Narzędzia:

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

15.04.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

15 kwietnia 2021 r. zakończyło się 23. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim sześć ustaw, do trzech wprowadziła poprawki. Podjęła też trzy uchwały okolicznościowe. Senatorowie zapoznali się z informacją o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU) i przeprowadzili nad nią debatę.

W ostatnim dniu obrad senatorowie minutą ciszy uczcili uczestników powstania w getcie warszawskim, bohaterskiego wystąpienia ludności żydowskiej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Jak mówił Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, nierówny bój, który rozpoczął się 19 kwietnia 1943 r. i trwał kilka tygodni, zakończył się krwawą pacyfikacją i ostateczną likwidacją getta.

Senat wprowadził osiem poprawek do ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Izba postanowiła, że świadectwa efektywności energetycznej będą mogły uzyskiwać także jednostki sektora publicznego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Na jednostki sektora publicznego nałożono obowiązek informowania o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej zarówno na ich stronach internetowych, jak i w inny sposób, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Senackie poprawki dotyczą też częstotliwości dostarczania informacji o zużyciu ciepła przez właścicieli lub zarządców budynków, w których są ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją zdalnego odczytu. Ustawa dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Ma to pomóc w osiągnięciu krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5580 toe (tony oleju ekwiwalentnego). Nowela, oprócz świadectw efektywności energetycznej, wprowadza dodatkowe środki alternatywne, służące osiągnięciu celu oszczędności, wyznaczonego przepisami unijnymi. Rozszerza katalog podmiotów, objętych systemem świadectw efektywności energetycznej, o przedsiębiorstwa paliwowe, wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu do celów transportowych. Przewiduje też utworzenie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, w którym będą gromadzone dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych. Wprowadza ponadto zmiany w zakresie informowania odbiorców końcowych o opomiarowaniu i rozliczeniach zużycia ciepła.

Izba z 15 poprawkami legislacyjnymi i redakcyjnymi przyjęła ustawę o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (projekt rządowy), która ma na celu m.in. przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Zakłada przyspieszenie procedur administracyjnych dla infrastruktury objętej przepisami i skrócenie z 19 do 6 miesięcy czasu potrzebnego do uzyskania wszystkich decyzji. Rozszerza listę inwestycji w systemie przesyłowym energii elektrycznej, objętych specjalnymi przepisami, m.in. o 19 inwestycji w sieci dystrybucyjnej gazu.

Senat przyjął bez poprawek:

Ustawę o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw(projekt rządowy), która przedłuża do 30 kwietnia 2026 r. zakaz sprzedaży państwowej ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wprowadza też dodatkowy wymóg dotyczący zgody na sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości. Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać we wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż państwowej ziemi, jakie względy społeczno-gospodarcze ją uzasadniają.

Nowelizację prawa oświatowego (projekt poselski), która wprowadza dwie zmiany regulujące kwestie edukacji domowej: likwiduje rejonizację, czyli obowiązek przypisania ucznia do szkoły w województwie jego zamieszkania, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przed rozpoczęciem edukacji domowej. Rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka i wybrać szkołę, do której zostaje ono formalnie przypisane. W ramach edukacji domowej dziecko uczy się w domu, na koniec każdego roku nauki zdaje egzaminy, klasyfikujące do promocji do następnej klasy.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (projekt rządowy) umożliwiającą uzyskania zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka podmiotom, które w wypadku wykonywania operacji statkami powietrznymi niepodlegającymi nadzorowi Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dotychczas posługiwały się certyfikatem usług lotniczych.

Izba podjęła uchwałę w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów (inicjatywa grupy senatorów). Podkreślono w niej, że ta pierwsza spisana konstytucja w Europie opierała się na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych i zasadzie podziału władzy. Do wartości tych nawiązano w Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów – ustawie wykonawczej do konstytucji. „Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej, podkreślając wyjątkowe dla Narodów Polskiego oraz Litewskiego znaczenie aktu z 1791 r., oddają hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu i wyrażają przekonanie, że idee przyświecające uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego stały się podstawą politycznej tożsamości obywateli krajów – spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – napisano w uchwale.

Senatorowie zapoznali się z informacją o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU), którą przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda. Przypomniał, że 12 lutego 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek państw członkowskich UE po pandemii koronawirusa. Podstawą do otrzymania środków z tego instrumentu są krajowe plany odbudowy. Polska ma otrzymać ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek.Poinformował, że projekt KPO został przedstawiony Komisji Europejskiej 26 lutego 2021 r. Konsultacje i wysłuchania publiczne trwały do 2 kwietnia, a ostateczna wersja KPO musi trafić do KE do 30 kwietnia 2021 r. Komisja ma 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym w ramach KPO. Uruchomienie funduszu będzie możliwe dopiero po ratyfikacji przez parlamenty narodowe decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych UE; obecnie ratyfikacji dokonało 15 państw.

Wiceminister Waldemar Buda podkreślił, że KPO musi być zgodny z kierunkami rozwoju KE związanymi z Europejskim Zielonym Ładem oraz wyzwaniami cyfryzacyjnymi. Projektowane inwestycje nie mogą też znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych. Ponadto 37% środków ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20% – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Jak mówił wiceminister funduszy, w odpowiedzi na sześć wyzwań Komisji Europejskiej został przygotowany KPO w pięciu komponentach: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Wiceminister Waldemar Buda poinformował, że w ramach konsultacji KPO zgłoszono 5,5 tys. uwag. Jak zaznaczył, wiele postulatów zostało uwzględnionych. „Zdecydowaliśmy, że zarówno przedstawiciele samorządów, jak i przedsiębiorców oraz trzeciego sektora będą uczestniczyli w Komitecie Monitorującym wdrażanie KPO, czyli włączyliśmy samorząd do wdrażania KPO (…) Zwiększyliśmy kwoty przeznaczone na rolnictwo, m.in. 677 mln euro zostanie przeznaczonych na tzw. małą retencję i 204 mln euro na sieć wodno-kanalizacyjną w małych miejscowościach, dofinansowane zostaną też inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym” – wyliczał wiceminister. „Uwzględnione zostały także uwagi dotyczące systemu ochrony zdrowia. Ponad 800 mln euro zostanie przeznaczonych na budowanie zasobu kadrowego służb medycznych” – dodał.

W trakcie dyskusji Krajowy Plan Odbudowy krytycznie ocenili senatorowie KO. Najważniejszy zarzut dotyczył braku w nim długofalowej strategii odbudowy i rozwoju kraju. Senator Marcin Bosacki wyraził zadowolenie, że rząd pod naciskiem Komisji Europejskiej, samorządów i opozycji spełnił część postulatów odnośnie KPO. Podkreślił, że opozycja poprze Program pod warunkiem przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej, która będzie tropić przestępstwa związane z wydawaniem pieniędzy, a także pod warunkiem, że w komitecie monitorującym wydawanie pieniędzy znajdą się przedstawiciele samorządów niezależnych od partii rządzącej. Z kolei senator Bogdan Klich podkreślił, że warunkiem poparcia KPO przez opozycję będzie jasny zestaw reguł wydawania pieniędzy i komitet monitorujący, w skład którego wejdą przedstawiciele Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych i gospodarczych, organizacje pracodawców i pracowników. KPO w sferze ochrony zdrowia krytycznie oceniła senator Beata Libera-Małecka, a jego założenia uznała za oderwane od rzeczywistości i nierozwiązujące dramatycznych problemów, z jakimi mierzy się obecnie zdrowie publiczne w Polsce. Wynikają one nie tylko z walki z epidemią koronawirusa, a przede wszystkim z „odroczenia” leczenia Polaków. Jak podkreśliła, nasz kraj jest obecnie na pierwszym miejscu pod względem liczby zgonów na świecie, a w najbliższym czasie grozi nam epidemia chorób przewlekłych. Krajowego Planu Odbudowy bronił senator Aleksander Szwed. Za sukces rządu PiS uznał przyznanie Polsce tak dużej kwoty dotacji. W jego opinii KPO umożliwi skok rozwojowy naszego kraju.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 16 czerwca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Ustawodawcza, Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Prace w komisjach senackich – 15 czerwca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki, rolnictwa, rodziny, kultury oraz emigracji

Prace w komisjach senackich – 9 czerwca 2021 r.

Obradowały komisje: zdrowia, rodziny, praw człowieka, ustawodawcza, samorządu terytorialnego, infrastruktury, nauki, kultury, budżetu.