Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

24.11.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

24 listopada 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 33. posiedzenia Senatu. 

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć Bogusława Mąsiora, senatora III i i IV kadencji, zmarłego 28 października 2021 r.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego (inicjatywa grupy senatorów), w którym czytamy, że w 2022 r. przypada 100. rocznica urodzin tego wszechstronnego człowieka, niezwykłej osobowości: humanisty, historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, dyplomaty i polityka. Senatorowie przypominają również, że Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, działał na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami. Przyznano mu m.in. tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Autorzy projektu zaznaczają, że Władysław Bartoszewski chciał, byśmy pozostali wierni jego maksymie: „Warto być przyzwoitym!”. W projektowanej uchwale Senat składa „hołd wielkiemu patriocie, uznając jego credo za istotne dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości demokratycznej Rzeczypospolitej”.

Odbyło się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka (inicjatywa grupy senatorów). W projekcie czytamy, że w 2022 r. przypada 90. rocznica urodzin tego jednego z najważniejszych polskich polityków, współodpowiedzialnego za odbudowę niepodległości Polski i wprowadzenie Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej. „Bronisław Geremek był polskim patriotą poczuwającym się do odpowiedzialności za losy kraju. Mimo szykan i prześladowania nigdy nie brał pod uwagę wyjazdu z Polski” – napisali autorzy projektu uchwały. Przypominają,  że w Polsce i na świecie został on zapamiętany jako człowiek honoru i zasad moralnych. „Jego życie było niezwykłym świadectwem służby Ojczyźnie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka, Senat oddaje Mu szczególny hołd, wyraża szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego dokonań świadczących o umiłowaniu Ojczyzny i rodaków. Dobrze służył Polsce!” – czytamy w uchwale.

Senat rozpatrzył następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy) doprecyzowuje przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Potrzeba zmiany przepisów w tym zakresie wynikała z konieczności wyodrębnienia w ewidencji księgowej zadań związanych z realizacją tarcz PFR. Realizując program rządowy, PFR musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję zadań z nim związanych, m.in. prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie obiektywnych metod.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wprowadza zmiany stawek mandatów za najgroźniejsze wykroczenia, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu lub bez odpowiednich uprawnień, przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h, spowodowanie zagrożenia dla pieszych, np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, wykroczenia w okolicach przejazdów kolejowych. W noweli podwyższono też maksymalne grzywny – w Kodeksie wykroczeń (wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) z 5 tys. zł do 30 tys. zł oraz w postępowaniu mandatowym do 5 tys. zł lub do 6 tys. zł, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń. Fałszowanie wskazań tachografów przez przewoźników drogowych będzie karane odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Nowe przepisy mają również usprawnić egzekucję mandatów poprzez uzależnienie usunięcia punktów karnych od zapłacenia mandatu, a także ułatwić przyznawanie renty bliskim osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego. Zgodnie z ustawą towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły uzależniać wysokość składki ubezpieczeniowej proponowanej kierowcom od liczby i rodzaju wykroczeń oraz liczby punktów karnych, ponieważ uzyskają dostęp do bazy CEPiK.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada podniesienie stawek akcyzy na alkohol, papierosy i tytoń. Przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów. Nowela wprowadza minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100%. W noweli zapisano ponadto harmonogram – na lata 2023–27 – podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie corocznie o 5%, a w wypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego – podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) ma na celu dostosowanie przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadza m.in. zmiany dotyczące prosumentów i sposobów rozliczania energii wytwarzanych w ich instalacjach i przekazywanych do systemu energetycznego. Przewiduje, że dotychczas funkcjonujący system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., zostanie zastąpiony modelem rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości energii, zamiast jej ilości, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci, zgodnie z wartością energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., będą mogli korzystać z opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. Nowelizacja dopuszcza też możliwość eksploatacji przez prosumentów OZE instalacji, niebędącej ich własnością i zarządzanej przez osobę trzecią, która podlega ich instrukcjom.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu, rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Projekt ustawy wprowadza m.in. definicje nowych podmiotów, które mogą funkcjonować na rynku: elektroprosument, elektroprosument zbiorowy, elektroprosument wirtualny i agregator sprzedaży. Rekomendowane przepisy określają także zasady działania wprowadzanego systemu. Projektodawcy zaproponowali też, aby ustawa weszła w życie 1 lipca 2022 r., co – ich zdaniem – ma zapewnić  zachowanie odpowiedniego vacatio legis. Wejście w życie proponowanej ustawy będzie wymagało wydania nowych aktów wykonawczych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

33. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady w piątek 26 bm. o godz. 10.00.

Prace w komisjach senackich – 24 listopada 2021 r.

Obradowały Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Prace w komisjach senackich – 19 listopada 2021 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej