Narzędzia:

29 stycznia 2003 r.

29.01.2003

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra spraw zagranicznych Sławomira Dąbrowy na temat ustaleń przyjętych w protokole będącym przedmiotem ratyfikacji. Pozytywną opinię na temat ustawy sejmowej przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W głosowaniu komisja postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek rozpatrywanej ustawy. Ustalono, że sprawozdanie z prac komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby złoży senator Aleksandra Koszada.

W drugim punkcie porządku posiedzenia Komisja Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Informacje na temat rozwiązań przyjętych w ustawie, która była projektem rządowym, przedstawili wiceminister sprawiedliwości Marek Staszak, dyrektor departamentu legislacyjnego w tym resorcie Marek Sadowski oraz przewodniczący komisji kodyfikacyjnej prof. Zbigniew Radwański. Uwagi do ustawy zgłosiło biuro legislacyjne.

Wprowadzone zmiany związane są z koniecznością wypełnienia luk prawnych powstałych w następstwie uchylenia kodeksu handlowego i uchwalenia kodeksu spółek handlowych. Druga część omawianej regulacji ma na celu zapobieżenie przy świadczeniu usług budowlanych sytuacjom niewywiązywania się z terminowego regulowania należności wobec tzw. podwykonawców. Często powoduje to wszczęcie postępowań układowych, a nawet ogłoszenie upadłości tych podmiotów.

W przyjętym stanowisku komisja zaaprobowała sugestie biura legislacyjnego i postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie trzech poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Roberta Smoktunowicza. Proponowane poprawki uzyskały poparcie Ministerstwa Sprawiedliwości reprezentującego rząd w pracach nad projektem.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności kontynuowano rozpatrywanie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Senatorowie przeanalizowali szczegółowo artykuły od 174 do 544, ostatniego. Do rozpatrywanych zapisów zgłoszono szereg poprawek.

Następnie komisja przystąpiła do głosowania nad zmianami zgłoszonymi w czasie dyskusji. Łącznie przeprowadzono 132 głosowania, w których akceptację uzyskało ponad 100 poprawek, zaaprobowanych również przez przedstawicieli resortu sprawiedliwości i komisji kodyfikacyjnej. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie złoży Izbie senator Teresa Liszcz.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.