz:

W imieniu czlonków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej pragnę przedstawić kandydata na przewodniczącego tej komisji, pana senatora Dariusza Kłeczka.

Pan Dariusz Kłeczek, senator z województwa tarnobrzeskiego, urodził się w 1957 r. w Jedlni Letnisko w województwie radomskim. Ukończył Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Tarnobrzegu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii. Jest prezesem Oddziału Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Tarnobrzegu, członkiem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Od 1989 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność", obecnie przewodniczącym Komisji Zakładowej Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu. Był i jest bezpartyjny. Żona Barbara, magister ekonomii, córki: Anna, Agata i Dorota, to rodzina pana senatora.

Proszę Wysoki Senat o poparcie naszej kandydatury, kandydatury Dariusza Kłeczka, na funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Kandydaturę senatora Józefa Frączka na stanowisko przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił senator Witold Kowalski:

W imieniu komisji chciałbym przedstawić kandydaturę pana Józefa Frączka na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pan senator ma 45 lat. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. W latach osiemdziesiątych aktywnie organizował "Solidarność" w województwie rzeszowskim. W okresie stanu wojennego pracował w gospodarstwie rolnym. W 1990 r. został radnym w gminie Czarna, a następnie wójtem gminy. W czerwcu tego samego roku otrzymał nominację na urząd wicewojewody rzeszowskiego. Tradycyjnie związany był zawsze z ruchem chłopskim. W 1991 r. wybrany został na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1993 r. wygrał wybory do Senatu w województwie rzeszowskim.

Jego dotychczasowe doświadczenie daje gwarancję, że sprawnie pokieruje pracami komisji.

Kandydaturę senatora Mieczysława Janowskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił senator Tadeusz Kopacz:

W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej chciałem przedstawić kandydaturę pana Mieczysława Janowskiego, senatora ziemi rzeszowskiej, na stanowisko przewodniczącego tejże komisji.

Pan Mieczysław Janowski ma lat pięćdziesiąt. Jest żonaty, ma czworo dzieci. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, doktorem nauk technicznych. Przez dwie kadencje pełni funkcję prezydenta miasta Rzeszowa. Jest wiceprzewodniczącym Rady Regionalnej AWS w Rzeszowie. Jest również członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. Jest również delegatem do Izby Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. Był członkiem Komitetu Badań Naukowych drugiej kadencji. Jest członkiem Rady i Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Liga Krajowa". Jest również członkiem stowarzyszeń o charakterze naukowym, naukowo-technicznym i kulturalnym.

Senator Mieczysław Janowski jest osobą bardzo odpowiedzialną, mającą duże doświadczenie w zarządzaniu. Jest również osobą bardzo kompetentną, posiada dużą wiedzę na temat samorządu terytorialnego i, w moim mniemaniu, jak również w mniemaniu przedstawicieli naszej komisji, jest odpowiednią osobą do sprawowania tej funkcji. Bardzo proszę państwa o poparcie tej kandydatury.

Kandydaturę senator Janiny Sagatowskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą przedstawił senator Witold Kowalski:

Z wielką przyjemnością chciałbym przedstawić kandydaturę pani Janiny Sagatowskiej na przewodniczącą naszej komisji.

Pani senator z zawodu jest radcą prawnym i adwokatem. Od roku 1990 do 1991, tak więc przez jeden rok, była wicewojewodą tarnobrzeskim, następnie zaś, do roku 1994, wojewodą tarnobrzeskim. Od 1993 r. przewodniczy radzie programowej Fundacji "Polonia-Kazachstan" z siedzibą w Stalowej Woli. Była za inicjatywą włączenia samorządów lokalnych do pracy na rzecz sprowadzenia Polaków z Kazachstanu do ojczyzny. Ma wielkie doświadczenie oraz wielkie serce, szczególnie jeśli chodzi o współpracę z Polakami na Wschodzie.

Z wielką przyjemnością prezentuję państwu tę kandydaturę.

Kandydaturę senatora Władysława Bartoszewskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych przedstawił senator Krzysztof Majka:

Komisja Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych jednogłośnie wyłoniła kandydaturę pana profesora Bartoszewskiego na przewodniczącego komisji.

Pan senator Bartoszewski ma tytuły naukowe: profesora - nadany przez rząd Bawarii, doktora honoris causa filozofii - nadany przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie, doktora honoris causa nauk humanistycznych - nadany przez Baltimore Hebrew College w Stanach Zjednoczonych, doktora honoris causa nauk humanistycznych - nadany w 1996 r. Przez Uniwersytet Wrocławski. Jest autorem około czterdziestu książek, napisał tysiąc artykułów, dotyczących głównie historii drugiej wojny światowej, walki o niepodległość, stosunków polsko-niemieckich i polsko-żydowskich.

W czasie wojny był więźniem Oświęcimia. Uczestniczył w powstaniu warszawskim jako porucznik AK. Po wojnie był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, kierowanego przez Stanisława Mikołajczyka, oraz współredaktorem "Gazety Ludowej". Dwukrotnie, w latach 1946-1948 i 1949-1954, był więziony w komunistycznych więzieniach, a w 1955 r. został uznany za niesłusznie represjonowanego.

Pan profesor był wykładowcą, profesorem na wielu uniwersytetach w Polsce i za granicą. Od września 1990 r. do czerwca 1995 r. był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. Od marca do grudnia 1995 r. był również ministrem spraw zagranicznych. W 1995 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Był jednym. z pierwszych Polaków, którzy otrzymali w Jerozolimie tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Jest dla mnie prawdziwym zaszczytem przedstawienie sylwetki pana profesora jako niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych, politycznych, społecznych..

Kandydaturę senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Ustawodawczej przedstawił senator Stanisław Gogacz:

Pan senator Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski jest kandydatem senackiej Komisji Ustawodawczej na jej przewodniczącego.

Pan senator jest prawnikiem, który odbył aplikację sędziowską i adwokacką. Jest senatorem czterech kadencji Senatu i zawsze zajmował się pracą legislacyjną, między innymi w Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych.

W trzeciej kadencji Senatu był organizatorem i współuczestnikiem Społecznej Komisji Konstytucyjnej. W 1988 r. otrzymał międzynarodową nagrodę za działalność na rzecz praw człowieka. Od 1983 r. jest członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce oraz współzałożycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest członkiem zarządu Międzynarodowej Sekcji Prawników w Polsce. Był i jest bezpartyjny.

Uważamy, że jest to bardzo dobry kandydat na przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej.

Kandydaturę senatora Macieja Świątkowskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił senator Dariusz Kłeczek:

W imieniu Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu pragnę przedstawić kandydata na przewodniczącego tej komisji, pana senatora Macieja Świątkowskiego.

Pan senator Maciej Świątkowski jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ma stopień naukowy doktora habilitowanego medycyny w dziedzinie chorób wewnętrznych i obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Jest autorem ponad sześćdziesięciu prac naukowych, promotorem czterech prac doktorskich i wychowawcą kilkunastu specjalistów chorób wewnętrznych. Pełni funkcję konsultanta regionalnego w dziedzinie gastroenterologii oraz jest członkiem kilku towarzystw lekarskich. Obecnie piastuje funkcję prezesa bydgoskiego oddziału Towarzystwa Gastroenterologicznego. Był radnym Rady Miejskiej w Bydgoszczy w pierwszej i drugiej kadencji. Od siedmiu lat przewodniczy komisji zdrowia tej rady. Jest również działaczem sportowym i propagatorem wychowania dzieci i młodzieży przez sport. Jest żonaty. Ma dwie studiujące córki.

Zgodnie z art. 46 ust. 6 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Izba zaakceptowała propozycję, aby przeprowadzić głosowanie nad każdym kandydatem odrębnie, ale za pomocą jednej wspólnej karty do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania, obliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu przez senatorów sekretarzy przewodniczący obradom wicemarszałek Donald Tusk ogłosił wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich:

"Protokół głosowania tajnego z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w czwartej kadencji.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania senatorowie: Stanisław Jarosz, Stanisław Gogacz, Jolanta Danielak stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oddano głosów 96, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Kazimierza Kleiny głosowało 78 senatorów, 10 - przeciw, 8 senatorów wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu oddano 96 głosów, w tym 1 głos nieważny. Za kandydaturą senator Krystyny Czuby głosowało 56 senatorów, 38 - przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Augusta Chełkowskiego głosowało 71 senatorów, 17 - przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Stefana Jurczaka głosowało 85 senatorów, 8 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Franciszka Bachledy-Księdzularza głosowało 72 senatorów, 15 - przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Zbigniewa Romaszewskiego głosowało 79 senatorów, 15 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Dariusza Kłeczka głosowało 70 senatorów, 19 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Józefa Frączka głosowało 68 senatorów, 25 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oddano 96 głosów, w tym 1 głos nieważny. Za kandydaturą senatora Mieczysława Janowskiego głosowało 71 senatorów, 16 - przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senator Janiny Sagatowskiej głosowało 72 senatorów, 17 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Władysława Bartoszewskiego głosowało 81 senatorów , 12 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano 96 głosów, głosów nieważnych nie było. Za kandydaturą senatora Piotra Andrzejewskiego głosowało 75 senatorów, 14 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu oddano 96 głosów, w tym 1 głos nieważny. Za kandydaturą senatora Macieja Świątkowskiego głosowało 75 senatorów, 13 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu."

W wyniku głosowania Senat powziął następującą uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich:

"Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera:
  ◦senatora Kazimierza Kleinę
na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej,

  ◦senator Krystynę Czubę
na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu,

  ◦senatora Augusta Chełkowskiego
na przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej,

  ◦senatora Stefana Jurczaka
na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej,

  ◦senatora Franciszka Bachledę-Księdzularza
na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska,

  ◦senatora Zbigniewa Romaszewskiego
na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności,
   ◦senatora Dariusza Kłeczka
na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
   ◦senatora Józefa Frączka
na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  ◦senatora Mieczysława Janowskiego
na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
◦senator Janinę Sagatowską
na przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą,

  ◦senatora Władysława Bartoszewskiego
na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,

  ◦senatora Piotra Andrzejewskiego
na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej,

  ◦senatora Macieja Świątkowskiego
na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.


Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senatorowie i eksperci dyskutowali 21 czerwca br. w Lublinie o bezpieczeństwie i jakości żywności.

44. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Izba zakończyła obrady.

44. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 44. posiedzenia.