Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 17 listopada 2021 r.

17.11.2021
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu)

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności poparła nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju. Do nowelizacji prawa energetycznego zaproponowano natomiast 3 poprawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzowujące zapisy ustawy.

Nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju doprecyzowuje przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Potrzeba zmiany przepisów w tym zakresie wynikała z konieczności wyodrębnienia w ewidencji księgowej zadań związanych z realizacją tarcz PFR. Realizując program rządowy, PFR jest obowiązany prowadzić wyodrębnioną ewidencję dla zadań związanych z jego realizacją, m.in. prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie obiektywnych metod. W kwietniu 2020 r. rząd powierzył PFR realizację 2 programów rządowych: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” oraz „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Jak wskazywał podczas posiedzenia wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak  przepisy noweli nie mają żadnego ma znaczenia dla przedsiębiorców, nie generują kosztów dla budżetu państwa i są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Ustawa nie budziła żadnych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Senatorowie poparli też rozwiązania przyjęte w nowelizacji prawa energetycznego, a przyjęte przez komisję poprawki miały charakter wyłącznie doprecyzowujący i uzyskały poparcie strony rządowej. Nowela ma zapobiec skokowym podwyżkom gazu w 2022 r. i zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe. Oznacza to, że sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku 2023 r. Zgodnie z nowelizacją, obliczy te koszty w określony sposób i zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał 3 lata, począwszy od początku 2023 r. Jak uzasadniali posłowie PiS, autorzy noweli, jej wprowadzenie zapobiegnie ryzyku jednej, dużej i skumulowanej podwyżce taryf na gaz na 2022 r. Wskazywali ponadto. że dotychczas zatwierdzone na 2022 r. taryfy przewidują ok. 100%, a w niektórych wypadkach nawet ponad 100% podwyżki.

Podczas posiedzenia senator Wojciech Piecha pytał o ilość zużywanego w Polsce. Senator Stanisław Lamczyk wyrażał zaniepokojenie, że procedowana ustawa umocni monopol takich przedsiębiorstw jak PGNiG. Zdaniem senatora Władysława Komornickiego nowela przesuwa koszty podwyżek na zwykłych Polaków, tzw. odbiorców końcowych. WSedług niego, by zapobiegać galopującym podwyżkom cen surowców energetycznych  powinno się obniżyć wysokość akcyzy na nie.

Odpowiadając, wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio stwierdził, że rozwiązania zawarte w nowych przepisach nie będą obligatoryjne dla przedsiębiorców zajmujących się dostarczaniem gazu do gospodarstw domowych. Jego zdaniem nowelizacja bardzo dobrze wpisuje się w dyskusję o cenach gazach ziemnego i pozwoli ochronić konsumentów przed dużą, skumulowaną podwyżką cen w 2022 r., co ochroni polskich odbiorców przed zubożeniem. Wiceminister zapewnił, że proponowane rozwiązania mają charakter tymczasowy i fakultatywny, i nie doprowadzą do negatywnych skutków po stronie przedsiębiorstw energetycznych. Poinformował, że resort klimatu akceptuje i wspiera rozpatrywaną ustawę. W ocenie wiceministra klimatu przewidziana na 3 lata daje nadzieję na ustabilizowanie w tym czasie sytuacji na rynku gazu. Nie grozi też umocnieniem monopolu PGNIG, ponieważ stanowi rozwiązanie czasowe i fakultatywne. Wiceminister zapowiedział premier przedstawi w najbliższym czasie rozwiązania służące przeciwdziałaniu podwykom cen surowców energetycznych.

Komisja Infrastruktury i Komisja Ustawodawcza przystąpiły do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowiły zawiesić prace do 31 stycznia 2022 r.

Omawiając projekt ustawy w imieniu wnioskodawców, senator Lidia Staroń podkreśliła, że jest on oczekiwany przez spółdzielców. Jak mówiła, ma on na celu rozwiązanie problemów spółdzielczości mieszkaniowej i zniwelowanie negatywnych skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt nr K 3/19). Projekt reguluje kwestie dotyczące m.in. członkostwa spółdzielni mieszkaniowej, dostępu członka spółdzielni do dokumentów spółdzielni, umieszczania dokumentów na stronie internetowej spółdzielni, zasad wyboru zarządu spółdzielni, które liczą ponad 500 tys. Członków, wysokości wynagrodzeń członków zarządu. Senator Lidia Staroń zgłosiła też liczne autopoprawki.

Odnosząc się do projektu, wiceminister pracy, rozwoju i technologii Piotr Uściński poinformował, że częściowo analogiczne rozwiązania zawiera projekt przygotowywany przez resort. „Kompleksowo reguluje on kwestie opisane nie tylko w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. i 2019 r., ale także z 14 marca 2018 r., czego brakuje w projekcie senackim” – wyjaśnił. W jego ocenie niektóre z przepisów omawianego projektu budzą wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją. Wskazał na obowiązek umieszczania na stronie internetowej umów zawieranych z osobami trzecimi i faktur do tych umów czy różnicowanie praw członków małych i dużych spółdzielni w zakresie wyboru zarządu spółdzielni.

Negatywną ocenę projektu i uwagi do niego przedstawili także przedstawiciele Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych i Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Marek Borowski zaproponował, aby projekt został uzupełniony o autopoprawki i ponownie zaopiniowany. Jeśli rząd nie wniesie do Sejmu swojego projektu do 31 stycznia 2022 r., to prace komisji nad projektem senackim zostaną wznowione. Komisje poparły ten wniosek.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, na wniosek przewodniczącego senatora Kazimierza Kleiny, zaproponuje Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Do stanowiska komisji wniosek mniejszości o przyjęcie nowelizacji bez poprawek zgłosił senator Grzegorz Bierecki.

Ustawę zdecydowanie negatywnie oceniło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Zastrzeżenia natury konstytucyjnej dotyczyły zasady odpowiedniej vacatio legis oraz trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego. Kolejne uwagi odnosiły się do jej niezgodności z zasadą równości podatkowej. Legislator za zasadną uznał konkluzję, że z perspektywy konstytucyjnej opiniowana ustawa nie powinna stać się częścią polskiego porządku prawnego.

W trakcie dyskusji ustawę krytycznie ocenili też przedstawiciele branży spirytusowej, piwowarskiej i papierosowej. Z różnych punktów widzenia, uwarunkowanych często ich pozycją na rynku, krytykowali m.in. przyjęte założenia podwyżki akcyzy, np. obciążenie wyższą akcyzą tanich papierosów czy nieuwzględnienie poziomu zawartości alkoholu w napojach spirytusowych. Zdaniem prof. Andrzeja M. Fala, prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego wysoką akcyzą powinny być obciążone tzw. produkty inicjacyjne, m.in. piwo. Niestety, ustawa nie idzie w tę stronę i nie ogranicza dostępu do najtańszych używek.

Przyjęcie ustawy rekomendował senatorom natomiast wiceminister finansów Jan Sarnowski. Szczególną uwagę zwrócił na jej aspekt prozdrowotny i realizowanie zadań polityki prozdrowotnej poprzez ograniczanie dostępności cenowej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych i ich substytutów. Zdaniem wiceministra nie można mówić o skokowym wzroście akcyzy. Podwyżka wpłynie natomiast na ograniczenie dostępności alkoholu i papierosów. W ocenie przedstawiciela resortu zdrowia dostępność ekonomiczna do używek powoduje większe ich spożycie, a to w sposób dramatyczny wpływa na stan zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia także traktuje rozpatrywaną ustawę jako prozdrowotną.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada podniesienie stawek akcyzy na alkohol, papierosy i tytoń w 2022 r. i wyznacza ścieżkę podwyżki stawek na lata 2023–27. Przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów. Nowela wprowadza minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100%. W noweli zapisano tzw. mapę drogową, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5%, a w wypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego – podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na wspólnym posiedzeniu zajęły się dwoma senackimi projektami nowelizacji: ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r., a także ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim ma na celu ograniczenie obciążeń klientów firm udzielających pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Połączone komisje zdecydowały o odroczeniu podjęcia decyzji w sprawie obu projektów do momentu uzyskania analiz finansowych i opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ministerstwa Finansów.

 Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. zaprezentował przedstawiciel wnioskodawców – senator Jan Filip Libicki. „Projekt jest niewielką zmianą ustawy z lipca 2019 r., uchwalonej z inicjatywy Senatu, a dotyczącej ofiar wypadków, którym przed 1 stycznia 2006 r. sądy zasądzały z sumy gwarancyjnej ubezpieczonego sprawcy wypadku stosowną rentę aż do wyczerpania sumy gwarancyjnej”. Senator przypomniał, że w latach dziewięćdziesiątych sumy te były bardzo niskie i często osoby z trwałą niepełnosprawnością, będącą skutkiem wypadku, były informowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe o ustaniu wypłacania świadczenia. Ustawa z 2006 r. znacznie podniosła sumy gwarancyjne, do 5 mln euro, ale nie uregulowała sytuacji osób, które uległy wypadkom przed wejściem ustawy w życie. I tę kwestię uregulowano w ustawie z 2019 r. Przeoczono jednak istnienie niewielkiej, prawdopodobnie 24-osobowej grupy obywateli RP będących ofiarami wypadków, które wydarzyły się za granicą. Na problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do marszałka Senatu 15 maja 2020 r. I projekt ma na celu rozwiązanie tego problemu.

Obecna na posiedzeniu komisji dyrektor Departament Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Katarzyna Przewalska poinformowała, że ministerstwo skontaktowało się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, który ma oszacować skutki finansowe regulacji w celu zidentyfikowania ewentualnego zakresu odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym analizy, czy będzie potrzebna zmiana wysokości składki. Analiza UFG zostanie przygotowana i przedstawiona w najbliższych dniach.

 Senator wnioskodawca Lidia Staroń krótko zaprezentowała projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, który ma na celu „ograniczenie obciążeń klientów firm udzielających pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego”. Senator Staroń powiedziała, że „te przepisy już obowiązywały w ramach tzw. specustawy koronawirusowej do 30 czerwca 2021 r.” i chodzi o przywrócenie zapisów, które regulują „koszty pozaodsetkowe w przypadku tzw. chwilówek”.

W ramach dyskusji senator Marek Borowski zwrócił uwagę na to, że senator wnioskodawca odniosła się tylko do części zaproponowanych w projekcie regulacji, nie skomentowała natomiast nowych wzorów, które będą definiowały wysokość kosztów pozaodsetkowych. Przypomniał, że w opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponowano inne wzory i przedstawiono zastrzeżenia dotyczące senackiego projektu. Z kolei obecny na posiedzeniu przedstawiciel UOKiK poinformował o podjęciu przez Komitet Stały Rady Ministrów prac nad projektem ustawy dotyczącym tzw. antylichwy. „Projekt ten reguluje te same zagadnienia w sposób znacznie szerszy – nie tylko w zakresie progów kosztów udzielanych pożyczek i zakazu rolowania, ale również w zakresie zasad funkcjonowania na rynku podmiotów udzielających pożyczek nie będących SKOK – i w znacznej mierze projekt konsumuje rozwiązania zaproponowane w projekcie senackim”.

Senator Magdalena Kochan zwróciła uwagę na fakt, że wątpliwości w sprawie senackiego projektu zgłosiły m.in. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowegoh, Pracodawcy RP, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, a także Sąd Najwyższy. W szczególności wątpliwości dotyczyły tego, „czy efektem tak obniżonego kosztu tego rodzaju pożyczek nie będzie niechęć do ich udzielania ze strony legalnie działających instytucji finansowych i ucieczka w szarą strefę.

Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele finansowych instytucji pozabankowych (m.in. Związku Przedsiębiorców Finansowych, Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Związku Banków Polskich, Konfederacji "Lewiatan", Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych) przestrzegali przed negatywnymi długofalowymi skutkami projektu. Zwracali uwagę na brak analizy ekonomicznej efektów regulacji. Ich zdaniem, projekt nie uwzględnia realnych kosztów operacyjnych związanych z udzielaniem i obsługą pożyczek, kosztów zabezpieczenia ryzyka oraz kosztów finansowania. Dalsze ograniczanie tych kosztów nie pozwoli na uzyskanie rentowności produktów, a także na utrzymanie rentowności instytucji udzielających tego rodzaju pożyczek i kredytów. Podkreślali, że regulacja doprowadzi do wykluczenia finansowego wielu klientów, uniemożliwi korzystanie z legalnie dostępnych obecnie usług finansowych i doprowadzi do zepchnięcia konsumentów do obszaru tzw. szarej strefy, gdzie występuje działalność lichwiarska i nie ma żadnej ochrony.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina zwrócił uwagę na nieobecność na posiedzeniu przedstawiciela Ministerstwa Finansów i zapowiedział skierowanie do tego resortu wniosku o przedstawienie opinii w sprawie projektu i jego analizy ekonomicznej w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. Podkreślił, że dopiero po uzyskaniu tych materiałów komisje podejmą decyzje w sprawie projektu.

Komisja Obrony Narodowej wysłuchała dwóch informacji Ministra Obrony Narodowej - na temat 20 lat misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz na temat  perspektyw rozwoju Eurokorpusu.

Generał broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów  sił zbrojnych, przypomniał, że 20 –letnia misja w Afganistanie miała charakter ewolucyjny – od logistyczno-inżynieryjnego – poprzez specjalny- do stabilizacyjno-szkoleniowego, a zakończyła się akcją ewakuacyjną ponad 1300 osób. Zaangażowanych w misję było ponad 3000 żołnierzy i pracowników cywilnych. Jego zdaniem, korzyści z misji były nie tylko militarne, ale „uwiarygodniliśmy, że jesteśmy silnym sojusznikiem”. Generał podkreślił, że zbudowane zostało morale i poczucie wartości polskiego wojska, a obserwować to możemy obecnie na granicy z Białorusią, gdzie „białoruskie narzędzie jest wykorzystywane przez Putina”. Dodał, że nastąpił rozwój zdolności logistycznych, planistycznych, przerzutowych, zasilania operacji, organizowania hubów, a także rozwój uzbrojenia  - do wysoce specjalistycznego sprzętu. Generał Piotrowski był zdania, że koniec aktywności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie nie deprecjonuje polskiego zaangażowania. Na pojawiające się pytania, czy warto było, odpowiedź brzmi, jego zdaniem, że wojskowy wymiar tego zaangażowania był pozytywny. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że misja była bardzo długa i trudna m.in. ze względów klimatycznych i kulturowych. Przypomniał, że powodzeniem zakończyła się ewakuacja wszystkich żołnierzy i sprzętu, a także wszystkich afgańskich współpracowników.

Senator Marcin Bosacki zwrócił uwagę na fakt, że ta najdłuższa misja polskich wojsk poza granicami kraju przebiegała w różnych warunkach politycznych, jednak zawsze wypracowany był consensus polityczny co do jej celowości. Dodał, że co prawda koniec wieńczy dzieło, ale Polska nie miała na ten koniec wpływu, tylko „nasz największy sojusznik”. „Ten koniec, nie do końca zorganizowany i przemyślany, skłania do refleksji nad trwaniem 20-letniej misji zachodnich wojsk w Afganistanie. Jednak w czasie jej trwania zmieniliśmy ten kraj jako koalicja na lepsze” – powiedział. Senator Bosacki dodał, że ma jak najlepsze zdanie o polskich żołnierzach, zwłaszcza sił specjalnych.       

Przewodniczący komisji senator Jarosław Rusiecki w imieniu komisji wyraził wielkie uznanie, szacunek  i podziękowanie dla polskich żołnierzy, ich dowódców i pracowników cywilnych za ich 20-letnią misję w Afganistanie.      

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz przedstawił wstępną informację na temat perspektyw rozwoju Eurokorpusu, ponieważ trwają już prace nad ustawą o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa. Wyraził on nadzieję na szybkie procedowanie ustawy w Senacie. Poinformował o intencji zwiększenia zaangażowania Polski w Eurokorpusie, docelowo do objęcia 120 stanowisk, w tym o planowanym objęciu przez Polaków stanowisk: dowódcy Eurokorpusu  od 1 stycznia 2023 r., szefa sztabu - w 2024 r. i zastępcy dowódcy – w 2025 r.

Senator Robert Mamątow, dziękując generałowi Piotrowskiemu, prosił o przekazanie podziękowań i słów wsparcia komisji dla żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej. „Murem za polskim mundurem”- powiedział.  

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska przyjęły z poprawkami ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdawcą komisji został senator Wojciech Piecha.

Część poprawek przyjętych przez komisje gwarantują, że osoby, które do 31 marca 2022 r zawarły z samorządem lub z innym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego umowę na zakup lub montaż mikro instalacji, a prawidłowo złożą wniosek o przyłączenie do 31 grudnia 2023 r., będą objęte obecnym, opustowym systemem rozliczenia energii. Zapewni to jednostkom samąrządu terytorialnego dłuższy czas na realizację prowadzonych przez nie projektów. Poprawki te były rekomendowane przez samorządy. Komisje przyjęły także szereg poprawek o charakterze redakcyjnym.

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jak wskazali przedstawiciele rządu, jednym z powodów zmiany przepisów jest także niebezpieczeństwo występowania w niedalekiej przyszłości krytycznego obciążenia sieci przesyłowych z powodu niekontrolowanego wzrostu napięcia, wywołanego przesyłem do sieci dużej ilości energii powstałej w instalacjach prosumenckich, w tzw. pikach energetycznych. Takie zjawisko jest niebezpieczne dla sieci elektroenergetycznych.

Ustawa wprowadza m.in. zmiany dotyczące prosumentów i sposobów rozliczania energii wytwarzanych w ich instalacjach i przekazywanych do systemu energetycznego. Ustawa przewiduje, że dotychczas funkcjonujący  system  opustów, dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r,  zostanie  zastąpiony modelem  rozliczeń wartościowych energii tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości energii, zamiast jej ilości,  wprowadzonej  do  sieci  dystrybucyjnej elektroenergetycznej  i  energii  elektrycznej  pobranej  z  sieci  w  oparciu  o  wartość  energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). W nowelizacji zagwarantowano, że prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca  2022  r.,  będą mogli korzystać z systemu opustów  przez  15  lat  od  chwili  wytworzenia  w  instalacji  fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. W  przypadku  prosumentów  objętych  nowym  systemem,  opłaty  dystrybucyjne  będą w 100% ponoszone przez nich. Nowelizacja wprowadza także definicje m.in.: prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej. Dopuszcza możliwość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej instalacji, która nie jest ich własnością i która może być zarządzona przez osobę trzecią, która podlega ich instrukcjom.

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Infrastruktury zarekomendują Senatowi ponad 20 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Poprawki, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, miały charakter legislacyjny, doprecyzowujący, ujednolicających i redakcyjny.

Nowelizacja, którą omówił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie  jak dotąd – 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

Ustawa reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków.

Nowela przewiduje też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

Jak poinformował wiceminister Ireneusz Zyska, nowelizacja została poddana szerokim konsultacjom społecznym, w wyniku których udało się wypracować rozwiązania, uwzględniające postulaty wszystkich zainteresowanych stron.

Komisja Infrastruktury wniesie o wprowadzenie poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zostały zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne i mają charakter doprecyzowujący oraz legislacyjny.

Obecny na posiedzeniu wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak poinformował, w 2020 r. w 1656 wypadkach zginęło 216 osób, a 1847 było rannych. Ustawa przede wszystkim wprowadza zmiany w stawkach mandatów za najgroźniejsze wykroczenia, m.in. za jazdę po spożyciu alkoholu (minimum 2500 zł) lub bez odpowiednich uprawnień (1500 zł), przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h (800 zł), spowodowanie zagrożenia dla pieszych, np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (1500 zł), wykroczenia w obrębie przejazdów kolejowych (2000 zł). Podniesiono też maksymalną grzywnę w postępowaniu mandatowym do 5 tys. zł lub do 6 tys. zł, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń. Nowe przepisy mają ponadto usprawnić egzekucję mandatów poprzez uzależnienie usunięcia punktów karnych od uregulowania mandatu, a także ułatwić przyznawanie renty bliskim osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Senatorowie nie zgłosili żadnych uwag do nowelizacji.

Komisja Ustawodawcza będzie rekomendowała wniesienie poprawki do nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Celem ustawy jest określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, co do tej pory było normowane przepisami rozporządzenia.

Zgodnie z nowelą przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji zostają przeniesione do ustawy.

Przyjęta przez komisję poprawka uzupełnia o sformułowanie „inwentarza żywego” przepis mówiący o tym, że do egzekucji z przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej oraz Związku Banków Polskich wskazywali, że zarówno wcześniejsze rozporządzenie, a teraz ustawa są niekorzystne dla rolnika, gdyż prowadzą do ograniczenia akcji kredytowej dla rolników. Podkreślali, że skoro nie ma zabezpieczenia to nie ma kredytów. W ocenie senatorów oraz resortu rolnictwa rolnicy są grupą najlepiej wywiązującą się ze swoich zobowiązań.

Projekt tej noweli zainspirowany został postulatem zawartym w indywidualnej petycji wniesionej do Senatu. Izba podzieliła argumenty przedstawione w uzasadnieniu do petycji iż w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na poziomie ustawowym.

Komisja rozpatrzyła ponadto trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące: ustawy o kosztach komorniczych, Kodeksu postepowania cywilnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i uznała za niecelowe podejmowanie w tych sprawach inicjatywy ustawodawczej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie poświęcone podsumowaniu prac Specjalnej Komisji ds. Walki z Rakiem PE

Wydarzenie będzie miało miejsce 1 grudnia br. a wezmą w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Komisji i poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz.

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wzięła udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywało się w Madrycie.

Debata o przyszłości polskiej gospodarki

We wtorek, 30 listopada w Senacie odbędzie się dyskusja pt. "Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.