Narzędzia:

47. posiedzenie Senatu – drugi dzień

04.08.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

4 sierpnia 2022 r. zakończyło się 47. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 9 ustaw; 3 ustawy odrzuciła, a do 5 wprowadziła poprawki. Senatorowie postanowili o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i ustaw, podjęli też uchwałę okolicznościową i powołali członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Drugiego dnia obrad Izba zapoznała się z informacją Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polaków, którą przedstawiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Senatorowie zdecydowali o odrzuceniu 3 ustaw. 

Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (projekt rządowy) przewiduje przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa „Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna”, której akcje mają zostać przeznaczone na podwyższenie kapitału spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Nowelizacja rozszerza też katalog zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) o zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego regionu CPK w kontekście m.in. Airport City oraz nowych obszarów mieszkaniowych i gospodarczych. Wzmocni się rola spółki celowej CPK, która otrzyma uprawnienia analogiczne do tych, jakie posiadają inni inwestorzy realizujący inwestycje celu publicznego. Chodzi m.in. o możliwość dokonywania wywłaszczeń na cele budowy linii kolejowych na rzecz Skarbu Państwa wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego. Ustawa doprecyzowuje też uprawnienia spółki CPK w zakresie prawa do czasowego zajmowania nieruchomości na potrzeby badań i pomiarów (m.in. środowiskowych, archeologicznych, geologicznych i konserwatorskich), a także regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. Ustawa ma umożliwić wykonanie prac przygotowawczych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na wzór rozwiązań dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej. Wprowadza także instytucję planu miejscowego CPK, przyjmowanego przez wojewodę na wniosek pełnomocnika rządu ds. CPK, określającego sposób i okres tymczasowego zagospodarowania terenu, zawierającego ustalenia dotyczące jego przeznaczenia. Ustawa przewiduje szereg zachęt dla mieszkańców do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym jej ustaleniem w drodze decyzji administracyjnej, czyli przed wywłaszczeniem. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości o 10% w wypadku gruntu i 20% w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności. Nowe przepisy zakładają, że spółka CPK może kupić nieruchomość za cenę stanowiącą równowartość wartości odtworzeniowej bez uwzględnienia stopnia zużycia. 

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) tworzy Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, który będzie odpowiedzialny za rozpoznawanie, wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych albo aresztach śledczych, a także zapobieganie im. Zwiększa ponadto autonomię Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz likwiduje Radę Polityki Penitencjarnej. Wprowadza możliwość współuczestniczenia Służby Więziennej w szkoleniach strzeleckich dla młodzieży. Funkcjonariusze będą mieli możliwość uzyskania od Służby Więziennej ochrony prawnej w procesach karnych i cywilnych związanych z wykonywaniem przez nich czynności służbowych. Te zasady będzie można stosować również w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Koszty takiej ochrony prawnej niezależnie od wyniku postępowania nie będą podlegały zwrotowi przez funkcjonariusza. Nowelizacja przewiduje też pakiet rozwiązań dotyczących codziennej służby. Chodzi m.in. o nowe stopnie służbowe, zasady socjalne, czy wzory postępowań dyscyplinarnych. Funkcjonariusze SW po wejściu ustawy w życie będą m.in. mogli skorzystać z turnusów rehabilitacyjno-zdrowotnych i uzyskają uprawnienia wynikające z posiadania rodziny. 

Izba zdecydowała o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Zdaniem większości senatorów nowelizacja w nieuzasadniony sposób zaostrza kary. W ich ocenie tak daleko idącymi zmianami powinna zająć się komisja kodyfikacyjna. Ustawa z 15 do 30 lat podnosi górną granicę kary pozbawienia wolności i likwiduje osobną karę 25 lat więzienia, z 30 do 40 lat wydłuża okres przedawnienia zbrodni zabójstwa. Wprowadza też nowe typy przestępstw – przyjęcie zlecenia zabójstwa i przygotowanie do zabójstwa. Nowela wprowadza karę tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Sąd będzie mógł wymierzyć tę karę w 2 sytuacjach: jeżeli sprawca był skazywany już wcześniej za najpoważniejsze, określone przestępstwa lub jeżeli jego wyjście na wolność będzie zagrażało bezpieczeństwu ludzi. Nowela przewiduje także zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię: od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, za zgwałcenie z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za zgwałcenia dziecka; od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie za zgwałcenie ze śmiercią ofiary w następstwie. Nawet do 20 lat więzienia będzie groziło za nowe typy zgwałceń, np. na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się bronią palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu. Nowela z 500 do 800 zł podwyższa kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Przewiduje również konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi albo spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila, lub też w wypadku recydywy. Orzekany będzie przepadek równowartości pojazdu, określonej w polisie ubezpieczeniowej, gdy samochód nie jest wyłączną własnością sprawcy. W razie braku polisy równowartość to średnia wartość rynkowa, odpowiadająca wartości podobnych pojazdów. Jeśli sprawca prowadziłby pojazd stanowiący własność jego pracodawcy, sąd orzeknie nawiązkę.

Senat wprowadził poprawki do następujących ustaw. 

Izba uchwaliła 6 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie uzupełnili rozpatrzoną ustawę o nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, umożliwiając w ten sposób leczenie i transportowanie z terytorium Ukrainy do Polski osób, które doznały obrażeń w wyniku trwających tam działań wojennych. Mogą to być zarówno obywatele Ukrainy, jak i osoby niebędące obywatelami tego kraju, walczące po stronie ukraińskiej. Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny i zmierzają do zapewnienia poprawnego odesłania, uzupełnienia wytycznych dotyczących treści rozporządzenia czy zapewnienia legislacyjnej konsekwencji ustanowionego skrótu. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowela reguluje kwestie dotyczące swobody świadczenia usług przez pielęgniarki i położne oraz uznawania minimalnych wymogów ich kształcenia. Zmieni się też organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie te zawody – z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Nowela zakłada ponadto, że oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych. Ustawa upraszcza i przyspiesza procedury wejścia na rynek pracy osób, które zdobyły wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii; przewiduje m.in. rezygnację z przeprowadzania państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego i z ratownictwa medycznego. Nowelizacja ma też umożliwić dokonywanie oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zawiera też przepisy umożliwiające działania w kwestii weterynaryjnych produktów leczniczych. 

Senatorowie zgłosili 12 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu (projekt rządowy). Rozszerzyli m.in. krąg podmiotów objętych „ochroną taryfową” o podmioty zużywające paliwo gazowe do produkcji energii cieplnej dostarczanej do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi na cele gospodarstw domowych. Doprecyzowali, że w następstwie nowelizacji zadaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie także uzgadnianie projektów planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na pojemności instalacji magazynowych. Kolejna poprawka przesądza, że operator systemu przesyłowego, który poniesie koszty dostosowania lub wymiany sieci, instalacji lub urządzeń przeznaczonych do odbioru gazu wysokometanowego, będzie mógł je uwzględnić jako koszt prowadzonej działalności gospodarczej. Inna zmiana wskazuje termin, do którego mogą być zaciągane zobowiązania z tytułu obligacji lub kredytów objętych gwarancjami Skarbu Państwa, kolejna zaś podnosi do 55 mld zł łączną kwotę gwarancji Skarbu Państwa udzielanych przedsiębiorcom energetycznym. Inna poprawka eliminuje możliwość cofnięcia przez Skarb Państwa oświadczenia o objęciu gwarancją zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorstwa energetyczne w wypadku nieopłacenia w terminie opłaty prowizyjnej od gwarancji. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny, redakcyjny czy eliminujący błędne odesłanie. Nowelizacja przedłuża do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola. Z 40 do 50 dni wydłuża okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego. Nowe przepisy zakładają też zwiększenie obliga giełdowego w wypadku ogłoszenia stanu kryzysowego lub umożliwiają zmianę jego poziomu w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii. Nowela przewiduje, że minister będzie mógł też ogłaszać na czas określony stan kryzysowy w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu. Zawiera ponadto definicję bezpieczeństwa gazowego państwa, zgodnie z którą to stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Nowela zakłada też usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia z obowiązku koncesyjnego obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Zgodnie z uzasadnieniem obecnie funkcjonujące wyłączenie w tym zakresie, tj. brak konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi, stanowi duże zagrożenie pozostawienia części obrotu poza kontrolą organu regulacji. 

Izba wprowadziła 29 poprawek do ustawy o dodatku węglowym (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali, że prawo do dodatku węglowego będą mieli wszyscy, a nie tylko jak zdecydował Sejm ci, którzy korzystają z wymienionych w ustawie źródeł ogrzewania gospodarstwa domowego, tj. węgla kamiennego, a także brykietu i peletu, zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego. Zgodnie z senackimi poprawkami wsparcie otrzymają wszystkie gospodarstwa niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania, także te które opalają olejem opałowym, gazem, gazem LPG, energią elektryczną czy wykorzystują do tego celu fotowoltalikę i pompy cieplne. W ocenie senatorów objęcie wsparciem finansowym tylko jednej grupy gospodarstw domowych jest niesprawiedliwe, a przygotowane przez Senat zmiany mają zmotywować rząd do szybkich prac nad rozszerzeniem pomocy finansowej przed nadchodzącą jesienią i zimą na większość gospodarstw domowych. Izba zaproponowała również skreślenie przepisów ustawy, które nie odnoszą się do problematyki dodatku węglowego. Chodzi o artykuły odnoszące się do prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według resortu finansów miały one charakter techniczno-operacyjny i wykonywały zalecenia Komisji Europejskiej. Podczas senackich prac nad ustawą pojawiły się zarzuty, że przepisy bankowego znajdujące się w ustawie miałyby rozszerzyć katalog podmiotów mogących przejmować upadające banki. Senatorowie poparli też skreślenie art. 15 odnoszącego się do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także art. 20 r. dotyczącego ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Kolejna zmiana zmierza do sformułowania zasady, że kredyty dla przedsiębiorstw energetycznych są udzielane w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej do 30 czerwca 2024 r., o ile po złożeniu przez tego przedsiębiorcę wniosku o kredyt lub pożyczkę w innej instytucji finansowej nie uzyskał on takiego finansowania, zaś minister właściwy ds. energii akceptuje regulamin udzielania kredytów w ramach linii kredytowej przedstawiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inna poprawka przyznaje Radzie Ministrów prawo do umorzenia w całości lub części – na wniosek ministra finansów – wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym. Inne poprawki wprowadzane przez Senat mają charakter legislacyjny, redakcyjny i porządkujący. Ustawa o dodatku węglowym przewiduje wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe w 2022 r. wyniesie 11,5 mld zł i ma pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego funduszu część swojego zysku, jeśli będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Dodatkowe 2 mld zł przewidziano na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ustawa zawiera też przepisy dotyczące prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które według Ministerstwa Finansów mają wykonywać zalecenia Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed 2 miesiącami w celu implementacji europejskich przepisów. 

Senat uchwalił 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie postanowili, że ustawa obejmie także umowy o kredyt hipoteczny zawarte przed jej wejściem w życie w wypadku, gdy nie doszło jeszcze do wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Nowelizacja ma ona na celu uchronienie kredytobiorców przed pobieraniem przez banki wygórowanych opłat w związku z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt. Nowelizacja przewiduje, że będzie można określić dodatkową opłatę pobieraną do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, podlegającą zwrotowi lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu hipotecznego. Wielkość oszczędności związanych z kredytem będzie sprawą indywidualną, zależną od poszczególnych umów z bankiem. 

Z 25 poprawkami przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie zagwarantowali skazanym nieposiadającym środków finansowych prowadzenie korespondencji, w tym tzw. korespondencji urzędowej. Zgodnie z tymi zmianami skazany będzie otrzymywał od administracji zakładu karnego papier, koperty oraz co najmniej 2 znaczki pocztowe na 2 przesyłki listowe ekonomiczne w miesiącu. Poprawki Senatu likwidują też penalizację publicznego nawoływania do udostępnienia informacji prywatnych dotyczących funkcjonariuszy Służby Więziennej, które może spowodować ich zagrożenie. Uniemożliwiono pozostawianie skarg i wniosków skazanych bez rozpoznania z powołaniem na przesłankę „oczywistej bezzasadności”. Wyeliminowano też ryzyko ograniczenia kontaktów telefonicznych skazanych i tymczasowo aresztowanych z uwagi na ustawowe określenie „minimalnego standardu” w tym zakresie w sposób bardziej restrykcyjny niż przewidują to przepisy obowiązujących rozporządzeń. Kolejna poprawka pozbawia komisję penitencjarną kompetencji w zakresie orzekania o zastosowaniu dozoru elektronicznego. Na dyrektora zakładu karnego senatorowie nałożyli obowiązek informowania sądu o niewykonaniu przez skazanego pracy społecznie użytecznej w pełnym wymiarze w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Kolejna poprawka przesądza, że decyzja sądu o poddaniu skazanego leczeniu lub rehabilitacji bez jego zgody musi być poprzedzona opinią psychiatry, psychologa, seksuologa lub terapeuty uzależnień. Poprawka jest zgodna z inicjatywą ustawodawczą Senatu wniesioną do Sejmu w kwietniu 2022 r. Kolejne poprawki eliminują możliwość orzekania świadczeń pieniężnych na tzw. Fundusz Sprawiedliwości od sprawców niektórych przestępstw określonych w kodeksie karnym i ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego likwiduje wezwanie skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadza zasadę wydawania przez sąd w każdym wypadku polecenia zatrzymania przez policję i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania do stawienia się w wyznaczonym terminie. Jeśli sprawca będzie się ukrywał, zostanie za nim wydany list gończy rozpowszechniony za pomocą internetu, a dane o skazanym trafią do internetowej bazy danych poszukiwanych, prowadzonej przez policję. Dodatkowo, przy rozpatrywaniu wniosków o przedterminowe zwolnienie, sąd będzie brał pod uwagę, czy ktoś uchylał się od odbycia kary. Nowe przepisy przewidują też poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw. Działające w zakładach karnych komisje penitencjarne zyskają upoważnienie do wydawania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary nieprzekraczającej 4 miesięcy. Ponadto udzielenie zezwolenia na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego będzie możliwe również wobec skazanego z orzeczoną karą pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata, któremu do odbycia pozostała część kary, nie większa niż 6 miesięcy. Nowelizacja rozszerza możliwość pracy więźniów, umożliwia im też odpracowanie niespłaconych grzywien, a także szybkie włączenie ich do usuwania skutków klęsk żywiołowych, co pozwoli na wsparcie służb ratunkowych. Nowela likwiduje przywileje więźniów w korzystaniu ze służby zdrowia i wprowadza zasadę udzielania im świadczeń zdrowotnych z zgodnie z regułami obowiązującymi wszystkich pacjentów. Skazani będą obciążani kosztami badań laboratoryjnych w wypadku pozytywnego wyniku badania na obecność substancji psychoaktywnej. Zmiany dotyczą też procedur składania i rozpoznawania wniosków, skarg i próśb skazanych. Ustawa wprowadza zryczałtowaną opłatę za użytkowanie dodatkowego sprzętu elektronicznego przez więźniów. 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (projekt rządowy), która podwyższa kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Likwiduje ponadto warunek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli np. spółek, jeśli chodzi o wcześniejsze prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciwko środowisku. Nowela przewiduje, że za nielegalne składowanie, unieszkodliwianie czy transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, może grozić kara do 10 lat więzienia. Zakłada też zwiększenie grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych, która nie będzie mogła być niższa niż 500 zł. Wprowadza możliwość orzeczenia przez sąd obowiązku przywrócenia zaśmieconego miejsca do stanu poprzedniego. Nowela zakłada ponadto, że za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku sąd będzie musiał wobec sprawcy orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. do 10 mln zł. Jak wskazano w uzasadnieniu, problemem dla budżetu państwa i samorządów są koszty utylizacji porzuconych odpadów, które mogą sięgać nawet kilkudziesięciu mln zł. Jeśli przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, nawiązka będzie orzekana fakultatywnie. Środki z nawiązki trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i posłużą nie tylko do usuwania skutków działalności przestępczej, ale zasilą też różne programy ekologiczne, mające na celu m.in. poprawę jakości powietrza i wody w Polsce. Nowe przepisy przewidują również podniesienie kary za zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym, z tego tytułu grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wyższe kary – od roku do 10 lat pozbawienia wolności – mają obowiązywać też m.in. za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Zwiększy się także kara za przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom. Będzie za to grozić od 2 do 12 lat więzienia. Maksymalna stawka grzywny za usuwanie roślinności przez wypalanie gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów będzie wynosić 30 tys. zł. 

Senatorowie zdecydowali o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który ma na celu objęcie zerową stawką podatku VAT – analogicznie do gazu ziemnego – gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, oleju opałowego i pelletu w okresie 1 października–31 grudnia 2022 r. Obecnie są one objęte stawką 23-procentową. Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem upoważniono senatora Ryszarda Świlskiego. Inicjatywa zawiera ponadto przepisy nakładające na sprzedawcę obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary, której wzór udostępni minister finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej. W ocenie senatorów proponowane rozwiązanie ma pozwolić na czasowe zahamowanie dynamicznego wzrostu cen gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu, zapewnić ciągłość ich dostaw po cenach akceptowalnych dla gospodarstw domowych, pomóc w walce z inflacją, a także zapewnić równe traktowanie podmiotów ogrzewających pomieszczenia towarem innym niż gaz ziemny, w tym pozbawionych możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Senat stoi na stanowisku, że przyczyni się on do poprawy sytuacji gospodarstw domowych najbardziej dotkniętych skutkami rosnących cen tych źródeł energii. Zdaniem senatorów obowiązujący stan prawny prowadzi do dyskryminacji osób, które w gospodarstwach domowych używają gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu w stosunku do osób używających gazu ziemnego. Projektowana regulacja będzie skutkować obniżeniem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT, ale wywoła jednocześnie pozytywne skutki społeczno-gospodarcze, w szczególności dla gospodarstw domowych. W toku prac nad  ustawą o dodatku węglowym potrzebę wniesienia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i ustaw na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, dostrzegła Komisja Budżetu i Finansów.

Izba podjęła także uchwałę w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego, którą pragnie uczcić pamięć ofiar tamtych wydarzeń. Izba wyraża najwyższy szacunek dla chłopów i ludowców, którzy 85 lat temu, zdesperowani koszmarem wielkiego kryzysu gospodarczego, szczególnie dotkliwie odczuwanego na wsi, w obliczu łamania podstawowych praw obywatelskich przez ówczesne władze sanacyjne, przeszli od słów do czynów i podjęli bezkompromisową walkę o zmianę na lepsze życia mieszkańców polskiej wsi. W walce tej ponieśli ogromne straty materialne i osobowe. „Senat RP składa hołd i wyraża swój najwyższy szacunek chłopskim bohaterom walczącym o wolność i demokrację. Ich ofiara krwi i cierpienia ma wartość nieprzemijającą” – czytamy w uchwale.

Podczas 47. posiedzenia Izba powołała prof. Tadeusza Kowalskiego do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  Tadeusz Kowalski jest medioznawcą. W 1978 r. ukończył Wydział Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH). Od 1978 r. jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, a od 2004 r. profesorem tej uczelni. Na początku lat 90. XX w. brał udział w pracach nad pierwszym projektem ustawy o radiofonii i telewizji. Wchodził w skład rad nadzorczych i programowych TVP, pracował jako ekspert Rady Europy ds. pluralizmu mediów i rozwoju nowych technologii informacyjnych. W latach 2008–15 był dyrektorem Filmoteki Narodowej. Jest autorem licznych publikacji na tematy medialne. Za ważne zadanie uznaje odbudowę wiarygodności mediów publicznych, opowiada się także za likwidacją Rady Mediów Narodowych.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

49. posiedzenie Senatu

Senatorowie zakończyli obrady

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.