Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

20.04.2022
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad 6 petycjami i rozpatrzyła 2 nowe.

Senatorowie, po zapoznaniu się z opiniami nadesłanymi do petycji kontynuowanych, postanowili zasięgnąć dodatkowej opinii Ministerstwa Sprawiedliwości do petycji P10-47/2021 zmierzającej do zmiany przepisów postępowania karnego w celu zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania. W opinii Biura Legislacyjnego przedstawiony w petycji projekt zmian przepisów wymaga dodatkowej analizy pod kątem zagadnień terminologicznych, a także proceduralnych.

Komisja w odniesieniu do pozostałych 5 petycji kontynuowanych postanowiła zakończyć prace nad nimi. Jednocześnie senatorowie postanowili przekazać pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie petycji P10-48/2021 proponującej zwolnienie z podatku VAT przedsiębiorców, którzy przekażą w formie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego produkty przemysłowe, w tym produkty spożywcze. Komisja, w ślad za tezą postawioną w opinii Ministerstwa Finansów, będzie rekomendować resortowi przeprowadzenie analizy w aspekcie prawnym i praktycznym, a także w aspekcie finansowym jaki wpływ na system VAT będzie miała realizacja postulatu petycji.

W wypadku 2 nowych petycji senatorowie zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad nimi. Na wniosek senator Lidii Staroń petycja P10-80/2021 w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w celu  zmiany zasad nabywania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej osobom, którym przysługuje prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawo odrębnej własności, zostanie przekazana do Komisji Ustawodawczej, gdzie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt ustawy zawarty jest w druku nr 413.

Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendują Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Jak mówił minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik, nowelizacja stara się rozwiązać problemy, który pojawiają się w praktyce stosowania przepisów dotyczących postępowania w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonego na podstawie Konwencji Haskiej z 25 października 1980 r., dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Wprowadza zmiany, zgodnie z którymi w razie wniesienia skargi kasacyjnej przez uprawniony organ: Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich nastąpi obligatoryjne wstrzymanie z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, które nakazuje w określonym terminie zapewnienie powrotu dziecka do państwa będącego miejscem jego stałego pobytu. Organy składające kasację będą mieć 2 tygodnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia na wystąpienie z takim żądaniem, a w wypadku określenia przez sąd krótszego terminu na powrót dziecka termin ten będzie krótszy. Z kolei na złożenie skargi kasacyjnej skutkującej wstrzymaniem wykonania postanowienia uprawnione organy będą miały 2 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia. Skierowanie kasacji przedłuży wstrzymanie wykonania postanowienia o wydaniu dziecka do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego w Sądzie Najwyższym. Jeśli nie zostanie wniesiona skarga, wstrzymanie się zakończy.

Zastrzeżenia do nowelizacji zgłosił przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził m.in., że nowe przepisy mogą prowadzić do naruszenia dobra dziecka, podważać prawo do sądu i wydłużają terminy rozpatrywania spraw. Odmienne stanowisko zajęła przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka. Jej zdaniem wprowadzane zmiany służą przede wszystkim dbałości o dobro dziecka.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

„Pracownicy i pracodawcy” – debata młodzieży w Senacie

W Senacie 20 maja 2022 r. młodzi ludzie dyskutowali ze specjalistami o problemach pracowników na rynku pracy w Polsce.

Konferencja pt. „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu”

Centralny Port Komunikacyjny tematem konferencji w Senacie w poniedziałek, 23 maja.