Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2022 r.

21.07.2022
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (fot. Tomasz Paczos)

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu poparła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

Wiceminister  edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki przekonywał, że ustawa, która ma dostosować polski porządek prawny do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, jest dobrze przygotowana.  Apelował o przyjęcie jej bez poprawek. Zapewnił, że przepisy ustawy nie będą stosowane wobec zawodu notariusza, a także zawodów i działalności regulowanych bezpośrednio i szczególnie związanych z wykonywaniem władzy publicznej w Polsce, czyli: m.in. policjanta, prokuratora i sędziego. Do wykonywania tych zawodów w Polsce wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa.

Nowelizacja reguluje zastosowanie tzw. środków wyrównawczych, czyli stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności,  w razie stwierdzenia istotnych różnic w materiale kształcenia lub szkolenia odbytego przez osobę, która ubiega się o uznanie kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE . Zmienia także przepisy dotyczące sprawdzania znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego albo danej działalności regulowanej. Doprecyzowano też przepisy dotyczące zasad przyznawania częściowego dostępu do zawodu regulowanego specjalistom, którzy korzystają z uznania kwalifikacji w ramach tzw. automatycznego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych.

Zawód regulowanych zgodnie z prawem Polski i Unii Europejskiej to zawód, którego nie można wykonywać bez spełnienia danych warunków, określonych w danym kraju.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaproponowała poprawki o charakterze legislacyjnym do ustawy o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku. Ich celem jest dostosowanie tej ustawy do innych ustaw dotyczących awansu uczelni wyższych, tak aby były konsekwentne językowo i rozstrzygały podobne sprawy analogicznie. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

Opiniowany akt prawny był drugą uchwaloną w 2022 r. ustawą, która utworzyła nową uczelnię publiczną na bazie uczelni już istniejącej. Wcześniej została uchwalona ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie i zestawienie przepisów zawartych w obu aktach nasunęło wątpliwości senatorom, czy ustawa jest kompletna. Senator Józef Zając zwrócił uwagę na brak regulacji dotyczących samego procesu przekształcania i drogi awansu uczelni wyższych. W jego opinii powinno stać się to przedmiotem prac parlamentarzystów.

Ustawa przewiduje przekształcenie Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w Akademię Mazowiecką w Płocku.

Rektor uczelni prof. Maciej Słodki zapewnił, że mazowiecka uczelnia w Płocku spełnia wszelkie kryteria, aby stać się akademią. Poinformował, że uczelnia pracowała na to przekształcenie sześć lat.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.