Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu – czwarty dzień

legislacja 28.11.2020
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

28 listopada 2020 r. zakończył się czwarty dzień 18. posiedzenia Senatu. Izba przyjęła jednogłośnie tzw. ustawę covidową branżową z poprawkami, znacznie rozszerzając m.in. katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z pomocy przewidzianej w tej ustawie. 

Izba wznowi obrady 2 grudnia 2020 r. o 11.00. 

Senatorowie wprowadzili 451 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Senackie poprawki rozszerzają katalog przedsiębiorców prowadzących działalność przypisaną do kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) o kilkadziesiąt pozycji. Dzięki wprowadzonym zmianom przewidziana przez tarczę 6.0 pomoc obejmie m.in. piekarnie i cukiernie, drukarnie, niewyspecjalizowane sklepy z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,sklepy meblowe i oświetleniowe, a także sprzedające artykuły AGD i RTV oraz prowadzące sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.  Na pomoc będą mogli liczyć także właściciele księgarni, sklepów odzieżowych i obuwniczych, drogerii i sklepów z odzieżą używaną, outletów, sklepów medycznych i ze sprzętem ortopedycznym. Senat zaproponował też, aby pomoc w ramach tarczy branżowej skierować do właścicieli firm transportowych, taksówkarzy, hotelarzy, przedsiębiorców działających w branży ślubnej, firm cateringowych i dietetyków. Będzie mogła na nią liczyć również branża turystyczna, m.in. prowadzący hotele, informację turystyczną, agenci turystyczni, piloci wycieczek, pośrednicy  i przewodnicy turystyczni. Poprawki przyznają także wsparcie szeroko rozumianej branży kulturalnej, m.in. podmiotom prowadzącym artystyczną i literacką działalność twórczą, wydawnictwom, muzeom, firmom zajmującym się nagraniami muzycznymi. Pomoc dotrze też do podmiotów, których działalność obejmuje wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, a także prowadzących działalność klubów sportowych. Dzięki senackim poprawkom pomoc otrzymają pralnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Izba uznała, że instrumentami pomocowymi należy objąć również: chów i hodowlę pozostałych zwierząt, wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych i działalność wspomagającą ich wystawianie; działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia, a także w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Senat wprowadził też poprawki rozszerzające katalog rozwiązań i instrumentów prawnych o charakterze pomocowym.  Zgodnie z jedną senackich poprawek pomocą państwa mają być objęte także firmy, które szczególnie ucierpiały z powodu COVID-19 i rozpoczęły swoją działalność po 30 listopada 2019 r. O przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, jeśli uzyskany przez nich przychód w jednym z 3  miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Kolejna poprawka pozwoli organom administracji publicznej w czasie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni. O tym fakcie będą musiały być powiadomione strony postępowania. Kolejna z poprawek senackich odnosi się do wnoszenia inicjatyw obywatelskich w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, albo epidemii. Ponadto Senat przyjął poprawki zmierzające m.in. do: uproszczenia procedury rozpatrywania wniosków w zakresie umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności podmiotów korzystających ze wsparcia; umożliwienia radom gmin wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 r. i za wybrane miesiące I półrocza 2021 r. dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a także przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.; umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego podjęcia uchwały budżetowej do 31 marca 2021 r. (zamiast do 31 stycznia) i funkcjonowania do tego czasu na podstawie prowizorium budżetowego; doprecyzowania źródła i sposobu finansowania jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego; przyznania prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, działalności artystycznej, działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej; stworzenia podstawy prawnej do określenia w drodze rozporządzenia wielokrotności świadczenia postojowego, jakie może zostać przyznane osobom, które już otrzymały takie świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; zapewnienia, aby zwolnienie w okresie zagrożenia COVID-19 z opłaty targowej dotyczyło wyłącznie opłaty pobieranej w miejscach wyznaczonych do handlu przez radę gminy; zapewnienia radom gmin możliwości zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych albo przedłużenia terminu na jej wniesienie w 2021 r.; umożliwienia prowadzenia sprzedaży w internecie napojów o zawartości alkoholu do 18% przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców posiadających zezwolenie; doprecyzowania zasad przetwarzania przez Polski Fundusz Rozwoju danych dotyczące przedsiębiorców, którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie; wydłużenia do 31 marca 2021 r. terminu wykorzystania wsparcia finansowego przez jednostki prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca; przesunięcia o 6 miesięcy terminu wejścia w życie nowego prawa zamówień publicznych; doprecyzowania zasad udzielania wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotom uprawnionym do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zapewnienia urzędom pracy realizującym dotację i dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niezbędnego czasu do przygotowania się do wykonywania zadań nakładanych na nie w tym zakresie.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wsparcie dla 32 branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19. Zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego, zmiany w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań realizowanych z jego środków. Pomoc, która wyniesie 4 mld zł, będzie przyznana za listopad 2020 r., ale rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia przedłużyć ją na kolejne miesiące.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.

Z prac komisji senackich – 23 lutego 2021 r.

Obradowały komisje ds. klimatu, samorządu terytorialnego, zdrowia i budżetu.

Zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji

W nocy z 22 na 23 lutego 2021 r. zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji.