Narzędzia:

29. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

09.09.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

W nocy 9 września 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 29. posiedzenia Senatu. Izba rozpatrzyła 6 ustaw. Senatorowie odrzucili nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, a do 5 ustaw wprowadzili poprawki. Senat podjął też uchwałę upamiętniającą ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w sierpniu 2021 r.: wicemarszałka Senatu V kadencji i senatora III–IV kadencji Ryszarda Jarzembowskiego, senatora III kadencji Marka Mindy  i sentora V kadencji Januarego Bienia.

Senat zdecydował o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (projekt poselski), argumentując, że narusza ona szereg przepisów konstytucji, postanowienia Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przedstawiając sprawozdanie połączonych komisji: kultury, praw człowieka i ustawodawczej, które wniosły o odrzucenie ustawy, senator Barbara Zdrojewska podkreśliła, że senackie biuro legislacyjne i eksperci negatywnie ocenili nowelizację. Wskazywali, że narusza ona wiele przepisów konstytucji, a także umów międzynarodowych. Za niezgodne z konstytucją uznane zostały przede wszystkim przepisy dotyczące sposobu powoływania członków KRRiT, dodane podczas sejmowych prac nad projektem ustawy. Senator Barbara Zdrojewska wyraziła zdziwienie, że do Senatu została przekazana taka „kuriozalna, antykonstytucyjna” ustawa. „Posłowie bezrefleksyjnie zagłosowali nad ustawą, która nadaje się do kosza” – oceniła.

W trakcie dyskusji senatorowie KO w swoich wystąpieniach krytycznie odnieśli się do ustawy. Zgodnie ocenili, że jest ona sprzeczna z konstytucją, umowami międzynarodowymi, a także interesem ekonomicznym naszego kraju. Narusza prawo do wolności wypowiedzi i prawo do wolności gospodarczej. W opinii wicemarszałka Bogdana Borusewicza ustawa podważa też dorobek „Solidarności”, bo narusza zasadę pluralizmu i wolności mediów. Zdaniem senatora Bogdana Klicha ta ustawa to nie tylko jawne wypowiedzenie wojny wolności słowa w Polsce, ale także wrogi akt wobec Stanów Zjednoczonych. Senatorowie podkreślali, że przyjęcie ustawy zburzy rynek medialny w Polsce, negatywnie wpłynie też na wizerunek naszego kraju, co może spowodować wycofanie się inwestorów z Polski. Senator Krzysztof Kwiatkowski apelował do senatorów PiS o poparcie wniosku o odrzucenie ustawy. „Uszanujcie wolę suwerena! 70% Polaków uważa, że rząd nie może wtrącać się do tego, jak wygląda telewizja” – mówił. Zdaniem senatora PiS Jerzego Czerwińskiego zarzut, że ustawa to zamach na wolność mediów jest nieuzasadniony. Zgodził się natomiast z opinią, że dodane w trakcie prac w Sejmie przepisy dotyczące sposobu powoływania członków KRRiT są niezgodne z konstytucją.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (projekt poselski), tzw. lex TVN, wprowadza zmiany w zakresie warunków przyznawania koncesji nadawcom medialnym. Przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza niego. Nowela zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, wygasające w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, zostaną przedłużone na 7 miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające wobec nich postępowania dotyczące udzielenia koncesji zostają zawieszone do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  Proponowane przepisy dotykają bezpośrednio TVN Grupa Discovery, która od lutego 2020 r. stara się o przedłużenie koncesji nadawczej stacji TVN24, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wciąż nie podjęła decyzji w tej sprawie. Aktualna koncesja wygasa 26 września 2021 r. Nowelizacja wprowadza ponadto zmianę w sposobie powoływania członków KRRiT przez prezydenta RP za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.

Senatorowie z 1 poprawką poparli  ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt senacki). Poprawka zmienia termin wejścia w życie noweli, zapewniając okres vacatio legis. Ustawa umożliwia wysyłanie przez Polski Fundusz Rozwoju, za pośrednictwem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) podmiotom, które nie dopełniły tego obowiązku. Takie rozwiązanie ma obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku po ich odwołaniu.

Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (projekt prezydencki). Jedna z nich doprecyzowuje, że obowiązek honorowania gotówki będzie wyłączony w przypadku umów zawieranych w internecie. Kolejna wydłuża do 3 miesięcy vacatio legis ustawy. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny. Ustawa zobowiązuje sprzedawców przyjmujących płatności bezgotówkowe do przyjmowania także zapłaty w gotówce. Ma to pozwolić na uniknięcie sytuacji, w których konsument nie będzie mógł zapłacić gotówką i doprowadzić do uwzględnianie zwyczajów płatniczych wszystkich grup społecznych oraz  umożliwienie im korzystania z preferowanych form płatności, w tym gotówkowych. Zgodnie z ustawą  sprzedający będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kwartale roku poprzedniego. Obecnie to 5370,64 zł.

Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Zmiany doprecyzowują przepis określający wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Skreślono też budzące wątpliwości interpretacyjne przepisy dotyczące corocznej waloryzacji kwoty bazowej. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia prezydenta RP i byłych prezydentów. Wynagrodzenie prezydenta będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej i dodatku funkcyjnego, odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej. Oznacza to 40-procentowy wzrost wynagrodzenia prezydenta. Nowela zakłada również maksymalną wysokość miesięcznych diet dla radnych, która ma odpowiadać 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Oznacza to 60-procentowy wzrost diet dla radnych. Tak samo wzrosnąć ma maksymalna wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka i wicemarszałka województwa oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy. Ich maksymalne wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Senat z 6 poprawkami, w większości legislacyjnymi i uściślającymi, przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna ze zmian ma na celu skreślenie przepisu, który spośród podmiotów prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w uprzywilejowanej pozycji stawia określoną grupę spółek kapitałowych. Nowela przedłuża do 31 grudnia 2027 r.  obowiązujący aukcyjny system wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmienia także definicję małej instalacji, której zainstalowaną maksymalną moc elektryczną zwiększa z 500 kW do 1 MW, a maksymalną moc osiągalną cieplną w skojarzeniu – z 900 kW do 3 MW. Ma to ograniczyć obowiązki koncesyjne przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Ci, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł bez przetargu przekazywać spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod budowę OZE. Ustawa przewiduje też zmiany w zakresie planowania przestrzennego, instalacje OZE o mocy powyżej 500 kW (dotychczas 100 kW) powinny zostać uwzględnione w studium zagospodarowania przestrzennego danej gminy i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wyjątki to wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 1 MW i urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące, np. panele dachowe.

Senatorowie wprowadzili 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Poprawki zmierzają m.in. do podwyższenia minimalnych wartości środków finansowych przeznaczonych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia, w tym do osiągnięcia docelowej minimalnej wartości tych środków w 2025 r. Ustawa przyspiesza osiągnięcie poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB, określa także dalszy wzrost do poziomu 7% PKB w 2027 r. Minimalne publiczne nakłady na ochronę zdrowia nie będą mogły być niższe niż 5,75% PKB w 2022 r., 6% PKB w 2023 r., 6,2% w 2024 r., 6,5% w 2025 r. i 6,8% PKB w 2026 r. Oznacza to dodatkowy wzrost nakładów na opiekę zdrowotną w Polsce o 85 mld zł w najbliższych latach i osiągnięcie w 2027 r. nakładów na ochronę zdrowia na poziomie przekraczającym 215 mld zł. Ustawa wprowadza również przepisy dotyczące naruszenia nietykalności pracowników punktów szczepień przeciw COVID-19, obejmując ich dodatkową ochroną prawną. Za naruszenie ich nietykalności cielesnej będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa umożliwia ponadto ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji podmiotowej Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także przenoszenie środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, będącej w jego dyspozycji.

Senat podjął ponadto uchwałę upamiętniającą ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r. (inicjatywa grupy senatorów). Senatorowie składają w niej hołd wszystkim osobom, które poniosły śmierć wskutek tych tragicznych wydarzeń. Wyrażają też przekonanie, że „niedopuszczalne jest rozstrzyganie konfliktów etnicznych, międzynarodowych zatargów, politycznych sporów czy dochodzenie wzajemnych roszczeń jakąkolwiek inną drogą niż pokojowe rokowania i międzynarodowe mediacje”. „Niech ofiary ataków sprzed 20 lat będą zobowiązaniem dla ludzkości, żeby nigdy w przyszłości nie uciekać się do przemocy, rozlewu krwi czy aktów terroru w rozwiązywaniu sporów między państwami, narodami, grupami etnicznymi, religiami czy poszczególnymi jednostkami” – apeluje Senat.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 21 października 2021 r.

Obradowała Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Prace w komisjach senackich – 20 października 2021 r.

Obradowała Komisja Zdrowia oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Prace w komisjach senackich – 19 października 2021 r.

Obradowały komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.