Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 4 stycznia 2021 r.

legislacja 04.01.2021
Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu rozpatrzyła ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych i wniesie o przyjęcie jej bez poprawek. Komisja przygotuje jednak projekt ustawy uwzględniający proponowane przez senackie biuro legislacyjne poprawki.

Komisja rozpatrzyła też ustawę budżetową na rok 2021 w częściach odpowiadających jej zakresowi działania. Negatywnie zaopiniowała część 22: Wody Polskie wraz z Planem finansowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Po rozpatrzeniu ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury zdecydowały, że zarekomendują Izbie przyjęcie jej bez poprawek.

Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała rozpatrzone części ustawy budżetowej na rok 2021.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie zgłosiła poprawek do ustawy budżetowej na 2021 rok w części odpowiadającej jej zakresowi działania.  

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponuje Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych jej przedmiotowemu zakresowi działania. Senatorowie rozpatrzyli części budżetowe dotyczące Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, administracji publicznej, rozwoju regionalnego, wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Rządowego Centrum Legislacji, Regionalnych Izb Obrachunkowych, subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego, rezerw celowych, budżetów wojewodów, a także Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2021 w częściach właściwych jej przedmiotowemu zakresowi działania. Senatorowie zapoznali się z budżetami Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, planem finansowym Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Rozpatrzono też części budżetowe dotyczące budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, podatków i innych wpłat na rzecz budżetu państwa, obsługi długu Skarbu Państwa, rezerwy ogólnej i rezerw celowych, budżetów wojewodów ogółem, a także planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji. W trakcie dyskusji przewodniczący obradom senator Paweł Arendt zapowiedział, że ewentualne poprawki do rozpatrzonych przez komisję części budżetowych zostaną zgłoszone na kolejnym posiedzeniu komisji 5 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich w opinii o ustawie budżetowej na rok 2021 r. przedstawi 4 poprawki odnośnie do budżetów Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP. Komisja poparła 3 zmiany, zgłoszone przez przewodniczącego komisji senatora Sławomira Rybickiego, mające na celu zwiększenie o 10 mln zł wydatków Kancelarii Senatu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą kosztem rezerwy ogólnej Rady Ministrów, wydatków bieżących o 9 mln 83 tys. zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej i o 738 tys. zł kosztem budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Senatorowie opowiedzieli się tym samym za przywróceniem budżetu Kancelarii Senatu w zaplanowanej na 2021 r. wysokości. Komisja przyjęła także poprawkę senatora Marka Borowskiego, która przewiduje zmniejszenie wydatków bieżących Kancelarii Prezydenta RP o 2 mln zł i wydatków majątkowych o 1 mln zł, i przeznaczenie ich na finansowanie działalności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą ‒ po rozpatrzeniu ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi jej działania, które zawierają środki przeznaczone na pomoc Polonii i Polakom za granicą (03 – Kancelaria Senatu; 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 30 – Oświata i wychowanie; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe oraz części budżetów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Sportu; Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) ‒ jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do niej poprawki.

Zmiana, którą zaproponował przewodniczący komisji senator Kazimierz Michał Ujazdowski, polega na zmniejszeniu o 10 mln zł ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczonej na wydatki bieżące jednostek budżetowych i przeniesieniu tej kwoty do części budżetu Kancelarii Senatu z przeznaczeniem na dotacje i subwencje dla fundacji i stowarzyszeń zajmujących się wsparciem Polonii.

Komisja Środowiska pozytywnie zaopiniowała rozpatrzone części ustawy budżetowej na rok 2021.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej z udziałem prof. Rana Balicera, przewodniczącego Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela, nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19.