Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 1 sierpnia 2022 r.

01.08.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak / Kancelaria Senatu.

Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw i zaproponuje, aby Senat przyjął ją z 4 poprawkami. Zmiany mają charakter doprecyzowujący i legislacyjny.

W opinii przewodniczącej komisji senator Beaty Małeckiej-Libery rządowe prace nad projektem zostały przeprowadzone zbyt późno. Senator przypomniała, że w listopadzie 2019 r. Polska otrzymała opinię o nieprawidłowościach co do wdrożenia dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Wyraziła także wątpliwości co do tego, czy konsultacje społeczne obejmowały wszystkie zmiany, jakie wprowadza nowelizacja, a w szczególności czy przepisy dotyczące badań klinicznych zostały omówione ze środowiskiem medycznym. W opinii senator kwestie badań klinicznych powinny być uregulowane odrębnym aktem prawnym. Ministerstwo zdrowia ma przekazać do senackiej komisji zdrowia listę organizacji, które brały udział w konsultacjach oraz wnioski z tych rozmów.

Ewa Sobczak, reprezentująca Naczelną Izbę Lekarska, powiedziała, że projekt przedstawiony do konsultacji w 2021 r. nie zawierał zmian zawartych w art. 2. Dodała, że zapisy dotyczące badań klinicznych nie były konsultowane i wzbudzają zastrzeżenia nie tylko ze względu na tryb w jakim zostały wprowadzone, ale także proponowane rozwiązania. W jej opinii ustawa nie spełnia wszystkich zaleceń dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber zapewnił, że nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz kilku innych dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Projekt przewiduje m.in. rezygnację z egzaminu fizjoterapeutycznego i ratownictwa medycznego. Celem noweli jest ułatwienie podejmowania zawodu  fizjoterapeuty, czy ratownika medycznego przez osoby czasowo przebywające na terenie Unii Europejskiej, tak aby pacjenci mieli lepszy dostęp do świadczonej przez te zawody opieki. „Chcemy iść w kierunku zdawania egzaminów praktycznych” – mówił minister. Dodał, że są to jedynie czasowe rozwiązania,  zanim zostaną wprowadzone kompleksowe zmiany.

Zgodnie z nowelizacją zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie te zawody – z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

II Kongres Praw Zwierząt – zapowiedź

W Senacie 3 października br. odbędzie się II Kongres Praw Zwierząt „25 lat ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?”.

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.