Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 9 marca 2022 r.

09.03.2022
Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomenduje Izbie odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Taki wniosek zgłosił senator Wojciech Konieczny.

Podczas dyskusji senatorowie wskazywali m.in., że obecny czas nie jest kompletnie czasem na igrzyska, ale na ratowanie gospodarki i pomoc Ukrainie. Sytuacja polskiego budżetu jest trudna, a w wyniku obecnej sytuacji jeszcze się pogorszy. Potrzebne będą inne inwestycje, a igrzyska mogą się odbyć w innym terminie.

Wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk mówił z kolei, że jeśli ustawa zostanie odrzucona, Kraków nie otrzyma środków na inwestycje infrastrukturalne i sportowe, które mają przy tej okazji powstać, bo 90% funduszy na nie będzie pochodzić z dotacji budżetowej, a zaledwie 10% to wkład własny samorządu. To z kolei może utrudnić odbudowę gospodarki regionu, która ucierpiała na skutek pandemii.

Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka zapewniał, że środki na dotacje są niezagrożone, ale inwestycje powstałe z okazji igrzysk są potrzebne Małopolsce, aby wyrównać straty powstałe w wyniku pandemii.

Nowelizacja umożliwia ministrom: infrastruktury oraz sportu i turystyki udzielanie dotacji celowych na przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z Igrzyskami Europejskimi, które mają się odbyć w 2023 r. w Krakowie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będącego skutkiem finansowym ustawy, może zostać zwiększony ze 160 mln zł do 960 mln zł (536,6 mln zł w 2022 r., a 423,4 mln zł – w 2023 r.).

Komisja Ustawodawcza pracowała nad 3 projektami ustaw, których celem jest ułatwienie wsparcia dla Ukrainy. Zdecydowała też o wniesieniu do marszałka Senatu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, który wydłuża z 14 dni do miesiąca termin wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w wypadku skomplikowanych spraw.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i wniesie o jego przyjęcie przez Senat. Projekt zakłada, że wszystkie osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, mogłyby przez 3 miesiące od wejścia w życie noweli kupować kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne oraz ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała. Obecnie wyroby te sprzedaje się tylko przedsiębiorcom mającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, przedsiębiorcom lub jednostkom organizacyjnym, którzy powołali wewnętrzne służby ochrony oraz szkołom kształcącym w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.

Komisja nie zakończyła prac nad 2 inicjatywami ustawodawczymi. Projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy przewiduje, że ściganiu i karaniu nie podlegałyby osoby, które bez zgody właściwego organu, podjęły służbę w siłach zbrojnych Ukrainy lub innych ukraińskich formacjach wojskowych, podlegających władzom Ukrainy uznawanym przez Polskę za prawowite. Niezwłocznie po powrocie do kraju osoby takie musiałyby pisemnie zawiadomić ministra obrony narodowej o terminie i miejscu przyjęcia oraz zakończenia pełnienia obowiązków wojskowych na Ukrainie.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy ma na celu m.in. przyznanie ulg podatkowych dla Ukraińców i Białorusinów, którzy od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. zamieszkali w Polsce w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie. Mogliby oni skorzystać z tzw. ulgi na powrót (dochody do wysokości 85528 zł rocznie nie byłyby opodatkowane w kolejnych 4 latach od 2022 r.) oraz z tzw. ryczałtu od przychodów zagranicznych (wysokość ryczałtu w 3 kolejnych latach podatkowych od 2022 r. zmiejszono by z 200 tys. do 50 tys. zł). Dla spółek opodatkowanych podatkiem CIT, które rozpoczną działalność w Polsce, przewidziano możliwość korzystania z tzw. estońskiego CIT. Projekt przewiduje też ulgi dla przedsiębiorców polskich. Mieliby oni prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 200% wartości przekazanych środków pieniężnych oraz 200% wartości wydatków poniesionych na wytworzenie lub zakup towarów będących przedmiotem darowizny, które zostaną przekazane organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych prowadzonych na Ukrainie. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali należności z tytułu realizacji umowy zawartej przed 24 lutego 2022 r. z podmiotem będącym rezydentem podatkowym Ukrainy, Białorusi lub Rosji, zostaliby objęci tzw. ulgą za złe długi; mogliby zaliczyć 200% wartości niezapłaconych należności do kosztów uzyskania przychodów.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje m.in.: rodziny, spraw zagranicznych, środowiska, ustawodawcza, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki, rolnictwa, nauki, infrastruktury, rodziny, środowiska, kultury.

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.