Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 26 listopada 2020 r.

legislacja rolnictwo 26.11.2020
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń. Przedstawiając ją, minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podkreślił, że obecna sytuacja na rynkach rolnych jest niezwykle trudna, główny wpływ na osłabienie i zerwanie łańcuchów dostaw na zagraniczne rynki ma pandemia koronawirusa. Widoczna jest silna recesja, w zakresie wymiany handlowej może ją jeszcze zwiększyć formalne wyjście Wielkiej Brytanii z UE 1 stycznia 2021 r. Działania resortu służące poprawie sytuacji to m.in. współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i ze Strażą Graniczną w kwestiach ustalenia odpowiednich procedur i zasad oraz zapewnienia sprawnego transportu towarów rolno-spożywczych, wprowadzenia przepisów umożliwiających niezakłóconą produkcję, np. elastycznego czasu pracy; współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu eliminacji łańcucha nieuczciwych dostawców. Jak powiedział minister, w okresie od stycznia do września 2020 r. eksport produktów rolno-spożywczych wyniósł ok. 25 mld euro, był większy niż w analogicznym okresie 2019 r. Wzrosło również o 11% saldo wymiany handlowej, sprzedaż do krajów UE o 4,4%, eksport do krajów spoza Unii o 17%. Zwiększa się wymiana handlowa z krajami Bliskiego Wschodu ‒ Arabią Saudyjską, Kuwejtem i Turcją, spośród krajów azjatyckich natomiast z Singapurem i Wietnamem, ale na pierwszym miejscu pozostają Chiny.

Jeśli chodzi o produkcję i eksport, to najlepiej wygląda sytuacja na rynkach roślinnych, np. zboża (głównie pszenica) ‒ wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., rzepak ‒ wzrost o 13%. Ceny skupu cukru wzrosły, a jabłek i gruszek ‒ spadły.

W produkcji zwierzęcej w związku z pandemią, wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i ptasią grypą odnotowano krótkotrwały spadek, a obecnie już wzrost. Bardzo zła jest sytuacja na rynkach skupu żywca wołowego, wieprzowego i drobiu. Szczególnie dotkliwe skutki COVID i ASF dotknęły producentów żywca wieprzowego, cena skupu zatrzymała się na poziomie najniższym od 5 lat. Duży negatywny wpływ na stan rynków mięsa wołowego i drobiu mają zaburzenia płynności wymiany handlowej i destabilizacja UE, w tym brexit.

Mówiąc o sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń, minister  Grzegorz Puda poinformował, że w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. nastąpił wzrost liczby ognisk tej choroby. Obecnie odnotowano ich 130 w wypadku świń, głównie w województwach lubelskim (61) i podkarpackim (17). W wypadku dzików to 3630, wpływa na to m.in. migracja zwierząt z Ukrainy i Białorusi. Jak podkreślił główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka, sytuacja się stabilizuje, ale wciąż jest trudna. Rolnicy zajmujący się chowem trzody chlewnej nie zawsze stosują bioasekurację. W zwalczaniu ASF u dzików najbardziej skuteczne są odstrzały sanitarne, niestety, grupowe teraz utrudnione z powodu pandemii, a także wygrodzenia, które, niestety, często ulegają niszczeniu.

W trakcie dyskusji senatorowie: Jerzy Chróścikowski, Józef Łyczak i Zdzisław Pupa podkreślali, że sytuacja ekonomiczna rolników, głównie z powodu bardzo niskich cen skupu żywca, jest tragiczna. Apelowali o natychmiastową interwencję w sprawie zagospodarowania nadwyżek mięsa.

Podczas tego posiedzenia komisja rozpatrzyła również ustawę o zmianie ustawy o paszach i postanowiła zarekomendować Izbie jej przyjęcie bez poprawek.

Nowelizacja przesuwa na 1 stycznia 2023 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów zmodyfikowanych do użytku paszowego. Jak mówił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, taka zmiana jest bardzo potrzebna polskiemu rolnictwu ze względu na niezwykle trudną sytuację na rynku paszowym. Mogłoby ją pogorszyć wprowadzenie tych przepisów już od 1 stycznia 2021 r. Ze względów ekonomicznych na razie 70% składu pasz stanowi śruta sojowa, nie udało się zastąpić jej innym białkiem, znacznie podniosłoby to bowiem koszty produkcji zwierzęcej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu  podjęła  dwie uchwały. W jednej zwraca się do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego o pilne udostępnienie Komisji i opinii publicznej informacji dotyczącej dotychczasowego wsparcia finansowego udzielonego środowisku kultury w związku z pandemią, w drugiej - wnosi o przesunięcie terminu wykorzystania wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Funduszu Wsparcia Kultury) dla jednostek prowadzących działalność kulturalną.

W uchwale w sprawie informacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na temat wsparcia dla środowisk kultury w czasie pandemii COVID-19 komisja zwraca się o udostępnienie informacji dotyczącej pomocy finansowej, jaką otrzymały do tej pory środowiska kultury w związku z pandemią wraz ze wskazaniem składających się na tę pomoc kwot wsparcia kierowanych do poszczególnych grup adresatów, w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców itp., składających się na kwotę w wysokości 6 mld zł, która została podana w komunikacie MKiDN w dniu 30.10.2020 r. Komisja chce się dowiedzieć ponadto jakie wsparcie finansowe planuje rząd dla osób pracujących w sektorze kultury na podstawie umów cywilnoprawnych.  W uchwale czytamy, że Komisja za niezbędne uznaje „przejrzystość zasad podziału pomocy finansowej dla środowisk kultury, objęcie tą pomocą wszystkich wymagających tej pomocy środowisk i jej sprawiedliwe, akceptowane społecznie rozdzielenie pomiędzy poszczególnych adresatów”.

W uchwale w sprawie przesunięcia terminu wykorzystania wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca komisja wnosi o przesunięcie tego terminu na dzień 31 marca 2021 r. w związku z tym wzywa Radę Ministrów  do zmiany rozporządzenia w tej sprawie.

Rozporządzenie  Rady Ministrów z 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca przewiduje, że może być ono udzielane do 31 grudnia br.


  

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.

Z prac komisji senackich – 23 lutego 2021 r.

Obradowały komisje ds. klimatu, samorządu terytorialnego, zdrowia i budżetu.

Zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji

W nocy z 22 na 23 lutego 2021 r. zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji.