Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 11 stycznia 2021 r.

legislacja 11.01.2021
Komisja Ustawodawcza (fot. Marta Marchlewska, Kancelaria Senatu)

Komisja Ustawodawcza nie zaproponowała poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (projekt rządowy). Ustawa ta  uściśla przepisy odnoszące się do gwarancji procesowych przysługujących osobom pokrzywdzonym, dostosowując Kpk do unijnych dyrektyw. Wzmacnia ona ochronę prawną pokrzywdzonych małoletnich w postępowaniach karnych. Chodzi o domniemanie małoletności w sytuacji, gdy nie da się ustalić wieku pokrzywdzonych np. cudzoziemców o nieznanej tożsamości oraz cechach fizycznych i psychicznych świadczących o tym, że są niepełnoletni. Nowela zobowiązuje ponadto prowadzących postępowanie –  prokuratora lub sąd – do uzyskania od pokrzywdzonego informacji, czy zapoznał się ze swoimi uprawnieniami, takimi jak  jednokrotne przesłuchanie, możliwość nagrania czynności, przesłuchanie na odległość, wyproszenie z sali oskarżonego na czas przesłuchania albo wyłączenie jawności postępowania. Według  wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, sytuacje, w których nie da się precyzyjnie określić wieku, najczęściej dotyczą przestępstw handlu ludźmi, w przypadku których dana osoba nie ma przy sobie żadnych dokumentów.

Komisja przygotowała także projekt uchwały na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W projekcie senatorowie przypominają, że papież Jan Paweł II  odegrał ważną rolę nie tylko w dziejach Polski, ale również w historii świata. „Był niekwestionowanym autorytetem i duchowym przywódcą milionów katolików na całym świecie, a za swe wysiłki na rzecz pokoju oraz wkład w rozwój międzywyznaniowego dialogu i współpracy między narodami był ceniony wśród wyznawców innych religii i osób niewierzących. Był też wytrwałym propagatorem godności i wolności jednostki oraz praw narodów do samostanowienia” – czytamy w projektowanej uchwale. Zdaniem senatorów, pamiętne słowa św. Jana Pawła II wygłoszone w Warszawie w czerwcu 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” były zapowiedzią przemian demokratycznych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.  „Niech mijająca 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II będzie przypomnieniem mądrości płynącej z Jego posługi i nauczania” - napisali senatorowie w projekcie. 

Komisja Gospodarki i Innowacyjności proponuje wprowadzenie 8 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa będzie rozpatrywana na rozpoczynającym się dziś, 11stycznia br., 20. posiedzeniu Senatu.

Przewodnicząca komisji senator Maria Koc zaproponowała poprawkę dotyczącą rekompensat dla pracodawców z zakładów aktywności zawodowej, zatrudniających osoby niepełnosprawne. Chodzi o to, by wnioski dotyczące rekompensaty poniesionych za dany miesiąc kosztów płacy były rekompensowane proporcjonalnie w takiej wysokości w jakiej nastąpił spadek z przychodów działalności wytwórczej lub usługowej w porównaniu z danym miesiącem roku 2019, a nie jak ustawa przewidywała 2020 r. Senator Koc zaproponowała ponadto, by  wydłużyć termin składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS do 15 marca 2021 r. dla podatników zatrudnionych w muzealnictwie i instytucjach pracujących na rzecz muzeów. Poprawki senator Koc poparła komisja.

Senatorowie poparli ponadto poprawki dotyczące ujednolicenia  trybu działania samorządów zawodowych adwokatury i radców prawnych, tak, by dla obu tych instytucji stworzyć podobne warunku działania w okresie pandemii. Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny, doprecyzowujący i korygujący błędne odesłania.

Ustawa przewiduje m.in. zwiększenie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z COVID-19 odnotowują spadek przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie z nowelą pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej, będzie mógł się ubiegać o refundację kosztów zarówno wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jak i należnych składek oraz podatków.

Komisja Zdrowia wysłuchała informacji ministra zdrowia na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień i rozplanowanego harmonogramu działań. Senatorowie byli zaniepokojeni dotychczasowym tempem szczepień i sposobem dystrybucji szczepionek.

„Wielokrotnie w Senacie Rzeczypospolitej podkreślamy, że zdrowie powinno być poza polityką. Jesteśmy tu dlatego, (…) że nie ma w tej chwili ważniejszej strategicznie rzeczy, niż uzyskanie jak najszybciej odporności populacyjnej Polek i Polaków. Dlatego, że to ma znaczenie zdrowotne, ale i ekonomiczne, gospodarcze i pozwoli krajowi wyjść na prostą. Nas tu spaja troska o to, ażeby to wszystko osiągnąć jak najszybciej” – powiedział podczas obrad komisji Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. Wyliczył, że do dziś szczepionych było około 20 tys. osób dziennie, przy czym szczepienia odbywają się w przeważającej części w dni robocze. Przypomniał, że zaszczepiono około 200 tys. osób, a pierwsze szczepienia zostały wykonane 27 grudnia 2020 r., a w tym czasie – jak zaznaczył – było 10 dni roboczych. „Tygodniowo to 100 tys., tzn. milion w sześć tygodni, 17 mln w 170 tygodni, to są prawie cztery lata. A jeszcze jest druga dawka.” – zaznaczył prof. Grodzki „Takie tempo jest nie do zaakceptowania” – ocenił marszałek.

Takie samo zdanie wyraziła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera. "Tempo powinno być o wiele, wiele większe"- oceniła. Zwróciła także uwagę na fakt, że szpitale, które obecnie szczepią, otrzymują szczepionki rozmrożone i gotowe do wykorzystania, a większość z nich ma specjalistyczne lodówki, w którychmogłyby przechowywać je w formie zamrożonej.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk wyjaśnił, że dostępność szczepionek dla Polski ograniczona jest przez unijny mechanizm ich zakupu i proporcjonalnego dystrybuowania do poszczególnych krajów. "Co tydzień w każdy poniedziałek rano samolotem cargo przylatuje około 350 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer. I tak będzie, przynajmniej na ten moment, taką mamy deklarację producenta, do końca marca. Jeśli chodzi o szczepionki Moderny, które zostały ostatnio zarejestrowane, do końca stycznia dotrze do Polski 70 tys. dawek, a następnie w kolejnych dwóch miesiącach, po trzystakilkadziesiąt tysięcy, co łącznie do końca marca spowoduje, że do Polski dotrze 840 tys. dawek Moderny, co w konsekwencji pozwoli nam zaszczepić mniej więcej 420 tys. osób" – powiedział. Wyjaśnił także, że część z każdej dostawy zabezpieczona jest w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych na potrzeby podania drugiej dawki osobom szczepionym, na wypadek gdyby pojawiły się jakieś problemy w przyszłości z dostawami. Dodał, że pracownicy podmiotów medycznych, w 509 szpitalach, którzy stanowią grupę „0” mogą zgłaszać się do szczepień do 14 stycznia. 15 stycznia zaś uruchomiony zostanie system teleinformatyczny w sprawie szczepionek, a docelowo szczepienia będą prowadzone w 6 tys. punktów na terenie całego kraju. Jego zdaniem system będzie miał wydajność 3,5-4 mln szczepień miesięcznie, którą ogranicza jedynie dostępność szczepionek.

Senatorowie pytali o szczepienia seniorów, którzy zostali zakwalifikowany do tzw. grupy 1, która ma być szczepiona od 25 stycznia. Szczególnie niepokoił ich harmonogram rejestracji zgłoszeń. Z informacji podanych przez ministerstwo wynika, że przyjmowanie zgłoszeń seniorów ma ruszyć 15 stycznia, a szczepienia 25 stycznia. Pytali także o liczbę punktów, w których będą prowadzone szczepienia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że kolejne punkty szczepień będą uruchamianie systematycznie, odpowiednio do liczby zgłoszeń chętnych. "To nie będzie tak, że 26 stycznia będziemy mieli 6 tys. funkcjonujących, czy więcej, zespołów szczepiennych, to wszystko będzie się systematycznie rozwijało w takim rytmie tygodniowym i doprowadzało do maksymalnej wydolności" – wyjaśnił minister. Mówił, że zgłoszenia będą przyjmowane od 15 stycznia, a nie wcześniej, ponieważ przygotowywany jest jeszcze system teleinformatyczny centralnej rejestracji. Wyjaśnił, że w ramach tego systemu będzie można zgłosić się telefonicznie, przez internet lub osobiście w punkcie szczepień. Zaznaczył, że najpierw szczepione będą osoby z najstarszej grupy wiekowej, gdyż najciężej przechodzą chorobę. „Powyżej 80. roku życia mówimy o śmiertelności rzędu 20 proc., nawet więcej w niektórych wypowiedziach ekspertów się pojawia. Dlatego na pewno zaczniemy od grupy 80 plus, a następną podgrupą, jeśli można tak powiedzieć, będzie kolejna grupa osób powyżej 70. roku życia i będziemy stopniowo schodzili. Ta populacja osiemdziesięciolatków ma blisko ponad 1,5 mln, więc będziemy zaczynali od góry, jeśli chodzi o to zaawansowanie wiekowe" - wyjaśnił.

Senatorowie podkreślali, że w sprawnym przeprowadzeniu procesu szczepień bardzo ważna jest współpraca z samorządami. Nie tylko w organizacji transportu dla osób, które nie będą w stanie samodzielnie dojechać do punktu szczepień, lecz także w procesie promowania szczepień. Podkreślali, że znają oni sytuacje lokalną i problemy poszczególnych grup. Zaproponowali, że samorządy mogłyby wysyłać zaproszenia na szczepienie do konkretnych osób, np. starszych, które mogą mieć problemy z samodzielnym zgłoszeniem się w systemie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej z udziałem prof. Rana Balicera, przewodniczącego Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela, nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19.