Narzędzia:

32. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

29.10.2021
Fot. Michał Karaszewski, Kancelaria Senatu

29 października 2021 r. zakończyło się 32. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 26 ustaw, odrzuciła tzw. pakiet wolności akademickiej, do 13 ustaw wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy dotyczącego gmin uzdrowiskowych i podjęła uchwałę w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

W ostatnim dniu obrad senatorowie zapoznali się z informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawił minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański.

W wyniku głosowań Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekt rządowy), która przewiduje, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. Rektor będzie musiał zapewnić na uczelni poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, możliwość badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni. Rektor będzie mógł wydawać rzecznikom dyscyplinarnym polecenia rozpoczęcia sprawy o charakterze dyscyplinarnym, będzie je można zaskarżać. Komisja dyscyplinarna przy ministrze edukacji i nauki, po przeprowadzeniu weryfikacji zaskarżonego postanowienia rektora, będzie mogła je uchylić, gdy sprawa objęta postanowieniem będzie dotyczyła wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, albo utrzymać w mocy, jeżeli zarzuty nauczyciela akademickiego co do treści postanowienia będą bezzasadne. Nowelizacja likwiduje możliwość zawieszenia przez rektora nauczyciela akademickiego w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w jego sprawie. Rozszerza katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

Ustawy przyjęte z poprawkami.

Senat wprowadził 7 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali, że osoby dorosłe kwalifikować do szczepień przeciwko grypie i wykonywać te szczepienia będą mogli nie tylko felczer, pielęgniarka i farmaceuta oraz ratownicy medyczni i fizjoterapeuci, ale także lekarz dentysta, położna i diagnosta laboratoryjny. Postanowili ponadto, że dodatek za każdą godzinę pracy, w wysokości 15% stawki godzinowej, otrzymają także wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Dodatek w wysokości 30% stawki za godzinę pracy otrzymają również osoby pracujące w zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyjęte poprawki rozszerzają zakres świadczeń rehabilitacyjnych, znosząc ograniczenie do realizowanych jedynie w warunkach stacjonarnych, a także umożliwiają sfinansowania części wypłaconych zaliczek ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z uwzględnieniem również świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych. Nowelizacja umożliwia korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wystąpieniem tego kraju z Unii Europejskiej. Przewiduje też, że cudzoziemcy mogą być objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, status objętych ubezpieczeniem zdrowotnym otrzymają ci, którzy dotychczas nie mogli go uzyskać. Zgodnie z nowelizacją szczepić przeciwko grypie osoby dorosłe będą mogli także ratownicy medyczni, a kwalifikować do tych szczepień – felczerzy, pielęgniarki i farmaceuci. Ustawa gwarantuje również 30-procentowy dodatek dla członków wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego. Dla lecznictwa uzdrowiskowego przewiduje 70% umorzenia lub zapłaty za koszty stałe, które poniosło z powodu pandemii.

Senatorowie z 5 zmianami przyjęli ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (projekt rządowy). Zwiększają one środki przeznaczone w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie jednostkom samorządu terytorialnego zadań obwodnicowych, a także przedłużają do końca 2022 r. większą stawkę dopłaty do wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Nowela zakłada, że Transportowy Dozór Techniczny przejmie od resortu infrastruktury kompetencje w sprawie wydawania odstępstw od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Ma to usprawnić obsługę obywateli. Nowela ujednolica także przepisy dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach. Autobusy, samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t muszą być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości, zmniejszający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. W ustawie określono też katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza.

Izba wprowadziła 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy). Mają one na celu zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez zmianę wskaźników stosowanych do określenia rocznego limitu takiego zwrotu ze 110 do 130 (grunty rolne) oraz z 40 do 60 (jednostki przeliczeniowe bydła). Zwiększają też maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy w latach 2022–2031. Nowela zakłada zwiększenie limitu oleju napędowego, od którego będzie przysługiwać zwrot akcyzy, ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Podnosi też z 30 l do 40 l limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła dla producentów rolnych i hodowców bydła.

Senatorowie z 8 poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi poparli ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (projekt rządowy), która ma zwiększyć ochronę producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. Określa zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób ochrony interesów dostawców i nabywców. Zwiększa kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z nowymi przepisami przewagą kontraktową jest znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy. Chodzi m.in. o wykorzystywanie przez sieci handlowe przewagi wobec mniejszych dostawców produktów rolnych czy przetwórców żywności. W ustawie zdefiniowano 16 nieuczciwych praktyk, w tym 10 bezwzględnie zakazanych, a 6 – dozwolonych, pod warunkiem że zostały w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą. Nieuczciwe praktyki to, według ustawy, m.in. anulowanie przez nabywcę zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych; jednostronna zmiana przez nabywcę warunków umowy; nieuzasadnione obniżanie należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.

Z 4 poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi przyjęto ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (projekt poselski). Doprecyzowano m.in., że administracyjnej karze pieniężnej podlega prowadzenie działalności innej niż rolnicza na zabudowie zagrodowej bez dokonania wymaganego powiadomienia, a nie sam fakt niezłożenia powiadomienia o zamiarze prowadzenia takiej działalności. Nowela ma ułatwić prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym. Zakłada, że rolnik, chcąc prowadzić we własnym gospodarstwie pozarolniczą działalność, nie będzie musiał odrolnić gruntu i wnosić opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji. W noweli doprecyzowano, że na działalność pozarolniczą można przeznaczyć nie więcej niż 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie i nie więcej niż 0,05 ha.

Senat wprowadził 13 zmian, głównie legislacyjnych i redakcyjnych, do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (projekt rządowy). Jedna z poprawek wprowadza obowiązek udostępnienia wzoru wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy na stronie BIP przez ZUS oraz możliwość składania wniosku o kapitał w postaci papierowej przez rok od dnia wejścia w życie ustawy. Kolejne mają na celu skreślenie przepisu wyłączającego stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w wypadku zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez ZUS w związku z realizacją zadań związanych m.in. z określaniem warunków nabywania prawa do kapitałuoraz zasad przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Ustawa wprowadza nowe świadczenie – kapitał opiekuńczy dla rodzin z dziećmi – w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub po 1 tys. zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny i nieopodatkowane. Prawo do świadczenia, wypłacanego od 2022 r. będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci, proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia. Ustawa wprowadza też dofinansowanie w wysokości do 400 zł miesięcznie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Izba z 17 poprawkami przyjęła ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (projekt rządowy). Senatorowie opowiedzieli się m.in. za zaostrzeniem przepisów karnych za określone działania, które wyrządzają zwierzętom krzywdę, a także wprowadzeniem administracyjnej kary pieniężnej za nieprzekazanie lokalnej komisji dokumentacji, dotyczącej doświadczenia podlegającego ocenie retrospektywnej. Zdecydowali ponadto, że zgoda na wykorzystywanie zwierząt dzikich może być udzielona tylko w wyjątkowych przypadkach. Przyjęte poprawki wykluczają możliwość wykonywanie określonych czynności dotyczących zwierząt przez osobę, która nie uzupełniła szkolenia odbytego w państwie innym niż Polska. Uniemożliwiają też korzystanie z usług doradczych eksperta, w zakresie dobrostanu i leczenia zwierząt, zamiast usług lekarza weterynarii. Nowela ma poprawić ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych bez uszczerbku dla procedur badawczych, udoskonalić hodowlę tak, aby można było zapobiec zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt. Wprowadza tzw. zasadę 3R: zastępowanie (replacement) zwierząt, tam gdzie to możliwe, w eksperymentach przez modele badawcze, ograniczanie (reduction) liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania, i udoskonalenie (refinement) metody zmniejszania cierpienia zwierząt hodowlanych. Dla zwierząt hodowlanych opracowano standardy uśmiercania. Nowela ma również rozwiązać problemy wskazane w wynikach kontroli „Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w marcu 2017 r.

Senat wprowadził 29 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali, że o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym będą mogły ubiegać się również uczelnie zawodowe, spełniające warunki ustawowe oraz uczelnie, które są stroną umowy w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Postanowili ponadto, że do 31 grudnia 2022 r. o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym będą mogły ubiegać się również uczelnie zawodowe, które spełniają warunki do używania nazwy zawierającej wyrazy „akademia nauk stosowanych” oraz prowadzą od co najmniej 10 lat studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne. Przyjęto też poprawkę, która nakłada na Bank Gospodarstwa Krajowego obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacji, dotyczących zawartych umów kredytu na studia medyczne. Kolejna zakłada, że sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych zawierało informacje o kwocie i liczbie kredytów udzielonych w poprzednim roku oraz kwocie kredytów umorzonych w poprzednim roku, a nie informacje o kwocie i liczbie kredytów planowanych do udzielenia w danym roku oraz kwocie kredytów planowanych do umorzenia w danym roku. Nowela przewiduje, że pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu albo prowadzi studia co najmniej na 1 kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i ma kategorię naukową w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu. Nowela określa także zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. Umorzenie kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem przepracowania 10 lat w systemie państwowej ochrony zdrowia. Kredyty na studia medyczne będą udzielane przez banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawrze stosowne umowy.

Z poprawką legislacyjną przyjęto ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która wdraża do polskiego prawa 4 unijne dyrektywy odpadowe, przewidujące zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Państwa członkowskie UE do 2035 r. muszą osiągnąć 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Po 2035 r. na wysypiska będzie mogło trafiać nie więcej niż 10% odpadów komunalnych. W latach 2025–29 ma to być maksymalnie 30%, a w latach 2030–34 – 20%. Nowela zmienia m.in. definicje odpadów komunalnych, bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów. Wyznacza do 2030 r. nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, przede wszystkim domów maklerskich. Firmy inwestycyjne zostaną podzielone na 3 kategorie ze względu na wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi. Nowela wprowadza także obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub dotyczące płynności. Polityka wynagrodzeń w domach maklerskich będzie musiała być m.in. neutralna pod względem płci.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) upraszcza i usprawnia proces sporządzania sprawozdań finansowych przez zobowiązane do tego jednostki, a także daje dodatkowe kompetencje Polskiej Agencji Nadzoru Audytorskiego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (projekt senacki) przewiduje, że rolnicy będą mogli występować o odszkodowanie, nawet jeśli wcześniej nie zgodzili się na budowę urządzeń zabezpieczających ich plony przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną lub podczas polowania. Nowela realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (projekt rządowy) przewiduje, że Skarb Państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 100 tys. zł. BGK, w ramach tzw. spłaty rodzinnej, będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się w rodzinie dziecka, 20 tys. zł po urodzeniu się drugiego dziecka i 60 tys. zł – trzeciego albo kolejnego. Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat w walucie polskiej. W ustawie przewidziano ponadto mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań: maksymalny limit ceny, w tym wkładu budowlanego, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania; upoważnienie Rady Ministrów do obniżenia wysokości współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie też można otrzymać w związku z nabyciem prawa własności domu 1-rodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w tym na ich wykończenie.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (projekt komisyjny) wprowadza zmiany legislacyjno-redakcyjne do ustaw, dostosowujące używaną w nich terminologię do aktualnego stanu prawnego.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (projekt poselski) umożliwia organizowanie przez Agencję Mienia Wojskowego przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Nowela wprowadza obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych zakładu, na terenie którego jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń. Zgodnie z nowelą za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów będzie grozić kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów przez zakład będzie naliczane 200 zł kary. Za niezapewnienie przez prowadzącego instalacji odpowiedniej jakości przekazywanych danych kara może wynieść od 5 do 25 tys. zł.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 roku (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji umowy, która zawiera kompleksowe uregulowania w zakresie właściwego ustawodawstwa oraz zasad ustalania prawa do świadczenia społecznego, w tym świadczeń wynikających z polskiego i białoruskiego ubezpieczenia społecznego.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji protokołu, który dostosowuje umowę między rządami Polski i Malty do najnowszych standardów w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także do obecnych priorytetów polskiej polityki podatkowej w tym zakresie.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku (projekt rządowy) dotycząca ratyfikacji protokołu, który dostosowuje umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów do najnowszych standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także do zmian gospodarczych i politycznych, jakie nastąpiły od daty jej podpisania.

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (inicjatywa grupy senatorów), który zakłada, że w latach 2022–23 gminy uzdrowiskowe otrzymają dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w 2019 r.

Izba podjęła ponadto uchwałę w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem (inicjatywa grupy senatorów), w której podkreślono, że bitwa pod Chocimiem w 1621 r. stanowiła kluczowy moment w dziejach Europy i cywilizacji chrześcijańskiej. Zadecydowała o losach i przyszłości nie tylko Polaków, Rusinów i Litwinów, ale też całej chrześcijańskiej Europy, w stronę której kierowały się wojska muzułmańskie. Wiktoria chocimska przyczyniła się do stworzenia wizji Rzeczypospolitej Trojga Narodów, a planowane połączenie Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkiego Księstwa Ruskiego stało się dowodem odpowiedzialności, mądrości i współpracy wielonarodowych elit budujących I Rzeczpospolitą. Potężna, zwycięska i zjednoczona Rzeczpospolita z racji swej walki z ekspansją islamu ogłoszona została „przedmurzem chrześcijaństwa”. W uchwale Senat oddaje hołd wojskom walczącym pod Chocimiem i wyraża przekonanie, że wydarzenia sprzed 400 lat powinny stanowić drogowskaz dla współpracy spadkobierców wielkiej wiktorii I Rzeczypospolitej: Polaków, Białorusinów, Litwinów i Ukraińców.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

33. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady w piątek 26 bm. o godz. 10.00.

33. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad

Prace w komisjach senackich – 24 listopada 2021 r.

Obradowały Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej