Narzędzia:

Prace komisji senackich – 22 marca 2022 r.

22.03.2022
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (fot. Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu)

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, dotyczącą zmiany zasad zwrotu kosztów dowozu do szkół dzieci z niepełnosprawnością przez rodziców. Senatorowie jednogłośnie poparli też ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą przyznawania emerytury pomostowej osobom, które złożą wniosek o jej przyznanie bez rozwiązania stosunku pracy, a spełniają jednocześnie pozostałe warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia.

Z inicjatywą zmiany prawa oświatowego wystąpili senatorowie Magdalena Kochan i Marek Plura. Jak przypomnieli, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą je dowozić do szkół, jeśli takiego obowiązku nie wykonują gminy czy powiaty. W takim wypadku za używanie własnego środka transportu rodzice otrzymują zwrot kosztów, wyliczony na podstawie skomplikowanego algorytmu opartego m.in. na średniorocznej cenie paliwa. Niestety, ten sposób liczenia w obecnej sytuacji jest zdecydowanie niekorzystny, stąd propozycja liczenia go z godnie z zasadami wyliczania zwrotu kosztów w sposób analogiczny do wyliczenia kosztów użytkowania do celów służbowych samochodu prywatnego.

Wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw zgłosił senator Ryszard Majer. W jego ocenie jest ona niezwykle potrzebna. Nowela wprowadza oczekiwane zmiany i rozwiązuje istotne problemy praktyczne sygnalizowane przez osoby ubiegające się o emerytury pomostowe. Ma też na celu wzmocnienie ochrony ubezpieczonych ubiegających się o to świadczenie, poprawia ich bezpieczeństwo prawne i socjalne.

Przedstawiając nowelizację, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przypomniał 7 warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową. Zgodnie z ostatnim z nich, by złożyć wniosek o przyznanie emerytury pomostowej, należało najpierw rozwiązać stosunek pracy, co wiązało się z możliwością pozostania bez środków do życia w sytuacji nieprzyznania pomostówki. Zmiana przepisów w tym zakresie ma uchronić osobę wnioskującą przed utratą pracy, gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej.

Nowelizacja rozszerza ponadto kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), której nowe przepisy pozwolą na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zadania PIPzostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której – mimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie. W ustawie znalazło się także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80% szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą rekomendować Senatowi przyjęcie ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie przez prezydenta RP ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku.

Ustawa umożliwi realizację postanowień umowy, która wiąże instytucje Unii Europejskiej oraz jej państwa członkowskie. Ratyfikowany ustawą Protokół reguluje kwestie związane z przekazywaniem i przyjmowaniem osób przebywających bez zezwolenia na terytorium państwa strony, co ma zapewnić prowadzenie skutecznej polityki migracyjnej oraz skutecznej współpracy  międzynarodowej w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zdecydowała o przyjęciu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

Zawarcie Umowy stanowi dopełnienie jednego z wymogów uczestnictwa w amerykańskim programie ruchu bezwizowego Visa Waiver Program, do którego Rzeczpospolita Polska przystąpiła 11 listopada 2019 roku. Celem Umowy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na pokładach statków powietrznych wykonujących loty handlowe pomiędzy terytoriami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Umowa będzie miała zastosowanie do lotów pasażerskich odbywających się między terytoriami RP i USA, rozkładowych i czarterowych, obsługiwanych przez przewoźnika lotniczego, który otrzyma certyfikat upoważniający do wykonania operacji w zakresie zarobkowego przewozu lotniczego w jednym z tych państw. Umowa dotyczy przyjmowania funkcjonariuszy ochrony lotu  jednego państwa na terytorium drugiego państwa i reguluje kwestie związane z zapewnieniem asysty funkcjonariuszom po wylądowaniu na terytorium drugiego państwa, przyjęciem do depozytu ich broni i amunicji, a następnie wydaniem tej broni i amunicji oraz wprowadzeniem funkcjonariuszy na pokład statku powietrznego w sposób zapewniający niejawność takiego działania.

Komisja Ustawodawcza przyjęła wraz z autopoprawkami projekt uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia, zgłoszony przez grupę senatorów. Projekt poparło 16 senatorów, 1 był przeciw, a 10 osób wstrzymało się od głosu. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił senator Jan Filip Libicki. Według niego przypadająca w tym roku 25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP wymaga przypomnienia. Przypomnienia wymaga też fakt, że stało się to w 8. roku transformacji ustrojowej i trzeba było pogodzić różne tradycje ustrojowe i światopoglądowe. Zdaniem senatora zawarty wówczas kompromis może być przykładem i lekcją dla nas wszystkich w obecnym trudnym i szczególnym czasie. Sensu i potrzeby podjęcia uchwały rocznicowej nie negował senator Jerzy Czerwiński. W jego ocenie projekt zakłamuje jednak ówczesną rzeczywistość polityczną i jest „zbyt cukierkowy”, bowiem nie było wtedy aż „takiego kompromisu”, a konstytucja powstawała w intensywnym sporze. Według senatora w projekcie uchwały brakuje też oceny jej działania i skutków.

Poparty przez Komisję Ustawodawczą projekt uchwały stwierdza, że uchwalenie konstytucji 2 kwietnia 1997 r. i zatwierdzenie jej w referendum ogólnonarodowym 25 maja 1997 r. stało się doniosłym wydarzeniem politycznym i historycznym oraz niepowtarzalną szansą na ustabilizowanie fundamentu transformacji ustrojowej w Polsce. „Uchwalenie tej konstytucji to kamień milowy w dziejach naszej państwowości” – czytamy w projekcie uchwały. Przypomina też, że prace nad konstytucją trwały 7 lat, a w ich trakcie nie obeszło się bez sporów, ale w polskim parlamencie zwyciężyła jednak wola kompromisu i wspólnej odpowiedzialności za dobro Rzeczypospolitej. Projekt przypomina też, że konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. odwołuje się do tysiącletniej historii narodu polskiego, jego tożsamości i chrześcijańskiej tradycji, a takze walki o wolność i suwerenność państwa polskiego. „Wyraża ciągłość naszej państwowości, godząc polską tradycję narodową z wyzwaniami współczesności. Gwarantuje uniwersalne wartości demokratycznego państwa prawnego, demokratyczny sposób sprawowania władzy i utrwala zasadę równowagi władz. Umacnia niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Zapewnia rozwój gospodarki rynkowej, a jednocześnie gwarantuje niezbędny poziom bezpieczeństwa socjalnego. Konstytucja z 1997 r. zawiera wreszcie szeroki katalog wolności oraz praw człowieka i obywatela, określa ich zakres oraz mechanizm ochrony odpowiadający najwyższym standardom ustalonym w aktach międzynarodowych o charakterze globalnym i europejskim” – czytamy w projekcie uchwały. „Jest ona konstytucją całego narodu polskiego i słusznie jest nazywana konstytucją kompromisu politycznego biorącą wzorce z Konstytucji 3 maja 1791 r.” – podkreślono.

„Czcząc 25. rocznicę uchwalenia konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i dziękuje wszystkim, którzy nad nią pracowali i przyczynili się do jej uchwalenia. Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem członków Zgromadzenia Narodowego, którzy reprezentując różne ugrupowania polityczne, uznali, że wolność, demokracja, praworządność, dobro Ojczyzny oraz prawa człowieka to nadrzędne wartości określające tożsamość polskiej Konstytucji” – czytamy w projekcie uchwały.

Komisje Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska zaproponują Senatowi przyjęcie 3 poprawek do nowelizacji ustawy – Prawo wodne. Mają one charakter doprecyzowujący i ujednolicający nazewnictwo.

Nowelizacja prawa wodnego ma na celu usprawnienie procedury organizacji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli tak, aby czas ich tworzenia był skrócony a organizacja ich nie stała w kontrze do przepisów europejskich. Nowelizacja jest odpowiedzią na liczne głosy płynące od środowisk młodzieżowych, samorządów a także organizatorów letnich wypoczynków – podkreślił wiceminister Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – wprowadzamy do ustawy instytucję „jednego okienka” umożliwiającą koordynację realizacji zgłoszenia organizacji miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez odpowiedni terytorialnie organ samorządowy, włącznie z jego pośrednictwem w uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie".

Członkowie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu obradowali 22 marca br. – w Światowym Dniu Wody –na temat gospodarki wodami w dorzeczu rzek: Białej, Białej Przemszy, Sztoły i Baby.

Senatorowie zapoznali się z sytuacją, jaka ma miejsce w związku z likwidacją Kopalni „Olkusz-Pomorzany”, z zagrożeniami dla środowiska i innymi skutkami tej likwidacji.

Na wniosek senator Beaty Małeckiej-Libery komisja zdecydowała o ogłoszeniu przerwy w posiedzeniu i zarekomendowała powołanie międzyresortowego zespołu ekspertów, który zająłby się przygotowaniem konkretnych propozycji działań mających na celu zahamowanie dewastacji środowiska spowodowanej przez likwidację Kopalni „Olkusz-Pomorzany”.

Dyrektor naczelny Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” SA Bogusław Ochab powiedział, że największym problemem, jeśli chodzi o wpływ likwidacji kopalni, był gigantyczny dopływ wody do kopalni, na poziomie 230, a nawet 300 m3 wody na minutę. Spowodowało to powstanie dużego leja depresji, o powierzchni ok. 300 km2, co doprowadziło do osuszenia dużego terenu w dorzeczu rzek: Białej, Białej Przemszy, Sztoły i Baby. Rzeki Biała Przemsza i Baba wyschły 50 lat temu. Woda z kopalni odprowadzana była betonowymi kanałami do rzek Białej, Białej Przemszy i Sztoły. Likwidacja kopalni oznacza zaprzestanie pompowania wody do tych rzek, a w konsekwencji – zmniejszenie przepływu rzek Białej, Białej Przemszy i Sztoły.

Prof. Mariusz Czop, hydrogeolog z AGH im. St. Staszica w Krakowie, opowiadając o niekorzystnych skutkach likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany”, zwrócił uwagę na problem zubożenia zasobów wody i jej zanieczyszczenia na setki lat w związku z działalnością górniczą. Lej depresyjny kopalni „Olkusz” obniżył zwierciadło wody o 150 m i doprowadził do wysuszenia początkowego odcinka rzeki Białej Przemszy w rejonie Olbromia i przeobrażenia całej zlewni tej rzeki. Według szacunków hydrogeologicznych odbudowa tych zasobów wodnych potrwa ok. 40–60 lat. Prof. Czop przypomniał, że według szacunków WHO Polska należy do krajów zagrożonych niedoborem wody, bo zasoby wodne są w Polsce bardzo małe, są też obszary deficytowe – Karpaty, Sudety, region świętokrzyski, a także Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie i Małopolska.

Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury Małgorzata Bogucka-Szymalska zwróciła uwagę na to, że działania związane z zamknięciem Kopalni „Olkusz-Pomorzany” powinny być skoncentrowane na przywróceniu wcześniej panujących warunków naturalnych. Dyrektor Bogucka-Szymalska przyznała, że obecne odwadnianie kopalni powoduje bardzo duże zanieczyszczenie wód powierzchniowych, które stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności. Kluczowa jest zatem kwestia prowadzenia monitoringu wód na tym obszarze.

Komisje: Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jak mówił wnioskodawca projektu senator Stanisław Gawłowski, od początku wojny ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w Polsce, ich liczba wciąż rośnie. Wiele polskich rodzin przyjęło ich pod swój dach. Ciężar zapewnienia zakwaterowania uchodźcom spoczywa jednak w dużej mierze na samorządach, a ich zasoby w bardzo szybkim tempie się kończą. W projektowanej noweli proponuje się zatem, aby na potrzeby uchodźców z Ukrainy przeznaczyć obiekty Skarbu Państwa, którymi zarządzają i gospodarują organy administracji rządowej, a także obiekty należące do spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z projektem wskazane organy administracji rządowej, jednostki podległe lub nadzorowane przez te organy, jednostki sektora finansów publicznych i państwowe osoby prawne, a także spółki z udziałem Skarbu Państwa użyczą – jako tymczasowe miejsca zakwaterowania – na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy, w całości lub w części ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo-konferencyjne i obiekty świadczące usługi hotelarskie. Dotyczyć to będzie spółek, w których Skarb Państwa ma 50% udziałów albo akcji.

W projekcie określono także sposób i tryb użyczenia. Istotną rolę będzie w tym odgrywać wojewoda jako organ koordynujący. Spółki z udziałem Skarbu Państwa przekażą mu wykaz ośrodków i obiektów, znajdujących się w ich dyspozycji, z podaniem maksymalnej liczby osób, które można tam tymczasowo zakwaterować.W ramach użyczenia, działania podjęte w wyniku realizacji porozumienia albo wykonania polecenia wojewody, finansowane będą ze środków budżetu państwa.

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Komisja Budżetu i Finansów Państwa postanowiła zarekomendować Izbie przyjęcie jej z poprawkami legislacyjnymi.

Uwagi do ustawy i propozycje poprawek techniczno-legislacyjnych przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Legislatorzy zwrócili uwagę, że w trakcie prac nad ustawą w Sejmie dodano przepis epizodyczny dotyczący ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który zgodnie z zasadami techniki prawodawczej nie powinien znaleźć się w tej noweli, bo nie obejmuje tego zakresu. Poprawkę złożyli też senatorowie: Grzegorz Bierecki, Jacek Bogucki i Stanisław Ożóg. Ma ona na celu zastąpienie wykazu funduszy, którymi zarządza BGK, ogólnym zapisem. Senator Paweł Arndt zaproponował skreślenie przepisu epizodycznego, który budził wątpliwości legislatorów. Zmiany zgłoszone przez senatorów uzyskały poparcie komisji.

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne. W noweli określono m.in. warunki uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych oraz dodatkowe wymogi dotyczące monitorowania przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzonych przez banki hipoteczne programów emisji. Wprowadzono też wymogi informacyjne dotyczące programów emisji listów zastawnych i obowiązki sprawozdawcze dla banków hipotecznych wobec KNF.

 

 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje m.in.: rodziny, spraw zagranicznych, środowiska, ustawodawcza, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki, rolnictwa, nauki, infrastruktury, rodziny, środowiska, kultury.

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.