Narzędzia:

35. posiedzenie Senatu – drugi dzień

12.01.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

12 stycznia br. zakończyło się 35. posiedzenie Senatu. Izba wprowadziła 65 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2022. Senatorowie opowiedzieli się m.in. za zwiększeniem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, z przeznaczeniem 10 mld zł na transformację energetyczną, a także 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli. Senat rozpatrzył też 4 ustawy, 1 odrzucił, do 2 wprowadził poprawki. Zdecydował o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i zmienił swój Regulamin.

Izba powołała Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka na członków Rady Polityki Pieniężnej. Powołana została też Komisja Nadzwyczajna ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych, której przewodniczącym został senator Marcin Bosacki. W skład komisji weszli senatorowie: Jacek Bury, Michał Kamiński, Magdalena Kochan, Gabriela Morawska-Stanecka, Sławomir Rybicki, Wadim Tyszkiewicz.

Izba wprowadziła 65 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2022 (projekt rządowy). Senatorowie zwiększyli wysokość dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł z przeznaczeniem na leczenie nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego oraz opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej. 100 mln zł przeznaczyli na finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Zwiększyli też o 100 mln zł wydatki przewidziane na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży. Zdecydowali o utworzeniu nowej rezerwy celowej na transformację energetyczną w wysokości 10 mld zł, przeznaczonej na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych. Pieniądze na ten cel mają pochodzić m.in. ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów, wydatków Kancelarii Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Instytutu Pamięci Narodowej czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Izba przekazała 6 mld 500 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z zysku Narodowego Banku Polskiego i zmniejszenia rezerwy celowej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych. Przywrócono środki na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach w wysokości 39 mln 800 tys. zł, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów. Senatorowie zwiększyli o 390 mln zł środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach i prokuraturach, a o 300 mln – płac pracowników cywilnych Straży Granicznej i Policji. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z podniesienia wysokości dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego Zdecydowano też o zwiększeniu wydatków Państwowej Inspekcji Pracy o 10 mln 858 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników, a także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Senatorowie opowiedzieli się za wzrostem wynagrodzeń pracowników uczelni o 1 mld zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego. Zwiększyli też o 140 mln zł dopłaty dla rolników na zakup nawozów. Przeznaczyli 50 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Specjalną rezerwę w wysokości 5 mln zł utworzono na funkcjonowanie telefonu zaufania. Izba opowiedziała się za przekazaniem Kancelarii Senatu kwoty 77 mln 529 tys. zł, przeznaczonej w budżecie państwa na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą, a znajdującej się obecnie w budżetach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodatkowe 4 mln zł otrzymać ma Europejskie Centrum Solidarności. Senat wyeliminował również przepis upoważniający ministra finansów do przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w 2022 r. wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 1 mld 995 mln zł. Senatorowie zdecydowali o zlikwidowaniu środków przewidzianych na działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w wysokości 19 mln 625 tys. zł i przekazaniu ich na zwiększenie w budżecie tego sądu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 169 tys. zł oraz wydatków bieżących o 9 mln 656 tys. zł; o 2 mln 800 tys. zł zwiększono wydatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a o 7 mln zł – Agencji Wywiadu. Przyjęto ponadto poprawki uwzględniające obecne prognozy NBP i zwiększające prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji z 3,3% na 7,6%, a średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z 3,3% na 7,8%.Senat zaproponował też utworzenie nowych rezerw celowych: 500 mln zł na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z upadłością podmiotu skupującego, 100 mln zł na rozbudowę internetu szerokopasmowego oraz 70 mln zł na fundusz rekompensat dla armatorów statków rybołówstwa rekreacyjnego. Izba poparła także szereg poprawek dotyczących m.in. przeznaczenia dodatkowych środków na realizację lokalnych czy regionalnych projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa dróg, obwodnic i linii kolejowych, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, remonty mostów, szpitali i obiektów zabytkowych.

W ustawie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 491,9 mld zł, wydatki w kwocie 421,8 mld zł, a deficyt nie większy niż 29,9 mld zł. Według założeń inflacja ma się utrzymać na poziomie 3,3%, choć w listopadzie Główny Urząd Statystyczny odnotował jej 7,8-procentową wartość. W grupie największych wydatków, zaplanowanych w budżecie na 2022 r., są dotacje uzupełniające do funduszy: Ubezpieczeń Społecznych, Emerytur Pomostowych, Emerytalno-Rentowego oraz świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy, uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, które łącznie wyniosą 78,9 mld zł. Druga pod względem wielkości grupa wydatków to subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 77,7 mld zł. Na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy wspierające rodzinę w budżecie zaplanowano 59,5 mld zł, tyle samo na obronę narodową. Następne pod względem wielkości są wydatki na składkę do budżetu Unii Europejskiej – 30,4 mld zł, naukę i szkolnictwo wyższe – 23,7 mld zł, zdrowie – 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.

Senatorowie odrzucili ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (projekt poselski) ze względu na brak notyfikacji Komisji Europejskiej. Nowela przewiduje udzielanie wsparcia publicznego poprzez dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. Umożliwia też zawieszenie spłaty, a docelowo umorzenie zobowiązań spółek górnictwa węgla kamiennego, objętych systemem wsparcia, powstałych do 31 grudnia 2021 r., wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Funduszu Rozwoju, składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, na fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Emerytur Pomostowych i na ubezpieczenia zdrowotne. System wsparcia przewidziany w noweli jest skierowany do jednostek produkcyjnych Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Zmiany w ustawie spowodują wydatki budżetu państwa w wysokości 28 821 mln zł w latach 2022–31. Nowela realizuje uzgodnienia umowy z maja 2021 r. między rządem a górniczymi związkami zawodowymi, zakładającej stopniowe wygaszanie polskich kopalń węgla do końca 2049 r. i subsydiowanie górnictwa w tym okresie. Warunkiem wdrożenia takiego systemu jest zgoda KE.

Izba przyjęła z 1 poprawką nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (projekt poselski). Zmiana ta daje podstawę prawną do przesunięcia w drodze rozporządzenia prezesa Rady Ministrów środków na funkcjonowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z części, której dysponentem jest minister sprawiedliwości, do części dotyczącej IPN. Ustawa przewiduje przekazanie prowadzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie IPN dla wykonywania ustawowych zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej. Nowelizacja ma również usprawnić przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie budowy tego muzeum przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie, a także zapewnić ochronę i właściwe zagospodarowanie terenu byłego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Senat wprowadził 16 zmian do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ich celem jest przede wszystkim ograniczenie katalogu kar za naruszenia warunków wykonywania przewozu drogowego tylko tych, które wynikają bezpośrednio z wdrożenia tzw. pakietu mobilności. Nowe sankcje będą dotyczyć przewozu pojazdami od 2,5 do 3,5 tony. Zrezygnowano też z podwyższania dotychczasowych kar. Jedna z przyjętych poprawek modyfikuje zasady wykorzystywania przez kierowców przerw na wypoczynek. Kolejna doprecyzowuje, że okresy przerw w prowadzeniu pojazdu zalicza się do czasu dyżuru. Następna zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują rozliczenia do 31 sierpnia 2022 r. Senatorowie poparli też poprawkę, która umożliwia każdemu przedsiębiorcy wyznaczanie osoby fizycznej do wykonywania zadań zarządzającego transportem, a nie jak dotychczas tylko mikroprzedsiębiorcy. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, tworzących tzw. pakiet mobilności 1. Reguluje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych. Nowela doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego (obowiązek posiadania siedziby przedsiębiorcy, w której jest dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących jego głównej działalności transportowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski). Rozszerza również katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem. Ustawa ma też zwiększyć skuteczność nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, wyeliminować nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (projekt rządowy), która ma ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przewiduje, że produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinno-zwierzęce rolnicy nadal będą mogli sprzedawać tylko na terenie województwa, w którym zostały wyprodukowane, i powiatów ościennych. Wyroby pochodzenia roślinnego natomiast będzie można sprzedawać na terenie całego kraju. Rolnicy będą mogli dostarczać żywność do zakładów prowadzących handel detaliczny (sklepy, restauracje, stołówki) z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, a także prowadzić nielimitowaną sprzedaż żywności dla konsumentów finalnych. Nowela podnosi z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tytułu prowadzenia handlu rolniczego zwolnioną z podatku dochodowego. Podstawowy warunek prowadzenia rolniczego handlu detalicznego to produkowanie i wprowadzanie na rynek jedynie żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (inicjatywa grupy senatorów) przewiduje, że osoby poszkodowane w wypadkach poza Polską uzyskają takie same uprawnienia, jak poszkodowani w wypadkach w naszym kraju, pod warunkiem, że krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń działający w Polsce był zobowiązany do zaspokajania ich roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia OC zawartej przed 1 stycznia 2004 r., jeżeli obowiązek posiadania tego ubezpieczenia wynikał z przepisów państwa, w którym powstała szkoda. Dzięki takiej zmianie poszkodowani w razie wyczerpywania się sum gwarancyjnych będą w takiej samej sytuacji bez względu na to, czy szkoda powstała w kraju czy za granicą. Na problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy samochodów z tytułu szkód powstałych poza Polską zwrócił uwagę Senatowi rzecznik praw obywatelskich w 2020 r. Jego zdaniem miejsce powstania szkody nie powinno przesądzać o braku możliwości ubiegania się o rentę szczególną.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) ma na celu dodanie do ustawy pominiętego w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2 grudnia 2021 r. przepisu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Projekt przewiduje, że przepisy ustawy nie będą stosowane w wypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. Oznacza to, że w takiej sytuacji egzekucji będą podlegać m.in. zwierzęta gospodarskie i użytkowe, maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, silosy zboża i pasze, zapasy paliwa i części zamienne, materiał siewny, zapasy opału, nawozy, środki ochrony roślin i wspomagające upraw, zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych, budynki gospodarcze i grunty rolne. Proponowane rozwiązanie ma zapobiec zgłaszanym przez banki po wejściu nowelizacji kpc problemom z ustanawianiem zabezpieczeń wymaganych przy udzielaniu rolnikom kredytów i pożyczek. W projekcie zrezygnowano ponadto z wymogu wpisu hipoteki na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na pierwszym miejscu w księdze wieczystej, co umożliwi KOWR udzielanie pomocy w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego.

Senat, z inicjatywy grupy senatorów, zmienił swój Regulamin. Wprowadzono ograniczenia czasowe niektórych wypowiedzi podczas posiedzenia Senatu. Odpowiedzi udzielane na zapytania senatorskie przez upoważnionych przedstawicieli wnioskodawcy lub rządu nie mogą trwać dłużej niż 6 minut, wystąpienia w celu przedstawienia ustawy lub stanowiska do ustawy nie mogą przekroczyć 30 minut. W obu przypadkach marszałek ma możliwość przedłużenia tego czasu. Na podstawie nowego przepisu senatorowie uzyskali możliwość składania oświadczeń senatorskich poza posiedzeniami Senatu. Dostosowano też przepisy Regulaminu Senatu do ustawy o radiofonii i telewizji. Uchwała Senatu o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji musi zawierać uzasadnienie. Doprecyzowano ponadto przepis, zgodnie z którym marszałek Senatu umożliwia kandydatowi na rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, prezesów: NIK, Urzędu Ochrony Danych Osobowych i IPN przedstawienie swojej kandydatury lub złożenie wyjaśnień oraz udzielenie odpowiedzi na pytania senatorów. Wprowadzono też przepis umożliwiający powołanie przez marszałka Senatu więcej niż jednego zastępcy szefa Kancelarii Senatu.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

48. posiedzenie Senatu

Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do których wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i podjęła 2 uchwały. Powołała prof. Joannę Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej.

47. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.