Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 22 września 2022 r.

22.09.2022
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 12 petycji. W przypadku 4 petycji senatorowie dostrzegli potrzebę zasięgnięcia opinii lub pozyskania szerszych informacji od resortów i instytucji w sprawie przedstawionych propozycji zmian prawa. Kolejne 2 petycje zostaną przekazane do wiadomości Rządowego Centrum Legislacji i Kancelarii Prezydenta.

Petycja P10-14/22 w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych, w celu zasięgnięcia opinii, zostanie przesłana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Muzeum-Auschwitz-Birkenau a także do Muzeum w Ravensbrück. Podczas posiedzenia głos zabrał Artur Zawadka z Instytutu Pamięci Narodowej, który poparł postulat petycji zmierzający do upamiętnienia ofiar eksperymentów medycznych. Jego zdaniem pamięć o nich zasługuje na wyróżnienie i ustanowienie odrębnego dnia. Zwrócił uwagę na wybór daty – 4 czerwca – wiąże się on z ważnym dla społeczeństwa demokratycznego Dniem Wolności i Praw Obywatelskich i, według jego opinii, ustawienie dwóch ważnych wydarzeń w tym dniu może wpłynąć na ich uwidocznienie. IPN proponuje inny termin - 20 sierpnia. W tym dniu w Norymberdze Trybunał amerykański wydał wyrok skazujący m.in. 2 lekarzy oskarżonych o przeprowadzanie pseudomedycznych eksperymentów na więźniach obozów koncentracyjnych. Tą datę można połączyć z dniem 23 sierpnia - Europejskim Dniem Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, gdyż inne opresyjne reżimy, takie jak Rosja stalinowska czy Japonia również dopuszczały się przeprowadzania okrutnych eksperymentów medycznych na więźniach.

Komisja zasięgnie opinii Ministerstwa Sprawiedliwości o petycji P10-19/22 zmierzającej do zmiany przepisów w zakresie postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji i postanowień wydanych w sprawach niezakończonych decyzją administracyjną, a wszczętych po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia, które na mocy obecnych przepisów są umarzane. Wnioskodawca proponuje wprowadzić zmianę procedury w taki sposób, aby stronom umożliwić wszczęcie procedury odszkodowawczej w związku z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

W sprawie petycji P10-23/22 przedmiotem, której jest zmiana ustawy o radiofonii i telewizji, zobowiązująca wszystkich nadawców programów telewizyjnych do opatrywania napisami w języku polskim wszystkich emitowanych w Polsce filmów i programów, komisja zwróci się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o informację w sprawie dostępności oferty programowej dla odbiorców obciążonych dysfunkcjami komunikacyjnymi.

Petycja P10-18/22 w sprawie zmiany niektórych przepisów przedwojennego Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Państwowym Muzeum Archeologicznym zostanie przekazana do wiadomości Rządowego Centrum Legislacji,

Komisja postanowiła przekazać do Kancelarii Prezydenta petycję P10-24/22, gdyż zawarte w niej postulaty zmiany Konstytucji RP mają charakter systemowy. W petycji autor proponuje m.in. przemodelowanie struktury instytucji prokuratury od szczebla centralnego do jednostek regionalnych czy zmianę składu Senatu i wprowadzenie dożywotniego statusu senatora RP dla byłych prezydentów PR i prezesów Rady Ministrów.

Tego samego dnia komisja praw człowieka rozpatrzyła też 3 informacje: ministra sprawiedliwości na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2021r.; prokuratora generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2021 r.; ministra spraw wewnętrznych na temat działalności Policji w zakresie zarządzania kontroli operacyjnych w 2021 r.

W informacji ministra sprawiedliwości na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2021 r. podano, że uprawnione podmioty przetworzyły łącznie 1857501 danych, w tym 1820630 telekomunikacyjnych, 16764 pocztowych i 20107 internetowych. Najwięcej danych pozyskały i przetworzyły: Policja (1350242), Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa. W 2021 r. sądy okręgowe i wojskowe sądy okręgowe przeprowadziły 136 kontroli, z których 2 były negatywne.

Jawną roczną informację prokuratora generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej przedstawiła zastępczyni prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Beata Marczak. Jak poinformowała, w 2021 r. wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 7071 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub o zarządzenie kontroli operacyjnej; najwięcej takich wniosków złożyła Policja. Kontrole te dotyczyły przede wszystkim przestępczości o charakterze kryminalnej, narkotykowej. Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 6922 osób, odmówił zaś w wypadku 23 osób (w 2020 r. było to 35 osób). Wnioski o kontrolę operacyjną dotyczące 126 osób nie uzyskały zgody prokuratora. Beata Marczak podkreśliła, że przestępcy coraz częściej wykorzystują zaawansowane narzędzia teleinformatyczne. W jej ocenie kontrole operacyjne zapewniają skuteczne ściganie przestępców.

Zastępca komendanta głównego Policji Paweł Dobrodziej przypomniał, że w 2021 r. znowelizowano przepisy ustawy o Policji, rozszerzając m.in. katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania i zarządzenia kontroli operacyjnej o komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Poinformował, że w 2021 r. organy Policji uprawnione do wnioskowania o kontrolę operacyjną zarejestrowały 11074 wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej. Ogółem zarządzono 10912 kontroli operacyjnych, w tym 7489 w tzw. trybie zwykłym i 1920 w przypadkach niecierpiących zwłoki. Wydano ponadto 1503 przedłużeń kontroli operacyjnych. Kontrole operacyjne dotyczyły m.in. przestępczości przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu, przestępczości ekonomicznej, narkotykowej, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. W 2021 r. Policja wnioskowała o ujawnienie danych w 765 przypadkach. Sąd wydał postanowienie o udzieleniu m.in. informacji stanowiących tajemnice: bankową, ubezpieczeniową, tajemnicę skarbową i zawodową. Paweł Dobrodziej zaznaczył, że w 2021 r. nie było przypadków odmowy przez sąd udzielania Policji informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu jednogłośnie zdecydowała o przyjęciu bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Sprawozdawcą komisji została senator Małgorzata Kopiczko.

Celem ustawy jest wprowadzenie zmiany w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty. Urealnienia ona kwoty zwracane przez jednostki samorządu terytorialnego rodzicom w związku z ponoszonymi przez nich kosztami.

Ustawa jest efektem senackiej inicjatywy legislacyjnej. Izba wyższą zdecydowała o wniesieniu projektu do Sejmu podczas 41. posiedzenia, 27 kwietnia 2022 r.

Ponadto w związku z rosnącą liczbą uczniów w polskich szkołach, związaną m.in. z przyjmowaniem do placówek edukacyjnych dzieci z Ukrainy, wprowadzona została zmiana w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Polega ona na zwiększeniu w 2022 r. z 273 mln zł do 340 mln zł limitu wydatków z budżetu państwa na realizację bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Zapisy te zostały dodane do ustawy na etapie prac w Sejmie.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła i przyjęła Informację dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2022 r., którą na posiedzeniu przedstawił minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański.

Senatorowie ponadto zapoznali się z informacją ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce  Frédérica Billet podsumowującą prezydencję francuską w Radzie UE oraz informacją ambasadora Republiki Czeskiej Jakuba Dürra nt. priorytetów prezydencji czeskiej w Radzie UE.

Francuski ambasador podkreślił, że francuską prezydencję w Radzie UE (styczeń-czerwiec br.) zdominowała agresja Rosji na Ukrainę i stanowiła ona główny wątek tego przewodnictwa.

„Naszym celem było zapewnienie wspólnej, solidarnej, zdecydowanej odpowiedzi na rosyjską agresję i kontynuacja prac nad priorytetem prezydencji, którym była  przyszłość Europy – by była ona bardziej suwerenna, bardziej zielona, bardziej ludzka” – mówił francuski ambasador.

Mimo wojny na Ukrainie Francja starała się załatwiać ważne z punktu widzenia oczekiwań  obywateli UE kwestie w dziedzinie bezpieczeństwa, transformacji energetycznej i praworządności.

Mówił o bezwarunkowym i bezprecedensowym wsparciu Ukrainy. Podkreślił, że UE zdecydowana jest odegrać główną rolę w odbudowie Ukrainy. Zaznaczył, że obecnie otrzymuje ona pomoc humanitarną, wojskową i gospodarczą. Dodał, że przyjęte przez kraje UE sankcje są dotkliwe dla Rosji. Podnoszą koszty prowadzenia wojny przez Rosję. Wsparciem dla Ukrainy ma być także przyznanie statusu kandydatów do UE Ukrainie i Mołdawii.

Dodał, że UE zdecydowana jest tak długo kontynuować sankcje, jak długo będzie to potrzebne. Działania UE pokazały, że Ukraina nie pozostała zostawiona sama sobie w obliczu agresji. Wojna dobitnie pokazała, że gospodarki państw UE nie mogą być uzależnione od geopolityki, pokazała, jak ważna jest suwerenność technologiczna i energetyczna.

Ambasador Republiki Czeskiej podkreślił, że czeskie przewodnictwo w Radzie UE będzie kontynuować działania prezydencji francuskiej w zakresie polityki prowadzonej wobec Ukrainy. Zaznaczył, że Czechom także przyświeca hasło przyszłości Europy. Nakreślił kalendarz najważniejszych spotkań, które będą miały miejsce do końca czeskiego przewodnictwa. Mówił m.in. o szczycie z państwami Bałkanów Zachodnich i o szczycie z państwami ASEANu. Zaznaczył, że należy mówić nie tylko o odbudowie Ukrainy, ale także o ambicjach Ukrainy wobec UE. Dodał, że w ramach prezydencji Czesi muszą reagować na to, co się dzieje. Poinformował o rozpoczętych negocjacjach akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Dodał, że integracja Bałkanów Zachodnich jest  priorytetem. „Europa jako zadanie” – to idea z przemówienia prezydenta Waclava Havla przyświeca Czechom, którzy przeżyli rok 1938  i 1968.  Dlatego tak podchodzimy do współpracy z Francją i ze Szwecją, która po Czechach będzie sprawowała przewodnictwo w Radzie UE.

Do obu prezydencji odniósł się minister Szymański. Podkreślił, że obie prezydencje zostały zdominowane przez konsekwencje wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie. Dodał, że dla Polski to priorytet we wszystkich obszarach. Działania UE to odpowiedź na obronę suwerenności i europejskiego wyboru Ukrainy. Wśród dostępnych UE środków działania jest polityka sankcyjna. UE, wbrew obawom, była w stanie nałożyć na agresora sekwencje pakietów sankcyjnych od 2 dnia wojny. Zdaniem ministra skala i ich charakter powinna być doceniona. Duża skala zamrożenia zasobów finansowych Rosji robi wrażenie i skuteczna koordynacja działań, między różnymi obszarami walutowymi. Skala zamrożenia środków na prowadzenie wojny była bezprecedensowa, sankcje osobiste i technologiczne, których efektem jest zapaść produkcji przemysłowej i militarnej FR. Oprócz sankcji niemniej ważną rolą UE jest efektywne wsparcie ekonomiczne Ukrainy, bo musi ona zachować podstawowe funkcje państwa. Także wobec swoich obywateli i sfinansować koszty wojny. Minister zaznaczył, że jest to wojna w Europie i wobec europejskiego państwa, dlatego odpowiedzialnością UE jest, by Ukraina zachowała te funkcje.

Minister wskazywał, że największa odpowiedzialność i ciężar pomocy humanitarnej spada na państwa ościenne Ukrainy – Polskę, Słowację, Rumunię. Dodał, że kraje te oczekują większego zaangażowania UE w tę pomoc. Także Polska jest w czołówce świadczenia pomocy wojskowej na rzecz Ukrainy. Zaznaczył, że Polska docenia, że podjęto decyzję o wyasygnowaniu 5 transz po 0,5 mld euro z europejskiego instrumentu pokoju, co w, ocenie ministra, przynosi pozytywny rozwój wypadków.

Minister Szymański podkreślił, że wojna ma wpływ na sytuację wewnętrzną w krajach UE.  Zaznaczył, że oczekiwane jest wdrożenie porozumienia stambulskiego, które zakończy grę Rosji głodem na świecie – rozwiąże kryzys żywnościowy i udrożni eksport płodów rolnych z Ukrainy. Wyzwaniem jest też napływ uchodźców, co jest obciążeniem dla krajów ościennych Ukrainy.

Ważnym elementem czeskiej prezydencji jest kwestia odpowiedzi europejskiej na kryzys energetyczny, który dotyka wszystkich państw UE. „Oczekujemy rozwiązań dostosowanych do sytuacji i zróżnicowanych potrzeb państw członkowskich” – mówił minister. Podkreślił, że w przypadku Polski czynnikiem cenotwórczym jest nie tylko cena gazu, ale ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Dodał, że państwa UE oczekują gamy rozwiązań by ograniczyć ceny energii. Jak zaznaczył jest to problem nie tylko gospodarczy, ale też społeczny i polityczny, bo ubóstwo energetyczne może doprowadzić do destabilizacji politycznej, na której może skorzystać Rosja.

Zdaniem ministra oprócz bezpośrednich reakcji na wojnę potrzebne są długofalowe działania polityczne. Przyznanie statusu kandydackiego do UE dla Ukrainy i Mołdawii to konieczny element politycznego dopełnienia reakcji UE na wojnę.  To konsekwencja konieczna dla ukształtowania planu rekonstrukcji Ukrainy.

 


 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej złożyli wizytę studyjną w Kaliszu. Wizyta poprzedza uroczyste posiedzenie komisji, organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

II Kongres Praw Zwierząt – zapowiedź

W Senacie 3 października br. odbędzie się II Kongres Praw Zwierząt „25 lat ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?”.

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.