Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 1 grudnia 2020 r.

01.12.2020
Komisja Gospodarki i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (fot. Marta Marchlewska, Kancelaria Senatu)

Senackie komisje: Gospodarki i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziały się za zniesieniem zakazu handlu w najbliższą niedzielę, 6 grudnia br. Komisje będą rekomendowały Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa będzie rozpatrywana przez Senat jeszcze w trakcie obecnego, 18. posiedzenia w dniach 2–3 grudnia br.

Poza zniesieniem zakazu handlu w najbliższą niedzielę w ustawie znalazły się m.in.  poprawki umożliwiające pracę zdalnąosobom chorym na COVID-19, które nie mają objawów, a przebywają w izolacji. Praca zdalna możliwa będzie za zgodą pracownika i pracodawcy.  Ponadto ustawa wydłuża ważność badań lekarskich i psychologicznych m.in. maszynistów kolejowych, zwrotniczych na kolei, jeżeli termin tych badań upłynął w czasie pandemii - do 180 dni od wygaśnięcia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.  

Minister Łukasz Schreiber z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dziękował senatorom za przyjęcie ustawy bez poprawek w związku z tym, iż termin jej wejścia w życie jest nieodległy. Podkreślił, że decyzja, co do otwarcia sklepu w niedzielę należy wyłącznie do przedsiębiorcy. Wyraził przekonanie, że ta decyzja pozwoli rozładować tłok w sklepach w okresie przedświątecznym.

Senackie komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawcza zdecydowały o przyjęciu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Za przyjęciem projektu zagłosowało 19 senatorów, przeciw było 17, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Do przedstawienia projektu na posiedzeniu plenarnym i reprezentowania Senatu w toku dalszych prac został upoważniony senator Adam Szejnfeld.

Projekt senackiej inicjatywy ustawodawczej, wniesiony przez grupę senatorów, jest uzupełnieniem rozwiązań tzw. tarcz antykryzysowych. „W założeniu projektodawcy proponowane rozwiązania pozwolą ograniczyć negatywne skutki epidemii zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. Koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są wprawdzie olbrzymim obciążeniem dla budżetu państwa, niemniej brak kompletnego wachlarza rozwiązań systemowych, które pozwolą przeciwdziałać skutkom epidemii, koszty te wielokrotnie zwiększy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Senator Adam Szejnfeld przedstawił cztery propozycje zapisane w projekcie. Pierwsza z nich  rozszerza zasadę proobywatelskiej interpretacji prawa. Ma ona zapewnić obywatelom możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów, jeśli mają oni wątpliwość, jak należy je zastosować, aby nie narazić się na konsekwencje prawne. Organy administracji publicznej będą miały na wydanie interpretacji 30 dni od złożenia wniosku przez obywatela. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych czas ten może zostać wydłużony do 45 dni.

Drugie rozwiązanie ma wspierać przedsiębiorców, którzy zostaną objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności, dzięki wprowadzeniu mechanizmu rekompensat. Senator Szejnfeld podkreślił, że miałyby być one przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności i byłyby wypłacane na wniosek przedsiębiorcy. W zawartym w projekcie katalogu kosztów znalazły się wydatki na: dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków, najem lub dzierżawę oraz na wynagrodzenia dla pracowników.

Projekt nowelizacji zakłada także zawieszenie zakazu handlu w niedzielę w okresie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i do 90. dnia po ich odwołaniu. Propozycja przewiduje jednocześnie zagwarantowanie pracownikom handlu dwóch wolnych niedziel w okresie kolejnych 4 tygodni. Zdaniem senatora Marka Borowskiego jest to odpowiedź na prośby różnych grup obywateli, przedsiębiorców i liczne głosy epidemiologów. Dodatkowy dzień na zakupy w tygodniu ma, m.in. zmniejszyć liczbę klientów przebywających w tym samym czasie na terenie obiektów handlowych.  

Projekt przewiduje także wprowadzenie możliwości zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców na okres do sześciu miesięcy w związku ze spadkiem obrotów. Obowiązujące przepisy dają taką możliwość jedynie przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Zdaniem autorów projektu, w obecnej sytuacji, jest to rozwiązanie niewystarczające. Dlatego chcą oni rozszerzyć to uprawnienie, a pracownikom przedsiębiorcy, który zawiesił działalność gospodarczą, w okresie zawieszenia tej działalności, proponują przyznać świadczenie postojowe.

„Rzadko procedujemy taką inicjatywę legislacyjna, która w sposób tak wyprzedzający odpowiada na różne problemy, jakie mamy tu i teraz. I uważam, że z punktu widzenia przedstawicieli rządu, taki projekt jest doskonałym momentem, który rozwiąże im tysiące innych problemów i potrzeby wychodzenia z cząstkowymi inicjatywami legislacyjnymi, gdzie ten projekt może te problemy rozwiązać systemowo” – powiedział przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski.

Senator Jerzy Czerwiński wyraził swój negatywny stosunek do rozpatrywanego projektu. Jego zdaniem jedynie system rekompensat i zawieszanie działalności gospodarczej są propozycjami faktycznie związanymi z trwającym stanem epidemii, jednak wygenerują one ogromne koszty dla budżetu państwa. „Te zmiany są po prostu nie policzone. Zawierają bardzo daleko idące skutki finansowe, ale ani w uzasadnieniu ani w ocenie skutków regulacji, nie ma wskazanej wielkości tych skutków. Jego zdaniem brak wskazania kosztów dyskwalifikuje cały projekt.

Komisja Gospodarki i Innowacyjności będzie rekomendowała Senatowi przyjęcie nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dostosowuje przepisy do nowego Prawa zamówień publicznych, wchodzącego w życie 1 stycznia 2021 r.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak podkreślił, że nowela ma charakter techniczny dostosowujący do wchodzącej w życie  1 stycznia przyszłego roku w życie  systemowej, nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany w ustawie o umowie koncesji dotyczą m.in. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, obligatoryjnych podstaw wykluczenia z postępowania, progów kwotowych jak w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dyskusja na posiedzeniu komisji koncentrowała się wokół nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Senator Władysław Komarnicki postulował wydłużenie vacatio legis tej ustawy do połowy przyszłego roku. Wskazywał, że nie zostały wydane rozporządzenia do tej ustawy i nie powstała e-platforma. Podkreślił, że takie rozwiązanie proponuje część samorządowców.

Ponieważ senaccy legislatorzy mieli bardzo mało czasu na zapoznanie się z nowelizacją zaproponowali przygotowanie poprawek, które, jeśli senatorowie zechcą przejąć, zostaną przedstawione na posiedzeniu Senatu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.

Z prac komisji senackich – 23 lutego 2021 r.

Obradowały komisje ds. klimatu, samorządu terytorialnego, zdrowia i budżetu.

Zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji

W nocy z 22 na 23 lutego 2021 r. zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji.