Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 28 stycznia 2021 r.

legislacja 28.01.2021
Komisje: gospodarki narodowej, rodziny oraz ustawodawcza (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisje: Ustawodawcza oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  przyjęły z poprawkami projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców, ułatwiający samozatrudnionym realizację prawa do urlopu wypoczynkowego. Obecne przepisy nie zapewniają samozatrudnionym możliwości skorzystania z prawa do wypoczynku.

Projekt ma na celu przyznanie samozatrudnionym, prowadzącym działalność gospodarczą nieprzerwanie przynajmniej przez okres przekraczający 6 miesięcy, 50% ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku w jednym miesiącu w danym roku kalendarzowym. Zamiast urlopu wypoczynkowego taka osoba może w wybrane dni nie realizować bieżącej działalności gospodarczej.

Zgodnie z wprowadzonymi przez senatorów autopoprawkami korzystać z tego rozwiązania będą mogli przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia chęci skorzystania z obniżonej możliwości opłacenia składek nie przekroczył 60 tys. zł. Zgodnie z kolejną autopoprawką w miesiącu płacenia przez przedsiębiorców obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne podstawa wymiaru składek nie ulegnie obniżeniu. Składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne do pełnej wysokości sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Kolejne wniesione autopoprawki opisują procedury zgłaszania wniosku o skorzystanie z tego rozwiązania, ujednolicają terminologię stosowaną w ustawie i wydłużają z dwóch tygodni do 6 miesięcy vacatio legis, tak, aby ZUS mógł dostosować się technicznie do realizacji nowego zadania. 

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Omawiając projekt ustawy w imieniu wnioskodawców, komisji gospodarki i rodziny, senator Adam Szejnfeld podkreślił, że proponowane zmiany mają na celu wsparcie przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii. Uwzględniają też postulaty i wnioski zgłaszane senatorom. Przedstawił również 4 autopoprawki, poparte następnie przez komisje.

Projekt zakłada, że z programów pomocowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 będą mogli skorzystać także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników w ramach stosunku pracy. W celu utrzymywania płynności finansowej przedsiębiorców zaproponowano skrócenie z 60 do 14 dni terminu na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Skrócony termin rozpatrywania wniosków obowiązywałby w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i do 90. dnia po ich odwołaniu. Projekt rozszerza też krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia postojowego w związku z COVID-19 o wspólników spółek jawnej i partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewiduje ponadto, że za okres niezdolności pracownika do pracy z powodu COVID-19 lub niemożności wykonywania pracy wskutek obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 ubezpieczonemu przysługiwałby od pierwszego dnia zasiłek chorobowy. Zasiłek byłby wypłacany przez ZUS w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Jak napisano w uzasadnieniu, wzrost wymiaru zasiłku z 80% do 100% wynagrodzenia ma na celu zniechęcenie pracowników do ukrywania przez nich objawów zakażenia w celu uniknięcia hospitalizacji albo przymusowej kwarantanny wyłącznie ze względów ekonomicznych.

W celu ograniczenia kosztów działalności pracodawców w projekcie zaproponowano, że podmioty zatrudniające z tzw. sektora finansów publicznych mogłyby zawrzeć umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) najpóźniej do 11 kwietnia 2022 r. Z kolei pracodawca zatrudniający mniej niż 20 osób mógłby zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 31 grudnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 stycznia 2022 r. Obowiązek finansowania wpłat na PPK byłby tym samym od 1 lutego 2022 r.

Propozycję zmiany terminów wdrażania PPK negatywnie ocenił wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak. Jego zdaniem pracownicy przedsiębiorstw, które będą mogły zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK w późniejszym terminie niż określony w ustawie będą w gorszej sytuacji niż ci, którzy są zatrudnieni u pracodawców wcześniej objętych PPK.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przeprowadziły pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw oraz zrobiły przerwę w procedowaniu trzeciego projektu.

Komisje przyjęły projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Jego sprawozdawcą będzie senator Wadim Tyszkiewicz. Celem projektowanej ustawy jest uproszczenie procedur administracyjnych związanych z załatwieniem rodzinnego świadczenia uzupełniającego. Przewiduje ona, że w celu uzyskania świadczenia uprawniona osoba, oprócz dokumentów wymienionych w zmienianej ustawie, nie będzie obowiązana do przedłożenia odpisów aktów urodzenia dzieci. W przypadku konieczności weryfikacji danych zawartych we wniosku i oświadczeniu organ rozpatrujący wniosek (ZUS, KRUS) sam pobierze z rejestru stanu cywilnego odpisy aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy poprzez dedykowaną do tego celu usługę sieciową. Natomiast w przypadku braku aktów urodzenia dzieci w rejestrze stanu cywilnego wyśle poprzez ePUAP wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisów z rejestru stanu cywilnego. W ten sposób skróci się czas załatwiania  sprawy, a tym samym czas wizyty obywatela w urzędzie. Znacząco obniżą się koszty funkcjonowania administracji publicznej poprzez wyeliminowanie kosztów związanych z wydaniem przez urząd stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego. Koszt wydania jednego odpisu aktu stanu cywilnego w postaci papierowej wynosi około 15 zł. Pobranie odpisu z rejestru stanu cywilnego poprzez usługę sieciową lub poprzez ePUAP nie generuje kosztów.

Komisje przyjęły z jedną poprawką projekt  ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jego sprawozdawcą będzie senator Jerzy Czerwiński. Projektowana ustawa realizuje postulat zawarty w petycji obywatelskiej wniesionej do Senatu RP w 2017 r. Jej autor zwraca się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu podwyższenie świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej i wykonujących niewolniczą pracę na rzecz III Rzeszy. Świadczenie od 1 marca 2020 r. wynosi 11,53 zł i przysługuje za każdy pełny miesiąc pracy, nie więcej niż łącznie za 20 miesięcy. Obecnie jego maksymalna kwota to 229,91zł. Zasadnicza większość osób deportowanych do pracy przymusowej to dziś ludzie starsi, schorowani, wymagający zwiększonej troski i opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, socjalnej. Zadaniem państwa jest otaczanie szczególną opieką osób, które doświadczyły różnych form represji ze strony systemów totalitarnych III Rzeszy i ZSSR. Ustawa nowelizująca zwiększa kwotę świadczenia o 50% za każdy miesiąc trwania pracy przymusowej w stosunku do kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osobom osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, zwaloryzowaną w 2020 r. Do projektu przyjęto jedną poprawkę dotycząca vacatio legis, a mianowicie ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Na wniosek senator Agnieszki Gorgoń-Komor została zrobiona przerwa w procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Chce ona zgłosić autopoprawkę, aby zapewnić zgodność projektu z Konstytucją. Celem ustawy jest umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, tj. opiekunów osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Projekt przewiduje, że pracujący opiekun otrzyma świadczenie pod warunkiem, iż podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie będzie utrudniało sprawowania opieki. Komisja powróci do pierwszego czytania projektu na kolejnym posiedzeniu.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej apeluje do rządu o otwarcie branży turystycznej od 15 lutego 2021 r. i rewizję kryteriów pomocy dla niej ‒ to konkluzja z posiedzenia komisji, poświęconego problemom gmin turystycznych w Polsce spowodowanym pandemią COVID-19.

Uczestniczący w obradach przedstawiciele miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, Polskiej Organizacji Turystycznej i regionalnych organizacji turystycznych podkreślali, że z powodu obostrzeń związanych z pandemią branża turystyczna znajduje się obecnie w stanie zapaści, a pomoc udzielana przez rząd jest nieadekwatna do potrzeb i  poniesionych strat. We wszystkich wypowiedziach pojawiał się postulat, aby jednakowo traktować gminy turystyczne przy udzielaniu im wsparcia, odejść od schematu myślenia, że latem turyści jeżdżą tylko nad morze, a zimą ‒ wyłącznie w góry. Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz ‒ w imieniu nieformalnej koalicji 27 gmin nadmorskich ‒ przedstawił apel, w którym domagano się otwarcia branży turystycznej od 1 lutego 2021 r., a także takiego samego wsparcia, jakie otrzymały gminy górskie, zgodnego ze spadkiem dochodów. Poseł Artur Łącki, występując w imieniu gmin: Dziwnów, Rewal i Trzebiatów, przedstawił żądanie natychmiastowego otwarcia branży turystycznej, zwiększenia puli pomocy do 2,5 mld zł i rozłożenia tych środków na wszystkie gminy turystyczne. Jak stwierdziła Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu, pomocy potrzebują wszyscy, którzy nie mogą prowadzić działalności nie z własnej przecież winy.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy podkreślił, że wszystkie decyzje dotyczące obostrzeń są podejmowaniu po analizie przede wszystkim zagrożeń dla zdrowia i życia obywateli, warto spojrzeć na nie w kontekście innych krajów europejskich. Odnosząc się do pomocy, jaka została skierowana do gmin górskich, wyjaśnił, że wynikało to ze specyfiki turystyki w okresie zimowym, skali wykazanych strat i metodologii doboru gmin, opracowanej przez GUS. Jak powiedział, dotychczasowe wsparcie to nie rekompensaty utraty dochodu dla wszystkich branż, a jedynie środki, które pomogą firmom przetrwać i zachować rynek pracy.
W trakcie dyskusji pojawił się też postulat, aby dotacje dla gmin uzdrowiskowych utrzymać na poziomie z 2019 r., gdyż odnotowują one 50-procentowy spadek wpływów z opłaty uzdrowiskowej. „Postulat wydaje się słuszny, obiecuję, że po konsultacji z Ministerstwem Finansów rozważymy wprowadzenie takiego rozwiązania. (...) Postaramy się opracować program pomocowy dla gmin turystycznych, uwzględniający straty budżetu danego samorządu w 2020 r.” ‒ zadeklarował wicemister.

„Z dyskusji wynika duże poczucie niesprawiedliwości. Kryteria pomocy nie zostały odpowiednio dobrane. Powinny się opierać na zasadzie równego traktowania. Wsparcie ma chronić polską gospodarkę i pomóc jej podnieść się po kryzysie” ‒ podsumował przewodniczący komisji senator Zygmunt Frankiewicz. Zaproponował również apel do rządu o otwarcie branży turystycznej od 15 lutego 2021 r. i rewizję kryteriów pomocy, przyjęty jednogłośnie.

Komisje: Nadzwyczajna do spraw Klimatu, Środowiska, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz  Ustawodawcza przyjęły projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska z 3 autopoprawkami.

Celem projektu ustawy jest przyznanie samorządom kompetencji do kształtowania składów rad nadzorczych i zarządów oraz wewnętrznego ustroju wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zdaniem projektodawców przyznanie samorządom tych uprawnień  umożliwi efektywne i odpowiedzialne realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a przy tym ma stanowić gwarancję zgodności przepisów ustawy z przepisami Konstytucji RP poprzez realizację wyrażonych w niej zasad: pomocniczości, decentralizacji władzy publicznej oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

„Samorząd województwa, mimo że ma naprawdę szereg bardzo istotnych zadań z zakresu ochrony środowiska, to został pozbawiony instrumentów sprawczych dotyczących wspierania działań w tym obszarze. Ten projekt przywraca stan pierwotny, tzn. uspołecznia rady nadzorcze. Powoduje, że nie tylko przedstawiciele organów władzy, czyli przedstawiciele sejmików wojewódzkich, zarządu województwa marszałkowskiego, ale właśnie przedstawiciele organizacji gospodarczych działających w danym województwie, organizacji ekologicznych, ale też przedstawiciele organów opiniodawczych, takich jak RDOŚ czy WIOŚ, zasiadają w tejże radzie nadzorczej. Samorząd województwa odzyskuje także możliwości sprawcze w zakresie powoływania zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska” – powiedział senator Stanisław Gawłowski.

Przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji społecznych pozytywnie ocenili zaproponowane zmiany. Podobne opinie miały organizacje gospodarcze i ekologiczne. „Udział w radach nadzorczych przedstawicieli organizacji pozarządowych oceniamy bardzo pozytywnie. Jest to kwintesencja idei społeczeństwa obywatelskiego” – powiedziała Ewa Chodkiewicz z Fundacji WWF Polska.

Zastrzeżenia do projektu przedstawił wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński. Wskazał m.in., że wojewódzkie fundusze nie są elementem organizacyjnym samorządu województwa, a tym bardziej samorządu gminnego lub powiatowego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych są samorządowymi osobami prawnymi, utworzonymi na podstawie odrębnej ustawy w celu wykonywania zadań publicznych, należącymi do sektora finansów publicznych.

Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawcza odroczyły do czasu po pandemii prace nad projektem nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach mającym na celu przywrócenie Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu Rzeczypospolitej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 4 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych i samorządu terytorialnego.

Prace w komisjach senackich – 3 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje zdrowia oraz spraw zagranicznych i UE.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.