Narzędzia:

1 marca 2002 r.

01.03.2002

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji.

Senatorowie wysłuchali wiceminister skarbu Ewy Freyberg. Ponadto zapoznali się z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana ustawa określa warunki i system przyznawania takiego wsparcia oraz sposób kontroli jego wykorzystania. Pomoc będzie przyznawał minister gospodarki. Inwestorzy będą mogli składać wnioski w marcu i w październiku, a decyzje będą podejmowane w czerwcu i grudniu.

Ustawa, która była projektem rządowym, ma zwiększyć atrakcyjność inwestowania w Polsce. Rząd oczekuje, że w wyniku jej wprowadzenia powinno powstać około 420 projektów inwestycyjnych rocznie, o łącznej wartości 675 mln euro.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada m.in. pomoc z budżetu państwa dla inwestycji modernizacyjnych o wartości do 500 tys. euro.

Wsparcie inwestycji z budżetu nastąpi także, gdy przedsiębiorca zainwestował co najmniej pół miliona euro w rozbudowę i modernizację istniejącego przedsiębiorstwa przy jednoczesnym utrzymaniu co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 w obszarach szczególnie wymagających wsparcia. Wsparcie z budżetu ma wynosić 25% wartości inwestycji.

Na pomoc państwa będą mogli liczyć też przedsiębiorcy, którzy w wyniku inwestycji stworzą co najmniej 20 miejsc pracy oraz wpłyną na poprawę stanu ochrony środowiska w wypadku wdrożenia innowacji technologicznych.

Dodatkowo państwo ma płacić 3,5 tys. euro na każde utworzone miejsce pracy i 1150 euro za edukację pracownika.

Wsparcie finansowe na tworzenie i poprawę infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją określonego przedsiębiorcy może być udzielone także gminie.

W kolejnych głosowaniach Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 18 poprawek do ustawy sejmowej, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas obrad plenarnych wybrano senator Genowefę Ferenc.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych zakończyła prace nad ustawą budżetową na rok 2002. W tej części obrad udział wzięli wicepremier, minister finansów Marek Belka oraz wiceminister finansów Halina Wasilewska-Trenkner.

Komisja głosowała nad poprawkami zgłoszonymi do ustawy budżetowej przez inne komisje senackie oraz indywidualnymi wnioskami senatorów.

Zaproponowano m.in. rozdzielenie ewentualnych dodatkowych wpływów z VAT proporcjonalnie na podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie dotacji dla Agencji Rynku Rolnego oraz na drogi i autostrady. Sejm proponował, aby dodatkowe wpływy z VAT były przeznaczone przede wszystkim na podwyżki dla nauczycieli.

W głosowaniu senatorowie poparli zwiększenie o 22 mln zł wydatków na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży. Opowiedziano się również za zwiększeniem wydatków budżetu państwa o 6,4 mln zł na funkcjonowanie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Postanowiono też, że komisja zaproponuje Senatowi przyjęcie poprawki, która zmienia plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakłada ona niższy, niż przyjęto w budżecie, stan funduszu na początku roku, niższe przychody i wyższe wydatki.

Ponadto poparto poprawkę, która wspiera ośrodki dla osób chorych psychicznie kwotą 2 mln zł. Zaproponowano też zwiększenie mniej więcej o 5 mln zł środków na promocję integracji z Unią Europejską i na budowę kampusu przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Akceptacji Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych nie uzyskały wnioski dotyczące zwiększenia o 100 mln zł wydatków na budowę metra w Warszawie i 35 mln zł na remonty wiaduktów w Warszawie.

W przyjętym przez komisję stanowisku w sprawie ustawy budżetowej na rok 2002 znalazło się ogółem 29 poprawek. Ustalono, że ich wprowadzenie zaproponuje Izbie senator Jerzy Markowski. Do stanowiska komisji zgłoszono dwa wnioski mniejszości. Zarekomendują je Izbie senatorowie J. Markowski i Mieczysław Mietła.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.