Narzędzia:

37. posiedzenie Senatu

16.02.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

16 lutego 2022 r. odbyło się 37. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 6 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Senatorowie zapoznali się z informacją rządu przygotowaną dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec –  grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawił minister ds. UE Konrad Szymański.

Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej (inicjatywa grupy senatorów), w której Senat, przekonany o szczególnym znaczeniu AK dla losów Polski i II wojny światowej, oddaje hołd wszystkim jej żołnierzom – naszym bohaterom. W projekcie przypomniano, że AK została powołana 14 lutego 1942 r. i była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem. W 1944 r. liczyła ok. 350 tys. żołnierzy. Walka prowadzona przez Armię Krajową rozwijała się na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. Po rozwiązaniu AK 19 stycznia 1945 r. wobec represji sowieckich i polskich służb bezpieczeństwa nie wszystkie oddziały podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji. Żołnierze AK byli prześladowani przez władze komunistyczne. Ocenia się, że ogółem w walkach zginęło ok. 100 tys. żołnierzy.

Ustawy przyjęte z poprawkami.

Senat wprowadził 2 poprawki, legislacyjną i doprecyzowującą, do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Nowela wydłuża o kolejne 6 miesięcy – do końca 2022 r. – obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PZS). Nowela umożliwia też przyjęcie za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu PSZ (na I półrocze 2022 r.) odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przed pandemią COVID-19, podczas której większość placówek funkcjonujących w tym systemie odnotowała spadek udzielanych świadczeń, szczególnie planowanych. Nowelizacja wydłuża również okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne do końca roku akademickiego 2021/22 za okres obejmujący pierwszy i drugi semestr roku akademickiego 2021/22. Nastąpi to z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za usługi edukacyjne poniesionych przez studentów za 2 semestry roku akademickiego 2021/22. 

Izba z 8 poprawkami przyjęła ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (projekt rządowy). Jedna z poprawek zakłada, że przewidziana ustawą czasowa zmiana obowiązków płatnika w zakresie pobierania zaliczek na PIT od niektórych przychodów będzie obowiązywała od marca 2022 r., a nie od lutego, jak uchwalił Sejm. Zgodnie z kolejną zmianą każdy podatnik będzie mógł złożyć do płatnika wiążący wniosek o niestosowanie czasowej zmiany zasad i trybu pobierania zaliczek na PIT. Następna poprawka przewiduje, że wzór wniosku dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji składanego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w sprawie przekazania miesięcznych środków finansowych będzie określana w rozporządzeniu. Senatorowie przyjęli też poprawki, które modyfikują przepisy przejściowe, tak aby odnosiły się do oświadczeń zawartych w druku PIT-2, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie ustawy. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny i redakcyjny. Ustawa ma na celu m.in. usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z wprowadzaniem rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu. Nowelizacja ustala terminy poboru i sposób wyliczania zaliczki na PIT. Reguluje też sprawę funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, a także zmniejsza podatek miedziowy, jaki będzie musiała zapłacić KGHM. Nowela określa mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek wprowadzony rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. Rozstrzyga też, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. PIT-2 będzie mógł też złożyć emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowają moc, co oznacza, że nie trzeba będzie ich ponownie składać. Ustawa zawiera również rozwiązania dotyczące firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł, co powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Aby temu przeciwdziałać, ZFA i ZFRON mają być zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje, że pracodawca otrzyma wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest: zakładem aktywności zawodowej, zakładem pracy chronionej, podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18% lub 25% oraz zachował ZFRON. Nowela zakłada ponadto zmniejszenie obciążeń związanych z tzw. podatkiem miedziowym. Po zmianie przepisów podatek będzie wyliczany na podstawie zmniejszonego o 0,25 współczynnik. Obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6. 

Senatorowie poparli z 9 zmianami ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (pilny projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali, że świadczenie będzie przysługiwało na zakup odbiornika cyfrowego, w tym także telewizyjnego. Postanowili ponadto, że minister właściwy ds. informatyzacji będzie przedstawiał właściwej komisji sejmowej i senackiej informację w zakresie postanowień umowy dotyczącej przekazania operatorowi wyznaczonemu środków należnych z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie. Usunęli też przepis określający maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia ustawy w życie. Ustawa tworzy podstawę prawną dla dofinansowania osobom najuboższym zakupu dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Jest to związane z  obowiązkowym w całej Unii Europejskiej w 2022 r. przejściem z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVBT2-HEVC. Ustawa umożliwia wypłatę świadczenia w wysokości do 100 zł gospodarstwom domowym w trudnej sytuacji materialnej na zakup dekodera tv. Wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nowela doprecyzowuje też zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Zawiera przepisy dotyczące karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. 

Ustawy przyjęte bez poprawek:

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (projekt rządowy) rozszerza wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Poszerza też definicje: inwestora oraz infrastruktury niezbędnej do obsługi o elementy wynikające z dodawanych w nowelizacji inwestycji. Nowela tzw. specustawy rurociągowej ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w związku z zagrożeniami dotyczącymi dostępności pojemności magazynowych na potrzeby sektora naftowego oraz koniecznością zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych. Dlatego konieczne jest sprawne przeprowadzenie inwestycji, które zwiększą dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę naftową i produkty naftowe, a także rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej oraz produktów naftowych. Zgodnie z nowelizacją przepisy specustawy obejmą m.in. cały proces rozbudowy możliwości kawernowego magazynu ropy i paliw „Góra”, w tym budowę nowej kopalni soli Lubień Kujawski, a także infrastrukturę do budowy i eksploatacji magazynu gazu Damasławek, który zamierza zbudować na własne potrzeby operator przesyłowy gazu Gaz-System.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) ma umożliwić zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nowelizacja ma związek ze zmianą sposobu rozliczania prosumentów OZE; od 1 kwietnia 2022 r. ma obowiązywać nowy system rozliczeń – net billing, zgodnie z którym wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach – w systemie opustów – przez 15 lat. Nowela przewiduje jednak, że osoba, która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt „parasolowy”, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do 31 grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na niezmienionych zasadach, czyli w systemie opustowym. W ocenie projektodawców nowelizacja odpowiada na wątpliwości samorządów, które podnosiły, że zmiana systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing spowoduje, iż beneficjenci programów parasolowych będą masowo z nich rezygnować.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (pilny projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru. Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres – lata 2021–2030. Nowela przewiduje podniesienie limitu wypłat na rekompensaty, finansowane z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w związku z prognozowanymi zwiększonymi wpływami tego Funduszu. Trafia na niego 25% przychodów z wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, pomniejszonych o wydatki na dodatki osłonowe. W latach 2022-2030 całkowity budżet na rekompensaty ma wynieść 45,6 mld zł. Zakładane w ustawie roczne limity wydatków wyniosą w 2022 r. niecałe 1,77 mld zł, w 2023 r. – około 4,19 mld zł. Najwyższe wydatki prognozuje się w latach 2029 i 2030 – po ponad 5,6 mld zł. Nowelizacja przewiduje zmianę formuły obliczeń maksymalnej kwoty rekompensaty. Zamiast wartości referencyjnych będą do nich użyte dane rzeczywiste z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty. Ustawa wprowadza możliwość zwiększenia pomocy w wypadku przedsiębiorstw, w których 75% pomocy nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji. Intensywność pomocy względem kosztów kwalifikowanych nie może jednak przekroczyć 100%. Zmianie ulegnie lista sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat zgodnie z nowymi wytycznymi KE z września 2020 r. Na ich mocy część sektorów utraci prawo do ubiegania się rekompensaty, wsparciem objęta zostanie natomiast całość zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. Nowa lista uprawnionych zawiera: produkcję odzieży skórzanej, aluminium, pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, ołowiu, cynku i cyny, nieorganicznych związków tlenowych niemetali, wodoru, masy włóknistej, papieru i tektury, surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, miedzi i pozostałych metali nieżelaznych, odlewnictwo żeliwa. Na liście znajdują się też: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja glikoli polietylenowych i pozostałych alkoholi polieterowych, mat i woali z włókna szklanego. Ustawa przewiduje, że wnioski o przyznanie rekompensat za 2021 r. będzie można składać do 30 kwietnia 2022 r.

Izba przyjęła 3 projekty ustaw i zdecydowała o wniesieniu ich do Sejmu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) stanowi realizację postulatu zawartego w petycji indywidualnej wniesionej do Senatu 26 sierpnia 2020 r. (P10-88/20), umożliwiając doręczenia w postępowaniu administracyjnym na adres skrytki pocztowej. Obecnie doręczeń dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Możliwość doręczeń na adres skrytki pocztowej przewidują natomiast kodeksy postępowania cywilnego, postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, a jej stosowanie nie spowodowało problemów nawet w tak ważnych sprawach jak proces karny. Dlatego w ocenie projektodawców powinna ona być przewidziana także w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) ma przyczynić się do zwiększenia ochrony osób korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich. Zmierza do ograniczenia ich obciążeń związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Zgodnie z projektem koszty te nie mogłyby być wyższe niż 45% całkowitej kwoty kredytu. Zmodyfikowano też przepis, określający parametry obliczeń w przypadku udzielania kolejnych kredytów w celu wyeliminowania tzw. rolowania kredytu przez pośredników. Parametry te dotyczyłyby kolejnych kredytów udzielanych w ciągu 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów, zarówno przez pierwotnego kredytodawcę, jak i przez podmiot z nim powiązany.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) ma na celu ułatwienie dostępu do sądu ofiarom przestępstw wypadków drogowych i ich najbliższych oraz przyśpieszenie procedury wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez zakłady ubezpieczeń. Projekt wprowadza m.in. opłatę stałą w wysokości 1 tys. zł od pozwów o odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia oraz o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w następstwie wypadku drogowego, gdy dochodzona kwota przekracza 20 tys. zł.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

41. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

41. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień posiedzenia Senatu.

40. posiedzenie Senatu

Senatorowie zakończyli obrady