Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

26.11.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

26 listopada 2021 r. zakończyło się 33. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 15 ustaw, odrzuciła 2 ustawy, do 9 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw oraz podjęła 6 uchwał okolicznościowych.

Senatorowie odrzucili 2 ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada podniesienie stawek akcyzy na alkohol, papierosy i tytoń. Przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów. Nowela wprowadza minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100%.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) ma na celu dostosowanie przepisów do dyrektywy UE z 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadza m.in. zmiany dotyczące prosumentów i sposobów rozliczania energii wytwarzanych w ich instalacjach i przekazywanych do systemu energetycznego. Przewiduje, że dotychczas funkcjonujący system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., zostanie zastąpiony modelem rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., będą mogli korzystać z opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.

Ustawy przyjęte z poprawkami

Senat uchwalił 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie wprowadzili m.in. poprawkę, zgodnie z którą grzywny nałożone przez funkcjonariusza organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego będą stanowić dochód tej jednostki. Kolejna zmiana umożliwia usuwanie z centralnej ewidencji kierowców danych nie tylko o wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, ale także informacji o ich uiszczeniu. Izba zdecydowała, że kierowca niestosujący się do ograniczenia prędkości, przekraczając ją o nie więcej niż 30 km/h, będzie podlegał karze grzywny od 400 do 800 zł, a osoba przekraczająca prędkość powyżej 30 km/h  – karze grzywny nie niższej niż 800 zł; w wypadku recydywy grzywna wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. Pozostałe poprawki Senatu mają charakter legislacyjny – techniczny i doprecyzowujący. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadza zmiany stawek mandatów za najgroźniejsze wykroczenia, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu lub bez odpowiednich uprawnień, przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h, spowodowanie zagrożenia dla pieszych, np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, wykroczenia w okolicach przejazdów kolejowych. W noweli podwyższono też maksymalne grzywny – w Kodeksie wykroczeń (wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) z 5 tys. zł do 30 tys. zł oraz w postępowaniu mandatowym do 5 tys. zł lub do 6 tys. zł, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń. Fałszowanie wskazań tachografów przez przewoźników drogowych będzie karane odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące.

Izba zdecydowała o wprowadzeniu 3 poprawek o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (projekt poselski). Nowelizacja ma zapobiec skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe. Sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu będą wyższe od zaplanowanych, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku 2023 r.

Senatorowie uchwalili 43 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), w większości o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i redakcyjnym. Izba wprowadziła zmiany mające ograniczyć możliwości powstania opóźnień w realizacji inwestycji drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Określiła termin, do którego pojazdy samochodowe napędzane gazem ziemnym są zwolnione z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. Senatorowie ustalili też wytyczne dla gmin w sprawie ustanawiania dodatkowych wyłączeń od zakazu wjazdu do strefy czystego transportu i zawartości nalepek umieszczanych w takich pojazdach. W kolejnej poprawce Umożliwili gminom podejmowanie działań mających na celu wybudowanie i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania, jeśli nie wykona tego operator systemu dystrybucyjnego. Izba postanowiła też, że w wymaganym dla jednostek samorządu terytorialnego poziomie floty używanych pojazdów samochodowych uwzględniane będą także pojazdy napędzany gazem ziemnym. Senatorowie wydłużyli ponadto 2 terminy – od którego jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wykonywać, zlecać lub powierzać wykonywanie zadań publicznych zgodnie z wymogami ustawy elektromobilności i paliwach alternatywnych, a także od którego wygasają umowy zawarte na wykonanie takich zadań. Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie – jak dotąd – 3,5 t. Ustawa reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku.

Senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu 8 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy). Mają one umożliwić dziennikarzom i przedstawicielom organizacji pożytku publicznego niosącym pomoc humanitarną, medyczną i prawną dostęp do strefy przygranicznej objętej działaniem ustawy. Kolejna poprawka dookreśla tę strefę, tak by obejmowała – zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego – część obszaru województwa podlaskiego i lubelskiego. Inna poprawka nakłada na ministra spraw wewnętrznych i komendanta Straży Granicznej obowiązek składania Sejmowi pisemnego sprawozdania z wykonywania rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym terenie. Senatorowie postanowili też, że przepisy umożliwiające  wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym terytorium  będą traciły moc po upływie 3 miesięcy, a naruszenie czasowego zakazu przebywania na tym terenie karane będzie wyłącznie karą grzywny. Poparcie Senatu zyskała też poprawka rozszerzająca wypłatę rekompensat  w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego dla przedsiębiorców działających na tym terenie o osoby prowadzące działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną oraz realizujących przewozy turystyczne.   Senat chce jednocześnie uchylenia regulacji, zgodnie z którą rekompensata stanowi pomoc de minimis i może być udzielana w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa unijnego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw ma zwiększyć skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej RP w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy SG realizujących zadania związane z jej ochroną. Zgodnie z nowelizacją minister spraw wewnętrznych będzie miał prawo wprowadzania, w drodze rozporządzenia, czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze RP w strefie nadgranicznej, stanowiącej granicę zewnętrzną UE.

Senat uchwalił 5 poprawek, w tym o charakterze legislacyjnym, do ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (pilny projekt rządowy). Zdecydował m.in. o zwiększeniu o 100 mln zł kwoty środków przekazywanych z budżetu państwa na Fundusz Cyberbezpieczeństwa w 2022 r., a 100 mln zł rocznie – maksymalnego limitu wydatków na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z budżetu państwa. Senatorowie zmniejszyli również o 90 mln zł środki, które mają być przekazane w 2022 r. na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z zasobów Instytutu Badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa przewiduje dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem, który ma pozwolić na pozyskanie i utrzymanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, które będą otrzymywały takie osoby po uwzględnieniu świadczenia teleinformatycznego, nie będzie mogła przekraczać 21-krotności kwoty bazowej.

Izba wprowadziła 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt senacki). Ma ona charakter doprecyzowujący i eliminuje błąd polegający na pominięciu w przepisie przejściowym jednej z dwóch kategorii objętych ochroną w przypadku egzekucji skierowanej do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego określa zwierzęta i przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, co do tej pory było normowane przepisami rozporządzenia.

Senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu 12 poprawek do ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (projekt poselski). Najważniejsze z nich rozszerzają krąg osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego na wszystkie osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe oraz spełniające warunki do przyznania im świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli otrzymywane świadczenie emerytalno-rentowe jest niższe niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Senat postanowił, że przeliczenie wysokości świadczenia wyrównawczego będzie następowało także wówczas, gdy zmieniła się wysokość jednego z parametrów służących do jego wyliczenia (tj. wysokość świadczenia emerytalno-rentowego albo wysokość świadczenia pielęgnacyjnego). Kolejne poprawki przenoszą do ustawy o świadczeniach rodzinnych (do ustawy właściwej merytorycznie) zmiany dotyczące ustawowego zagwarantowania prawa do świadczenia korzystniejszego osobom, które pobierając świadczenie pielęgnacyjne złożą (od 1 stycznia 2022 r.) wniosek o określone świadczenia emerytalno-rentowe. Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący i doprecyzowujący. Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki  przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane od 1 stycznia 2022 r. świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie. Zgodnie z ustawą świadczenie wyrównawcze przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, który należy złożyć do ZUS lub innego organu wypłacającego to świadczenie. Wniosek złożony do 28 lutego 2022 r. podlega rozpatrzeniu do 31 marca 2022 r. Świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwać od 1 stycznia 2022 r. Będzie wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.

Senat wprowadził 11 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senackie zmiany mają przede wszystkim charakter legislacyjny, eliminują m.in. błędy językowe i ujednolicają  terminologię ustawy. Nowelizacja uzupełnia przepisy dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19. Ma to usprawnić działania wojewódzkich urzędów pracy, które są zobowiązane do realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z tego funduszu przedsiębiorcom. Nowela wprowadza również zmiany dla korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy. Przewiduje też zmianę okresu, na jaki można zawiesić działalność lub w jakim można nie zatrudniać pracownika na utworzonym dzięki pożyczce stanowisku pracy: z 6 miesięcy na okres powiązany z terminem odwołania stanu epidemii do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Senatorowie uchwalili 26 poprawek do ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (pilny projekt rządowy). Zdecydowali, że w latach 2022–24 minister właściwy ds. kultury fizycznej będzie obowiązany przedstawić Sejmowi i Senatowi informację o przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć związanych z Igrzyskami. Kolejna poprawka zwiększa limit wydatków na dotacje dla spółki celowej w latach 2022 i 2023 ze 160 mln zł do 550 mln zł. Pozostałe poprawki mają na celu uspójnienie ustawy, a także zapewnienie jej poprawności techniczno-legislacyjnej oraz redakcyjnej. Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku ma umożliwić właściwą organizację zaplanowanych igrzysk, które odbędą się w Krakowie 21 czerwca–2 lipca 2023 r. Ustawa określa zasady wsparcia przygotowań do tej imprezy, w tym m.in. warunki przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium RP, niezbędnych do przeprowadzenia zawodów. Określa także sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów związanych z organizacją, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć zaplanowanych i wynikających z umowy Host City.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy) doprecyzowuje przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Potrzeba zmiany przepisów w tym zakresie wynikała z konieczności wyodrębnienia w ewidencji księgowej zadań związanych z realizacją tarcz PFR.

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (projekt poselski) ma sprzyjać skróceniu łańcucha dostaw, ułatwić dostęp do produktów wytworzonych przez małych, lokalnych producentów rolnych poprzez oferowanie ich w atrakcyjnych miejscach. Ustawa przewiduje, że w piątki i soboty rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty rolne i spożywcze oraz wyroby rękodzieła w wyznaczonych przez gminy miejscach. Zostaną także zwolnieni w te dni z opłaty targowej.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (projekt senacki) przewiduje, że zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie dotyczyło nie całości gruntu, ale tylko budynków lub ich części i zajętych pod nie gruntów, jeżeli stanowią one elementy infrastruktury kolejowej i są wykorzystywane na cele określone w ustawie o transporcie kolejowym. Zwolnienie z podatku obejmie zatem tylko tę część nieruchomości kolejowych, która zajęta na prowadzenie działalności kolejowej. Chodzi m.in. o poczekalnie, toalety, powierzchnie kas biletowych i inne powierzchnie przeznaczone do sprzedaży biletów, pochylnie, kładki dla pieszych, punkty informacyjne, czy miejsca parkingowe i ciągi dojazdowe do parkingów.

Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na ratyfikację przez prezydenta RP traktatu o Eurokorpusie, konieczną, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji wojskowej. Efektem przystąpienia do Eurokorpusu ma być poprawa interoperacyjności systemów dowodzenia, procedur planowania i prowadzenia misji i operacji wojskowych we współpracy NATO i UE. Koszty przystąpienia do Eurokorpusu w charakterze państwa ramowego oszacowano na 60 mln zł rocznie.

Senat postanowił wnieść do Sejmu 2 projekty ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (inicjatywa Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu) wprowadza m.in. definicje nowych podmiotów, które mogą funkcjonować na rynku: elektroprosument, elektroprosument zbiorowy, elektroprosument wirtualny i agregator sprzedaży. Wszyscy elektroprosumenci mają się rozliczać w stosunku ilościowym 1 do 1  –  ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci na własne potrzeby. Elektroprosument i sprzedawca będą mogli także ustalić inne zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci, w tym także rozliczenie finansowe. Elektroprosument będzie miał prawo przypisać do jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej, w którym pobiera energię elektryczną, moc przyłączeniową instalacji  odnawialnych źródeł energii nieprzekraczającą łącznie 100 kW. W zakresie pobranej energii elektrycznej  podlegającej rozliczeniu i magazynowanej w magazynach energii nie będą naliczane opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjne. Wprowadzona ma być też 30-procentowa ulga w opłatach dystrybucyjnych dla instalacji z magazynami energii, zachęcająca do instalowania takich obiektów. W ocenie projektodawców będzie to korzystne dla spółek dystrybucyjnych, ponieważ ograniczy wymianę energii poprzez sieć, gdyż elektroprosument zużyje więcej wytworzonej przez siebie energii. Ponadto elektroprosument będzie ponosił opłaty sieciowe zmienne od energii pobieranej z sieci. Celem projektu jest m.in. rozciągniecie zasad obecnie obejmujących tylko prosumentów na elektroprosumentów zbiorowych i wirtualnych po to, aby  rozszerzyć grupę, która mogłaby swoimi działaniami uczestniczyć w transformacji energetyczno-klimatycznej i osiągać z tego tytułu przychody.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich (inicjatywa grupy senatorów) umożliwia gminom nadmorskim wykorzystywanie pasa technicznego, na którym znajdują się plaże, w celach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. O zamiarze skorzystania z tego uprawnienia gmina będzie musiała zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego, wskazując m.in. rodzaj, miejsce i okres – dłuższy niż 10 lat – wykorzystywania pasa. Obecnie o sposobie zagospodarowania pasa technicznego decyduje głównie dyrektor urzędu morskiego. Bez jego zgody niemożliwe jest prowadzenie na plaży żadnej zorganizowanej działalności służącej celom turystycznym, rekreacyjnym, sportowym czy kulturalnym. Gmina odpowiada jedynie za utrzymanie czystości na terenie pasa.W ocenie senatorów sposób gospodarowania pasem technicznym, oparty na restrykcyjnych regulacjach znacząco utrudniających wykorzystanie tego pasa w innych celach niż utrzymanie brzegu morskiego w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, hamuje rozwój polskiej turystyki nadmorskiej i całego regionu.

Senatorowie podjęli też następujące uchwały.

Uchwała w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia (inicjatywa grupy senatorów) stanowi wyraz zaniepokojenia senatorów kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak czytamy w projekcie, „Wyzwań jest wiele, w szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi”. Senat „jest zaniepokojony biernością rządu, bowiem rolą państwa jest ochrona zdrowia i życia, a w razie zagrożenia – ich ratowanie”, a w związku z zaistniałą sytuacją „apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów”.  W ocenie senatorów „niedostrzegalne jest realne zarządzanie walką z epidemią”. „Po raz kolejny odnotowujemy nadmiarową liczbę zgonów i ograniczenie dostępu pacjentów niecovidowych do usług medycznych” – czytamy w uchwale. Senatorowie apelują do rządu, by podjął niezbędne decyzje ograniczające szerzenie się koronawirusa z uwzględnieniem rekomendacji Rady Medycznej, a także by podjął dialog z protestującymi środowiskami medycznymi w celu realizacji ich postulatów.

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego przypomina, że w przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin tego wszechstronnego człowieka, niezwykłej osobowości: humanisty, historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, dyplomaty i polityka. Senatorowie podkreślają, że Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, a po wojnie działał na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami. „Wytatuowany na przedramieniu obozowy numer 4427 uwiarygadniał jego sądy przedstawiane Niemcom i Austriakom” – czytamy w uchwale. Zwracają też uwagę, że jego trudne słowa adresowane do Polaków stawały się wiarygodne za sprawą dwukrotnego aresztowania i pięcioletniego pobytu w stalinowskim więzieniu. „Tłumaczył, że prawda leży tam, gdzie leży i on nic na to nie może poradzić. Ale jego prawda miała jednocześnie moc oczyszczającą; nie była rytualnym oskarżeniem, lecz fundamentem dla nowej budowy. Jego osobista historia, historia jego miasta i kraju służyła mu do stawiania tamy dla nurtów ideologicznych, które relatywizowały tragiczną przeszłość” – napisali w uchwale senatorowie. Jak podkreślili, Władysław Bartoszewski chciał, byśmy pozostali wierni jego maksymie: „Warto być przyzwoitym!”. „Senat składa hołd wielkiemu patriocie, uznając jego credo za istotne dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości demokratycznej RP” – czytamy w uchwale.

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka przypomina, że w przyszłym roku przypada 90. rocznica urodzin tego jednego z najważniejszych polskich polityków, współodpowiedzialnego za odbudowę niepodległości Polski i wprowadzenie Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej. „Bronisław Geremek był polskim patriotą poczuwającym się do odpowiedzialności za losy kraju. Mimo szykan i prześladowania nigdy nie brał pod uwagę wyjazdu z Polski” – czytamy w uchwale. Senat wskazuje, że w Polsce i na świecie został zapamiętany jako człowiek honoru i zasad moralnych. Współtworzył opozycję demokratyczną w PRL. „Działał jawnie i w podziemiu, z otwartą przyłbicą, bez przemocy” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypominają, że Bronisław Geremek 12 marca 1999 r. w imieniu rządu RP przekazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego, ostatecznie przesądzający o przynależności Polski do świata Zachodu oraz o losach Europy Środkowej. Stworzył też nową strategię polityki polskiej wobec Federacji Rosyjskiej, polegającą na jednoczesnym wspieraniu demokratycznych dążeń krajów postkomunistycznych i pokojowym rozwiązywaniu kwestii spornych. „Czas kierowania polską dyplomacją jeszcze za jego życia przeszedł do historii” – napisano w uchwale. Senatorowie podkreślają, że życie Bronisława Geremka było niezwykłym świadectwem służby Ojczyźnie. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka, oddaje Mu szczególny hołd, wyraża szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego dokonań świadczących o umiłowaniu Ojczyzny i rodaków. Dobrze służył Polsce!” – czytamy w uchwale.

Uchwala ustanawiająca rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza przypomina, że w 2022 r. przypada 200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci twórcy światowego przemysłu naftowego. „Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej ojczyzny, jak również całego świata” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypominają jego działalność jako twórcy przemysłu naftowego, który wyprzedził Amerykanów i Rumunów, oraz jego największy wynalazek – lampę naftową. Wspominają, że Ignacy Łukasiewicz doprowadził do rozwoju Podkarpacia i znacznej części polskich ziem pod zaborami. Przypominają również jego zaangażowanie w działalność niepodległościową – uwięzienie w okresie powstania krakowskiego, finansowe wspieranie powstania styczniowego, udzielanie schronienia i umożliwianie pracy jego uczestnikom. Senat zwraca uwagę, że na zapoczątkowanym przez Ignacego Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemysłu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii. Zdaniem senatorów jego dziedzictwo powinno być mocno i stale rozwijane oraz propagowane w Europie i na świecie. „Senat RP, szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, ustanawia rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza” – czytamy w uchwale.

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Brunona Schulza przypomina, że w 2022 r. przypada 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci artysty. Senatorowie zwracają uwagę, że jest on niewątpliwie jednym z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX w., a jego utwory weszły do kanonu literatury światowej i są znane nawet w najodleglejszych kulturowo rejonach świata. Jak czytamy w uchwale, recepcja twórczości Brunona Schulza obejmuje nie tylko Polskę, Ukrainę czy Izrael, ale wiele innych krajów, gdyż jego opowiadania przełożono na ponad 45 języków, w tym ostatnio na: chiński, turecki, estoński, albański, grecki i wietnamski. Co roku powstają także liczne adaptacje teatralne jego opowiadań, dedykowane mu wystawy plastyczne czy koncerty i filmy. Senatorowie przypominają również, że Bruno Schulz przyjaźnił się z najwybitniejszymi polskimi pisarzami. „Jako człowiek o niezwykłej wyobraźni, inteligencji i kreatywności (…) z pewnością zasługuje na miano ambasadora polskiej kultury na świecie” – czytamy w uchwale.

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Botaniki  została podjęta z okazji 100. rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Botanicznego, która będzie obchodzona w 2022 r. W ten sposób Izba chce uhonorować polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki. „Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne” – napisali senatorowie. W uchwale przypominają postaci polskich badaczy: Michała Hieronima Leszczyca-Sumińskiego, który pierwszy na świecie opisał cykl rozwojowy paproci, Antoniego Rehmana – pioniera badań roślinności Afryki Południowej czy Edwarda Strasburgera – twórcę podstaw współczesnej cytologii roślin. Senatorowie przypominają także, że wkrótce po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości powołano Polskie Towarzystwo Botaniczne; pierwszy zjazd odbył się 9–10 kwietnia 1922 r. „Docenienie wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie” – czytamy w uchwale.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu, środowiska i gospodarki.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

35. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.