Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 13 sierpnia 2020 r.

legislacja 13.08.2020
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2021 r.

Przedstawiając projekt budżetu, szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski poinformował, że kancelaria zaplanowała dochody w wysokości 110 tys. zł, wydatki zaś w wysokości 128 mln 895 tys. zł. Planowane wydatki w stosunku do 2020 r. są wyższe o 16,9%, ponieważ – jak wyjaśnił minister Adam Niemczewski – Sejm zmniejszył budżet Kancelarii Senatu na 2020 r. o 119 mln 320 tys. zł, w tym o 8 mln 820 tys. zł przeznaczonych na merytoryczną i organizacyjno-techniczną obsługę działalności Senatu, jego organów i senatorów. Zmniejszenie wydatków spowodowało ograniczenie znacznej części zadań wykonywanych przez Kancelarię Senatu i dlatego w projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano środki na niezrealizowane zadania, a także wydatki związane z obowiązkiem finansowania wpłat na pracownicze plany kapitałowe (825 tys. zł). W projekcie budżetu przewidziano również środki na zadania w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą w kwocie 10 mln zł. „Nadal obowiązuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazująca Senat jako podmiot realizujący ją, dlatego musimy przewidzieć takie wydatki” – zaznaczył szef Kancelarii Senatu.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej kontynuowała rozpatrywanie aktów prawnych Unii Europejskiej. Zapoznała się m.in. z projektem budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego UE na 2020 r., którego celem jest zapewnienie środków na zobowiązania w kwocie 11 540 mln EUR i środków na płatności w kwocie 6540 mln EUR, aby odzwierciedlić wpływ wniosków ustawodawczych przyjętych przez KE w ramach unijnego pakietu na rzecz odbudowy gospodarczej. Projekt stanowi także uzupełnienie wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych na 2020 r. Przewiduje utworzenie specjalnego instrumentu wsparcia, który umożliwi uruchomienie kapitału prywatnego w celu wsparcia wypłacalności przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu związanego z COVID-19, aby umożliwić im wznowienie normalnej działalności i utrwalenie rentownej ścieżki biznesowej przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy i utrzymaniu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw (wsparcie gwarancji w ramach środków funduszu gwarancyjnego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Funduszu Zrównoważonego Rozwoju i zwiększenie środków w ramach inicjatywy React-EU).

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2021 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski przypomniał, że w 2020 r. w wyniku powierzenia także prezesowi Rady Ministrów zadań w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą budżet Kancelarii Senatu na 2020 r. został zmniejszony o 110 mln 500 tys. zł. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje jednak Senat do wypełniania zadań związanych z pomocą Polonii, dlatego w projekcie budżetu Kancelarii Senatu na 2021 r. przewidziano środki na ten cel w kwocie 10 mln zł. Na dotacje dla fundacji zaplanowano 5 mln 600 tys. zł, dla stowarzyszeń – 4 mln zł, dla pozostałych zaś 400 tys. zł.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Japonii

W dniu 20 stycznia br. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu prof. Tomaszowi Grodzkiemu złożył Ambasador Japonii pan Akio Miyajima.

Debata na temat ograniczania praw obywatelskich

Tzw. ustawa mandatowa stanowi poważne zagrożenie dla obywateli i narusza ich konstytucyjne prawa dotyczące m.in. domniemania niewinności, zaufania do państwa czy prawa do sądu – wskazywali uczestnicy spotkania zorganizowanego 20 stycznia br. w Senacie.

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.