Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu ‒ szósty dzień

02.12.2020
18. posiedzenie Senatu ‒ szósty dzień (fot. Marta Marchlewska - Kancelaria Senatu)

3 grudnia zakończyło się 18. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie zdecydowali o przyjęciu bez poprawek 3 ustaw. Zdecydowano też o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw, odrzucono natomiast jeden projekt. Senatorowie podjęli też 2 uchwały okolicznościowe. Zmienili również regulamin Izby.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa  o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która dostosowuje przepisy do nowego prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Ma też na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji do unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (projekt rządowy) nadaje poznańskiej uczelni imię Magdaleny Abakanowicz i zmienia jej nazwę na „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”. Projekt ustawy został przygotowany na wniosek Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Z inicjatywą zmiany nazwy, popartą uchwałą Senatu uczelni, wystąpiła społeczność akademicka w uznaniu dla dokonań tej wybitnej artystki i podkreślenia jej wieloletnich związków z poznańską uczelnią plastyczną. Inicjatywa spotkała się z poparciem Fundacji im. Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie, będącej spadkobiorcą majątku i praw Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie (projekt rządowy), która nadaje krakowskiej uczelni imię Krzysztofa Pendereckiego. Projekt ustawy został przygotowany na wniosek Akademii Muzycznej w Krakowie. Z inicjatywą zmiany nazwy, popartą uchwałą Senatu uczelni, wystąpiła społeczność akademicka w uznaniu dla dokonań tego wybitnego artysty, a jednocześnie podkreślenia jego wieloletnich związków z tą uczelnią muzyczną. Inicjatywa spotkała się z poparciem żony kompozytora Elżbiety Pendereckiej i członków jego rodziny.

Projekty ustaw wniesione do Sejmu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulaty zawarte w petycjach (P9-28/19 i P9-28/19_2) wniesionych do Senatu. Tworzy podstawy prawne do utworzenia powiatowych i wojewódzkich rad seniorów. Projektowane przepisy pozwolą także jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności rad seniorów. Przewidują również objęcie ich członków ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub dowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych ( inicjatywa Komisji  Kultury i Środków Przekazu) dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. (sygn. akt K 13/16). Przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych i przywrócenie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ‒ jako organu stojącego na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji ‒  w zakresie wypływu na obsadę zarządu i rady nadzorczej spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz na treść ich statutu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt grupy senatorów) stanowi uzupełnienie rozwiązań tzw. tarcz antykryzysowych. „[…] proponowane rozwiązania pozwolą ograniczyć negatywne skutki epidemii zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. Koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są wprawdzie olbrzymim obciążeniem dla budżetu państwa, niemniej brak kompletnego wachlarza rozwiązań systemowych, które pozwolą przeciwdziałać skutkom epidemii, koszty te wielokrotnie zwiększy” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Projekt rozszerza zasadę proobywatelskiej interpretacji prawa. Ma ona zapewnić wszystkich osobom i podmiotom możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów, jeśli mają one wątpliwość, jak należy te przepisy zastosować. Organy administracji publicznej będą miały na wydanie interpretacji 30 dni od złożenia wniosku przez obywatela lub inny zainteresowany podmiot. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych czas ten może zostać wydłużony do 45 dni. Projekt przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców, których dotyczy całkowity zakaz prowadzenia działalności, dzięki wprowadzeniu mechanizmu rekompensat, m.in. przeznaczonych na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, wypłacanych na wniosek przedsiębiorcy. Inicjatywa senacka  przewiduje także wprowadzenie możliwości zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców na okres do sześciu miesięcy, jeżeli ich przychód w ostatnich dwóch miesiącach spadł o co najmniej 40%.

Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (inicjatywa grupy senatorów), który miał na celu ułatwienie działania rad pracowników, w szczególności w związku z pandemią koronawirusa. Przewidywał zmniejszenie liczby podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury, zniesienie wymogu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów rady pracowników i zmniejszenie z 50 do 10% frekwencji wymaganej do stwierdzenia ważności wyborów.

Senatorowie podjęli też uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów). Wprowadzone zmiany umożliwiają udział w posiedzeniach komisji senackich w sposób zdalny: posłów, europosłów, przedstawicieli Rady Ministrów, organów administracji rządowej, państwowych i samorządowych organów, instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych, organizacji społecznych korzystających z dotacji z budżetu państwa, a także zaproszonych przez przewodniczących komisji ekspertów, przedstawicieli środowisk i organizacji zainteresowanych przedmiotem pracy komisji oraz innych osób. Będzie to możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach wynikających z wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Uchwały okolicznościowe podjęte przez Senat.

Uchwała w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego (inicjatywa senatora Aleksandra Pocieja) przypomina życie i dokonania ostatniego króla polskiego z dynastii Piastów. Jak podkreślono, monarcha po przeszło 200 latach rozbicia politycznego Polski przeprowadził ważne reformy. „Bez wątpienia panowanie Kazimierza Wielkiego stało się fundamentem potęgi Królestwa Polskiego w następnych stuleciach. Pamiętamy znamienne słowa Jana Długosza, który blisko 100 lat po śmierci króla napisał, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Król Kazimierz jest w historii Polski przykładem tego, iż można w świadomości potomnych zostać wielkim niekoniecznie ze względu na zasługi wojenne, ale dzięki zajmowaniu się gospodarką i prawem” – napisano w uchwale.

Uchwała w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą (inicjatywa senatorów Gabrieli Morawskiej–Staneckiej i Wojciecha Koniecznego) wyraża przekonanie Izby o szczególnym znaczeniu rewolucji 1905 r. i poprzedzających ją wydarzeń rozgrywających się na ziemiach polskich objętych zaborem carskiej Rosji. Izba składa w nim hołd bohaterom, bojownikom o odrodzenie państwa polskiego, niepodległość i suwerenność Polaków. W uchwale przypomniano też najważniejsze wydarzenia związane z tym zrywem.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.