Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 5 kwietnia 2022 r.

05.04.2022
Komisje: obrony, praw człowieka i ustawodawcza (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowali siedem projektów aktów ustawodawczych.

Komisja przyjęła pozytywne stanowisko w odniesieniu do: wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii – dokument o sygnaturze COM(2021) 823; wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu zapobieganie nadużywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych i zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE – COM(2021) 565; wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT – COM(2022) 039; wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej – COM(2021) 731; wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona) – COM(2021) 734; wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice – COM(2021) 891 – oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sytuacji instrumentalizacji w obszarze migracji i azylu – COM(2021) 890. Komisja przyjęła ponadto bez uwag projekty aktów ustawodawczych o numerach: COM(2021) 756, COM(2021) 782, COM(2021) 784.

Komisje: Obrony Narodowej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza poparły projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez komisję praw człowieka. Realizuje on postulat zawarty w petycji wniesionej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Umożliwia zaskarżenie i wzruszenie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Więziennej z powodu nieobecności w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy w następstwie zastosowania tymczasowego aresztowania. Zgodnie z proponowanymi przepisami funkcjonariusz będzie mógł ponownie ubiegać się o nawiązanie stosunku służbowego, a także m.in. o świadczenie pieniężne za okres pozostawania poza służbą. W projekcie doprecyzowano też zasady przywracania do służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Funkcjonariusze powracający do tych służb uzyskają prawo do świadczenia pieniężnego za okres pozostawania poza służbą.

Na wspólnym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza i Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zakończyły prace nad 4 projektami ustaw i wniosą o ich przyjęcie przez Senat.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze realizuje postulat zawarty w petycji wniesionej przez Naczelną Radę Adwokacką (P10–14/21). Wprowadza zmiany w zasadach przeprowadzania przeszukania pomieszczeń należących do adwokatów lub radców prawnych, a także w zasadach zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata. Projekt przewiduje, że przed rozpoczęciem przeszukania należy wezwać dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej i dopuścić jego lub wskazanego przez niego adwokata lub radcę prawnego do udziału w tym przeszukaniu. Ma to wzmocnić ochronę tajemnicyadwokackiej. Projekt zakłada też, że o zawieszeniu w wykonywaniu zawoduwstosunkudooskarżonegoadwokata będzie decydował sąd, a nie prokurator.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego wydłuża z 14 do 30 dni termin wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w skomplikowanych sprawach, w których sąd skorzystał z przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia. O podjęcie prac nad taką inicjatywą ustawodawczą zwrócił się do komisji rzecznik praw obywatelskich.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw jest uporządkowanie przepisów dotyczących ważności nadania lub złożenia pisma procesowego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy doprecyzowuje przepisy dotyczące przymusowego leczenia lub przymusowej rehabilitacji skazanych, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, a także za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Zgodnie z projektem w wypadku braku zgody skazanego na leczenie o jego zastosowaniu zadecyduje sąd penitencjarny po wysłuchaniu opinii psychologa lub seksuologa. Sąd określi też czas leczenia, który nie może być jednak dłuższy niż 2 lata.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje m.in.: rodziny, spraw zagranicznych, środowiska, ustawodawcza, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki, rolnictwa, nauki, infrastruktury, rodziny, środowiska, kultury.

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.