Narzędzia:

Prace w komisjach senackich ‒ 17 listopada 2020 r.

zdrowie legislacja 17.11.2020
Komisja Zdrowia (fot. Marta Marchlewska, Kancelaria Senatu)

Komisja Zdrowia zdecydowała o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (5 senatorów za odrzuceniem ustawy, 3 – przeciw). Do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i do ustawy o zawodzie farmaceuty postanowiła rekomendować poprawki.

W ocenie przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 został opracowany jedynie po to, aby nie weszły w życie zaproponowane przez Senat 27 października 2020 r. i przyjęte  następnego dnia przez Sejm unormowania korzystne dla pracowników ochrony zdrowia.  Zgodnie z jedną z zaakceptowanych wówczas senackich poprawek, dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługiwać miał wszystkim, a nie tylko skierowanym do pracy w drodze decyzji administracyjnej pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19. Senator Beata Małecka-Libera zwróciła uwagę, że sytuacja, w jakiej jest procedowana ustawa, jest bezprecedensowa. Do dziś nie została opublikowana, podpisana przez prezydenta, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, którą przyjął Sejm z poprawkami Senatu. „Wszystko to nie spodobało się rządzącym i za wszelka cenę próbują, aby te najważniejsze elementy dla ochrony zdrowia nie weszły w życie” – powiedziała przewodnicząca. Zaznaczyła, że po zmianie strategii walki z koronawirusem bezprzedmiotowy staje się inny zapis ustawy dotyczący środowiska medycznego. Wprowadza on prawo do wypłaty ubezpieczonym 100% wynagrodzenia w czasie pozostawania przez te osoby w izolacji. Jednak w myśl nowego rozporządzenia zdjęto z pracowników ochrony zdrowia obowiązek poddawania się kwarantannie z powodu styczności z osobami chorymi na COVID-19 w trakcie wykonywania obowiązków.

Senatorowie podkreślali, że rozpatrywana ustawa różnicuje pracowników ochrony zdrowia pod względem wynagrodzenia, czego skutkiem będzie podzielenie środowiska medycznego. Uznali za niesprawiedliwe przyznanie wyższego wynagrodzenia niektórym osobom, a nie wszystkim wykonującym taką sama pracę w walce z epidemią. Członkowie komisji zgodzili się z negatywną opinią Biura Legislacyjnego, że ustawa jest niezgodna z zasadą równości zapisaną w art. 32 konstytucji.

Zastrzeżeń senatorów nie budziła ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komisja zarekomenduje Izbie przyjęcie jej z 3 poprawkami legislacyjnymi, zaproponowanymi przez senackie biuro legislacyjne. Jedna z nich zmienia nazwę Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych poprzez dodanie wyrazów: „w Sektorze Zdrowia”.

Celem ustawy, jak mówił obecny na posiedzeniu komisji wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, jest uzależnienie realizacji inwestycji w sektorze zdrowia od uzyskania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe rozwiązania mają zapobiegać nadpodaży niektórych usług medycznych. Wsparcie powinny otrzymywać te przedsięwzięcia, które odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze zgodnie z obowiązującymi mapami potrzeb zdrowotnych. Nowela zakłada m.in., że opinie ocelowości inwestycji w wypadku inwestycji o wartości powyżej 50 mln zł będzie wydawał minister zdrowia. Wnioski takie oceniałaby ponadto mająca powstać przy ministrze zdrowia Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych.

Komisja Zdrowia postanowiła również rekomendować Izbie przyjęcie z 14 poprawkami ustawy o zawodzie farmaceuty. Jak podkreśliła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, na ustawę czekało środowisko farmaceutyczne. „Możliwości zwiększenia kompetencji i wykorzystania umiejętności farmaceutów, jakie daje nowa regulacja, są niezwykle ważne, a w okresie pandemii szczególnie potrzebne” ‒ oceniła. Poinformowała również o rozmowach senatorów z Komisji Zdrowia na temat nowych przepisów z przedstawicielami organizacji farmaceutów i właścicieli aptek.

Omawiając ustawę, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że porządkuje ona całość systemu, przenosząc m.in. odpowiednie regulacje z prawa farmaceutycznego i ustawy o izbach lekarskich. Ustawa realizuje postulaty zawarte w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, będącego samodzielnym zawodem medycznym, a także szkoleń i doskonalenia zawodowego. Ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w razie drobnych dolegliwości zdrowotnych. Zapewnienie farmaceutom osobnej ustawy dla ich grupy zawodowej pomoże efektywniej wykorzystać potencjał ich samych i aptek jako placówek ochrony zdrowia.

W trakcie dyskusji odnoszono się do przyjętej w toku prac sejmowych poprawki, umożliwiającej natychmiastowe unieruchamianie na okres do 3 miesięcy aptek czy hurtowni farmaceutycznych z uwagi na uniemożliwienie przez właściciela kierownikowi apteki, punktu aptecznego czy hurtowni należytego wykonywania zadań. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oceniła, że nowe przepisy doceniają rolę farmaceutów w ochronie zdrowia, ale istotne, by mogli oni wykonywać swoje zdania samodzielnie, dlatego postulowała poparcie ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm. Reprezentanci pracodawców, organizacji zrzeszających właścicieli aptek i hurtowni farmaceutycznych podkreślali zaś, że wydawanie przez inspektorat farmaceutyczny pod rygorem natychmiastowej wykonalności takich decyzji może skutkować nie tylko utratą zezwolenia na prowadzenie apteki czy hurtowni, ale także bankructwem, a w dalszej perspektywie ‒ likwidacją polskiego rynku aptek, budowanego od 30 lat. Marszałek Tomasz Grodzki powiedział, że ustawa jest oczekiwana i świetna, ale zawiera błędy, dodane w Sejmie. „Nie wpisujmy się w coś, co przyczyni się do pogorszenia stanu polskiej gospodarki” ‒ apelował. Wiceprzewodnicząca komisji senator Agnieszka Gorgoń-Komor zapewniła natomiast, że senatorowie chcą wypracować kompromis, który pogodzi racje obu stron.

W wyniku głosowań komisja opowiedziała się za zmianami o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym i ujednolicającym, zaproponowanymi przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Poparła również poprawki, zgłoszone przez senatorów. Dotyczyły one m.in. uzupełnienia zadań farmaceutów w ramach opieki nad pacjentem o przeprowadzanie szczepień ochronnych,  obowiązkowego ubezpieczenia OC dla farmaceutów. Senatorowie zaproponowali też, aby wprowadzić najpierw nakaz usunięcia uchybień przez właściciela apteki, punktu aptecznego czy hurtowni w określonym terminie, po którym następowałoby unieruchomienie placówki przez 3 miesiące, a dopiero potem, w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, skutkiem była utrata zezwolenia na prowadzenie apteki czy hurtowni. Poparli także poprawkę, likwidującą „klauzulę sumienia” dla farmaceutów sprzedających środki antykoncepcyjne.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła z kilkoma poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny ich wartości użytkowej i genetycznej, prowadzenia ksiąg i rejestrów hodowlanych, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt.

Nowa ustawa dostosowuje prawo polskie w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich do prawodawstwa unijnego, a mianowicie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii. Rozporządzenie to jest stosowane od 1 listopada 2018 r. i spowodowało uchylenie większości dotychczas obowiązujących przepisów unijnych z zakresu zootechniki w ustawie z 29 czerwca 2007 r. Przyjęcie nowej ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich pozwoli na pełne i prawidłowe wykonanie rozporządzenia, a także zapewni ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich - ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabniki morwowe i pszczoły miodne. Jednostką sprawującą kontrolę urzędową w zakresie ustawowym będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Komisja nie wysłuchała informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń. Przyjęła natomiast wniosek senatora Józefa Łyczaka, aby ten punkt posiedzenia przełożyć, ażeby mógł stawić się minister rolnictwa Grzegorz Puda. Senatorowie byli zdania, że nowy minister powinien przedstawić plan pracy resortu, a także informację na temat rezerw strategicznych. Jest to ich zdaniem bardzo ważne, ponieważ w rolnictwie nabrzmiewa wiele problemów i konfliktów np. kwestie covidowe, ochrony zwierząt, brak pracowników najemnych, problemy gospodarstw ekologicznych ze zbiorami, spodziewane tąpnięcie cen zbóż. Przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski  dodał, iż podczas prezentacji informacji dotyczącej ASF powinien być obecny Główny Lekarz Weterynarii. Jednocześnie komisja podziękowała wiceministrowi rolnictwa Ryszardowi Bartosikowi za uczestnictwo w posiedzeniu i wspólną pracę nad ustawą.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dyskutowała na temat wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i przyszłych relacji polsko-amerykańskich. Obecni na posiedzeniu senatorowie, eksperci i europosłowie krytycznie ocenili stan relacji polsko-amerykańskich.

Przewodniczący komisji Bogdan Klich wyraził nadzieję, że po zmianach w Białym Domu dialog strategiczny z Polską będzie kontynuowany,  na poziomie politycznym dojdzie do odbudowania jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, priorytetem stanie się współpraca USA z Unią Europejską oraz zostaną nawiązane relacje między USA a WHO. Przewodniczący komisji podkreślił, że prezydent-elekt USA przywiązuje wagę do wartości demokratycznych i na tych wartościach będzie budowana polityka zagraniczna USA.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz podkreślił, że aby omówić wyniki wyborów w USA trzeba poczekać na ich formalne ogłoszenie. Według niego to media okrzyknęły zwycięzcą Joe Bidena. „Wszystko na to wskazuje, ale system wyborczy USA jest tak skonstruowany, że musi się zebrać Kolegium Elektorów 14 grudnia, a następnie prezydent musi zostać zaprzysiężony. Jeśli do któregoś z tych dwóch elementów nie dojdzie, to Joe Biden nie będzie prezydentem USA. Bądźmy przywiązani do rzeczywistości, w tym rzeczywistości prawnej" – podkreślił wiceminister Marcin Przydacz. 

Wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki powiedział, że wyniki tych wyborów już są znane, a nieuznawanie ich obecnie jest działaniem "przeciw polskiej racji stanu". Również przewodniczący komisji  Bogdan Klich, europoseł Radosław Sikorski i zaproszeni eksperci krytykowali polski rząd i prezydenta Andrzeja Dudę za "nieuznawanie" wygranej demokraty.

Zdaniem wiceministra Marcina Przydacza administracja Joe Bidena zmieni nieco język i styl uprawianej dyplomacji. Relacje z partnerami europejskimi  ulegną zacieśnianiu, co Polskę jako orędowników współpracy transatlantyckiej powinno cieszyć i będzie cieszyć pod warunkiem, że także i strona europejska będzie chciała pogłębienia tej współpracy. Dodał, że  „staniemy przed sytuacją zmieniających się priorytetów i akcentów w polityce zagranicznej USA i my jako strona polska musimy i będziemy przygotowywać się do takiego dialogu, aby wpisywać interesy polskie w szerszy kontekst priorytetów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych". "Kwestia wartości, na których budujemy współpracę czy stan demokracji w Europie również staną się przedmiotem dyskusji" – powiedział wiceminister. "Z całą pewnością będziemy się starali tłumaczyć te wszystkie zmiany, które zachodzą w tym momencie w Polsce naszym partnerom amerykańskim. Wierzę głęboko, że to zrozumienie po stronie amerykańskiej będzie odpowiednie" – dodał.

Europoseł Radosław Sikorski ocenił, że po wyborze Joe Bidena słychać oddech ulgi, iż nowy prezydent przestanie obrażać Unię Europejską. Skrytykował, jego zdaniem, serwilistyczną politykę rządu w stosunku do administracji Donalda Trumpa, który był przeciwnikiem europejskiej jedności. Jednocześnie przypomniał, że Joe  Biden był orędownikiem przyjęcia Polski do NATO i wyraził nadzieję, że mimo niezręczności popełnianych przez rząd PiS administracja nowego prezydenta będzie prowadziła przyjazną politykę wobec Polski.

Prof. Roman Kuźniar, opisując relacje rządu PiS ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, stwierdził, że kieruje się on zasadą demokracji suwerennej podobną do tej, którą kieruje się prezydent Putin i opisał relacje PiS z administracją prezydenta Trumpa jako „relacje mafijne”. Uznał, że zakup samolotów F35 i technologii elektrowni atomowej to zapewnienie „opieki” u administracji prezydenta Trumpa. Zdaniem prof. Kuźniara  takie zakupy powinny  odbywać się w ramach przetargu. Eksperci zajmujący się relacjami polsko-amerykańskimi, zwracali też uwagę na szanse, otwierające się przed Polską w związku z nowym otwarciem w Stanach Zjednoczonych, ale by było to możliwe, konieczna jest szybka reakcja rządu. Dziękowali przewodniczącemu komisji spraw zagranicznych za zorganizowanie tego spotkania, bo, jak mówili, Senat i relacje Polski z USA to jedyne miejsce i kwestie, gdzie rządzący słuchają opozycji. Senator Bogdan Klich podkreślił, że budowanie wiarygodności u nowej administracji amerykańskiej to proces, a polska opozycja ma wiarygodność w Waszyngtonie.   


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 4 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych i samorządu terytorialnego.

Prace w komisjach senackich – 3 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje zdrowia oraz spraw zagranicznych i UE.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.