Narzędzia:

Prace w komisjach – 25 maja 2022 r.

25.05.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznali się z Informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., którą przedstawił zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski.

Na wstępie wiceprezes Polejowski zaznaczył, że ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w ub.r. nastąpił rozwój komunikacji internetowej i duża część wydarzeń organizowanych przez IPN została przeniesiona do internetu, a IPN TV odnotowała duży wzrost oglądalności.

Ustawowe zadania IPN  realizowane są przez piony: badawczy, edukacyjny, poszukiwawczy, archiwalny, śledczy, lustracyjny oraz pion upamiętnień. Wiceprezes Polejowski przypomniał, że w lipcu ub.r. funkcję prezesa IPN objął dr Karol Nawrocki, który powołał nowe biura: Biuro Nowych Technologii, Biuro Wydarzeń Kulturalnych, Biuro Rzecznika Prasowego i Biuro Współpracy Międzynarodowej, które podejmują działania uzupełniające i rozszerzające dotychczasowe zadania IPN. W roku 2021 zostały także podjęte nowe inicjatywy, takie jak międzynarodowy projekt edukacyjno-memoratywny „Szlakami nadziei”, zaplanowany do 2025 r. Kładzie się w nim nacisk na kształtowanie wiedzy o historii Polski nie tylko w kraju, ale i za granicą. Projekt ten koordynuje Biuro Współpracy Międzynarodowej. Do jego zadań należą także działania defamacyjne w reakcji na publikowane głównie w prasie zagranicznej nieprawdziwe informacje dotyczące różnych aspektów historii polskiej XX w., zwłaszcza okresu drugiej wojny światowej. Z kolei Biuro Nowych Technologii przygotowuje ofertę edukacyjną zaadresowaną do młodych odbiorców, urodzonych po 2000 r., m.in. gry komputerowe takie jak „Gra szyfrów”. Biuro to zostało włączone w uatrakcyjnianie całej oferty edukacyjnej opracowanej poprzez Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Badań Historycznych i Wydawnictwo IPN. Działalność Biura Wydarzeń Kulturalnych koncentruje się na na popularyzacji polskiej kultury i najważniejszych postaci polskiej kultury XX w. Biuro Edukacji Narodowej prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z nauczycielami, szkołami, organizacjami oświatowymi, organizuje warsztaty, szkolenia, wystawy, przygotowuje materiały edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli w szkołach. Badania naukowe są prowadzone przez pracowników Biura Badań Historycznych  i jego oddziałów.  Są one realizowane w ramach tzw. centralnych projektów badawczych oraz regionalnych projektów badawczych. W ub.r. realizowanych było 7 projektów centralnych, a obecnie - 12 projektów, w tym kilka nowych, np. badania nad transformacją ustrojową w latach 80. XX w. czy nad tzw. ludowym wojskiem polskim jako elementem aparatu represji państwa komunistycznego. Biuro Lustracyjne w 2021 r. zanotowało wpływ ponad 2300 nowych oświadczeń lustracyjnych, a ogółem w jego zasobach znajduje się obecnie ponad 460 tys. takich oświadczeń. Biuro to publikuje też materiały dotyczące osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa państwa. W ub.r. opracowano ponad 500 takich publikacji. Z kolei Wydawnictwo IPN w 2021 r. przygotowało ponad 270 nowych tytułów, kilka spośród nich okazało się bestsellerami. Publikacje te zdobyły łącznie 11 nagród, 4 wyróżnienia i 5 nominacji w ubiegłym roku. Wydawnictwo wydaje również naukowe czasopisma punktowane, które są atrakcyjne również dla autorów zewnętrznych, w tym zagranicznych.

Ponadto wiceprezes Polejowski poinformował, że w 2021 r. IPN zakończył budowę budynku delegatury w Bydgoszczy, zakupił nieruchomość dla delegatury w Olsztynie i rozpoczął remont w budynku oddziału krakowskiego.

W trakcie dyskusji senatorowi pytali m.in. o losy projektu dotyczącego utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w dawnym więzieniu na Rakowieckiej. Wiceprezes IPN odpowiedział, że obecnie szacowane są koszty tego projektu. Odpowiadając na pytanie o dostosowanie oferty edukacyjnej IPN do poziomu wiedzy młodzieży, wiceprezes opowiedział o obecnie prowadzonych na zlecenie instytutu pogłębionych badaniach socjologicznych, których wyniki pomogą uatrakcyjnić programy w obszarze edukacji historycznej.

W drugiej części posiedzenia komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych, którą przyjęła jednogłośnie bez poprawek.

Projekt pochodzący z przedłożenia rządowego ma na celu poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wielokrotnego i nieograniczonego przeszukiwania Centralnego Systemu Ksiąg Wieczystych o szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej i KRUS. Obecnie w sądach jest przeszło 25 tys. wniosków z zapytaniami o informacje zawarte w księgach wieczystych, w tym ponad 21 tys. wniosków z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej i ponad 5 tys. postępowań hipotecznych. Po wpłynięciu takiego wniosku sąd musi go zaakceptować, wyszukać informacje w księdze wieczystej,  a następnie udzielić odpowiedzi w formie pisemnej. Zgodnie z ustawą podmioty uprawnione będą mogły same skorzystać z elektronicznego wyszukiwania informacji, co pozwoli zaoszczędzić koszty i zmniejszy nakład pracy sądów. Nowela przyspieszy proces automatyzacji ksiąg wieczystych. Będzie to kolejny krok do elektronizacji systemu wymiaru sprawiedliwości.

Tego samego dnia Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała też prace nad zgłoszonymi petycjami. Senatorowie przyjęli projekt ustawy, wystąpili o dodatkowe opinie do 2 petycji oraz przekazali 1 petycję do komisji senackich w celu włączenia jej do prac nad drukiem senackim nr 550.

Komisja przyjęła projekt zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego opracowany na podstawie petycji P10-61/21 zmierzającej do dopuszczenia ławników do składów orzekających w sądach powszechnych, którzy zostali wykluczeni ze składów orzekających na czas trwania stanu epidemii COVID-19 i na rok od odwołania stanu zagrożenia epidemią. Przyjęty przez Komisję projekt ustawy przewiduje również dodanie przepisów przejściowych o charakterze porządkowym regulujących tryb rozpatrywania spraw będących w toku w chwili wejścia noweli w życie.

Senatorowie uznali, że 2 petycje wymagają dalszej pogłębionej analizy.

Komisja w sprawie petycji PW10-1/21 dotyczącej przyznania sędziom sportowym statusu funkcjonariuszy publicznych oraz wprowadzenia definicji sędziego sportowego, postanowiła ponownie zwrócić się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyjaśnienie, które z postulatów petycji znajdą odzwierciedlenie w pracach resortu nad zmianą ustawy o sporcie, oraz w jakich dziedzinach sportowych regulacja będzie miała miejsce. Komisja poprosi również o wyjaśnienie stanowiska Ministerstwa negujące podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Komisja wystąpi  do Ministerstwa Sprawiedliwości o pilne przedstawienie opinii w sprawie omawianej petycji.

Komisja analizując kolejną petycję P10-67/21 dotycząca wprowadzenia mechanizmów prawnego ograniczenia wpływu promieniowania emitowanego przez nadajniki łączności bezprzewodowej przychyliła się do opinii senator Ewy Mateckiej, że posiadane informacje nie rozstrzygają ostatecznie o kierunku działania Komisji. Senator Matecka zaproponowała dalszą analizę tematu szkodliwości wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ludzi, szczególnie na dzieci i młodzież, i ustalenie z senator Alicją Chybicką możliwości zorganizowania konferencji w tej sprawie. Komisja zwróci się również o opinię do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senatorowie po zapoznaniu się z opiniami o postulacie petycji P10-78/21 postanowili zakończyć prace nad nią i przychylić się do prośby wnioskodawczyni i przekazać petycję do komisji : Ustawodawczej oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Postulat petycji zmiany przepisów karnych, w celu uznania nienarodzonego dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy nad ciężarną kobietą może być włączony do prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zawartym w druku senackim nr 550.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie senatorów demokratycznej większości z liderami opozycji

29 czerwca br. senatorowie wraz z liderami ugrupowań tworzących demokratyczną większość w Izbie Wyższej dyskutowali o dalszej współpracy oraz o bieżącej sytuacji w kraju.

Prace w komisjach senackich – 29 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza, nauki, praw człowieka, samorządu, obrony i infrastruktury.

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

Deputowani spotkali się w Senacie z członkami Komisji Spraw Zagranicznych i UE oraz Polsko-Irańskiej Grupy Przyjaźni. Przewodniczący obu Grup podpisali wspólne oświadczenie upamiętniające pomoc Iranu dla armii gen. Andersa.