Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 17 sierpnia 2020 r.

legislacja administracja polityka społeczna 17.08.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (fot. K. Czerwińska, Kancelaria Senatu)

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw – zarekomenduje Senatowi jej przyjęcie bez poprawek.

Nowelizacja przewiduje świadczenie wyrównawcze dla tych działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych, których emerytura lub renta inwalidzka, renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł. Zakłada także dla nich ulgi przy przejazdach ‒ środkami komunikacji miejskiej w wysokości 50% oraz w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego ‒ 51%. Nowela przyznaje również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek działaczom i osobom represjonowanym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury albo renty.
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreślił, ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom działaczy opozycji antykomunistycznej, stanowi rodzaj rekompensaty za utracone możliwości odpowiedniego zarobkowania czy odprowadzenia odpowiednich składek emerytalno-rentowych. Ze świadczeń będzie mogło skorzystać ok. 9 z 12 tys. osób, które mają status działacza opozycji antykomunistycznej. Świadczenie będzie kosztowało budżet państwa ok. 61–62 mln zł.

Komisja postanowiła również – w trybie art. 69 Regulaminu Senatu (tzw. szybka ścieżka legislacyjna, umożliwiająca wprowadzenie zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy) – wystąpić z inicjatywą ustawodawczą w sprawie pomocy dla opozycjonistów w PRL. Jak wyjaśniła wiceprzewodnicząca komisji senator Magdalena Kochan, w projekcie znalazłyby się propozycje, aby czas, w którym opozycjoniści nie pracowali z powodu prowadzonej działalności, był zaliczany do stażu emerytalnego, a także by koszty opieki nad działaczami opozycji antykomunistycznej przebywającymi w domach pomocy społecznej były pokrywane ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. i postanowiła poprzeć ją bez poprawek.
Nowela umożliwia przeprowadzenia 2 spisów powszechnych – rolnego w 2020 r. oraz ludności i mieszkań w 2021 r. – w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Służby statystyki publicznej będą mogły przetwarzać dane osobowe z systemów informacyjnych i rejestrów urzędowych prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej rachmistrze spisowi będą mogli zbierać dane również drogą telefoniczną. Spis rolny, który ma trwać w okresie 1 września‒30 listopada 2020 r., zostanie przeprowadzony za pomocą samospisu internetowego i wywiadu telefonicznego, a tylko w szczególnych wypadkach – bezpośredniego wywiadu. Planowane koszty obu spisów mają pozostać na poziomie sprzed 10 lat (243 mln zł – spis rolny, spis ludności i mieszkań – 386 mln zł).

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zaproponowało poprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym, ale po wyjaśnieniu prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Rozkruta, że wprowadzenie ich oznaczałoby, iż ustawa nie wejdzie w życie przed 1 września, kiedy rusza spis rolny, komisja postanowiła nie zgłaszać poprawek na tym etapie procesu legislacyjnego.

Odpowiadając na pytanie senatora Krzysztofa Mroza o to, dlaczego spisów nie przełożono na okres po epidemii, prezes GUS wyjaśnił, że zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie spisów, które na całym świecie odbywają się w podobnym czasie. Stanowią one podstawową infrastrukturę wszystkich badań statystycznych, a w okresie epidemii wiarygodne dane są szczególnie potrzebne.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności po zapoznaniu się z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przerwała prace nad nią do następnego posiedzenia Senatu, planowanego na 10 września 2020 r. Wniosek taki złożyli senatorowie Wojciech Piecha i Adam Szejnfeld. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło do ustawy 23 poprawki o charakterze konstytucyjnym, legislacyjnym i redakcyjnym. 7 zmian doprecyzowujących zaproponował także senator Wojciech Piecha.

Ustawa przewiduje m.in. rekompensaty dla klientów biur turystycznych za opłacone i nieodbyte imprezy turystyczne. Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów. Nowela przewiduje też utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego, który ma wspierać w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany epidemią COVID-19. Ustawa zakłada ponadto, że o wypłatę świadczeń postojowych będą mogli ubiegać się prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni.

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Komisja Kultury i Środków Przekazu zaproponuje Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Senackie biuro legislacyjne przedstawiło uwagi do ustawy i propozycje zmian. Obecny na posiedzeniu wiceminister kultury Paweł Lewandowski zapewnił, że wskazane uchybienia w noweli zostaną naprawione. Przewodnicząca komisji kultury senator Barbara Zdrojewska wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, gdyż, jak podkreśliła, jest ona bardzo oczekiwana przez środowisko artystyczne i powinna jak najszybciej wejść w życie.

Ustawa zakłada wsparcie finansowe w wysokości 400 mln zł dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca i organizatorów techniki koncertowej. Ponadto minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie mógł przeznaczyć nie więcej niż 25 mln zł na pomoc socjalną dla twórców w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – po rozpatrzeniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych – postanowiła wnieść o jej odrzucenie. Wniosek taki zgłosił przewodniczący komisji senator Sławomir Rybicki, motywując go troską o standardy poprawnej legislacji, konsultacji wszystkich ustaw ze środowiskami zainteresowanymi. „Uważam, że propozycja Sejmu sformułowana w procedowanej ustawie w czasie pandemii, w czasie recesji gospodarczej, w czasie, w którym wiele osób boryka się z kłopotami finansowymi, majątkowymi (...) jest niewłaściwa” ‒ ocenił .
Wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek zgłosił senator Stanisław Karczewski, ale nie uzyskał on poparcia większości.
Nowelizacja przewiduje, że wynagrodzenia m.in. prezydenta, senatorów i posłów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą uzależnione od wysokości wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego, a nie – jak dotychczas – od kwoty bazowej corocznie określanej w ustawie budżetowej. Ustawa przyznaje również wynagrodzenie żonie prezydenta RP.

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka na gali 15-lecia Związku Cyfrowa Polska

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka uczestniczyła w uroczystościach z okazji 15-lecia Związku Cyfrowa Polska

Prace w komisjach senackich – 25 września 2020 r.

Obradowały senackie komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Nadzwyczajna do spraw Klimatu.

Prace w komisjach senackich ‒ 24 września 2020 r.

Obradowały komisje senackie: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Środowiska.