Narzędzia:

18 lutego 2003 r.

18.02.2003

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy sejmowej uchwalonej na podstawie inicjatywy senackiej.

Przewodnicząca Komisji Ustawodawstwa i Praworządności senator Teresa Liszcz podkreśliła, że nie chodzi tu o świętowanie, lecz raczej o to, by tego dnia całe społeczeństwo przypominało sobie o losie ofiar przestępstw. Podkreśliła, że w polskim społeczeństwie żyją setki tysięcy ofiar przestępstw: ludzi okaleczonych fizycznie, psychicznie, pozbawionych mienia.

W opinii senator T. Liszcz, niezbędne jest, by nastąpiły korzystne dla nich zmiany w kodeksie postępowania karnego, na przykład "umocniła się pozycja ofiary przestępstwa jako oskarżyciela posiłkowego".

Ustalono, że przyjęcie bez poprawek ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw zarekomenduje Izbie senator T. Liszcz.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności odbyło się także pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy o ustanowieniu 16 października dniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Wnioskodawcy, których reprezentował senator Zbigniew Romaszewski, zaproponowali, by 16 października był dniem Ojca Świętego Jana Pawła II. W wyniku głosowania komisja zaaprobowała zgłoszony tekst bez poprawek.

Jak stwierdził senator Z. Romaszewski, ustawa wiąże się z 25-leciem pontyfikatu Jana Pawła II, a jej uchwalenie "będzie wyrazem hołdu narodu polskiego wobec wielkiego Polaka". Senator podkreślił, że ustawa nie pociąga za sobą wydatków budżetowych, a jej przedmiot nie jest objęty regulacjami prawa europejskiego.

W projekcie ustawy podkreślono, że 16 października 1978 r. - dzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża - "zapisał się w dziejach narodu polskiego jako dzień nadziei, dzień odrodzenia narodowego". W projekcie przypomniano, że nauczanie Jana Pawła II o godności osoby ludzkiej, pokoju między ludźmi, ich braterstwie i solidarności stało się zarzewiem przemian, które doprowadziły do odbudowy demokratycznego państwa polskiego.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że wizyty Jana Pawła II w Polsce obudziły w społeczeństwie wiarę we własne siły, w siłę prawdy i w międzyludzką solidarność. "Wiara ta stała się fundamentem nadchodzących przemian, legła u podstaw tego, że przemiany nie zostały okupione krwią i falą przemocy, ale stały się wzorem zachowania dla wielu narodów".

Uczestniczący w posiedzeniu komisji przedstawiciel prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, bp Marian Duś, wyraził w imieniu prymasa uznanie dla Senatu za tę inicjatywę.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności zapoznano się także z przygotowanym przez senatora Gerarda Czaję projektem ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

Projekt dotyczy zmiany w art. 28a, polegającej na dodaniu wyrazów "i paraolimpijskich", co da możliwość korzystania ze świadczeń z budżetu państwa również olimpijczykom niepełnosprawnym, uczestnikom paraolimpiad, którzy zdobyli co najmniej jeden medal olimpijski, ukończyli 35 rok życia, mają polskie obywatelstwo oraz stałe zamieszkanie na terytorium RP i nie byli karani za przestępstwa umyślne.

Jak stwierdził senator G. Czaja, dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którymi świadczenie przysługuje tylko pełnosprawnym olimpijczykom, stwarza nierówność ustawową. Szacuje się, że osób spełniających kryteria zaproponowane w omawianym projekcie jest 117.

Po wysłuchaniu wnioskodawcy i dyskusji komisja postanowiła kontynuować prace nad projektem oraz zobowiązała senatora G. Czaję do dalszego opracowania proponowanego rozwiązania.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności odbyła się dyskusja o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy - Prawo prasowe. Z inicjatywą wystąpiła senator Teresa Liszcz, po wystąpieniu do rzecznika praw obywatelskich prof. Andrzeja Zolla.

Proponowana inicjatywa zmierza do ograniczenia możliwości wszczynania i prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przewidziane w ustawie z 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe.

Po wysłuchaniu omówienia proponowanych rozwiązań i dyskusji na ich temat komisja postanowiła kontynuować prace legislacyjne. Zobowiązała również senator T. Liszcz do dalszego opracowania kształtu legislacyjnego proponowanej ustawy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.