Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 20 listopada 2020 r.

rodzina polityka społeczna 20.11.2020
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (fot. Marta Marchlewska - Kancelaria Senatu)

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej jednomyślnie, głosami 8 senatorów, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie 5 czerwca 2018 r. Ponadto Komisja przyjęła dwa sprawozdania: „ Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.” oraz „ Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 roku”.

Senatorowie uznali za zasadne przyjęcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, która poprawia sytuacje marynarzy i zrównuje pod względem prawnym polskich marynarzy z pływającymi pod banderami innych krajów. Dzięki tym przepisom możliwe będzie m.in. przedłużenie umowy o pracę marynarzom, którzy w wyniku działań piratów zostaną pojmani i będą przetrzymywani. Gwarantuje im też bezpłatną repatriację. Przewodniczący Komisji Jan Filip Libicki pytał, czy incydenty o charakterze pirackim spotykają polskich marynarzy. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wyjaśnił, że zdarzają się porwania członków polskich załóg dla okupu i dotyczą głównie armatorów pływających u wybrzeży Afryki, np. Somalii. Przypomniał sprawę armatora ze Szczecina, którego ośmiu marynarzy zostało uprowadzonych w 2016 r. w okolicach Nigerii i przetrzymywanych przez kilka miesięcy.

Komisja wysłuchała sprawozdania Rady Ministrów dotyczącego opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w 2019 roku. Zadania te realizowane są w ramach programu „Maluch plus”. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha wymieniła, że opieka nad najmłodszymi dziećmi może być organizowana w formie żłobka, klubu dziecięcego lub może być sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W 2019 r. projekt realizowano we współpracy z województwami w czterech modułach: dwa pierwsze przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, a kolejne dwa dla podmiotów prywatnych. Środki przyznawane w ramach modułów przeznaczone były odpowiednio na tworzenie nowych miejsc opieki, w tym żłobków, i na funkcjonowanie już istniejących miejsc. Senatorowie pozytywnie odnieśli się do tych działań, które wspierają rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi, widząc w tym szanse na ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy. Zaznaczono także, że uproszczone powinny zostać formalności dla beneficjentów, związane ze sprawozdawczością.

Wiceminister rodziny przedstawiła także funkcjonowanie programu „500 plus” w 2019 roku, który realizuje założenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wiceprzewodnicząca komisji, senator Magdalena Kochan oceniła, że działania obecnego rządu wpisują się w pozytywny trend wspierania rodzin. Wskazała, że po przyznaniu środków z programu wszystkim dzieciom, należałoby uregulować dokładniej kwestię przeznaczenia funduszy przekazywanych dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej. Wiceminister zgodziła się, że jest zasadne wprowadzenie regulacji, dzięki którym pieniądze z tego funduszu powinny być gromadzone na rzecz ich usamodzielnienia się po osiągnięciu pełnoletności. Jedocześnie zaznaczyła, że z informacji ministerstwa wynika, iż tak się dzieje obecnie w większości przypadków.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 4 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych i samorządu terytorialnego.

Prace w komisjach senackich – 3 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje zdrowia oraz spraw zagranicznych i UE.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.