Narzędzia:

Prace w komisjach senackich ‒ 29 września 2020 r.

legislacja społeczeństwo 29.09.2020
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zakończyła prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 i zaproponuje Izbie wprowadzenie do niej poprawek legislacyjnych, doprecyzowujących i redakcyjnych. Komisja opowiedziała się też za skreśleniem przepisu art. 2a, dodanego w trakcie drugiego czytania projektu ustawy, który przewiduje, że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Poparcie komisji uzyskały również 2 poprawki senatora Kazimierza Kleiny. Pierwsza ma na celu zmniejszenie podatku VAT do 22%, druga zaś skreślenie przywróconych w specustawie COVID-19 przepisów uprawniających wojewodów, ministra zdrowia i premiera do wydawania poleceń w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Ustawa przewiduje m.in. podwyższenie o 1 mld 850 mln zł kapitału zakładowego PLK SA i przekazanie dodatkowych środków do funduszy: drogowego, kolejowego i dróg samorządowych, a także obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych i podwyższenie opłaty paliwowej.

Senatorowie z komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawczej zdecydowali o przyjęciu projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Projekt nowelizacji, przygotowany przez grupę senatorów z inspiracji Instytutu Spraw Obywatelskich, ma na celu ułatwienie działania rad pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W tym celu zmniejsza liczbę podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury, znosi wymóg zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów rady pracowników i zmniejsza frekwencję wymaganą do stwierdzenia ważności wyborów.

Jak powiedział przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, potrzeba zmiany regulacji wynika z utrudnień w wyborze reprezentacji samorządu pracowników, jakie powstały z powodu pandemii i obserwowanego wzrostu zakażeń. Projekt daje praktyczne narzędzia.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed stwierdził, że propozycje zawarte w projekcie mogą być podstawą dalszych prac legislacyjnych, ale wymagają doprecyzowania. Zauważył, że zmiany odnoszą się tylko do aktualnej sytuacji epidemicznej, a powinny być szersze.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i  przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Zespole problemowym ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego ocenili proponowany projekt negatywnie. Zastrzeżenia do niego przedstawiło także Forum Związków Zawodowych.

Prezes Instytutu  Spraw Obywatelskich Rafał Górski apelował do senatorów o dalsze procedowanie projektu noweli, który przygotowano w odpowiedzi na apele członków rad. Przypomniał, że rady pracownicze stanowią inny rodzaj reprezentacji pracowników niż związki zawodowe, które działają tylko w 15% zakładów pracy, nie ma ich w sektorze prywatnym.
W trakcie dyskusji senatorowie Kazimierz Michał Ujazdowski i Jolanta Hibner opowiedzieli się za przyjęciem projektu ustawy. Komisje wprowadziły do niego poprawki, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, m.in. służące zwiększeniu uniwersalności przepisów tak, aby odnosiły się nie tylko do obecnej pandemii wirusa SARS-CoV-2, ale także zagrożenia epidemiologicznego w ogóle.

Komisja Obrony Narodowej opowiedziała się za ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej, która przewiduje zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce. Podczas posiedzenia senatorowie pytali m.in. o relację tej umowy do naszego uczestnictwa w NATO i wynikających z niego zobowiązań. Jak zapewnił wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, umowa ma charakter dwustronny, ale jest w pełni kompatybilna ze zobowiązaniami wynikającymi z naszego członkostwa w Sojuszu. W trakcie dyskusji największe kontrowersje wywołała wypowiedź posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który wyraził zdecydowany sprzeciw wobec ustaleń umowy i zarzucił jej nierespektowanie polskiej suwerenności. Jego zdaniem „polski państwowiec i patriota żadną miarą nie mógłby się pod tą skrajnie niebezpieczną umową podpisać”, a obecność wojsk amerykańskich może skutkować rozpętaniem konfliktu lokalnego. Z tymi zarzutami nie zgodzili się ani senatorowie, ani wiceminister Marcin Ociepa. W jego ocenie tego typu wypowiedzi prowadzą do dezinformacji w przestrzeni publicznej. Jak wskazał, obserwujemy pewną narrację ze Wschodu, traktującą obecność wojsk amerykańskich w Polsce jako zagrożenie, a przecież „wojska amerykańskie nie stacjonowały ani w Gruzji, ani na Ukrainie”. O powściągliwość w wypowiadaniu opinii o umowie polsko-amerykańskiej apelowała senator Dorota Czudowska. Pozytywną opinię o umowie przedstawił senator Bogdan Zdrojewski. Jak przekonywał, decyzja co do obecności wojsk sojuszniczych w Polsce zapadła już w momencie przystąpienia do NATO, a podlegająca ratyfikacji umowa wynika wprost z traktatu stowarzyszeniowego. „Nie jestem usatysfakcjonowany brakiem precyzji pewnych zapisów umowy, ale każde pogłębienie naszej współpracy z USA przyjmuję z zadowoleniem” – podkreślił senator Bogdan Zdrojewski.

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa przypomniał, że międzyrządową umowę o wzmocnionej współpracy obronnej podpisali w Warszawie 15 sierpnia 2020 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Dokument przewiduje m.in., że Amerykanie nie zapłacą za dostęp do wspólnie używanych obiektów, ale poniosą koszty ich eksploatacji. Polska zrzeka się też pierwszeństwa w jurysdykcji karnej, ale może wycofać to zrzeczenie. W opinii wiceministra wzmocnienie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej flanki wschodniej NATO. Wartość polskiego wsparcia dla amerykańskiej obecności ma wynieść ok. 0,5 mld zł rocznie, nie licząc udziału w kosztach ćwiczeń. Koszty przewidzianej w porozumieniu rozbudowy infrastruktury poniesie strona polska; pozwoli ona w razie kryzysu przyjąć 20 tys. amerykańskich żołnierzy. Wiceminister Marcin Ociepa zwrócił też uwagę na czynniki zewnętrzne, którym zależy na wprowadzaniu polskiej opinii publicznej w błąd co do ustaleń przyjętych w umowie. Jak zapewnił, nie ma mowy o eksterytorialności wojsk amerykańskich, nie ma też mowy o utracie polskiej jurysdykcji nad żołnierzami amerykańskimi.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na posiedzeniu 29 września br. zapoznała się z informacją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na temat działalności w zakresie wspierania Polonii i Polaków  za granicą w 2019 r. i  2020 r. Prezes Fundacji Mikołaj Falkowski powiedział, że Fundacja musiała sobie poradzić w 2020 r. ze zmianą sposobu finansowania zadań wykonywanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą, a także z trudnościami wynikającymi z pandemii. Podkreślił, że Fundacja stara się o to, by zmiany okoliczności zewnętrznych były jak najmniej odczuwalne dla beneficjentów. Poinformował senatorów, że mimo zmian i problemów związanych z pandemią Fundacja realizuje swoje zadania bez większych zakłóceń w 2020 r. Prezes Falkowski podkreślił, że sztandarową działalnością Fundacji jest wspieranie mediów polonijnych i polskich na Wschodzie. Poinformował, że Fundacja zapewniła  ciągłość pracy redakcji współpracujących z Fundacją. Dodał, że Fundacja wspiera 75 redakcji. Prezes podkreślił, iż Fundacja dysponuje w tym roku budżetem w wysokości 32 mln zł. Na tę kwotę składają się dotacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  (22,5 mln), ze środków MSZ (5,3 mln zł), z MKiDN (2,2 mln zł.) i innych instytucji. Poinformował, że oprócz swoich sztandarowych programów Fundacja realizuje w tym roku 9 projektów inwestycyjnych: na Litwie, Łotwie, Białorusi, na Ukrainie. M.in. na Łotwie realizuje budowę świetlicy i  stołówki w polskiej szkole. Prezes Falkowski zaznaczył, że Fundacja prowadzi działania we wszystkich dotychczasowych obszarach (aktywizacja środowisk polskich poza granicami, dziedzictwo kulturowe i historyczne, edukacja, kultura, media, pomoc charytatywna, stypendia) i ich realizację dostosowuje do aktualnych możliwości wynikających z epidemii. Prezes powiedział, że Fundacja, ze względu na epidemię, musiała zrezygnować z wymiany młodzieży szkolnej, którą częściowo zastąpiła organizacją spotkań on-line.W 2019 r. budżet Fundacji wynosił 36,5 mln zł, z czego dotacja z Kancelarii Senatu wynosiła 33 mln zł – reszta pieniędzy pochodziła z ministerstw, instytutów i wpłat  na Wschodni Fundusz Dobroczynności. Te pieniądze zostały wydane w siedmiu obszarach: aktywizacja środowisk polskich poza granicami, dziedzictwo kulturowe i historyczne, edukacja, kultura, media, pomoc charytatywna, stypendia.Utrzymane i rozwijane były kluczowe projekty z poprzednich lat, takie jak: „Bon Pierwszaka”, „Spotkania na Pokuciu”, Wileńska Akademia Biznesu,kampania KtoTyJesteś, turniej wiedzy historycznej Historiada, akcja „Repatriacja krok po kroku”, zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodziei szkolenia dziennikarzy, renowacje polskich kwaterwojskowych na Białorusi i Litwie oraz wiele innych. Utrzymane i rozwijane były kluczowe projekty z poprzednich lat, takie jak: „Bon Pierwszaka”, „Spotkania na Pokuciu”, Wileńska Akademia Biznesu, kampania #KtoTyJesteś, turniej wiedzy historycznej Historiada, akcja „Repatriacja krok po kroku”, zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodziei szkolenia dziennikarzy i wiele innych. Prezes Falkowski podkreślił, że Fundacja kładła także w 2019 r. nacisk na wspieranie mediów polonijnych i polskich na Wschodzie. W ramach projektu „Media Plus Fundacja wsparła bieżącą działalność polskich redakcji wydających gazety i czasopisma, tworzących programy radiowe i telewizyjneoraz prowadzących internetowe portale informacyjne. Realizacja projektu pozwoliła wyposażyć w sprzęt aż 24 redakcje, 3 ośrodki medialne zaopatrzono w nowoczesne oprogramowanie, a w 4 przeprowadzono drobne remonty.  Zorganizowane zostały szkolenia dla polskich dziennikarzy z zagranicy  w polskich mediach oraz doroczny zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w którym udział wzięło blisko 70 dziennikarzy  z 27 redakcji z 10 państw.


 


 


 


  

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

17. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

26‒29 października 2020 r. odbędzie się 17. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy.

Prace w komisjach senackich – 22 października 2020 r.

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła pięć projektów uchwał okolicznościowych dotyczących ustanowienia patronów roku 2021 r. i zdecydowała o rozpoczęciu prac nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego

26 października Senat zajmie się ustawą o walce z pandemią

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zbierze się na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek, by rozpatrzeć ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.