Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 9 czerwca 2021 r.

legislacja zdrowie 09.06.2021
Komisja Zdrowia (for. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Komisja Zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera powiedziała, że dawno nie spotkała się z tak druzgocącą opinią legislatorów na temat ustawy. Przychyliła się do ich oceny, wskazującej na niekonstytucyjny charakter proponowanych przepisów. Wyraziła także obawę, że ustawa stanowi kolejny krok na drodze do centralizacji służby zdrowia. W jej opinii - jak również w opinii przedstawicieli środowisk medycznych biorących udział w posiedzeniu - jest to zła strategia, gdyż wiedza na temat potrzeb zdrowotnych Polaków i niezbędnych rozwiązań w tym zakresie jest najlepiej rozpoznana w regionach. Członkowie komisji wskazywali ponadto, że ustawa nie odpowiada na potrzeby pacjentów.

Ustawa dotyczy modyfikacji systemu opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych, który został wprowadzony w 2014 r. w celu umożliwienia prowadzenia długoterminowej polityki zdrowotnej opartej o potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców. W ocenie autorów nowelizacji publikowane dokumenty map w pierwotnym systemie nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań z uwagi na ograniczenie analiz do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie zawierały istotnych na poziomie regionalnym i lokalnym rekomendacji do podejmowania koniecznych działań. Celem nowelizacji ustawy miało być wprowadzenie systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia, w którym działania są planowane z wyprzedzeniem, a także jest przewidziany horyzont czasowy oraz środki finansowe na ich realizację. Mapy potrzeb zdrowotnych, po wprowadzeniu szeregu zmian mających na celu usprawnienie organizacji ich tworzenia, mają zaś stanowić podstawę analityczną do określenia priorytetów działań w systemie ochrony zdrowia.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza zdecydowały o zawieszeniu prac nad projektem ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców w celu dokładniejszego przeanalizowania projektu przez senatorów. Senatorowie wnieśli o czas  na zapoznanie się z obecnie procedowaną wersją projektu po wprowadzeniu w jej treści istotnych zmian, zgłoszonych na posiedzeniu komisji 11 maja br. Komisje postanowiły także wystąpić o opinię rządu na temat tego projektu.

Projekt ustawy, przygotowany z inicjatywy grupy senatorów, umożliwia tworzenie stowarzyszeń lokatorów w nieruchomościach, w których są co najmniej 4 lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem. Stowarzyszenia utrzymywałyby się z wpłat od swoich członków i dochodów ze swojego majątku. Projekt przewiduje ponadto możliwość powoływania lokalnych rzeczników praw lokatorów i spółdzielców. Przyznaje też stowarzyszeniu lokatorów prawo pierwokupu w wypadku sprzedaży przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości, gdzie istnieje stowarzyszenie.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zakłada, że środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na tych samych zasadach, jak depozyty sądowe. Dotychczas były one przechowywane w różnych bankach. Jak poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, w kwietniu br. sumy depozytowe zgromadzone na rachunkach prokuratur wynosiły ponad 3 mld zł.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będą kontynuowały prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej. Przedmiotem inicjatywy legislacyjnej komisji jest realizacja postulatu, zawartego we wniesionej do Senatu petycji, który dotyczy wprowadzenia do postępowania cywilnego bezwzględnego zakazu przesłuchiwania pełnomocnika strony w charakterze świadka. Regulacja miałaby przyczynić się do zwiększenia ochrony interesu strony poprzez wprowadzenie rozwiązania zapewniającego zwiększenie poufności komunikacji strony z jej pełnomocnikiem, a także przez wykluczenie przekazywania przez pełnomocnika każdej wiedzy o swoim mocodawcy, również tej, którą posiadł w innych okolicznościach, niż prowadząc sprawę lub udzielając porady prawnej.

Przewodniczący Pociej poinformował, że do komisji wpłynęły opinie – m.in. Sądu Najwyższego, Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i Ministerstwa Sprawiedliwości – podnoszące wątpliwości co do zakresu projektowanej regulacji. W ocenie resortu sprawiedliwości wystarczającą gwarancję ochrony stosunku zawodowego pełnomocnika z klientem – przy jednoczesnym zapewnieniu prawa do bezstronnego procesu – stanowi funkcjonujący od dziesięcioleci w przepis art. 261 §2 Kpc, na podstawie którego przesłuchiwany w charakterze świadka pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym może odmówić odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem tajemnicy zawodowej. Z kolei w opinii Sądu Najwyższego projektowana zmiana ma wąski, punktowy charakter i nie rozstrzyga całościowo wątpliwości dotyczących dopuszczalności przesłuchiwania określonych kategorii osób w charakterze świadków.

Przewodniczący komisji praw człowieka wyraził ubolewanie nad tym, że w pracach nad petycją – mimo zaproszenia – nie uczestniczył przedstawiciel resortu sprawiedliwości, a także wyraził przekonanie o konieczności dalszych prac nad senackim projektem w celu doprecyzowania zakresu regulacji.

Komisja Zdrowia będzie rekomendowała Senatowi wprowadzenie trzech poprawek do nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Komisja chce, by wszystkie grupy zawodowe, zatrudnione w ochronie zdrowia otrzymały znacznie większe podwyżki płacy minimalnej niż zapisano w ustawie.

Komisja opowiedziała się za podniesieniem współczynników pracy, od których zależy wysokość wynagrodzenia, dla wszystkich grup zawodów medycznych, zgodnie z kwalifikacjami, wymaganymi na zajmowanym stanowisku. W poprawce zaproponowano także rozdzielenie pielęgniarek i położnych na dwie grupy – tych z licencjatem i tych z wykształceniem magisterskim oraz wprowadzono dwie grupy w kategorii ratowników medycznych – z licencjatem i bez.

Komisja chce, by współczynnik pracy wzrastał wraz z podniesieniem kwalifikacji zawodowych pracownika od miesiąca następnego po udokumentowaniu tego faktu przez pracownika. Senatorowie przyjęli także jedną poprawkę legislacyjną.

Ustawę przedstawił na posiedzeniu komisji podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski. W jego ocenie jest ona korzystna dla pracowników sektora ochrony zdrowia i neutralna dla pracodawców. Zgodnie z ustawą od 1 lipca br. wzrosną wszystkie wskaźniki najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Minister Miłkowski podkreślił, że jej projekt został wynegocjowany w ramach Komisji  Trójstronnej, w ramach trójstronnego zespołu ds. ochrony zdrowia.

W trakcie dyskusji zarówno senatorowie, jaki i przedstawiciele związków i organizacji działających w ochronie zdrowia skrytykowali ustawę. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki apelował do rządu, żeby o zdrowiu debatować ponad podziałami politycznymi. Mówił, że tą ustawą, „której nie warto nawet rozpatrywać”, tracimy szansę, żeby zbudować nowoczesny system ochrony zdrowia w Polsce – nowoczesny, sprawny, odporny na uderzenie epidemii. Senator Agnieszka Gorgoń-Komor podkreśliła, że „zaproponowane w ustawie przeliczniki są żenujące”. Wskazywała, że ustawa podzieli środowisko medyczne. Zdaniem senatora Wojciecha Koniecznego dyskusja nad takimi współczynnikami jest nierozsądna, a poziom opieki medycznej wobec tych propozycji ulegnie tylko pogorszeniu.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw gwarantuje minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, poniżej którego nie będą opłacani pracownicy ochrony zdrowia. Nowelizacja zakłada, że od 1 lipca 2021 r. – a nie, jak przewidywała ustawa, od 31 grudnia 2021 r. – żaden pracownik medyczny nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawcza na wspólnym posiedzeniu przyjęły z dwiema poprawkami projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych.

Senator wnioskodawca Joanna Sekuła wyjaśniła, że projekt obejmuje zmiany w jedenastu ustawach. Regulacja ma na celu umożliwienie przyznania prawa do otrzymania zasiłku pogrzebowego osobom, które pokryły koszty pogrzebu dziecka martwo urodzonego – bez względu na czas trwania ciąży – dla którego sporządzono kartę zgonu. Obecnie do zasiłku takiego nie są uprawnieni rodzice dzieci, w przypadku których nie sposób określić płci i wystawić aktu zgonu. Projektowana ustawa umożliwi przyznanie i wypłatę zasiłku pogrzebowego w sytuacji poniesienia kosztów pogrzebu dziecka martwo urodzonego, dla którego sporządzono kartę zgonu, lecz nie sporządzono aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Projekt obejmuje powszechny system ubezpieczeń społecznych (pracowniczy), ubezpieczenie społeczne rolników oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

Senator Joanna Sekuła przypomniała, że projekt inicjatywy ustawodawczej powstał w związku z apelem rzecznika praw obywatelskich skierowanym do Marszałka Senatu RP o wznowienie działań legislacyjnych w tym zakresie. W poprzedniej kadencji Senat wniósł do Sejmu projekt odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej, ale ze względu na dyskontynuację prac legislacyjnych prace należało rozpocząć na nowo.

Senator wnioskodawca zgłosiła również dwie autopoprawki do projektowanej ustawy, mające na celu ujednolicenie terminologii i doprecyzowanie niektórych zapisów.

W dyskusji senatorowie Jerzy Czerwiński i Magdalena Kochan zgłaszali wątpliwości co do szerokiego zakresu ustawy, poprawności ulokowania niektórych odwołań legislacyjnych oraz użytej w projekcie terminologii. Obecna na posiedzeniu przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu wyjaśniła, że projektowana ustawa obejmuje trzy systemy zabezpieczenia społecznego, a jej zakres musi być szeroki, ponieważ nadrzędnym celem jest umożliwienie wypłacenia zasiłku pogrzebowego wszystkim rodzicom, którzy utracili dziecko i pokryli koszty jego pogrzebu. Terminologia projektowanej ustawy jest spójna z terminologią dotychczas stosowaną w jedenastu zmienianych ustawach.

W związku ze zgłoszonymi przez senatorów wątpliwościami przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział przygotowanie poprawki doprecyzowującej i zgłoszenie jej w ramach drugiego czytania projektu ustawy.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury jednogłośnie zdecydowały, że zarekomendują Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja, którą omówiła Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zakłada wprowadzenie dodatkowego narzędzia realizacji polityki mieszkaniowej przez gminy − pośrednictwa mieszkaniowego w formie społecznych agencji najmu (SAN). SAN to model pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Pozwoli to gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań. Współpraca samorządu z SAN umożliwi wykorzystanie istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu. Przed wydzierżawieniem lokalu najemcy będą poddawani weryfikacji przez gminę. Działalność SAN ma ponadto łagodzić negatywne dla właścicieli mieszkań na wynajem skutki pandemii. Dla właścicieli lokali do wydzierżawienia przewidziano zwolnienia podatkowe, w tym z podatku VAT. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, SAN będą mogły wynegocjować obniżenie jego stawki. Jak powiedziała wiceminister Anna Kornecka, resort rozwoju szacuje, że obniżka może wynieść nawet ok. 20%. Najemcy zaś będą mogli się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

W trakcie dyskusji senatorowie oceniali, że proponowane rozwiązania to cenna możliwość wsparcia samorządów w realizacji ich polityki mieszkaniowej. Interesowało ich m.in., kto będzie pokrywał koszty szkód materialnych, wskazywali na potrzebę regulacji takich kwestii w umowach zawieranych na poszczególnych szczeblach, czyli między najemcą a SAN oraz SAN a gminą. Apelowali również o elastyczność tych przepisów, aby nie dochodziło do nadregulacji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła „Informację z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 roku”, którą przedstawił jej przewodniczący sędzia Paweł Styrna. Odpowiadał on na liczne pytania i wątpliwości senatorów.

Odpowiadając na pytanie senatora Michała Seweryńskiego, czy zostały zakończone postępowania odwoławcze osób, które nie zyskały rekomendacji KRS w procesie mianowania na sędziego przez Prezydenta  RP, przewodniczący Styrna powiedział, że jest to proces rozciągnięty w czasie, albowiem nie wszystkie uchwały KRS przenalizował Sąd Najwyższy. Poinformował on, że w 2020 r. wpłynęły 102 odwołania od 68 uchwał KRS, w tym 89 odwołań dotyczyło  powołania na wolne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych i na stanowiska asesorskie w wojewódzkich sądach administracyjnych. W 2020r. SN uchylił 21 uchwał KRS.

Zdaniem przewodniczącego komisji senatora Aleksandra Pocieja, można zaobserwować znaczne wydłużenie czasu oczekiwania „na sprawiedliwość” w sądach, mimo że w wymiarze sprawiedliwości zostały przeprowadzone liczne reformy. Sędzia Paweł Styrna przypomniał, że KRS nie sprawuje nadzoru nad sądami, jednak „podejmuje wszelkie możliwe działania w celu etatowego wzmocnienia sądów i stara się szybko rozstrzygać kwestie konkursowe”.

Senator Pociej pytał także, czy KRS znajdzie się z powrotem wśród członków ENCJ (European Networks of Councils for the Judiciary)- europejskiej sieci siostrzanych instytucji, z których została usunięta.  Przewodniczący KRS wyjaśniał, że nie było to usunięcie, tylko zawieszenie, i że dalsze rozmowy na ten temat zostaną podjęte po zakończeniu pandemii. Dodał, że nie zgadza się z samym zawieszeniem, zwłaszcza że statut sieci tego nie przewiduje, jednak zadeklarował chęć, aby działać w jej ramach.

Na prośbę senatora Jerzego Fedorowicza o ustosunkowanie się do losów sędziów Beaty Morawiec, Pawła Juszczyszyna i Igora Tulei, do prowadzonych wobec nich postępowań prokuratorskich, przewodniczący KRS odpowiedział, że są to kwestie, które powinny być poddane ocenie sądów, a nie mediów. „Państwo jesteście politykami i możecie, a nawet powinniście, wypowiadać się krytycznie o rożnych sprawach,  natomiast rola KRS jest inna. Nie ma też dostępu do akt prowadzonych postępowań. Osobiście trzymam kciuki za wszystkich sędziów, aby stawiane im zarzuty się nie potwierdziły” – powiedział Paweł Styrna.  Senator Pociej przypomniał, że w kompetencjach KRS jest wyrażanie stanowiska w sprawach sędziowskich.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się za odrzuceniem  ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu przygotowanego przez posłów PiS. Wniosek w tej sprawie zgłosiła senator Joanna Sekuła. Jak podkreśliła, nie zgadza się z opinią sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego, że intencją projektodawców było wsparcie polskiej szkoły. Zdaniem senator najlepszym sposobem wsparcia jest zwiększenie wysokości subwencji oświatowej, a nie umożliwienie ministrowi edukacji ręcznego sterowania oświatą. Zgodnie z odrzuconą przez komisję nowelizacją minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa mógłby ustanawiać programy i przedsięwzięcia, finansowane ze środków na oświatę i wychowanie.

Krytyczną opinię na temat nowelizacji przedstawili także senatorowie: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Jacek Bury, Wojciech Konieczny i Bogdan Zdrojewski. Zarzuty dotyczyły m.in. trybu procedowania ustawy i wniesienia projektu przygotowanego prawdopodobnie w resorcie edukacji jako projektu poselskiego, braku konsultacji z korporacjami samorządowymi czy niezagwarantowania w nowelizacji trybu odwoławczego. Senatorów niepokoił również tryb dystrybuowania pieniędzy na cel określony w noweli, a także brak jasnych reguł i warunków przeprowadzania konkursów. Jak podkreśliła senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, nie ma zgody na procedowanie z pominięciem środowisk samorządowych. Szczególna ostrożność w ocenie ustawy powinna być też podyktowana fatalnymi doświadczeniami z podziałem środków z Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zdaniem senatora Jacka Burego nowelizacja umożliwia ministrowi edukacji ręczne sterowanie, a nie jest to tryb właściwy dla państwa demokratycznego szanującego swoich obywateli. Senator Wojciech Konieczny stwierdził natomiast, że Lewica, przeciwna ustawie, widzi w niej zagrożenie dla transparentności wydatkowania pieniędzy na oświatę, a ustawa nie zawiera skutecznych zabezpieczeń.

Niezwykle krytycznie o ustawie wypowiadał się wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszyński. Jego zdaniem tej ustawy w ogóle nie powinno być, ponieważ prawo oświatowe przyznaje uprawnienia ustanawiania programów i przedsięwzięć w oświacie  Radzie Ministrów. Tam też określono szczegółowo wszystkie zasady z tym związane, włącznie z trybem odwoławczym.

Z przedstawianymi zarzutami nie zgodził się wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Jak wskazywał, ustawa jest kompatybilna z analogicznymi rozwiązaniami dobrze funkcjonującymi w szkolnictwie wyższym. Jego zdaniem nie ma też żadnego zagrożenia dla przyznawania i wydatkowania środków na cele wskazane w nowelizacji. Przypomniał, że każda złotówka wydatkowana z polskiego budżetu podlega tym samym, jasno określonym, mechanizmom kontrolnym.

Nowelizacja przewiduje, że minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia, które będą ogłaszane przez niego w Biuletynie Informacji Publicznej w formie komunikatu, określającego przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w nim, warunki udziału, tryb przeprowadzania naboru do programu oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków. Środki na realizację programu, pochodzące z funduszy na oświatę i wychowanie, mają być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie umowy. Szef resortu edukacji i nauki będzie udostępniał w BIP informację dotyczącą środków finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia obejmującą nazwy podmiotów, które otrzymały środki finansowe oraz ich wysokość.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponuje przyjęcie z poprawkami legislacyjnymi ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zastrzeżenia do ustawy zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Wskazało m.in. na konieczność wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących: wszczętych i niezakończonych postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; nieprzekazanej ewidencji przez przedsiębiorcę, któremu cofnięto koncesję na prowadzenie ww. działalności; wydawania certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika. W wyniku głosowań senatorowie poparli wszystkie poprawki zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne.

Propozycje zmian terminologii w ustawie przedstawiła Fundacja Rozwoju Strzelectwa w Polsce. W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są one zasadne, a efektem ich wprowadzenia byłby zarzut nieprawidłowej transpozycji dyrektywy.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ma na celu wdrożenie 2 dyrektyw wykonawczych Komisji Europejskiej z 2019 r.: ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów oraz ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która doprecyzowuje warunki, jakie musi spełniać ratownik wodny.

Komisje: Zdrowia, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawcza z dwiema poprawkami przyjęły w pierwszym czytaniu projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.

Przedstawiając projekt nowelizacji ustawy, jej wnioskodawczyni, przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że dotyczy on orzekania chorób zawodowych wywołanych przez koronawirusa. Nowela ma na celu uproszczenie sposobu orzekania o chorobie zawodowej dotyczącej koronawirusa. Zaznaczyła, że ma ona charakter czasowy – obejmuje okres epidemii i 90 dni po jej ustaniu. Przewodnicząca Komisji Zdrowia podkreśliła, że po trwających miesiąc konsultacjach nad tym projektem zdecydowała się wnieść dwie autopoprawki. Dotyczą one zmiany użytego w projekcie określenia „osoba wykonująca zawód medyczny” na „osoba wykonująca zawód w systemie ochrony zdrowia”. Co oznacza rozszerzenie kręgu osób, w stosunku do których będzie miał zastosowanie uproszczony tryb orzekania o chorobie zawodowej.  Senator wyjaśniła, że projekt ustawy dotyczy 2 kwestii związanych z orzekaniem o chorobie zawodowej pracowników w ochronie zdrowia. Po pierwsze, upraszcza postępowanie w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych pracowników medycznych wywołanych przez COVID-19. Uproszczenie będzie polegało m.in. na tym, że ostateczna diagnoza i orzeczenie lekarskie skutkować będzie obowiązkiem wydania decyzji przez właściwego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej w ciągu 7 dni u osoby wykonującej pracę w ochronie zdrowia. Po drugie, projekt zrównuje wysokość świadczeń dla osób wykonujących zawody w ochronie zdrowia, które zapadły na chorobę zawodową wskutek zarażenia SARS-CoV-2, niezależnie od formy wykonywania zawodu – czy to na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy miałyby być wypłacane na jednakowych zasadach.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uznał, że nie jest potrzebny nowy akt prawny, bo katalog chorób zakaźnych, które mogą być uznane za choroby zawodowe nie jest zamknięty i można go rozszerzyć o COVID-19. Jego zdaniem proponowana nowelizacja wprowadzi dualizm regulacji prawnych, utrudni wydawanie decyzji i orzekanie. Ponadto w jego ocenie będzie to rozwiązanie niekonstytucyjne, gdyż dwa akty prawne będą regulowały tę samą materię.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęły projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, który przewiduje możliwość udzielenia dotacji z budżetu państwa Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, zarządzającemu Zabytkową Kopalnią Srebra i Sztolnią „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach. Dotacja byłaby przeznaczona na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części tego zakładu górniczego.

Istotą proponowanych przez senatorów zmian przepisów ustawy o dotacjach jest uregulowanie kwestii związanych z finansowaniem działalności i utrzymaniem obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wypełnieniem przez podmiot zarządzający wymogów określonych w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Zadania te obecnie finansowane są ze środków własnych Stowarzyszenia. Natomiast zgodnie z art. 4 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, to na państwie spoczywa w pierwszym rzędzie obowiązek zapewnienia identyfikacji, ochrony, konserwacji, rewaloryzacji i przekazania przyszłym pokoleniom dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, znajdującego się na jego terytorium.

W ocenie senatorów niedopuszczalne jest, aby koszty utrzymania, zabezpieczenia i ratowania obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obciążały wyłącznie organizację pozarządową – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Warunkiem zachowania Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach w odpowiednim stanie jest współudział państwa w finansowaniu zadań związanych z ochroną tego zabytku.

Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Senatorowie nie zgłosili do niego żadnych uwag.

Projekt ustawy zakłada przyznanie emerytom i rencistom prawa do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego w wysokości 500 zł. Będą mogli zapłacić nim za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r. Prawo do świadczenia będzie ustalać Polska Organizacja Turystyczna. Zdaniem wnioskodawców, grupy senatorów, rozwiązanie to ma na celu wsparcie sektora branży turystycznej. Będzie też korzystne dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 10 petycji. Senatorowie postanowili 1 petycję przekazać do Rządowego Centrum Legislacji. Postulatem generalnym petycji (P10-95/20) jest uaktualnienie odesłań zawartych w 4 aktach: w ustawie – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W opinii sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Arkadiusza Despot-Mładanowicza zmiany przepisów w zakresie wyznaczania kuratora nie są wspólne, gdyż są one zależne od charakteru sprawy. Kurator w postępowaniu administracyjnym wyznaczany jest do konkretnej czynności i tylko w sytuacjach nie cierpiących zwłoki. Zatem nie jest to kompetencyjnie taki sam kurator, który jest ustanowiony w postępowaniu cywilnym. Sędzia Despot-Mładanowicz odnosząc się do postulatu petycji o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej na mocy przepisów kodeksu cywilnego, zwrócił uwagę, że w orzecznictwie wydanym przez NSA dopuszczalne jest na warunkach określonych przez sąd stosowanie zastępstwa dla jednostki organizacyjnej dotkniętej brakami reprezentacyjnymi.  Przedstawiciel NSA dodał, że stosowanie obecnie obowiązujących przepisów i ich interpretacja nie budzi wątpliwości.

Senatorowie zapoznali się również ze wstępnym projektem rocznego sprawozdania z petycji rozpatrzonych przez Komisję w 2020 roku. Projekt sprawozdania przedstawiła Danuta Antoszkiewicz, wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji. Omówiła schemat prezentacji danych w dokumencie, a także przytoczyła dane statystyczne. Wskazała na znaczny wzrost petycji skierowanych do Komisji. W ubiegłym roku było ich 134, co razem z petycjami przekazanymi i nie rozpatrzonymi przez Komisję w 2019 r. oraz petycjami z lat ubiegłych nad którymi prace były kontynuowane w 2020 r. – dało łącznie 203 petycje. Komisja w 2020 r. na bazie rozpatrzonych petycji przygotowała 9 projektów ustaw z czego 4 zostały skierowane do Sejmu.

Senatorowie postanowili nie kontynuować prac nad petycjami: P10-97/20, P10-113/20, P10-114/20,P10-115/20, P10-116/20, P10-118/20, P10-122/20, P10-124/20, P10-125/20.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Potrzebę wprowadzenia zmian zasygnalizowało w swojej opinii senackie Biuro Legislacyjne, powołując się na względy poprawnej techniki legislacyjnej, przemawiające za potrzebą skorygowania niektórych przepisów opiniowanej ustawy. Senatorowie nie zdecydowali się na wprowadzenie poprawki dotyczącej zmiany terminu wejścia w życie nowelizacji na 1 września 2021 r., podyktowanej zastrzeżeniami natury konstytucyjnej. Jak wskazywał podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski, ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy unijnego pakietu e-commerce. W całej Unii Europejskiej mają one wejść w życie 1 lipca 2021 r., tak jak zaproponował to Sejm w rozpatrywanej noweli. Wiceminister podkreślił, że nowe przepisy są korzystne zarówno dla budżetu, jak i przede wszystkim dla uczciwych przedsiębiorców. Zapewnił też, że są oni przygotowani na wejście życie nowych przepisów. W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminu wejścia w życie nowelizacji wiceminister zobowiązał się, że na posiedzeniu plenarnym przedstawi informację na temat stanu wdrażania unijnych przepisów dotyczących VAT e-commerce w pozostałych krajach członkowskich.

Nowela wdraża unijny pakiet VAT e-commerce, którego celem jest uszczelnienie tego podatku i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. W intencji autorów zmian nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji.

Komisja budżetu poparła bez zmian ustawę o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jak stwierdził sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, ustawa ma przede wszystkim charakter techniczny i porządkujący, a o wprowadzenie zawartych w niej zmian wnioskowała sama prokuratura. Nowelizacja przewiduje, że środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z najnowszymi danymi sumy depozytowe zgromadzone na rachunkach prokuratur wynoszą ok. 3 mld 57 mln zł, zdeponowane na ok. 400 rachunkach w różnego rodzaju bankach, m.in. komercyjnych i spółdzielczych.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na inauguracji „XXI Dni NATO w Ostrawie”

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w inauguracji Dni NATO w Ostrawie m.in w Konsulacie Generalnym RP

Szef Kancelarii Senatu oddał hołd ofiarom sowieckiej agresji na Polskę

Szef Kancelarii Senatu w imieniu Marszałka Senatu RP wziął udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Wicemarszałek Senatu RP na gali z okazji rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz uczestniczył w upamiętnieniu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.