Narzędzia:

12, 13 lutego 1998 r.

13.02.1998

W dniach 12, 13 lutego br. odbyło się 7. posiedzenie Senatu RP. Posiedzeniu przewodniczyli: marszałek Alicja Grześkowiak oraz wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski. Na sekretarzy posiedzenia powołano senatorów: Witolda Kowalskiego i Stanisława Jarosza; listę mówców prowadził senator W. Kowalski.

Senat zaakceptował przedstawiony porządek dzienny 7. posiedzenia, który obejmował jeden punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 1998.

Senat wprowadził poprawki do ustawy budżetowej na rok 1998

Przewodnicząca obradom marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała, że rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 10. posiedzeniu, 23 stycznia 1998 r., do Senatu zaś została przekazana 26 stycznia bieżącego roku.

Zgodnie z art. 223 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 58 Regulaminu Senatu Senat podejmuje uchwałę w sprawie ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania przez Sejm.

Marszałek Senatu 27 stycznia 1998 r., na podstawie art. 57 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierował ustawę budżetową do komisji senackich. Komisje po rozpatrzeniu właściwych części ustawy przekazały swoje opinie Komisji Gospodarki Narodowej, a ta na ich podstawie przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Zanim senatorowie zostali zapoznani ze sprawozdaniem Komisji Gospodarki Narodowej, głos zabrał prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek. Premier powiedział:

Dzisiaj, 12 lutego, po trzech miesiącach intensywnej pracy zarówno rządu jak i parlamentu Rzeczypospolitej, przystąpicie, Państwo, do uchwalenia budżetu. Prawdą jest, że nie odziedziczyliśmy po poprzedniej koalicji pełnego projektu ustawy budżetowej. Otrzymaliśmy jedynie autorski projekt jednego z ministrów poprzedniego rządu; rządu, który nie podjął trudu wspólnej pracy nad tą najważniejszą ustawą.

Po poprzedniej koalicji odziedziczyliśmy nie tylko nie dokończony budżet, lecz również szereg uchwalonych pośpiesznie, dosłownie w ostatnich dniach pracy Sejmu poprzedniej kadencji, ustaw obciążających państwo wieloma nowymi wydatkami. Nie mogliśmy w ciągu tych trzech miesięcy wszystkiego zmienić, pamiętamy bowiem, iż państwo polskie musi funkcjonować niezależnie od zmian na stanowiskach rządowych, niezależnie od wyborów, niezależnie od politycznych sympatii. To dlatego, by uniknąć przedłużenia stanu tymczasowości, kolejnych tygodni bez ustawy budżetowej, zgodziliśmy się na przyjęcie projektu budżetu pozostawionego przez poprzednią koalicję. Potraktowaliśmy ten dokument jako punkt wyjścia do dalszych prac. Nie mogliśmy stworzyć zupełnie nowego projektu, zdecydowaliśmy się zatem na autopoprawki, które, naszym zdaniem, usunęły najpoważniejsze mankamenty pierwszej wersji budżetu.

Za kwestię najistotniejszą uznaliśmy zmniejszenie deficytu budżetowego i długu publicznego. Tegoroczny budżet będzie ósmym z rzędu, w którym wydatki są wyższe niż dochody. Jesteśmy zdania, że owo życie na kredyt nie przyniesie Polsce i polskim rodzinom korzyści. Nie chcemy, by nasze dzieci spłacały w przyszłości długi zaciągnięte po to, abyśmy dzisiaj mogli więcej wydawać. Nie chcemy tego również dlatego, że wiemy, jak ciężko spłaca się miliardowe długi będące skutkiem lekkomyślnych posunięć gospodarczych. Nie chcemy, bo wiemy, jak wielkie są ciężary, które ponosimy obecnie z powodu niefrasobliwych wydatków ekipy Edwarda Gierka. Wiemy, jak bardzo tamte długi sprzed dwudziestu lat ograniczają dziś nasz rozwój.

Życie na kredyt nie jest tanie. Już dzisiaj odsetki od długu publicznego pochłaniają 15% wydatków państwa. Gdyby rządy poprzedniej koalicji, tak szczycącej się, i słusznie, wskaźnikami wzrostu gospodarczego, nie proponowały życia na kredyt, dziś nie musielibyśmy robić oszczędności. Gdyby poprzednia koalicja zachowała się jak każdy roztropny gospodarz, który w lepszych latach czyni zapasy, a przynajmniej nie zadłuża się, to dziś moglibyśmy wydać nieco więcej na największe potrzeby: na walkę ze skutkami powodzi, z biedą, na oświatę i służbę zdrowia, wreszcie na podniesienie rent i emerytur.

Zmniejszając deficyt budżetu państwa i ograniczając życie na kredyt, przeznaczyliśmy jednocześnie dodatkowe znaczące kwoty na realizację celów, z którymi związane są największe oczekiwania społeczne, takich jak likwidacja skutków powodzi i reforma służby zdrowia. Skierowaliśmy dodatkowe środki na działania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli, a także na wsparcie szkolnictwa wyższego, reformę przemysłu ciężkiego czy budownictwo drogowe. Jednocześnie nasz budżet przewiduje realny, a więc przewyższający wskaźnik inflacji, wzrost płac. Zaproponowaliśmy także obniżenie tempa wzrostu emerytur służb mundurowych. Chcemy, by te świadczenia rosły w tym samym tempie dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy pracowali w wojsku i policji, jak i dla emerytowanych kierowców, lekarzy czy ekspedientek. Chodzi o to, by w naszym polskim domu nie było grup uprzywilejowanych, by zagościła w nim sprawiedliwość. To posunięcie odpowiada założeniom reformy systemu emerytalnego, przygotowanym jeszcze przez poprzednią koalicję i akceptowanym przez wszystkie znaczniejsze polityczne siły w naszym kraju. Pan prezydent nie uznał jednak tej argumentacji i w rezultacie zgłoszonego przez niego weta, byliśmy zmuszeni do obniżenia niektórych ważnych społecznie wydatków.

Tak w największy skrócie przedstawia się nasz budżet na 1998 r. Jeśli brak w nim środków na wiele potrzeb społecznych i gospodarczych, to trzeba podkreślić z całą mocą, że jest to wynik czteroletnich rządów poprzedniej koalicji i aktualnego stanu naszego państwa. Zawsze bowiem budżet na rok następny jest obrazem wysiłków i działań, które podejmowano w poprzednich latach.

Niech będzie mi wolno z tego miejsca złożyć paniom i panom senatorom podziękowania, jeśli zechcą przyjąć bez wprowadzania istotnych zmian z takim trudem wypracowaną ustawę budżetową.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Budżet, nad którym Wysoka Izba będzie dziś głosowała, nie jest, bo i być nie może, budżetem naszych marzeń, ale jest to budżet odpowiedzialności za państwo, budżet odzwierciedlający nasze możliwości, a zarazem oddalający najpoważniejsze niebezpieczeństwa. Niemal codziennie czytamy i słyszymy o kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej, czy też znacznie bliżej, w Czechach. Nie chcemy, by bolesne doświadczenia tych krajów stały się naszym udziałem. Najostrożniejsze szacunki mówią co najmniej o milionie osób, które w ciągu kilku ostatnich miesięcy utraciły pracę wskutek kryzysu na Dalekim Wschodzie; kryzysu, którego głównym źródłem było właśnie życie na kredyt, zaniechanie podstawowych reform i nadmierna ingerencja państwa w gospodarkę. Chcemy tego uniknąć, dlatego rozpoczniemy podstawowe reformy, przyspieszymy prywatyzację i uwłaszczenie, zreformujemy nasze państwo, uruchamiając samorządność obywatelską, zmniejszymy uciążliwą biurokrację.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Budżet, nad którym będziecie dziś głosować, jest także budżetem inwestycji, budowania naszej przyszłości. O jednej z nich chciałbym w tym miejscu wspomnieć.

Jesteśmy w przeddzień rozpoczęcia rozmów o uzyskanie członkostwa Polski w dwóch wielkich organizacjach świata zachodniego: Pakcie Północnoatlantyckim, co jest już bardzo zaawansowane, i Unii Europejskiej. Z tymi rozmowami, co zrozumiałe, łączyć się muszą też pewne nakłady, wydatki, które musimy ponieść, aby sprostać regułom panującym w tych organizacjach. Rząd, na czele którego stoję, jest jednak głęboko przekonany, że jest to dobra inwestycja. Dobra, czyli taka, która w efekcie przyniesie wzrost dobrobytu wszystkich Polaków. Stabilizacja, bezpieczeństwo, prawo są to fundamenty, na których buduje się dobrobyt, warunki wzrostu inwestycji i nowych miejsc pracy.

Musimy już teraz, począwszy od tego roku, rozpocząć spłacanie długów zaciągniętych przez naszych poprzedników. Długów zarówno tych politycznych, ujętych w oficjalnych zestawieniach, jak i tych mniej widocznych - ogromnych zadłużeń służby zdrowia czy nie modernizowanych przedsiębiorstw państwowych. A są to kwoty ogromne. Na koniec ubiegłego roku państwowe jednostki budżetowe, głównie szpitale i szkoły, były zadłużone na kwotę 3 miliardów 596 milionów zł. To ogromna kwota, więcej niż połowa tegorocznych dochodów Polski z prywatyzacji. Zadłużenie w przemyśle ciężkim jest wielokrotnie wyższe. I przystępujemy do systemowego rozwiązywania tego problemu.

Rządy koalicji SLD-PSL kilkakrotnie realizowały program oddłużenia sfery budżetowej. Podejmowano jednak jedynie doraźne próby poprawy sytuacji. kierując się względami politycznymi, a nie programem działań opartym na rachunku ekonomicznym i istotnych reformach. Polityka tego rodzaju nie prowadziła do rozwiązania problemu narastania długów szkół, szpitali, przychodni zdrowia.

My nie będziemy prowadzili tego rodzaju gry pozorów. Rozpoczynamy reformę służby zdrowia, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, edukacji. Wraz z reformą ustroju państwa stworzą one fundament uzdrowienia tej części polskiego życia, tak abyśmy w XXI wiek mogli wejść spokojni, że Polska podoła rysującym się wyzwaniom i nadrobi wieloletnie opóźnienia.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Ten budżet jest pierwszym od lat budżetem obniżania podatków. Zaczynamy od zmniejszenia stawek podatku dochodowego, zarówno od przedsiębiorstw, jak i obywateli. W następnych latach utrzymamy ten kierunek zmian. Poważnie bowiem traktujemy tę wspólną część programów obydwu partii tworzących koalicję popierającą rząd, w których zapewniamy Polaków o tym, że będziemy obniżać podatki. Chcąc zmniejszać podatki, musimy jednocześnie obniżać wydatki i rozsądniej gospodarować groszem publicznym. To dlatego rząd taką wagę przywiązuje do dokończenia rozpoczętej kilka lat temu i wstrzymanej za czasów poprzedniej koalicji reformy samorządowej i reformy finansów publicznych.

Wiele razy również i w tej sali mówiłem, że wygraliśmy wybory po to, aby oddać władzę ludziom - tak, aby mogli sami decydować o działaniu szkół, szpitali czy policji. Chcemy tego również dlatego, że wiemy, iż samorządy, zwykli ludzie, lepiej niż urzędnicy w Warszawie gospodarują groszem publicznym.

W sejmowym exposé mówiłem: razem zbudujemy Polskę godną XXI wieku, kraj, z którego będziemy mogli być dumni. Chciałbym, żeby tę Polskę zbudowali nie tylko ci, którzy poparli Akcję Wyborczą Solidarność i Unię Wolności, ale chciałbym, żeby to była Polska dla wszystkich ludzi dobrej woli. Polska budowana przez wszystkich ludzi dobrej woli.

Polskę czekają wielkie wyzwania. Jesteśmy też na progu wielkiej szansy. Możemy zbudować nie tylko kraj bezpieczny pod względem militarnym, lecz również nowoczesne, dostatnie państwo europejskie. Możemy dać naszym dzieciom przyszłość nie gorszą od tej, jaka czeka ich rówieśników w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. W imię tej przyszłości warto zaniechać jałowych swarów i polemik.

Tę otwartą prawicę zwracam w stronę przedstawicieli opozycji. Mój rząd gotów jest do odpowiedzialnej współpracy dla dobra państwa, dla dobra Polski.

Następnie senator Kazimierz Kleina przedstawił stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy budżetowej na rok 1998.

Na wstępie senator sprawozdawca zaznaczył, Komisja Gospodarki Narodowej i poszczególne komisje senackie zajęły się poszczególnymi częściami budżetu państwa. Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła wnioski przedstawione przez poszczególne komisje i po ich analizie przyjęła poprawki do ustawy. Komisja Gospodarki Narodowej postanowiła zaproponować Izbie wprowadzenie siedmiu poprawek.

Poprawka oznaczona literą "A" usuwała błąd legislacyjny.

Poprawka oznaczona literą "B" zmierzała do zwiększenia o 10 liczby etatów kalkulacyjnych pracowników cywilnych w dziale 91 "Administracja państwowa", rozdział 9111, "jednostki centralne", poprzez zmniejszenie o 10 liczby etatów kalkulacyjnych pracowników cywilnych w dziale 93 "Bezpieczeństwo publiczne", rozdział 9395 w tej samej, 31 części budżetu.

W poprawce oznaczonej literą "C" proponowano, by w załączniku nr 2, w części 19 "Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej", w dziale 94 "Finanse", w rozdziale 9411 "Dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne" zwiększyć wydatki o 18 milionów 840 tysięcy zł z przeznaczeniem na dopłaty do odsetek od kredytów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej oraz na finansowanie skupu płodów rolnych. W załączniku nr 2, w części 83 "Rezerwy celowe", w dziale 97 "Różne rozliczenia", w rozdziale 9718 "Rezerwy ogólne i celowe", w pozycji 40 "Finansowanie wyborów" zmniejszyć wydatki bieżące o 18 milionów 840 tysięcy zł.

Poprawka oznaczona literą "D": w załączniku nr 2, w części 19 "Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej", w dziale 61 "Handel wewnętrzny", w rozdziale 6131 "Agencja Rynku Rolnego" zwiększyć o 30 milionów zł dotacje i subwencje na działalność statutową Agencji Rynku Rolnego z przeznaczeniem na działalność interwencyjną na rynku mięsa. W załączniku nr 2, w części 83 "Rezerwy celowe", w dziale 97 "Różne rozliczenia", w rozdziale 9718 "Rezerwy ogólne i celowe", w pozycji 40 "Finansowanie wyborów" zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 30 milionów zł.

Poprawka oznaczona literą "E": w załączniku nr 2, w części 19 "Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej", w dziale 94 "Finanse", w rozdziale 9411 "Dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne" zwiększyć wydatki o 580 tysięcy zł z przeznaczeniem na dopłaty do odsetek od kredytów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej oraz na finansowanie skupu płodów rolnych. W załączniku nr 2, w części 16 "Krajowe Biuro Wyborcze", w dziale 99, w rozdziale 9911 "Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli", w kolumnie 10 zmniejszyć wydatki majątkowe o 580 tysięcy zł.

Poprawka oznaczona literą "F": w załączniku nr 2, w części 19 "Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej", w dziale 61 "Handel wewnętrzny", w rozdziale 6131 "Agencja Rynku Rolnego", w kolumnie 7 zwiększyć dotacje i subwencje na działalność statutową Agencji Rynku Rolnego o 600 tysięcy zł z przeznaczeniem na działalność interwencyjną na rynku mięsa. W załączniku nr 2, w części 19 "Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej", w dziale 61 "Handel wewnętrzny", w rozdziale 6131 "Agencja Rynku Rolnego", w kolumnie 10 zmniejszyć wydatki majątkowe o 600 tysięcy zł.

Poprawka oznaczona literą "G": w załączniku nr 2, w części 19 "Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej", w dziale 94 "Finanse", w rozdziale 9411 "Dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne" zwiększyć dotacje i subwencje o 4 miliony 311 tysięcy zł z przeznaczeniem na dopłaty do odsetek od kredytów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej oraz na finansowanie skupu płodów rolnych. W załączniku nr 2, w części 10 "Kancelaria Sejmu", w dziale 99, w rozdziale 9911 "Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli", w kolumnie 10 zmniejszyć wydatki majątkowe o 4 miliony 311 tysięcy zł.

Jak poinformował senator K. Kleina, podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej zostały też zgłoszone 4 wnioski mniejszości.

Dla pierwsze omówiła senator Genowefa Ferenc. Pierwszy wniosek mniejszości dotyczył utworzenia rezerwy celowej na dotacje przeznaczone na finansowanie kosztów usuwania wad technologicznych oraz instalację urządzeń do pomiaru i regulacji zużycia ciepła i wody. Jest to zastąpienie rezerwy celowej, pierwotnie umieszczonej w pozycji 73, a przeznaczonej na uruchomienie programów termomodernizacyjnych.

Drugi wniosek mniejszości przedstawiony przez senator G. Ferenc dotyczył dochodów i wydatków Kancelarii Prezydenta. W Sejmie w ustawie budżetowej zmniejszono wydatki kancelarii. W poprawce mniejszości chodziło o przywrócenie kwoty tych wydatków proponowanej w ustawie.

Senator Grzegorz Lipowski przedstawił trzeci wniosek mniejszości. Wniósł o zwiększenie części budżetu przeznaczonego dla województwa częstochowskiego o 8 mln zł z przeznaczeniem na dokonanie budowy specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Częstochowie.

Senator Jerzy Suchański, sprawozdawca czwartego wniosku mniejszości, wniósł o zwiększenie o 5 mln zł zmniejszonych w autopoprawce rządu nakładów na Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Zabierając głos w debacie, senatorowie: Stanisław Jarosz, Wiesław Pietrzak, Zbyszko Piwoński, Kazimierz Kutz, Anna Bogucka-Skowrońska, Jerzy Chróścikowski, Jadwiga Stokarska, Andrzej Chronowski, Dorota Kempka, Jerzy Markowski, Genowefa Ferenc, Jan Chojnowski, Jerzy Kopaczewski i Elżbieta Płonka zgłosili swoje propozycje poprawek do ustawy budżetowej.

Stanowisko rządu wobec rozpatrywanej ustawy budżetowej przedstawiły podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Halina Wasilewska-Trenkner i dyrektor generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Maria Zwolińska.

Ponieważ w trakcie debaty zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła podczas przerwy w obradach. Stanowisko komisji przedstawił senator Marek Waszkowiak.

Senatorowie sprawozdawcy i wnioskodawcy wnieśli o poparcie poprawek.

W kolejnych głosowaniach Izba zdecydowała o wprowadzeniu poprawek do ustawy budżetowej. W wyniku głosowania Senat podjął następującą uchwałę (60 głosów za, 29 przeciw, 3 wstrzymujące się) w sprawie ustawy budżetowej na rok 1998:

"Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 1998 r. ustawy budżetowej na rok 1998, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

A.

W art. 29 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "sfery budżetowej" dodaje się wyrazy "i osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe".

B.

I. W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 91:

- w kol. 3 liczbę "5.433.499" zastępuje się liczbą "5.433.731",

- w kol. 6 liczbę "4.805.423" zastępuje się liczbą "4.805.655",

b) w dziale 93:

- w kol. 3 liczbę "5.483.691" zastępuje się liczbą "5.483.459",

- w kol. 6 liczbę "4.721.855" zastępuje się liczbą "4.721.623";

2) w części 31 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

a) w poz. 18:

- w kol. 6 liczbę "73.717" zastępuje się liczbą "73.949",

- w kol. 9 liczbę "63.796" zastępuje się liczbą "64.028",

b) w poz. 19:

- w kol. 6 liczbę "69.219" zastępuje się liczbą "69.451",

- w kol. 9 liczbę "60.204" zastępuje się liczbą "60.436",

c) w poz. 22:

- w kol. 6 liczbę "1.576.856" zastępuje się liczbą "1.576.624",

- w kol. 9 liczbę "1.279.753" zastępuje się liczbą "1.279.521",

d) w poz. 26:

- w kol. 6 liczbę "108.087" zastępuje się liczbą "107.855",

- w kol. 9 liczbę "93.553" zastępuje się liczbą "93.321".

II. W załączniku nr 10:

1) w tabeli WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM) w części 31:

a) w dziale 91 w wierszach "Administracja państwowa" i "jednostki budżetowe":

- w kol. 2 liczbę "1.371" zastępuje się liczbą "1.381",

- w kol. 3 liczbę "27.071" zastępuje się liczbą "27.227",

- w kol. 4 liczbę "24.888" zastępuje się liczbą "25.032",

- w kol. 5 liczbę "1.970" zastępuje się liczbą "1.982",

b) w dziale 93 w wierszu "Bezpieczeństwo publiczne":

- w kol. 2 liczbę "49.107" zastępuje się liczbą "49.097",

- w kol. 3 liczbę "910.229" zastępuje się liczbą "910.073",

- w kol. 4 liczbę "816.541" zastępuje się liczbą "816.397",

- w kol. 5 liczbę "67.936" zastępuje się liczbą "67.924",

c) w dziale 93 w wierszu "jednostki budżetowe":

- w kol. 2 liczbę "48.590" zastępuje się liczbą "48.580",

- w kol. 3 liczbę "905.232" zastępuje się liczbą "905.076",

- w kol. 4 liczbę "811.944" zastępuje się liczbą "811.800",

- w kol. 5 liczbę "67.536" zastępuje się liczbą "67.524";

2) w tabeli WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY CYWILNI) w części 31:

a) w dziale 91 w wierszach "Administracja państwowa" i "jednostki budżetowe":

- w kol. 2 liczbę "1.237" zastępuje się liczbą "1.247",

- w kol. 3 liczbę "20.416" zastępuje się liczbą "20.572",

- w kol. 4 liczbę "18.933" zastępuje się liczbą "19.077",

- w kol. 5 liczbę "1.483" zastępuje się liczbą "1.495",

b) w dziale 93 w wierszu "Bezpieczeństwo publiczne":

- w kol. 2 liczbę "6.060" zastępuje się liczbą "6.050",

- w kol. 3 liczbę "62.474" zastępuje się liczbą "62.318",

- w kol. 4 liczbę "57.993" zastępuje się liczbą "57.849",

- w kol. 5 liczbę "4.481" zastępuje się liczbą "4.469",

c) w dziale 93 w wierszu "jednostki budżetowe":

- w kol. 2 liczbę "5.543" zastępuje się liczbą "5.533",

- w kol. 3 liczbę "57.477" zastępuje się liczbą "57.321",

- w kol. 4 liczbę "53.396" zastępuje się liczbą "53.252",

- w kol. 5 liczbę "4.081" zastępuje się liczbą "4.069".

III. W załączniku nr 11:

1) w tabeli ŚRODKI I LIMITY NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ ŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE W 1998 R.:

a) w dziale 91 w wierszu "ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA":

- w kol. 2 liczbę "137.586" zastępuje się liczbą "137.596",

- w kol. 3 liczbę "156.211" zastępuje się liczbą "156.222",

b) w dziale 91 w wierszu "jednostki budżetowe":

- w kol. 2 liczbę "137.167" zastępuje się liczbą "137.177",

- w kol. 3 liczbę "155.708" zastępuje się liczbą "155.719",

c) w dziale 93 w wierszu "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE":

- w kol. 2 liczbę "25.480" zastępuje się liczbą "25.470",

- w kol. 3 liczbę "18.172" zastępuje się liczbą "18.161",

d) w dziale 93 w wierszu "jednostki budżetowe":

- w kol. 2 liczbę "22.847" zastępuje się liczbą "22.837",

- w kol. 3 liczbę "16.171" zastępuje się liczbą "16.160";

2) w tabeli ŚRODKI I LIMITY NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH W 1998 R.:

a) w dziale 91 w wierszu "ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA":

- w kol. 2 liczbę "137.322" zastępuje się liczbą "137.332",

- w kol. 3 liczbę "153.770" zastępuje się liczbą "153.781",

b) w dziale 91 w wierszu "jednostki budżetowe":

- w kol. 2 liczbę "136.903" zastępuje się liczbą "136.913",

- w kol. 3 liczbę "153.267" zastępuje się liczbą "153.278",

c) w dziale 93 w wierszu "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE":

- w kol. 2 liczbę "25.480" zastępuje się liczbą "25.470",

- w kol. 3 liczbę "18.172" zastępuje się liczbą "18.161",

d) w dziale 93 w wierszu "jednostki budżetowe":

- w kol. 2 liczbę "22.847" zastępuje się liczbą "22.837",

- w kol. 3 liczbę "16.171" zastępuje się liczbą "16.160".

C.

W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 94:

- w kol. 3 liczbę "24.305.611" zastępuje się liczbą "24.324.451",

- w kol. 4 liczbę "596.200" zastępuje się liczbą "615.040",

b) w dziale 97:

- w kol. 3 liczbę "19.603.693" zastępuje się liczbą "19.584.853",

- w kol. 6 liczbę "4.456.406" zastępuje się liczbą "4.437.566",

c) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 4 liczbę "49.965.245" zastępuje się liczbą "49.984.085",

- w kol. 6 liczbę "48.255.609" zastępuje się liczbą "48.236.769";

2) w części 19 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

a) w poz. 1:

- w kol. 6 liczbę "2.477.835" zastępuje się liczbą "2.496.675",

- w kol. 7 liczbę "1.772.756" zastępuje się liczbą "1.791.596",

b) w poz. 36 i 37 w kol. 6 i 7 liczbę "540.400" zastępuje się liczbą "559.240";

3) w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 1 - 3:

- w kol. 6 liczbę "7.536.603" zastępuje się liczbą "7.517.763",

- w kol. 9 liczbę "4.114.445" zastępuje się liczbą "4.095.605",

b) w poz. 40 w kol. 6 i 9 liczbę "107.225" zastępuje się liczbą "88.385".

D.

W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 61:

- w kol. 3 liczbę "452.685" zastępuje się liczbą "482.685",

- w kol. 4 liczbę "418.254" zastępuje się liczbą "448.254",

b) w dziale 97:

- w kol. 3 liczbę "19.603.693" zastępuje się liczbą "19.573.693",

- w kol. 6 liczbę "4.456.406" zastępuje się liczbą "4.426.406",

c) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 4 liczbę "49.965.245" zastępuje się liczbą "49.995.245",

- w kol. 6 liczbę "48.255.609" zastępuje się liczbą "48.225.609";

2) w części 19 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

a) w poz. 1:

- w kol. 6 liczbę "2.477.835" zastępuje się liczbą "2.507.835",

- w kol. 7 liczbę "1.772.756" zastępuje się liczbą "1.802.756",

b) w poz. 18 i 19:

- w kol. 6 liczbę "324.518" zastępuje się liczbą "354.518",

- w kol. 7 liczbę "323.236" zastępuje się liczbą "353.236";

3) w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 1 - 3:

- w kol. 6 liczbę "7.536.603" zastępuje się liczbą "7.506.603",

- w kol. 9 liczbę "4.114.445" zastępuje się liczbą "4.084.445",

b) w poz. 40 w kol. 6 i 9 liczbę "107.225" zastępuje się liczbą "77.225".

E.

W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 94:

- w kol. 3 liczbę "24.305.611" zastępuje się liczbą "24.306.191",

- w kol. 4 liczbę "596.200" zastępuje się liczbą "596.780",

b) w dziale 99:

- w kol. 3 liczbę "895.727" zastępuje się liczbą "895.147",

- w kol. 7 liczbę "120.171" zastępuje się liczbą "119.591",

c) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 4 liczbę "49.965.245" zastępuje się liczbą "49.965.825",

- w kol. 7 liczbę "8.238.844" zastępuje się liczbą "8.238.264";

2) w części 16 Krajowe Biuro Wyborcze w poz. 1 - 3:

a) w kol. 6 liczbę "20.943" zastępuje się liczbą "20.363",

b) w kol. 10 skreśla się liczbę "580";

3) w części 19 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej :

a) w poz. 1:

- w kol. 6 liczbę "2.477.835" zastępuje się liczbą "2.478.415",

- w kol. 7 liczbę "1.772.756" zastępuje się liczbą "1.773.336",

b) w poz. 36 i 37 w kol. 6 i 7 liczbę "540.400" zastępuje się liczbą "540.980".

F.

W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 61:

- w kol. 4 liczbę "418.254" zastępuje się liczbą "418.854",

- w kol. 7 liczbę "2.372" zastępuje się liczbą "1.772",

b) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 4 liczbę "49.965.245" zastępuje się liczbą "49.965.845",

- w kol. 7 liczbę "8.238.844" zastępuje się liczbą "8.238.244";

2) w części 19 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

a) w poz. 1:

- w kol. 7 liczbę "1.772.756" zastępuje się liczbą "1.773.356",

- w kol. 10 liczbę "39.420" zastępuje się liczbą "38.820",

b) w poz. 18 i 19:

- w kol. 7 liczbę "323.236" zastępuje się liczbą "323.836",

- w kol. 10 liczbę "1.282" zastępuje się liczbą "682".

G.

W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 94:

- w kol. 3 liczbę "24.305.611" zastępuje się liczbą "24.309.922",

- w kol. 4 liczbę "596.200" zastępuje się liczbą "600.511",

b) w dziale 99:

- w kol. 3 liczbę "895.727" zastępuje się liczbą "891.416",

- w kol. 7 liczbę "120.171" zastępuje się liczbą "115.860",

c) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 4 liczbę "49.965.245" zastępuje się liczbą "49.969.556",

- w kol. 7 liczbę "8.238.844" zastępuje się liczbą "8.234.533";

2) w części 10 Kancelaria Sejmu w poz. 1 - 3:

a) w kol. 6 liczbę "224.487" zastępuje się liczbą "220.176",

b) w kol. 10 liczbę "12.933" zastępuje się liczbą "8.622";

3) w części 19 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

a) w poz. 1:

- w kol. 6 liczbę "2.477.835" zastępuje się liczbą "2.482.146",

- w kol. 7 liczbę "1.772.756" zastępuje się liczbą "1.777.067",

b) w poz. 36 i 37 w kol. 6 i 7 liczbę "540.400" zastępuje się liczbą "544.711".

H.

I. W art. 26 liczbę "89.780" zastępuje się liczbą "74.780".

II. W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 97:

- w kol. 4 liczbę "13.792.910" zastępuje się liczbą "13.807.910",

- w kol. 6 liczbę "4.456.406" zastępuje się liczbą "4.441.406",

b) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 4 liczbę "49.965.245" zastępuje się liczbą "49.980.245",

- w kol. 6 liczbę "48.255.609" zastępuje się liczbą "48.240.609";

2) w części 81 Rezerwy ogólne w poz. 1 - 3 w kol. 6 i 9 liczbę "89.780" zastępuje się liczbą "74.780";

3) w części 83 Rezerwy celowe poz. 71 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

   

zasiłki okresowe w tym specjalne okresowe

71

85.000

85.000

         

I.

I. W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 70:

- w kol. 3 liczbę "1.401.658" zastępuje się liczbą "1.391.658",

- w kol. 7 liczbę "843.282" zastępuje się liczbą "833.282",

b) w dziale 97:

- w kol. 3 liczbę "19.603.693" zastępuje się liczbą "19.613.693",

- w kol. 4 liczbę "13.792.910" zastępuje się liczbą "13.802.910",

c) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 4 liczbę "49.965.245" zastępuje się liczbą "49.975.245",

- w kol. 7 liczbę "8.238.844" zastępuje się liczbą "8.228.844";

2) w części 83 Rezerwy celowe poz. 71 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

   

zasiłki okresowe w tym specjalne okresowe

71

80.000

80.000

         

3) w zestawieniu Budżety wojewodów ogółem:

a) w poz. 1:

- w kol. 6 liczbę "28.100.750" zastępuje się liczbą "28.090.750",

- w kol. 10 liczbę "3.050.308" zastępuje się liczbą "3.040.308",

b) w poz. 38:

- w kol. 6 liczbę "1.400.358" zastępuje się liczbą "1.390.358",

- w kol. 10 liczbę "843.282" zastępuje się liczbą "833.282",

c) w poz. 43:

- w kol. 6 liczbę "414.374" zastępuje się liczbą "404.374",

- w kol. 10 liczbę "413.770" zastępuje się liczbą "403.770";

4) w części 85/01 Województwo stołeczne warszawskie:

a) w poz. 1:

- w kol. 6 liczbę "1.975.559" zastępuje się liczbą "1.965.559",

- w kol. 10 liczbę "168.058" zastępuje się liczbą "158.058",

b) w poz. 23:

- w kol. 6 liczbę "189.281" zastępuje się liczbą "179.281",

- w kol. 10 liczbę "123.204" zastępuje się liczbą "113.204",

c) w poz. 26 w kol. 6 i 10 liczbę "60.000" zastępuje się liczbą "50.000".

II. W załączniku nr 6 w tabeli INWESTYCJE CENTRALNE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMIN W 1998 R.:

1) w zestawieniu ogólnym w kol. 11:

  1. w pierwszym wierszu liczbę "621.990" zastępuje się liczbą "611.990",
  2. w drugim wierszu liczbę "236.420" zastępuje się liczbą "226.420";

2) w lp. 1 w kol. 11:

  1. w pierwszym wierszu liczbę "129.761" zastępuje się liczbą "119.761",
  2. w drugim wierszu liczbę "60.000" zastępuje się liczbą "50.000".

J.

I. W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 70:

- w kol. 3 liczbę "1.401.658" zastępuje się liczbą "1.391.658",

- w kol. 7 liczbę "843.282" zastępuje się liczbą "833.282",

b) w dziale 97:

- w kol. 3 liczbę "19.603.693" zastępuje się liczbą "19.613.693",

- w kol. 4 liczbę "13.792.910" zastępuje się liczbą "13.802.910",

c) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 4 liczbę "49.965.245" zastępuje się liczbą "49.975.245",

- w kol. 7 liczbę "8.238.844" zastępuje się liczbą "8.228.844";

2) w części 83 Rezerwy celowe poz. 71 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

   

zasiłki okresowe w tym specjalne okresowe

71

80.000

80.000

         

3) w zestawieniu Budżety wojewodów ogółem:

a) w poz. 1:

- w kol. 6 liczbę "28.100.750" zastępuje się liczbą "28.090.750",

- w kol. 10 liczbę "3.050.308" zastępuje się liczbą "3.040.308",

b) w poz. 38:

- w kol. 6 liczbę "1.400.358" zastępuje się liczbą "1.390.358",

- w kol. 10 liczbę "843.282" zastępuje się liczbą "833.282",

c) w poz. 43:

- w kol. 6 liczbę "414.374" zastępuje się liczbą "404.374",

- w kol. 10 liczbę "413.770" zastępuje się liczbą "403.770";

4) w części 85/19 Województwo gdańskie:

a) w poz. 1:

- w kol. 6 liczbę "901.043" zastępuje się liczbą "891.043",

- w kol. 10 liczbę "127.777" zastępuje się liczbą "117.777",

b) w poz. 26:

- w kol. 6 liczbę "76.419" zastępuje się liczbą "66.419",

- w kol. 10 liczbę "61.276" zastępuje się liczbą "51.276",

c) w poz. 28 w kol. 6 i 10 liczbę "58.950" zastępuje się liczbą "48.950".

II. W załączniku nr 6 w tabeli INWESTYCJE CENTRALNE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMIN W 1998 R.:

1) w zestawieniu ogólnym w kol. 11:

  1. w pierwszym wierszu liczbę "621.990" zastępuje się liczbą "611.990",
  2. w drugim wierszu liczbę "236.420" zastępuje się liczbą "226.420";

2) w lp. 2 w kol. 11:

  1. w pierwszym wierszu liczbę "113.298" zastępuje się liczbą "103.298",
  2. w drugim wierszu liczbę "50.000" zastępuje się liczbą "40.000".

K.

I. W załączniku nr 2:

1) w zestawieniu zbiorczym:

a) w dziale 99:

- w kol. 6 liczbę "704.081" zastępuje się liczbą "704.516",

-w kol. 7 liczbę "120.171" zastępuje się liczbą "119.736",

b) w wierszu "Ogółem":

- w kol. 6 liczbę "48.255.609" zastępuje się liczbą "48.256.044",

- w kol. 7 liczbę "8.238.844" zastępuje się liczbą "8.238.409";

2) w części 11 Kancelaria Senatu:

a) w poz. 1 i 2:

- w kol. 9 liczbę "47.271" zastępuje się liczbą "47.706",

- w kol. 10 liczbę "15.807" zastępuje się liczbą "15.372",

b) w poz. 3:

- w kol. 6 liczbę "52.162" zastępuje się liczbą "52. 597",

- w kol. 9 liczbę "47.271" zastępuje się liczbą "47.706",

c) w poz. 4:

- w kol. 6 liczbę "32.415" zastępuje się liczbą "31.980",

- w kol. 10 liczbę "13.030" zastępuje się liczbą "12.595".

II. W załączniku nr 7:

1) w zestawieniu ogółem:

a) w poz. 14 liczbę "32.415" zastępuje się liczbą "31.980",

b) w poz. 15 liczbę "637.824" zastępuje się liczbą "637.389";

2) w części 11 Kancelaria Senatu w poz. 1 i 2 liczbę "32.415" zastępuje się liczbą "31.980".

 

W uzasadnieniu podjętej uchwały stwierdzono, że rozpatrując ustawę budżetową na rok 1998, Senat wprowadził do jej tekstu jedenaście poprawek.

Poprawka oznaczona literą "A" ma charakter redakcyjny. Uzupełnia przepis art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej o brakujące informacje dotyczące treści załącznika nr 11. Załącznik ten bowiem zawiera nie tylko kwoty środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej, ale także pracowników zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Poprawka oznaczona literą B zmierza do dokonania przesunięć środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 etatów kalkulacyjnych pracowników cywilnych z działu 93 - Bezpieczeństwo publiczne do działu 91 - Administracja państwowa, w części budżetu państwa dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Senat dostrzegł, iż dążąc do zapewnienia odpowiednich środków w nowej części budżetowej dotyczącej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Sejm pomniejszył o zbyt dużą kwotę wydatki działu 91, a nie zmniejszył w ogóle wydatków działu 93 - w części dotyczącej MSWiA. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przejął zadania w zakresie specjalistycznego nadzoru budowlanego od funkcjonujących w strukturach MSWiA: Naczelnego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 91) oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 93).

Poprawki - oznaczone literami "C", "D", "E", "F" i "G" - można podzielić na dwie grupy: trzy poprawki ("C", "E" i "G") zmierzają do zwiększenia wydatków na dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne (o 23 731 tys. złotych), dwie pozostałe ("D" i "F") zwiększają dotacje na działalność statutową Agencji Rynku Rolnego (o 30 600 tys. złotych). Przyjmując te poprawki, Senat poparł stanowisko wnioskodawców, zgodnie z którym obniżenie wydatków na rolnictwo w roku bieżącym utrudni dokonywanie przekształceń strukturalnych wsi oraz przygotowanie rolnictwa do integracji z Unią Europejską. Przyjmując te poprawki Senat zmniejszył wydatki, które były przeznaczone na inne cele, tj.: rezerwę celową na finansowanie wyborów oraz wydatki majątkowe Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego i Agencji Rynku Rolnego.

Mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą, Senat rozszerzył rezerwę celową umieszczoną w poz. 71 części 83 ustawy budżetowej na wszystkie zasiłki okresowe oraz zwiększył kwotę wydatków na tę rezerwę o 35 000 tys. złotych - w poprawkach oznaczonych literami "H", "I" i "J". Senat uznał przy tym za zasadne ograniczenie ogólnej rezerwy budżetowej oraz kwot dotacji budżetowej do dwóch inwestycji centralnych.

Wprowadzając poprawkę oznaczoną literą "K" Senat zwiększył wydatki bieżące kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych Kancelarii Senatu, dążąc do zapewnienia większej elastyczności budżetu tej kancelarii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 2 sierpnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ustawodawcza, praw człowieka, środowiska, nadzwyczajna ds. klimatu, spraw emigracji, budżetu, rolnictwa, obrony, gospodarki narodowej, infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 1 sierpnia 2022 r.

Komisja Zdrowia rozpatrzyła nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

46. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończyło się 46. posiedzenie Senatu.