Narzędzia:

9, 10 i 15 listopada 2005 r.

09.11.2005

W dniach 9, 10 i 15 listopada 2005 r. odbyło się 2. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie - Ryszard Legutko, Maciej Płażyński i Krzysztof Putra. Na sekretarzy posiedzenia wyznaczono senatorów Urszulę Gacek i Waldemara Kraskę; listę mówców prowadziła senator U. Gacek.

Zatwierdzony przez Izbę porządek posiedzenia obejmował cztery punkty:

- drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu,

- powołanie stałych komisji senackich,

- wybór przewodniczących stałych komisji senackich,

- drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości.

Drugie i trzecie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Marszałek Senatu, zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art. 84 ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, skierował te projekty do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Pierwsze czytanie projektów uchwał zostało przeprowadzone, zgodnie z art. 80 ust. 1 i 2 oraz art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu, na posiedzeniu komisji 3 listopada br. Komisja, po rozpatrzeniu projektów uchwał, przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Przedstawił je senator Piotr Ł.J. Andrzejewski. Senator zaznaczył, że Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przyjęła wnioski dotyczące zmodyfikowania i innego ukształtowania podstawowego artykułu regulaminu, który ustala liczbę komisji stałych i ich kompetencje, czyli przedmiotowe zakresy działania, zamieszczone w załączniku do regulaminu.

Komisja, po wysłuchaniu senatorów wnioskodawców, po kolei rozpoznawała ich wnioski dotyczące ukształtowania w obecnej kadencji liczby i zakresu kompetencji komisji stałych Senatu. Najpierw poddano pod dyskusję projekt uchwały wniesiony przez grupę senatorów, reprezentowanych przez senatora Roberta Smoktunowicza, zmierzającej do przywrócenia, istniejącej przez cztery kadencje i wpisującej się już w historyczny kształt funkcjonowania Senatu, Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Komisja ta, podobnie jak Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, została w poprzedniej kadencji zlikwidowana jako odrębna komisja stała. Po dyskusji przegłosowano przywrócenie tej komisji i dołączenie jej do trzynastu istniejących komisji.

Następnie dyskutowano nad projektem uchwały przewidującej wydzielenie Komisji Sportu jako komisji odrębnej. Ostatecznie w głosowaniu uznano, że Komisja Sportu nie powinna być tworzona, przyjęto natomiast projekt uchwały o utworzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w takiej postaci, w jakiej została ukształtowana w czwartej kadencji Senatu, z takimi samymi kompetencjami.

Ponadto członkowie komisji regulaminowej uznali, iż funkcjonująca poprzednio Komisja Gospodarki Narodowej powinna być, tak jak uczyniono to w piątej kadencji, podzielona, ze względu na zakres tematyki, tak bardzo aktualnie ważnej, na Komisję Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisję Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zaproponowała utworzenie szesnastu komisji.

Komisja pierwsza, czyli Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych, miałaby następujące kompetencje: bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa; restrukturyzacja gospodarki; system finansowy państwa, w tym polityka pieniężna, budżet, kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna, fundusze celowe, ubezpieczenia, działania antymonopolistyczne, rynek kapitałowy; stosunki gospodarcze z zagranicą; turystyka; geologia, górnictwo i energetyka.

Komisja druga, czyli Komisja Kultury i Środków Przekazu. W jej przedmiotowy zakres wchodziłyby: kultura i sztuka; rozwój twórczości; upowszechnianie kultury; ochrona dziedzictwa kulturalnego; współpraca kulturalna z zagranicą; organizacja instytucji kulturalnych; polityka informacyjna państwa.

Komisja trzecia, czyli Komisja Nauki i Edukacji Narodowej. Do jej kompetencji należałyby następujące zadania przedmiotowe: organizacja i rozwój badań naukowych; system kształcenia i wychowania; system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej; opieka nad dziećmi i młodzieżą; organizacja instytucji naukowych i oświatowych; współpraca naukowa z zagranicą.

Komisja czwarta, czyli Komisja Obrony Narodowej, w której przedmiotowym zakresie działania tradycyjnie jest obronność i bezpieczeństwo państwa; przemysł zbrojeniowy; działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych.

Piąta komisja, czyli Komisja Ochrony Środowiska. Ukształtowana tradycyjnie w ten sposób, że w zakres przedmiotowy jej działania wchodzą: ochrona i kształtowanie środowiska; ochrona zasobów naturalnych; gospodarka wodna; geologia, górnictwo i energetyka; leśnictwo i gospodarka leśna; łowiectwo; edukacja ekologiczna; gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska; atomistyka i ochrona radiologiczna; współpraca z zagranicą w zakresie ekologii.

Szósta komisja, czyli Komisja Praw Człowieka i Praworządności, również otrzymałaby swoje tradycyjne, ukształtowane w praktyce czterech kadencji Senatu, kompetencje w zakresie: praw i wolności obywatelskich i ich instytucjonalnych gwarancji, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego; przestrzeganie prawa; przestrzeganie praw człowieka.

Siódma to Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich. Jej członkowie postanowili przywrócić nazwę z czterech poprzednich kadencji. Miałaby ona następujące kompetencje: rozpatrywanie wniosków o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej, aresztowanie lub zatrzymanie; warunki wykonywania mandatu senatorskiego; wygaśnięcie mandatu; rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich oraz zachowania nieodpowiadającego godności senatora; analizowanie oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianie wyników analizy Prezydium Senatu; działalność biur senatorskich; wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu, dotyczących między innymi wykładni i stosowania regulaminu, analiza skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu.

Ósma komisja to Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Jej kompetencje to: prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo-kulturowe rodziny; polityka socjalna państwa; prawo pracy; polityka zatrudnienia i walka z bezrobociem; system ubezpieczeń społecznych; ochrona pracowników, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy, problemy osób niepełnosprawnych.

Następna komisja, dziewiąta, to Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to komisja ukształtowana tradycyjnie, a jej kompetencje są przytoczone zgodnie z ukształtowaniem Senatu w jego czwartej kadencji. Są one następujące: produkcja rolnicza; przetwórstwo artykułów rolnych; rynek rolny; restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia; wielofunkcyjny rozwój wsi; infrastruktura terenów wiejskich; problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa; handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi; kształtowanie własności rolniczej; problemy socjalne ludności rolniczej; organizacje i instytucje rolnicze; kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa.

Dziesiąta komisja, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, miałaby następujące kompetencje: organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego; finanse gmin; gospodarka mieniem komunalnym; funkcjonowanie organów administracji państwowej.

W zakresie działania komisji jedenastej, wydzielonej z woli komisji regulaminowej, czyli Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury, byłyby następujące kompetencje: sprawy skarbu państwa; zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe; działalność przedsiębiorstw państwowych; gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; łączność, budownictwo, transport i gospodarka morska.

Następna komisja, Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, miałaby następujące zadania: więź z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna; inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych; ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Komisja trzynasta to komisja nowa, wydzielona w poprzedniej kadencji z Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, czyli Komisja Spraw Unii Europejskiej. Zakres jej kompetencji związany byłby z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a w szczególności byłoby to zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną ma być Unia Europejska lub jej państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, a także rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

Komisja czternasta to Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Zakres jej kompetencji obejmowałby całość polityki zagranicznej państwa, kontaktów międzyparlamentarnych, integracji europejskiej w szerszym znaczeniu niż tylko Unia Europejska i międzynarodowych stosunków gospodarczych..

Następna komisja, Komisja Ustawodawcza i Regulacji Kodeksowych ma nieco uzupełniony zakres kompetencji w porównaniu z czwartą kadencją. Należy do niej ogólna problematyka legislacyjna i jednolitości prawa, koordynacja prac ustawodawczych Senatu, rozpatrywanie ustaw uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodawczych Senatu, a w szczególności problematyka regulacji kodeksowych oraz analiza - to jest novum - orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Komisja szesnasta to Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. Proponowany zakres jej kompetencji został określony ogólnie - ochrona zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu.

Kończąc swe wystąpienie, senator sprawozdawca, na podstawie art. 81 ust. 4 Regulaminu Senatu, złożył wniosek o wyznaczenie skróconego terminu na przygotowanie sprawozdania po dyskusji i złożenie ewentualnych poprawek w ramach drugiego czytania.

Podczas dyskusji nad projektami uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym, więc, zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu, przedstawiony projekt uchwały skierowano do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w celu ustosunkowania się do wniosków zgłoszonych w toku dyskusji.

Senat wyznaczył komisji termin przedstawienia dodatkowego sprawozdania i zobowiązał ją, aby przygotowała to sprawozdanie jeszcze w trakcie odbywającego się posiedzenia, tak aby trzecie czytanie projektu uchwały mogło się odbyć jeszcze podczas bieżącego posiedzenia Izby.

Komisja podczas przerwy w obradach ustosunkowała się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowała dodatkowe sprawozdanie, wobec czego Senat mógł przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator P.Ł.J. Andrzejewski poinformował, że po przeanalizowaniu zgłoszonych poprawek, kierując się dobrze pojętym poczuciem spójności merytorycznej i politycznej, komisja wszystkie te zmiany przegłosowała pozytywnie i rekomenduje Izbie ich przyjęcie.

Poszczególne poprawki poddano pod głosowanie, po czym Izba 91 głosami, przy 1 wstrzymującym się, podjęła uchwałę:

Uchwała

Powołanie stałych komisji senackich

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Piotr Ł.J. Andrzejewski poinformował, że komisja na swym posiedzeniu 10 listopada br. rozpatrzyła zgłoszenia senatorów do stałych komisji Senatu RP i postanowiła przedstawić Izbie wniosek w sprawie powołania komisji senackich. Wniosek ten zawierał projekt uchwały w sprawie powołania komisji.

Senator sprawozdawca przedstawił wniosek komisji, po czym Izba przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały. W jego wyniku Senat jednomyślnie, 92 głosami, podjął uchwałę:

Uchwała

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Podczas przerwy w obradach odbyły się posiedzenia komisji senackich. Komisje wybierały kandydatów na przewodniczących. Posiedzenia zakończyły i dokonały wyborów kandydatów na przewodniczących następujące komisje senackie: Komisja Kultury i Środków Przekazu, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, Komisja Praw Człowieka i Praworządności, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Ustawodawcza, Komisja Spraw Unii Europejskiej. Wobec niedokonania wyboru kandydatów na przewodniczących Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia postanowiono przystąpić do wyboru kandydatów wyłonionych przez komisje, a następnie odroczyć obrady nad tym punktem porządku dziennego do czasu wyłonienia kandydatów na przewodniczących komisji, które nie zakończyły jeszcze pierwszych posiedzeń.

Przewodniczący posiedzeniu wicemarszałek Maciej Płażyński poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu ze zgłoszonymi kandydaturami zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował je pozytywnie.

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Mieczysław Augustyn przedstawił wniosek komisji w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich: Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami

za Granicą, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej przedstawiła kandydaturę senator Krystyny Bochenek na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu:

Chciałabym zarekomendować panią senator Krystynę Bochenek na przewodniczącą komisji kultury i mediów. Przede wszystkim dlatego, że w ostatnich wyborach uzyskała na Śląsku największą liczbę głosów. Ma zatem znakomite poparcie. Ponadto jest autorką wielu cyklicznych programów radiowych, telewizyjnych, w ogóle współpracuje z mediami, jest bowiem od prawie trzydziestu lat dziennikarką Radia Katowice.

Ma ogromny dorobek, jest osobą rozpoznawalną. Ja powiem tylko, że wśród jej licznych nagród dziennikarskich jest między innymi Nagroda Literacka imienia Bolesława Prusa, zdobyła także w plebiscycie Mistrz Mikrofonu tytuł Osobowości Radiowej. Otrzymała za upowszechnianie kultury i za ogólnopolskie Dyktando nagrodę prezydenta Katowic. Dwukrotnie była nominowana do Nagrody imienia Dariusza Fikusa. Jest profesjonalną publicystką, zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę medyczną. Przygotowała dziesiątki tysięcy godzin programów radiowych poświęconych tej właśnie tematyce.

Ja mogę jeszcze tylko dodać, że żywię osobistą nadzieję, iż jeśli jej kandydatura przejdzie, to ta nominacja sprawi, że nareszcie kultura na Śląsku zyska odpowiednią rangę i przestanie być postrzegana tylko przez pryzmat familoków, wież wyciągowych i, jak co poniektórzy mówią, "byle jakiego godania".

Senator Adam Massalski przedstawił kandydaturę senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu:

Mam szczególną przyjemność zarekomendować pana profesora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Pan profesor Kazimierz Wiatr urodził się w roku 1955. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe. Jest profesorem zwyczajnym Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalistą w zakresie technik cyfrowych i informatyki. Pan profesor Wiatr wypromował kilku doktorów i kilkudziesięciu magistrów inżynierów. Jest autorem wielu prac naukowych i uznanym autorytetem w swojej dziedzinie naukowej.

Chcę również poinformować państwa, że pan profesor Wiatr jest zaangażowany od lat młodzieńczych w ruchu harcerskim. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Należy do grona tych instruktorów, którzy od lat osiemdziesiątych tworzyli struktury kręgów instruktorskich imienia Andrzeja Małkowskiego w Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie tworzyli zręby Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie pana Kaczorowskiego.

Pan profesor Wiatr jest autorem wielu opracowań dotyczących edukacji i szkolnictwa. Był ekspertem w czasie licznych debat na temat ustaw edukacyjnych i wszelkiego rodzaju aktów prawnych także w Sejmie i w Senacie, podczas których podejmowano tematy edukacyjne i wychowawcze. Jest znanym autorytetem w tej dziedzinie.

Mam wielką przyjemność rekomendować pana profesora Kazimierza Wiatra.

Senator Krzysztof Piesiewicz przedstawił kandydaturę senatora Zbigniewa Romaszewskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności:

Komisja Praw Człowieka i Praworządności jednogłośnie rekomenduje pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego na przewodniczącego komisji.

Tak czasami bywa, że najlepszą rekomendacją są doświadczenia życiowe. A skoro mówimy o prawach człowieka, to taką najlepszą rekomendacją może być osobiste doznanie, na czym polega nieprzestrzeganie praw człowieka. Wydaje mi się, że pan senator Romaszewski sam przez wiele lat jest takim znakiem, który wskazuje, czym jest walka o prawa człowieka, o przestrzeganie praw człowieka, czym jest budowanie państwa opartego na zasadach, które ogólnie nazywamy respektowaniem praw człowieka. Jest takim właśnie znakiem, który pozwala przyjąć tę rekomendację bez żadnego zastrzeżenia.

Jednocześnie chcę powiedzieć, że nie zawsze tradycja jest dobra, czasami trzeba ją łamać. Ale w tym wypadku - przez wszystkie kadencje oprócz ostatniej, w której komisja została zlikwidowana, pan senator Romaszewski przewodniczył tej komisji - myślę, że nie potrzeba nic więcej oprócz tej rekomendacji. Co do reszty opisu sylwetki pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego to odsyłam do ostatniej encyklopedii PWN. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.

Senator Jan Szafraniec przedstawił kandydaturę senatora Antoniego Szymańskiego na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej:

Chcę w imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zarekomendować kandydaturę senatora Antoniego Szymańskiego na stanowisko przewodniczącego tejże komisji. Nadmieniam, że w komisji został wybrany jednogłośnie.

Pan senator Szymański z wykształcenia jest socjologiem i w związku z tym para się również publicystyką w zakresie spraw społecznych. Jest autorem licznych artykułów z zakresu polityki społecznej. Współuczestniczy w przygotowywaniu publikacji, książek i broszur dotyczących problematyki kultury masowej. Jednym słowem pana senatora Szymańskiego cechuje zaangażowanie w cały wachlarz przedsięwzięć tak na niwie parlamentarnej, jak i samorządowej.

Jego kandydatura na stanowisko przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej jest merytorycznie w pełni uzasadniona. Pan senator przewodniczył bowiem Komisji Rodziny Sejmu trzeciej kadencji. Był także przewodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Przewodniczył Radzie do spraw Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim - w pracach tej rady uczestniczyło kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów i administracji publicznej. Szczególnie miło mi też wspomnieć naszą współpracę w Stowarzyszeniu Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza, którego byłem swego czasu inicjatorem i współzałożycielem.

Reasumując, można powiedzieć, że zasadniczą treścią działalności społecznej senatora była i jest rodzina, że zajmuje się on rodziną z przekonaniem, że to właśnie ona jest podstawą pomyślności naszego społeczeństwa.

Senator Marek Waszkowiak przedstawił kandydaturę senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pragnę krótko przedstawić sylwetkę pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, kandydata na przewodniczącego komisji.

Pan senator Chróścikowski urodził się 24 sierpnia 1953 r. w Michalinowie w województwie lubelskim. Ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1974 r. pracował w różnych miejscach: w kopalni węgla kamiennego, w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych, w Urzędzie Gminy Zamość. Od 2001 r. pracował w Gospodarstwie Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Michałowie.

W 1980 r. zaangażował się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego tego związku w Zamościu. W 1991 r. został przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Zamościu, a od 1992 r. był członkiem i sekretarzem Prezydium Rady Krajowej tego związku. W latach 1995-2005, z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych, był członkiem Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w latach 1998-2002 jej przewodniczącym. Był delegatem pierwszej kadencji do Lubelskiej Izby Rolniczej.

W Senacie czwartej kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Pan senator Chróścikowski, pomimo że w tych komisjach nie pełnił żadnej funkcji, potrafił wnieść ogromny wkład merytoryczny, a także, poprzez swoją aktywność, zainteresować senatorów ważnymi problemami polskiej wsi.

Senator Stanisław Karczewski przedstawił kandydaturę senator Elżbiety Rafalskiej na przewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej:

Jest mi niezmiernie miło przedstawić kandydaturę pani senator Elżbiety Rafalskiej na przewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pani Elżbieta Rafalska jest senatorem z okręgu zielonogórskiego. Ma olbrzymie doświadczenie w pracy samorządowej. Przez jedenaście lat była radną Gorzowa, była wiceprzewodniczącą Rady Miasta ostatniej kadencji. Była przewodniczącą opozycyjnego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczyła komisjom w Radzie Miasta w latach 1998-2002. Była dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kandydowała w wyborach na urząd prezydenta miasta Gorzowa w roku 2002.

Rekomenduję panią senator na przewodniczącą naszej komisji. Otrzymała ona stuprocentowe poparcie.

Senator Ludwik Zalewski przedstawił kandydaturę senatora Ryszarda Bendera na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą:

Chciałbym przedstawić kandydaturę pana senatora Bendera na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Pan senator Bender urodził się w 1932 r. w Łomży. Zaangażowany w działalność patriotyczną w liceum nie uzyskał politycznej akceptacji niezbędnej do rozpoczęcia studiów prawniczych i podjął studia historyczne na jedynym, można powiedzieć, wolnym wówczas uniwersytecie, to jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej aż do profesora zwyczajnego włącznie.

Jako senator Wyborczej Akcji Katolickiej w drugiej kadencji, w latach 1991-1993, kierował klubem Akcji w Senacie. Wniósł istotny wkład do pracy Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Z ramienia Senatu uczestniczył w pracach Rady Europy, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Europejskich Demokratów.

Był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a w 1994 r. jej przewodniczącym.

W latach 2001-2005 był sędzią Trybunału Stanu z ramienia Ligi Polskich Rodzin, której jest współzałożycielem.

Profesor Bender jest autorem kilkunastu monografii naukowych oraz kilkuset rozpraw z historii nowożytnej Polski i historii powszechnej. Z jego seminarium wyszło ponad trzystu magistrów i dwudziestu jeden doktorów. Wykładał na uniwersytetach europejskich, między innymi w Belgii, w Holandii, oraz w Stanach Zjednoczonych, w University of Minnesota.

Senator Bender należy do Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Do dnia uzyskania mandatu senatora pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku w województwie lubelskim.

Był stypendystą fundacji polonijnych takich, jak Fundacja Kościuszkowska w Stanach Zjednoczonych czy Fundacja Polskiego Towarzystwa Naukowego w Anglii, gdzie prowadził wykłady.

Jest znawcą środowisk polonijnych, co stanowi rękojmię, iż może dobrze pokierować pracami komisji.

Profesor Bender, jeszcze raz powiem, uzyskał jednogłośne poparcie jako kandydat na stanowisko przewodniczącego.

Senator Urszula Gacek przedstawiła kandydaturę senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej:

Mam przyjemność zarekomendować pana senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Pan senator Wittbrodt jest doświadczonym parlamentarzystą. To senator czwartej i piątej kadencji Senatu Rzeczypospolitej.

Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Gdańskiej. Ma stopień naukowy doktora habilitowanego i tytuł naukowy profesora. Od 1972 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej. W latach 1990-1996 był rektorem tej uczelni. Od lipca 2000 r. do października 2001 r. był ministrem edukacji narodowej.

W Senacie czwartej kadencji przewodniczył Komisji Nauki i Edukacji Narodowej. Był również członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył także polskiej delegacji parlamentarnej na Konferencji Parlamentarnej Państw Morza Bałtyckiego.

W Senacie piątej kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej i członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Był też przedstawicielem Senatu w Konwencie Europejskim i obserwatorem, jak również członkiem Parlamentu Europejskiego w latach 2003-2005.

Należy do NSZZ "Solidarność" i jest bezpartyjny.

Jego doświadczenie, szczególnie w sprawach europejskich, jest gwarancją, iż komisja będzie działała pod jego przywództwem nie tylko sprawnie, ale i prężnie.

Senator Marek Rocki przedstawił kandydaturę senatora Stefana Niesiołowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych:

Pozwolę sobie krótko zarekomendować kandydaturę senatora Stefana Niesiołowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

Jest doświadczonym parlamentarzystą, we wszystkich kadencjach pracował w komisjach spraw zagranicznych. Jest autorem licznych publikacji, projektów uchwał, stanowisk parlamentu właśnie w dziedzinie spraw zagranicznych. Myślę, że jego życiorysu nie trzeba przedstawiać, bo był już w tej Izbie omawiany.

Dodam tylko, że komisja jednogłośnie zarekomendowała tę kandydaturę.

Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski przedstawił kandydaturę senatora Janusza Gałkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej:

Nasz kolega senator Janusz Gałkowski jest adwokatem. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej oraz zdaniu egzaminu adwokackiego rozpoczął prowadzenie kancelarii adwokackiej.

Jednocześnie jest działaczem społecznym, działa na niwie ochrony praw człowieka. Między innymi robił to poprzez udzielanie w swoim czasie bezpłatnych porad prawnych w biurze rady osiedla Górne Przedmieścia w Bielsku Białej. Prowadził także wykłady na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek municypalnych, zajmował się prowadzeniem kursów dla likwidatorów przedsiębiorstw, wykładów dla adwokatów i prawników ukraińskich z zakresu praw człowieka. Reprezentował obywateli polskich przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jest również arbitrem sądu arbitrażowego.

Swoją działalność społeczną zaczynał jako przewodniczący rady osiedla w Bielsku Białej. Później był radnym miasta w Bielsku Białej i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, a następnie radnym Sejmiku Śląskiego i wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej. To członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i członek założyciel Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Polskiej, członek założyciel Stowarzyszenia "Bezpieczna Wieś, Bezpieczne Miasto, Bezpieczna Polska" w Bielsku Białej.

Jego praca społeczna i zawodowa daje gwarancję profesjonalizmu i miarodajności w rzetelnym wykonywaniu obowiązków przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu szóstej kadencji.

Rekomenduję Wysokiemu Senatowi jego kandydaturę na to stanowisko.

Nad wyborem przedstawionych kandydatur przeprowadzono głosowanie tajne, przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze podliczyli głosy i sporządzili protokół tajnego głosowania.

Przewodniczący posiedzeniu marszałek Bogdan Borusewicz ogłosił wyniki tajnego głosowania nad wyborem przewodniczących komisji senackich:

"Protokół głosowania tajnego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze: senator Urszula Gacek, senator Margareta Budner i senator Waldemar Kraska stwierdzają, że w głosowaniu tajnym:

- nad wyborem senator Krystyny Bochenek na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 85 senatorów, przeciw głosowało 5 senatorów;

- nad wyborem senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 88 senatorów, przeciw głosowało 3 senatorów;

- nad wyborem senatora Zbigniewa Romaszewskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 85 senatorów, przeciw głosowało 5 senatorów;

- nad wyborem senatora Antoniego Szymańskiego na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 81 senatorów, przeciw głosowało 7 senatorów;

- nad wyborem senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 85 senatorów, przeciw głosowało 5 senatorów;

- nad wyborem senator Elżbiety Rafalskiej na przewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 85 senatorów, przeciw głosowało 3 senatorów;

- nad wyborem senatora Ryszarda Bendera na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 69 senatorów, przeciw głosowało 17 senatorów;

- nad wyborem senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 87 senatorów, przeciw głosowało 3 senatorów;

- nad wyborem senatora Stefana Niesiołowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 80 senatorów, przeciw głosowało 8 senatorów;

- nad wyborem senatora Janusza Gałkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano głosów 91, głosów nieważnych - 0; za głosowało 75 senatorów, przeciw głosowało 9 senatorów.

Warszawa, dnia 10 listopada 2005 r. Popisano: senator Urszula Gacek, senator Waldemar Kraska i senator Margareta Budner".

W wyniku głosowania Senat podjął następującą uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich:

Uchwała

Po przerwie w obradach, podczas której zakończyły posiedzenia i dokonały wyboru kandydatów na swoich przewodniczących pozostałe trzy komisje: Gospodarki Narodowej, Obrony Narodowej, Zdrowia, Izba powróciła do rozpatrywania trzeciego punktu porządku posiedzenia - wyboru przewodniczących komisji senackich.

Przewodniczący posiedzeniu wicemarszałek Maciej Płażyński poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu ze zgłoszonymi kandydaturami zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował je pozytywnie.

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Piotr Ł.J. Andrzejewski przedstawił wniosek komisji w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich: Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Zdrowia.

Senator Stanisław Kogut przedstawił kandydaturę senatora Marka Waszkowiaka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej:

Chciałbym zarekomendować pana Marka Waszkowiaka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Pan Marek Waszkowiak urodził się w Ostrzeszowie. W 1978 r. ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1987 obronił doktorat z chemii w Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W latach 1977-1990 był pracownikiem naukowym Stacji Badawczej w Koninie należącej do Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. W 1990 r. podjął pracę w Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1994-1995 był dyrektorem zakładu eksportu w prywatnej firmie handlu zagranicznego Konimpex, a w latach 1995-1997 prezesem Zarządu Spółki Handlowo-Usługowej "Hutnik". W 1997 r. jako dyrektor kierował Biurem Konińskiej Izby Gospodarczej. W latach 2001-2003 zajmował stanowisko dyrektora do spraw rynku w Energomontażu Północ.

Od roku 2001 do roku 2005 wykładał w konińskim oddziale Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi, a jednocześnie zajmował się doradztwem gospodarczym.

W latach 1990-1998, a następnie 2002-2005 był radnym Konina, pełniącym ostatnio funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Koninie, a w latach 1990-1994 - prezydentem Konina.

W IV kadencji Senatu pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz zastępcy Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

W latach 1987-1989 należał do Klubu Politycznego "Ład i Wolność". Przewodniczył Miejskiemu Komitetowi Obywatelskiemu "Solidarność", był członkiem założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego oraz członkiem rady naczelnej tej partii. Należy do NSZZ "Solidarność".

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Serdecznie proszę Wysoki Senat o poparcie tego kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Senator Piotr Wach przedstawił kandydaturę senatora Franciszka Adamczyka na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej:

Chciałbym przedstawić kandydaturę senatora Franciszka Adamczyka na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Senator Adamczyk został wybrany w okręgu wyborczym nr 13 w Nowym Sączu z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w III kadencji.

Urodził się w 1952 r. w Lipnicy Wielkiej.

Ukończył studia na Wydziale Rolniczym w Akademii Rolniczej w Krakowie. Odbył również studia podyplomowe na University of Connecticut w Hartford w Stanach Zjednoczonych.

W początkach swojej kariery pełnił szereg funkcji zawodowych związanych z rolnictwem, z produkcją rolną, zarządzaniem w zakresie rolnictwa. Był między innymi prezesem spółki Orawex działającej w branży handlowo-usługowej.

Później pojawiają się w jego życiorysie coraz bardziej znaczące funkcje społeczne, a także funkcje związane z działalnością w samorządzie regionalnym, również z ramienia Rady Europy. A więc najpierw w latach 1990-1998 był delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego, radnym gminy Lipnica Wielka, radnym gminy Jabłonka, delegatem do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. W latach 1994-2000 był wiceprzewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i, w tych samych latach, członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

W latach 1997-2001 był delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i pełnił tam funkcję przewodniczącego Podkomisji do spraw Nagrody Europy. W latach 1999-2001 był także delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej.

Od roku 2001 do roku 2005 pracował jako konsul generalny i minister pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.

Jeżeli chodzi o stan rodzinny, to jest żonaty i ma trójkę dzieci.

Chciałbym powiedzieć, że Komisja Obrony Narodowej dzisiaj na swoim posiedzeniu jednogłośnie poparła kandydaturę pana senatora Franciszka Adamczyka - a była to jedyna kandydatura - postanawiając przedstawić go Wysokiemu Senatowi jako kandydata na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Senator Michał Okła przedstawił kandydaturę senatora Władysława Sidorowicza na przewodniczącego Komisji Zdrowia:

Mam zaszczyt przedstawić sylwetkę pana doktora Władysława Sidorowicza, członka Platformy Obywatelskiej, będącego kandydatem na przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Pan doktor Władysław Sidorowicz urodził się 17 września 1945 r. w Wilnie. W 1946 r. jego rodzina osiedliła się we Wrocławiu. Tam skończył szkołę podstawową, liceum i Akademię Medyczną. W Akademii Medycznej studiował z przerwami, albowiem w 1968 r. został zawieszony w prawach studenta i w okresie od kwietnia do września 1968 r. uwięziony za udział w kierowaniu Międzyuczelnianym Komitetem Studenckim. Po sprawie karnej władze uczelniane, wbrew prawu, uniemożliwiły mu kontynuowanie studiów przez dwa lata. Akademię Medyczną ukończył w 1971 r.

W latach 1972-1975 był doktorantem Kliniki Psychiatrycznej we Wrocławiu. W 1975 r. uzyskał pierwszy stopień, a w 1979 r. drugi stopień specjalizacji z psychiatrii. Z przyczyn politycznych został usunięty z uczelni.

Pełnił funkcję kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego i ordynatora Oddziału Dziennego Psychiatrycznego do grudnia 1981 r., kiedy to w nocy z 12 na 13 grudnia został internowany i przebywał w miejscu internowania do 14 czerwca 1982 r.

W roku 1989 uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu w Zespole do spraw Zdrowia. W rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego był ministrem zdrowia. Następnie był dyrektorem Miejskiego Wydziału Zdrowia we Wrocławiu oraz lekarzem miejskim. Od grudnia 2002 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.

W okresie studiów był działaczem ZSP i ZMW, przewodniczył Zarządowi Uczelnianemu Akademii Medycznej. Od 1980 do 1999 r. był członkiem NSZZ "Solidarność", gdzie był przewodniczącym komisji zakładowej, delegatem na I Zjazd Krajowy, przewodniczącym Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia i wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność".

W latach 1983-1987 był członkiem Rady Politycznej "Solidarności Walczącej", a w latach 1990-1992 przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Pan doktor Władysław Sidorowicz kierował dziewięcioma programami zdrowotnymi i w nich uczestniczył. Jest też autorem dziesięciu publikacji. Jest ponadto absolwentem wielu uczelni i szkół podyplomowych zarówno polskich, jak i zagranicznych. Otrzymał wiele nagród resortowych, z których za najważniejszą uważamy nagrodę Dwudziestopięciolecia NSZZ "Solidarność" imienia Aliny Pieńkowskiej. Jest również przewodniczącym rady parafialnej.

Jest żonaty, ma sześcioro dzieci i czworo wnucząt.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia pan doktor Władysław Sidorowicz został jednogłośnie wybrany na kandydata na przewodniczącego Komisji Zdrowia i tę osobę rekomendujmy Wysokiej Izbie.

Nad wyborem przedstawionych kandydatur przeprowadzono głosowanie tajne, przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze podliczyli głosy i sporządzili protokół tajnego głosowania.

Przewodniczący posiedzeniu wicemarszałek M. Płażyński ogłosił wyniki tajnego głosowania nad wyborem przewodniczących komisji senackich:

"Protokół głosowania tajnego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze: senator Urszula Gacek, senator Margareta Budner, senator Waldemar Kraska stwierdzają, że w głosowaniu tajnym:

- nad wyborem senatora Marka Waszkowiaka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oddano głosów 86, głosów nieważnych nie było, za głosowało 84 senatorów, przeciw - 2;

- nad wyborem senatora Franciszka Adamczyka na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oddano głosów 86, głosów nieważnych nie było, za głosowało 82, przeciw głosowało 3 senatorów, 1 się wstrzymał od głosu;

- nad wyborem senatora Władysława Sidorowicza na przewodniczącego Komisji Zdrowia oddano głosów 86, głosów nieważnych nie było, za głosowało 84, przeciw głosowało 2 senatorów".

W wyniku głosowania Senat podjął następującą uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich - Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony Narodowej i Komisji Zdrowia:

Uchwała

Drugie i trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Andrzeja Mazurkiewicza. Marszałek Senatu 10 listopada br., zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu, skierował projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Ustawodawczej.

Pierwsze czytanie projektu uchwały zostało przeprowadzone, zgodnie z art. 80 ust. 1 i 2 oraz art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu, na posiedzeniu komisji 10 listopada br. Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Przedstawił je senator Janusz Gałkowski. Senator poinformował, że komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały w pierwszym czytaniu wprowadziła do niego poprawki i postanowiła wnieść o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały.

Podczas dyskusji nad projektem uchwały zaproponowano wprowadzenie do niej poprawek, w związku z czym, zgodnie z art. 81 ust. 3 regulaminu, Senat skierował projekt uchwały do komisji w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. Ponadto Senat wyznaczył komisji termin przedstawienia dodatkowego sprawozdania i zobowiązał ją, aby przygotowała to sprawozdanie tego samego dnia, tak aby trzecie czytanie projektu uchwały mogło się odbyć 10 listopada.

Komisja podczas przerwy w obradach ustosunkowała się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowała dodatkowe sprawozdanie.

Wobec przygotowania przez komisję dodatkowego sprawozdania Senat przystąpił do trzeciego czytania projektu uchwały.

Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej senator Janusz Gałkowski przedstawił dodatkowe sprawozdanie komisji. Senator poinformował, że komisja po rozpatrzeniu przedstawionego projektu uchwały oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania poparła dwie poprawki drugą i trzecią i wnosi o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały.

Poszczególne poprawki poddano pod głosowanie, po czym Izba jednomyślnie, 69 głosami, podjęła uchwalę:

Uchwała

Zmiany w składach komisji senackich

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Piotr Ł.J. Andrzejewski poinformował, że komisja postanowiła zaproponować podjęcie uchwały w sprawie odwołania: senator Anny Kurskiej z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; senatora Roberta Smoktunowicza z Komisji Ustawodawczej; senatora Antoniego Szymańskiego z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, oraz wybranie: senator Anny Kurskiej do Komisji Praw Człowieka i Praworządności; senatora Roberta Smoktunowicza do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Senator sprawozdawca przedstawił także projekt uchwały w sprawie wyboru senatora Ryszarda Ciecierskiego do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Oba projekty uchwał poddano pod głosowanie.

W wyniku głosowania nad pierwszym z przedstawionych projektów Senat jednomyślnie, 86 głosami, podjął uchwałę:

Uchwała

W wyniku głosowania nad drugim z przedstawionych projektów Senat jednomyślnie, 82 głosami, podjął uchwałę:

Uchwała

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.