Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 16 czerwca 2021 r.

legislacja 16.06.2021
Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza rozpatrzyły poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał zgłoszone podczas drugiego czytania projektu poprawki, które wprowadzały zasadę dwukierunkowości, umożliwiającą zarówno budowanie domów w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowych, jak i stawianie wiatraków bliżej budynków mieszkalnych. Zapowiedział jednocześnie przygotowanie nowelizacji ustawy, której celem będzie odblokowanie branży energetyki wiatrowej w szerszym stopniu. Dotychczas obowiązywało tzw. kryterium 10H – minimalna odległość wynosiła dziesięciokrotność wysokości masztu wiatraka. Projekt zakłada wprowadzenie nowego kryterium 5H, czyli zmniejszenie tej odległości do pięciokrotności wysokości masztu. Autorzy projektu podkreślili, że jego celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom ludzi w tym zakresie i rozwój inwestycji mieszkaniowo-budowlanych. Ich zdaniem dotychczasowe przepisy znacząco ograniczały prawo do korzystania ze swojej własności obywatelom, którzy nie mogli wybudować domów na swojej ziemi.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przyjęła sprawozdanie z wydatków budżetowych biur senatorskich X kadencji Senatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Do sprawozdania, które przedstawił szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski, senatorowie nie zgłosili żadnych uwag.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła sprawozdanie roczne z rozpatrzonych w 2020 r. petycji. Komisja zdecydowała, że zwróci się o opinię  w sprawie 2 z 6 rozpatrzonych na posiedzeniu petycji, jedną postanowiła w części przekazać do Rządowego Centrum Legislacji, a prace nad pozostałymi nie będą kontynuowane. 

Komisja zadecydowała, że zwróci się o opinię dotyczącą petycji z 3 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej - przez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji. Jest to petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. Jej autor zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym ograniczenia i wyłączenia spod egzekucji sądowej i administracyjnej uregulowane są w kilku aktach prawnych, przede wszystkim w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz innych aktach prawnych rangi ustawowej i podustawowej. Jego zdaniem, postulowane rozwiązanie znacznie ułatwiłoby adresatom norm ich stosowanie, przyczyniłoby się do likwidacji różnic między sytuacją prawną wierzycieli „publicznych” i wierzycieli „prywatnych” oraz zlikwidowałoby uprzywilejowanie należności publicznoprawnych. Senatorowie zadecydowali, że zwrócą się o pogłębioną opinię na temat petycji do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Rady Komorniczej.

Komisja zdecydowała, że zwróci się o opinię dotyczącą petycji z 9 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej wyrażającej zgodę na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 19 grudnia 2011 r. Jest to petycja zbiorowa  wniesiona przez 20 organizacji pozarządowych, które uważają, że istnieje potrzeba ratyfikowania trzeciego protokołu dodatkowego do Konwencji o Prawach Dziecka, który został przez Polskę podpisany, ale nie został ratyfikowany. Protokół Fakultatywny ustanawia istotny mechanizm ochrony praw dziecka, przyznając każdemu dziecku, grupie dzieci, a także innym osobom działającym w ich imieniu możliwość zawiadomienia Komitetu Praw Dziecka o naruszeniu praw przyznanych w Konwencji o Prawach Dziecka lub w Protokołach fakultatywnych. W opinii wnoszących petycję, ratyfikowanie Protokołu pozwoliłoby dzieciom zakwestionować ograniczenie ich prawa do edukacji, pozbawienie kontaktu z rodzicami czy brak zapewnienia im ochrony przed przemocą. Komisja zadecydowała o potrzebie pozyskania opinii Rzecznika Praw Dziecka na temat petycji, a także o przeprowadzeniu konsultacji z Biurem Legislacyjnym Kancelarii Senatu w sprawie możliwości proceduralnych wskazanych w petycji (apelu o zainicjowanie ratyfikacji).

Komisja podjęła także decyzję, że przekaże do Rządowego Centrum Legislacji jeden z dwóch postulatów petycji z 22 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy z  28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Jest to petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. Jej autor wnosi m.in. o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany tych ustaw w celu uporządkowania treści przepisów.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci w Parku Powstańców Warszawy

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 29 lipca br. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

W Senacie dyskutowano o potrzebie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

27 lipca 2021 r. w Senacie odbyła się trzecia debata poświęcona systemowi emerytalnemu w Polsce.

Spotkanie senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech

22 lipca br. w Senacie RP odbyło się spotkanie przewodniczącego senackiej Grupy Polsko-Czeskiej senatora Aleksandra Szweda z ambasadorem Republiki Czeskiej dr. Ivanem Jestřábem. W spotkaniu uczestniczyli także inni członkowie Grupy.

Więcej z kategorii

legislacja